ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ»

ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

За загальною науковою редакцією Т. О. Піроженко

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


УДК 373.2 (073) О-72

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України No 1/11-7684 від 01.08.2017 року)

Рецензенти:

О. Л. Корнєєва, завідувач Костянтинівського дошкільного навчального закладу No31 «Мир», кандидат педагогічних наук;

І. Р. Кіндрат, методист Рівненського навчально-виховного комплексу НВК No1, кандидат педагогічних наук.

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / О-72

[Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. : Українська академія дитин- ства, 2017. – 80 с.

Освітня програма розвитку «Впевнений старт» для дітей старшого до- шкільного віку адресована педагогам дошкільних навчальних за кладів та ін- ших закладів, які надають освітні послуги у галузі дошкільної освіти, а також батькам вихованців та студентам вищих навчальних закладів.

Зміст програми передбачає організацію взаємодії дорослого з дитиною в таких спосіб, який забезпечує збалансований особистісний розвиток дошкіль- ника. До програми розроблено комплекти навчаль но-методичних матеріалів. УДК 373.2 (073)

© Піроженко Т. О., Гавриш Н. В., Панасюк Т. В.,

Рогозянський О. С., Хартман О. Ю., Шевчук А. С., 2017


ЗМІСТ

ВСТУП .................................................................................................................................................... 4

КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ............................................................... 6

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНА, РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ................................... 9

ПІЗНАВАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ..................................... 11

У світі предметів ....................................................................................................................... 11

У світі людей ............................................................................................................................... 12

У світі природи ......................................................................................................................... 13

Елементарні математичні уявлення ........................................................................... 14

Досліди та експерименти ................................................................................................... 15

МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ .................................................................... 17

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ................................................................................ 20

ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ .......................................... 22

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ................................................. 24

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ................................................................... 31

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ ДОШКІЛЬНИКА .......33

Орієнтовні показники нервово-психічного розвитку дітей 5–6 років ... 35

ПОКАЗНИКИ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ ................................................. 37

ПОКАЗНИКИ ПРОЯВУ ЗДІБНОСТЕЙ ТА НАХИЛІВ У СТАРШИХ

ДОШКІЛЬНИКІВ .................................................................................. 47

ПОРАДИ БАТЬКАМ .................................................................................. 49

ДОДАТКИ ............................................................................................ 57

Проект впевнений старт: навчально-методичне забезпечення ........................... 57

Формат організації спільної діяльності вихователя з дітьми .................................. 58

Орієнтовні форми, методи, засоби освітньої роботи з дітьми ............................... 59

Орієнтовний перелік мистецьких творів для ознайомлення дітям ..................... 62

ДЖЕРЕЛА .................................................................................................................................. 72


4

ВСТУП Освітня програма «Впевнений старт» реалізує державну політику в галузі освіти щодо питань особистісного розвитку дитини, враховує стратегічний курс розвитку системи освіти України загалом. Концептуальні засади програми узгоджені з пріо- ритетами загальнолюдських цінностей, що забезпечує спрямованість програми на формування загальної культури життєдіяльності дитини старшого дошкільного віку, максимальне використання можливостей періоду дитинства для досягнення психо- логічних якостей дошкільної зрілості та особистісного зростання.

Програма «Впевнений старт» розроблена відповідно до вимог Базового компонен- та дошкільної освіти як державного освітнього стандарту. Реалізація Програми забез- печує оптимальні фізичні та інтелектуальні навантаження з метою охорони здоров’я та покращення фізичного, психо-емоційного стану та соціального благополуччя дитини. В основу Програми закладено відомі загальнонаукові принципи актуальності, науковості, доступності та відповідності програмового матеріалу віковим особливо- стям розвитку дітей, послідовності, систематичності, концентричності, дотримання яких відповідає сучасним тенденціям розвитку, виховання і навчання дошкільників. Відповідність світському і гуманістичному характеру освіти; єдність розвивальних, виховних, навчальних цілей і завдань дошкільної освіти; доцільність поєднання нау- кової обґрунтованості й можливості практичного застосування; особистісно-зорієн- тована взаємодія дорослих і дітей; раціональне співвідношення організованої, самостійної та вільної діяльності у повсякденному житті; врахування провідних ви- дів діяльності малюків забезпечують індивідуальний та диференційований підхід у освітній роботі з дітьми; інтеграцію змісту, форм, методів, засобів розвитку, вихо- вання і навчання дошкільників. Мета програми «Впевнений старт» –__збагачення досвіду взаємодії дитини старшого дошкільного віку з соціальним та природним оточенням через організацію специфічно дитячих видів діяльності, які формують відповідні життєві компетентності та якості психологічної зрілості.

Зміст програмових освітніх завдань кожного розділу відображає комплексний під- хід до процесу формування особистісних досягнень дитини (емоційно-ціннісне став- лення, знання, вміння, життєві навички), що трактується як життєва компетентність. Реалізація цих освітніх завдань спрямована на комплексний особистісний розвиток, що включає єдність емоційного, інтелектуального та вольового розвитку дитини. Провідними для старшого дошкільного віку залишаються комунікативна (спілкуван- ня з однолітками та дорослими), здоров’язберігальна, пізнавально-дослідницька, мов- леннєва, ігрова, художньо-естетична, господарсько-побутова (трудова) діяльність.

Програма «Впевнений старт» має чіткий, лаконічний виклад основних освітніх завдань, результатів освітніх впливів й не переобтяжена методичними порадами (вони викладені окремо у навчально-методичному комплекті до програми, а також на порталі vstart.com.ua). ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» За концептуальними засадами Програма втілює прогресивні концептуальні підходи, нові погляди на роль дитини та педагога в освітньому процесі, форми організації дитячої життєдіяльності.

За спрямованістю на реалізацію розвивальних, виховних, навчальних цілей освіти й змістовими складовими і наповненням Програма є комплекс ною. Адже окреслює оптимальний комплекс розвивальних, виховних, на вчальних функцій і змістових на прямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей старшого дошкільного віку.


Програма «Впевнений старт» базується на інваріантній складовій змісту дошкіль- ної освіти.

За рівнем упровадження є загальноукраїнською, розрахована для використання у практиці дошкільної освіти по всій території України в усіх дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, а також для інших форм здобуття дошкільної освіти.

Реалізація програми «Впевнений старт» передбачає діяльнісний підхід. Головне завдання вихователя – організовувати життєдіяльність дошкільників у специфіч- но дитячих видах діяльності (спілкування, гра, образотворча, художньо-естетична тощо). Формат організації спільної взаємодії вихователя з дітьми наведено в додатку. Пріоритетними для вирішення освітніх завдань кожного розділу програми є такі форми організації життєдіяльності дітей та засоби особистісного розвитку дітей:

заняття: інтегроване, комплексне, предметне;

складання карти активностей;

підгрупова робота «4х4»;

ситуація вибору «Один/два/три +»;

«Коло друзів»;

проблемна ситуація;

активне слухання

активне спілкування: діалог, полілог;

виставка-презентація дитиною своїх діяльнісних досягнень;

самопрезентація «Хочу сказати»;

дитячий фільм-зал (повний рекомендований перелік наведено у додатку). Програма «Впевнений старт» передбачає два рівні впровадження: репродук- тивний (за принципом «Роби як Я») та творчий (самостійне формулювання змісту освітньої роботи).

Відмінним принципом побудови Програми є її зорієнтованість на освітній результат – вихователь планує власну діяльність орієнтуючись на очікуваний результат («Що я хочу, щоб засвоїли діти?», «Яким має бути кінцевий результат?»).

Оновлена програма передбачає сучасний формат організації життєвого простору дитини – «Карта активностей тижня» (наведено в додатку). Вихователь складає тижневу карту активностей, до якої входять навмисне організована дорослим активність зі всіма дітьми, активність з підгрупами за ініціативою дорослих чи дітей, самостійна активність дитини. Результати програми можуть бути посилені організацією повного інформаційного дня дитини.

Передбачено спрощений формат перспективного та календарного планування діяльності вихователя. «Книга для вихователя» побудована так само, як «Книга дошкільника», містить завдання для педагога, методичні рекомендації виконання освітніх завдань та результат дня (входять до навчально-методичного комплекту).

Реалізація програми «Впевнений старт» потребує врахування специфічно дитячих видів діяльності (спілкування, гра, образотворча, господарсько-побу това, пізнавально- дослідницька, здоров’язберігальна діяльність). Це забезпечує формування психологіч- ної зрілості дошкільника, готовності дитини до систематичного навчання в умовах нової української школи (життєві компетентності та здатність до навчання: мотивація, саморегуляція, вміння спілкуватися, сформований інтерес до пізнавальної діяльності).

Автори програми висловлюють подяку фахівцям дошкільної галузі освіти – Брежнєвій О. Г., Васильєвій С. А., Корнєєвій О. Л., Левінець Н. В., Ліннік О. О., Маршиць- кій В. Д., Молочко М. В., Низковській О. В., Шульзі Л. М., – які надали конструктивні теоретичні та методичні поради й пропозиції.

5


6

КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Комунікативна діяльність, або спілкування дитини старшого дошкільно- го віку розуміється як самостійний вид специфічно дитячої діяльності, в якому формуються та розвиваються комунікативні навички та навички взаємодії. Го- ловним навчальним змістом діяльності спілкування є розуміння іншої людини. Кінцевим результатом життєвих навичок у спілкуванні виступає адекватність дій (емоційних, мовленнєвих, поведінкових) різноманітним ситуаціям спілкування (в грі, в пізнавально-дослідній та інших видах діяльності, які забезпечують взаємо- розуміння між учасниками комунікації). Невербальні засоби спілкування та мов- леннєве висловлювання (думка, що оформлена у мовлення) є інструменталь- ними засобами комунікативної діяльності. Саме тому вони виступають освітнім змістом «научіння» кожної дитини правильно та адекватно, відповідно до ситуа- цій спілкування, використовувати різноманітні засоби комунікації.

ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ

РОЗВИВАТИ

навички ефективної комунікації (спільна взаємодія, взаєморозуміння ре-

зультатом яких задоволені всі учасники); вміння приймати участь у організованих дорослими різних форматах спіл-

кування (очно, дистанційно-традиційна пошта, скайп, чати, листівки тощо); інтерес до спілкування з іншими людьми, до нових контактів (спілкування)

з цікавими новими людьми; мотивацію до пізнання себе та інших людей; потребу знайомитися із внутрішнім світом людей (що відчуває, чим ціка- виться, який має характер).

НАВЧАТИ

слухати іншу людину; узгоджувати свої дії з діями інших людей; враховувати інтереси інших; діяти в команді, злагоджено; свідомо обирати партнерів для різних ситуацій взаємодії; уникати ситуацій непорозуміння, миритися, якщо це потрібно; активно та виразно використовувати невербальні засоби комунікації; будувати різні форми мовленнєвих висловлювань: запитання, зустрічне за- питання, згода, уточнення, заперечення, запит, сумнів, прохання, вимога,


ігрова вимога, дозвіл, порада, відмова, спонукання, задоволення, здивуван-

ня, вдячність, співчуття, невдоволення, пояснення, міркування, доказ, текст; домовлятися («Давай так...»); укладати угоди («Давай домовимося про... Я буду ... А ти будеш...); діяти в команді (у кожного учасника гри – своя роль/функція); враховувати інтереси команди/групи; не конфліктувати, мирити друзів.

СТВОРЮВАТИ УМОВИ (СИТУАЦІЇ), В ЯКИХ ДИТИНА

спілкується за інтересами (наприклад, за видами діяльності – малювання,

танці, спорт тощо); за допомогою дорослого аналізує різні за характером та результатом си- туації спілкування, знаходить причини виникнення суперечливих чи кон- фліктних ситуацій, виявляє протиріччя (невідповідності), знаходить аргу- менти «за» і «проти», висуває версії можливого розгортання подій («Що б

до діалогу з дотриманням елементарних норм ведення розмови; удосконалювати вміння слухати і розуміти співрозмовника, формулювати і

ставити запитання, відповідати відповідно до почутого; виявляти ініціативу у спілкуванні із навколишніми як дорослими, так і діть- ми, при цьому використовувати доречні форми ввічливого та лагідного

звертання (залежно від віку, статі, соціальної ролі тощо співрозмовника); підтримувати розмову та подальші контакти, демонструвати включеність у

спілкування вербальними та невербальними засобами; до активної комунікації у різних повсякденних ситуаціях (як при безпосеред-

ньому контакті, так і у телефонній розмові або спілкуванні через інтернет); до побудови конструктивних діалогів, полілогів між 2-4 дітьми, перемовин; активно використовувати різні форми мовленнєвих висловлювань відпо- відно до ситуацій (запитання, зустрічне запитання, згода, уточнення, за- перечення, запит, сумнів, прохання, вимога, ігрова вимога, дозвіл, порада, відмова, спонукання, задоволення, здивування, вдячність, співчуття, невдо-

волення, пояснення, міркування, доказ , текст тощо; дослухатись до думки дорослого; поважати та враховувати думку іншого; доводити/обґрунтовувати власну думку. трапилося, якби?», «Треба вчинити так..., тому що...» тощо); набуває досвіду встановлення контактів (знайомство, самопрезентація); за допомогою дорослого та/або самостійно аналізує різні за характером та результатом ситуації спілкування на основі серії сюжетних малюнків, вста- новлює хронологію подій, пояснює/обґрунтовує власну думку.

ЗАОХОЧУВАТИ, ЗАЦІКАВЛЮВАТИ, НАДИХАТИ

7


8

ДОПОМАГАТИ НАБУВАТИ ДОСВІДУ

триматися в діалозі невимушено, розмовляти тактовно, переконливо, від- чувати емоційний тон розмови та коригувати його у позитивний бік, від- чуваючи загострення ситуації спілкування, коректно виявляти емоційне ставлення до предмета розмови чи співрозмовника;

щодо висловлювання прохання, вибачення, подяку, припущення, співпе- реживання тощо.

НОТАТКИ


ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНА, РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Здоров’язберігальна діяльність передбачає ефективний вплив на стан фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей. Полягає у вирішенні таких завдань: охорона життя та зміцнення здоров’я, підвищення рівня стійкості та опірності організму несприятливим факторам довкілля; поліпшення розумової та фізичної працездатності; зміцнення опорно-рухового апарату, формування правильної постави та склепіння стопи; підвищення функціональних можливо- стей організму; виховання позитивних моральних та вольових рис. Конкретизу- ється через наступні освітні завдання.

ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ

РОЗВИВАТИ/ ПОГЛИБЛЮВАТИ

уявлення про: загальну будову тіла людини; про спорт та навички в різних видах спортивної діяльності (спортивні

вправи, ігри з елементами спорту); фізичні можливості людини;

інтерес до: пізнання фізичних можливостей здорового способу життя;

власного тіла;

мотивацію до: основ здорового способу життя та усвідомленої потреби у руховій активності; бережного ставлення до народних засобів та методів фізичного удосконалення; ціннісного ставлення до здоров’я; дотримання навичок здоров’язбережувальної поведінки;

пізнавальну потребу до: аналізу рухових дій одноліток та самоаналізу власної здоров’язбережу-

вальної поведінки; самостійності в організації та проведенні фізичних вправ, рухливих та спортивних ігор, фізкультурного дозвілля.

ЗАОХОЧУВАТИ/ЗАЦІКАВЛЮВАТИ

до постійного піклування про власне здоров’я (формувати звичку); до розвитку фізичних якостей: гнучкість, витривалість, швидкість, сила, око-

мір, рівновага; до збагачення рухового досвіду;

9


10

до освоєння різноманітних видів рухової діяльності; до самоконтролю та розширення усталеної здоров’язберегіальної діяльності; до удосконалення життєво важливих рухових умінь та навичок; до формування сталих навичок культури здоров’я; до творчості у руховій діяльності.

НАВЧАТИ

адекватно розподіляти м’язове напруження під час виконання різних видів фізичних вправ (стройові, загальнорозвивальні, вправи з основних рухів,

НОТАТКИ рухливі ігри, елементи спорту); елементарним навичкам фізичної саморегуляції; за потреби звертатися по допомогу до дорослого; вмінь застосовувати наявний руховий досвід в різних ситуаціях, пов’язаних

з руховою діяльністю; самостійно визначати стан свого самопочуття.

СТВОРЮВАТИ УМОВИ (СИТУАЦІЇ), В ЯКИХ ДИТИНА

набуває сталих навичок щоденної активної рухової діяльності; збагачує руховий досвід; загартовується; проявляє доброзичливе ставлення до однолітків в процесі спільної рухо-

вої (спортивної) діяльності; застосовує засоби профілактики захворювань (ранкова гімнастика, само- масаж тощо).


ПІЗНАВАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Пізнавально-дослідницька діяльність дитини старшого дошкільного віку забезпечує розвиток пізнавальних психічних процесів: пам’ять, увага, уява, мислення, сприймання; розвиток розумових операцій: аналіз, порівняння, син- тез, узагальнення, класифікація; безпосередньо пов’язана з мовленнєвим, худож- ньо-естетичним та фізичним розвитком; відбувається через усі види діяльності дошкільника; актуалізується через смислові акценти, відповіді, на які шукає ди- тина у створених педагогом розвивальних ситуаціях. Зміст освітніх завдань кон- кретизовано у напрямках: «У світі предметів», «У світі людей», «У світі природи», «Елементарні математичні уявлення», «Досліди та експерименти». Провідним за- собом та результативним показником вирішення освітніх завдань цього розділу є здатність дитини висловлювати свої думки (самостійність думки, що вираже- на у слові), мовленнєвий розвиток дитини (див. наступний розділ), розвиненість психічних процесів і способів пізнання. Наскрізні завдання: засвоєння знань, роз- виток розумових операцій, опанування способами пізнавально-дослідної діяль- ності. Особливим засобом пізнавально-дослідної діяльності є засвоєння знаків та символів. Цьому слугуватимуть логіко-математичні знаки та знаки писемного мовлення (літери), інші знаки як символи. Навчати способам використання цих знаків у пізнанні оточуючого світу.

ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ

НАПРЯМ: У СВІТІ ПРЕДМЕТІВ РОЗШИРЮВАТИ/РОЗВИВАТИ

уявлення про: функціональність предметів; предметно-практичну, предметно-перетворювальну діяльність; технологічність предметної діяльності («Як це влаштовано?», «Як це пра-

цює?» тощо); про шляхи отримання інформації; про нетрадиційні способи використання предметів;

інтерес до: предметного світу; пізнавальної діяльності; творчого використання власних знань і вмінь; пошуку можливих способів використання предметів; мотивацію до пізнання світу предметів; пізнавальну потребу (з’ясувати, дізнатися, розібратися, що буде далі, що могло б бути, як це допомагає людині тощо).

11


12

НАВЧАТИ

оперувати образами предметів; створювати задум та реалізовувати предметну (практичну/перетворювальну)

діяльності у відповідності до задуму та природного призначення предмету; створювати прості схеми/моделі предметів та перетворювати їх; порівнювати, відокремлювати; упорядковувати, узагальнювати предмети за певними ознаками (спільними/

відмінними); виокремлювати функціональні зв’язки різних предметів; виконувати пізнавально-дослідні дії: порівняння, аналіз, співставлення, уза- гальнення, упорядкування на основі практичних дій та з опорою на тактиль-

ні відчуття, функції органів почуття, зору, слуху; подумки порівнювати, відокремлювати, упорядковувати, узагальнювати

предмети за певними ознаками (спільними/відмінними); розширювати досвід пізнавальної діяльності за допомогою різних органів сприймання (дотик, запах, фактура, вага тощо).

СТВОРЮВАТИ УМОВИ (СИТУАЦІЇ), В ЯКИХ ДИТИНА

може вибирати предметний матеріал для гри, дослідницької, творчої та ін-

ших видів діяльності; може застосовувати свої знання та вміння; відчуває радість від власного пізнання (відкриття) світу предметів; відчує відповідальність за вихід із проблемної ситуації (задачі); може проявляти ініціативність, самостійність; пояснює та планує дії з предметами, встановлює причиново-наслідкові зв’язки.

НАПРЯМ: У СВІТІ ЛЮДЕЙ ФОРМУВАТИ

уявлення про: сім’ю та сімейні традиції; значення родинних зв’язків, способи їх підтримки; спільне та відмінне в людях (вік, стать, зовнішність, статура, вага, зріст, колір

волосся тощо); народи світу та їх культуру; права споживача (формувати основи споживчої культури);

інтерес до: інших народів Європи та світу; спілкування з іноземцями;


мотивацію:

до підтримки добрих взаємин з друзями, родичами, знайомими; до підтримки взаєморозуміння різних людей (різних за віком, статтю, вагою, кольором шкіри, національністю, віросповіданням тощо).

НАВЧАТИ

виявляти повагу та доброзичливе ставлення до навколишніх; знайомитись та товаришувати/дружити (діяти як друг – разом гратися, до- помагати, піклуватися).

ФОРМУВАТИ

НАПРЯМ: У СВІТІ ПРИРОДИ

елементарні уявлення про: природу нашої планети (клімат, ландшафт, водойми, тварини, рослини

тощо); явища природи; рослини; тварин; природу як живу екосистему; всесвіт; взаємозалежність діяльності людини та стану природного довкілля;

інтерес до: пізнання природи рідного краю, близького оточення та всієї України; спостережень за явищами природи;

мотивацію: берегти природне багатство рідної країни; піклуватися про стан природного довкілля; до сталого розвитку (економити та раціонально використовувати природ-

ні ресурси); доглядати та піклуватися за домашніми улюбленцями (кіт, цуценя, рибки тощо).

НАВЧАТИ

розрізняти природні явища, називати їх; дотримуватись правил поведінки у природі; спостерігати за явищами природи та помічати зміни у стані природі; помічати природні явища (температура повітря, вітер, опади тощо, їх ознаки).

13


14

СТВОРЮВАТИ УМОВИ (СИТУАЦІЇ), В ЯКИХ ДИТИНА

має можливості милуватися природним довкіллям; за допомогою дорослого та/або самостійно помічає красу природи; працює в природі (на городі, в квітнику, садку тощо); проявляє турботу (піклується) за живою природою; самостійно доглядає за рослинами та/або домашніми тваринами; досліджує природні явища; спостерігає за розвитком рослини «від насіння до плоду».

ФОРМУВАТИ

уявлення про: математичні поняття: величина, кількість, форма, час, простір; числа та цифри; способи утворення числа шляхом додавання/вилучення одного предмета; математичні дії додавання та віднімання (в межах 10); умовну мірку; відчуття радості від активних сенсорних дій з предметами; інтерес до: математичних дій на основі сенсорних відчуттів (зір, слух, дотик, смак, нюх),

кінестетики, інтуїції; опанування в просторі (просторова орієнтація);

мотивацію до: пізнання навколишнього світу за допомогою сенсорних відчуттів і пізна- вальних дій («Що ми можемо з цим зробити?» вимірювати, злічувати, порів- нювати тощо).

НАПРЯМ: ЕЛЕМЕНТАРНІ МАТЕМАТИЧНІ УЯВЛЕННЯ

НАВЧАТИ/РОЗВИВАТИ

здійснювати елементарні пізнавальні (логіко-математичні) дії: порівнюва- ти, аналізувати, узагальнювати, лічити, перелічувати, співставлення розміру

предметів (шляхом накладання, прикладання, приставляння); сприймати умови простих завдань («Що невідомо?» «Що треба знайти?»

тощо) в різних сферах життєдіяльності, в різних ситуаціях взаємодії; лічити за допомогою різних аналізаторів (на дотик, на рух, на звук); ділити предмет/фігуру на дві частини (навпіл); за сюжетною картинкою складати задачі (загадки, ребуси, моделі тощо),

розв’язувати їх; вимірювати умовною робити висновки міркою;

щодо кількості предметів (більше, менше, порівну).


СТВОРЮВАТИ УМОВИ (СИТУАЦІЇ), В ЯКИХ ДИТИНА

отримує практичний досвід опанування логіко-математичними діями; оперує сенсорними еталонами (колір, форма, величина); отримує задоволення від виконання пізнавальних дослідницьких дій; орієнтується у просторі (на площині та в реальному оточенні): ліворуч,

праворуч, зверху, знизу; під, над, за, на, біля; орієнтується за допомогою схеми, умовних позначень (піктограми, стрілки, дорожні знаки).

НАПРЯМ: ДОСЛІДИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТИ ФОРМУВАТИ

уявлення про: досліди та дослідницьку діяльність, види експериментів (дослід, спостере-

ження, екологічні, природознавчі); способи фіксації результатів дослідно-експериментальної роботи різними

способами: малюнки, фото-, відеоматеріали, відлічування фішок тощо; готовність брати участь в дослідно-експериментальній діяльності; умови та приладдя для проведення різноманітних дослідів; фізичні властивості навколишнього світу (властивості речовин: твердість, розчинність тощо; характеристика руху: швидкість, напрямок; властивості магніта);

інтерес до: дослідно-експериментальної дослідницької діяльності з різними матеріалами;

та винахідницької діяльності; мотивацію пробувати проводити досліди та експериментивальних дій («Що ми можемо з цим зробити?» вимірювати, злічувати, порівнювати тощо).

СИСТЕМНО ЗАЛУЧАТИ ДИТИНУ ДО ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИ- МЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

зі штучними матеріалами (метал, резина, тканина, пластмаса, папір тощо); з об’єктами і явищами неживої природи (вода, деревина, пісок, глина, сніг, лід,

кругообіг води у природі, повітря, вогонь тощо); з рослинами (ріст, розвиток, розмноження, догляд, пересаджування, світло,

волога, тепло тощо); з фізичними явищами і властивостями навколишнього світу (твердість,

м’якість, сипкість, в’язкість, плавучість, розчинність; швидкість тощо); з соціальним експериментуванням: аналіз суперечливих моральних ситуацій, ситуацій вибору, проблемно-пошукових ситуацій за літературними творами і власним досвідом тощо.

15


16

СТВОРЮВАТИ УМОВИ (СИТУАЦІЇ), В ЯКИХ ДИТИНА

може бути активним дослідником;

може обирати проблемні пізнавальні питання для дослідно-експеримен- тальної діяльності;

може самостійно (під наглядом дорослого) провести дослід чи експе- римент.

НОТАТКИ


МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мовленнєвий розвиток дитини показує ефективність розвивальних впливів дорослих у збагаченні досвіду взаємодії малюка зі світом природи, людей, предметно-технічного оточення. Очікуваний результат: єдність емо- цій, інтелекту та вольової регуляції у мовленнєвій поведінці дитини. Специфі- ка мовленнєвого розвитку дитини така, що вимагає комплексного підходу до реалізації всіх завдань опанування мовою (рідною, спорідненою, іноземною). І хоча в певних формах мовленнєвої роботи можуть бути домінуючі завдання з розвитку мовленнєвих навичок (звуковимова, граматична правильність, роз- ширення словникового запасу),загалом усі вони взаємозалежні, взаємопов’я- зані й саме тому формують основну здатність людини як свідомої істоти – мис- лити та виражати свої думки словами. Тому створення дорослим діяльнісних розвивальних ситуацій, в яких дитина ДІЄ, МИСЛИТЬ, виражає своє ЕМОЦІЙНЕ СТАВЕННЯ до подій, формує всі форми мислення (предметно-практичне, обра- зне, словесно-логічне) та здатність використання мови як інструменту само- вираження. Вирішення освітніх завдань цього розділу може і має відбувати в усіх видах діяльності дитини (через усі розділи програми «Впевнений старт»). Саме це формує нову якість психічного розвитку дитини – цілісність психіки, яка виражається у єдності емоційних, інтелектуальних, вольових якостей, а та- кож у мовленнєвій поведінці дитини.

ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ

ЗВУКОВА КУЛЬТУРА

Розширювати й уточнювати уявлення про будову артикуляційного апарату, роботу його органів під час творення звуків.

Розвивати моторику апарату мовлення. Домагатися правильної вимови шиплячих, свистячих, сонорних звуків, удосконалювати звуковимову відпо- відно до орфоепічних і літературних норм: звукосполучення [йа], [йу], [йє], [йі], [дж], [дз], [шч], подовжених м’яких приголосних, твердих приго лосних перед «и» та апострофом, проривного приголосного звука [ґ], дзвінких приголосних у середині та в кінці слова, ненаголошених голосних звуків [е] та [и] тощо. Розвивати фонематичний слух.

Вчити диференціювати на слух всі звуки у словах, в тому числі схожі за артикуляцією тверді та м’які, дзвінкі й глухі, сонорні приголосні, а також сприймати на слух римовані закінчення у віршованих текстах, самостійно добирати прості рими, співзвучні слова.

17


18

Розвивати мовленнєве дихання, подовжувати тривалість видиху, вчити промовляти короткі фрази на одному видиху. Привчати говорити чітко, в помірному темпі та регулювати темп мовлення, розвивати силу, висоту, тембр голосу для передачі різних інтонаційних відтінків залежно до ситуа- ції спілкування. Підтримувати бажання говорити рідною мовою правильно й виразно.

СЛОВНИК

Збагачувати словниковий запас дітей на основі розширення уявлень про світ. Розвивати вміння розуміти та вживати слова на позначення назв пред- метів, їхніх ознак, кількості, дій, ознак за дією тощо. Збагачувати активне мов- лення дітей прикметниками, прислівниками, дієсловами, дієприкметниками, дієприслівниками, числівниками, займенниками.

Вчити розрізняти і вживати узагальнювальні родові та видові поняття (тва- рини – дикі і свійські, транспорт – пасажирський, вантажний, водний, пові- тряний тощо); добирати синоніми, антоніми для більш точного висловлен- ня думки, емоційного забарвлення мовлення. Формувати стилістичне чуття через навчання розумінню образних слів і виразів у літературних творах, стимулювати їх вживання у мовленні дітей. Продовжувати ознайомлювати з багатозначними словами, вчити розуміти й пояснювати зміст слів з перенос- ним значенням, доречно застосовувати їх в активному мовленні. Підтриму- вати пізнавальний інтерес дітей до незнайомих та малознайомих слів та їх тлумачення.

ГРАМАТИЧНА ПОБУДОВА МОВЛЕННЯ

Вправляти у граматично правильному вживанні складних відмінкових форм іменників, кличної форми іменників, множинних форм іменників, присвійних прикметників вищого і найвищого ступенів порівняння якісних прикметників, а також у відмінюванні дієслів за особами, числами, родами. Учити правильно узгоджувати прикметники, числівники з іменниками та займенниками, вживати слова основних лексичних категорій у відповідних формах (відмінок, рід, число або час), прийменники та сполучники, що по- трібні для зв’язку слів у словосполученні або реченні тощо. Заохочувати дітей до утворення інших граматичних форм того самого слова.

Вправляти у вживанні різних синтаксичних конструкцій: простих, пошире- них, складних, безособових речень, а також речень зі вставними словами та прямою мовою. Формувати і закріплювати навички використання різних сполучників під час вживання складносурядних і складнопідрядних ре- чень. Виховувати критичне ставлення до власного мовлення, формувати готовність виправляти помилки.


МОНОЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

Вправляти в побудові зв’язних монологічних висловлювань різних типів (описи; сюжетні розповіді за картинами, з власного досвіду, творчі - на задану чи обрану тему; переказ літературних творів). Залучати дітей до складання розповідей-описів іграшок, предметів, предметних картинок, сюжетних картин і малюнків на основі поданого зразка, плану, засвоєно- го алгоритму розповіді, а також до складання розповіді-судження (оцін- ки), розповіді-міркування та розповіді-пояснення з дотриманням логіки, встановленням причиново-наслідкових зв’язків. Збагачувати досвід дітей у складанні сюжетних розповідей за зразком, планом, за поданим початком або закінченням історії; за серією картин чи малюнків; за опорними слова- ми тощо. При переказуванні літературних творів вчити запам’ятовувати та відтворювати послідовність подій близько до тексту, вживаючи авторські мовленнєві звороти, засоби художньої виразності (епітети, порівняння, ме- тафори, повтори тощо). Привчати висловлюватись логічно, без повторів, пауз, жестикуляції, дотримуватися структури розповіді (початок, основна частина, закінчення), придумувати назву розповіді та вживати у складе- них текстах епітети, порівняння, фразеологізми, пряму мову персонажів зі звертаннями тощо.

НАВЧАННЯ ОСНОВ ГРАМОТИ

Вчити правильно вживати терміни «речення», «слово», «звук», «склад», «бу- ква». Навчити виконувати звуковий аналіз слів на слух відповідно до по- рядку й характеристики звуків у словах (голосний чи приголосний, твер- дий чи м’який приголосний). Формувати елементарні уявлення про слово як основну одиницю мовлення. Розуміти залежність значення слова від по- рядку складів у ньому. Вчити виокремлювати із мовленнєвого потоку ре- чення, сприймати його як кілька пов’язаних змістом слів, які висловлюють завершену думку. Ознайомлювати з буквами як знаками передачі звуків на письмі. Сприяти ознайомленню з основними буквами за принципом час- тотності вживання відповідних звуків в усному мовленні, пропонуючи ді- тям не алфавітні, а звукові їхні назви.

ІНШІ (СУМІЖНІ) ЗАВДАННЯ

формувати інтерес до різних форм та способів мовленнєвої діяльності, ви- користання сучасних засобів комунікації;

зацікавлювати можливостями використання рідної та іноземної мови (по- відомлення інформації, спілкування).

19


20

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гра – провідна діяльність дитини старшого дошкільного віку. Органі- зація ігрової діяльності виконує одночасно широкий діапазон функцій: від згуртування дітей до винахідницької діяльності, але найголовнішою є досвід соціальної взаємодії на засадах емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе, до інших людей (дітей/дорослих), до світу. Передбачає розвиток твор- чих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості дітей в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і ре- алізації себе в ньому. Серед видів ігор чинне місце займає сюжетно-рольова гра. Завдання вихователя сприяти переходу дошкільників на творчий рівень сюжетно-рольової гри.

ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ

РОЗВИВАТИ

інтерес до ігрової діяльності; особистісні якості дітей під час розгортання ігор (ініціативність, самостій-

ність, організованість, чесність); уяву та вміння фантазувати, мріяти; вміння організовувати ігровий простір (обирати місце, атрибути, предме- ти-замінники тощо).

НАВЧАТИ

організовувати гру; дотримуватися правил; культурі взаємодії в іграх змаганнях (в ситуаціях перемоги чи програшу); в сюжетно-рольових іграх: приймати на себе різні за характером ролі, збага- чувати рольову поведінку, розгортати та об’єднувати сюжети гри.

ЗАОХОЧУВАТИ/ЗАЦІКАВЛЮВАТИ

до участі в різних видах ігор, зокрема в сюжетно-рольових; здатність наслідувати дорослого в іграх з правилами та виявляти уяву, кре-

ативність, вигадку на самостійному рівні в творчих (самодіяльних) іграх: в самодіяльних іграх – за сюжетами літературних творів, сюжетно-рольо-

вих, режисерських, театралізованих; в дидактичних іграх – сюжетно-дидактичних, рухливих, конструктор- сько-будівельних, інтелектуальних, настільно-друкованих;


в традиційних та народних іграх – забавлянках, пальчикових вправах та

іграх, хороводах, в інших іграх.

рухливих з текстами, естафетах;

СТВОРЮВАТИ УМОВИ (СИТУАЦІЇ), В ЯКИХ ДИТИНА

може самостійно або з участю дорослого обирати та організовувати сю-

жетно-рольову гру; може самостійно розгортати сюжет гри, змінювати правила гри та контро-

лювати їх дотримання; опановує ігровий простір та збагачує варіативність видів ігор; набуває досвіду самостійної гри.

НОТАТКИ

21


22

ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Господарсько-побутова діяльність включає в себе працю у повсяк- денному житті, самообслуговування, діяльність у природі, художньо-створю- вальну діяльність у побуті (дизайн). Залучення дітей до праці, зокрема до госпо- дарсько-побутової та самообслуговування, має неабияке значення в процесі формування у дітей самостійності та організованості. Важливим аспектом цьо- го напрямку діяльності є виховання у дітей ціннісного ставлення до результатів праці інших людей. Цей розділ програми висвітлює освітні завдання, виконан- ня яких сприятиме трудовому вихованню дошкільників.

ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ

РОЗВИВАТИ

бережне ставлення до результатів людської праці; оцінну діяльність та здатність співвідносити соціальну значущість власної

праці та праці дорослих; інтерес до різних видів праці дорослих, до організації та здійснення еле-

ментів професійної діяльності дорослих; бажання самостійно здійснювати прості дії, характерні для різних професій; мотивацію до здійснення посильної допомоги дорослим в господар-

сько-побутовій діяльності; потребу до здійснення постійних господарсько-побутових доручень у жит-

тєвому просторі; бережне ставлення до побутових речей та хатньої праці дорослих.

НАВЧАТИ

бути охайним; підтримувати порядок і чистоту у життєвому просторі; доводити розпочату справу до кінця; відповідально ставитися до доручень; домовлятися про спільну роботу, розподіляти обв’язки; аналізувати наслідки своєї діяльності.


СТИМУЛЮВАТИ/ЗАОХОЧУВАТИ/ЗАЦІКАВЛЮВАТИ

розширення навичок самообслуговування та особистої гігієни; ініціативність, самостійність, цілеспрямованість під час виконання госпо-

дарсько-побутових доручень; бажання помічати та усувати недоліки у власному зовнішньому вигляді; виховувати в собі культуру праці (охайність, навички використання зна- рядь праці, побутової техніки).

СТВОРЮВАТИ УМОВИ (СИТУАЦІЇ), В ЯКИХ ДИТИНА

збагачує досвід соціальної комунікації в процесі господарсько-побутової

праці; долучається до господарсько-побутової праці дорослих (чергування в гру- пі, догляд за територією ігрового майданчика, робота на городі, в квітнику,

догляд за домашніми улюбленцями, свійським тваринами тощо); отримує задоволення від художньо-створювальної діяльності; оцінює якість та користь виконаної праці; може бути корисною для інших (помічати, кому потрібна допомога, допо-

магати з власної ініціативи); виявляє власні задуми з художньо-створювальної діяльності у побуті (при-

крашає оселю та групову кімнату); долучається до ручної праці (hand-made), використовуючи різні матеріали

з метою удосконалення навколишнього життєвого простору; ініціює, здійснює та оцінює власні дії у господарсько-побутовій праці.

НОТАТКИ

23


24

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Художньо-продуктивна діяльність дітей, пов’язана зі сприйманням творів мистецтва, формуванням ціннісного ставлення до нього, а також ві- дображенням естетичних уявлень, вражень дітьми у власній творчості. Ху- дожньо-естетичний розвиток дитини здійснюється під час реалізації змісту художньо-естетичної діяльності (художньо-літературної, зображувальної, музичної, театральної) і залежить від вікових особливостей та індивідуаль- них можливостей дитини, її здібностей і нахилів. На рівень досягнень дитини також впливають ставлення батьків до мистецтва, умови художньо-естетич- ного виховання в родині та дошкільному навчальному закладі. Зміст освіти в художній діяльності складається з комплексу завдань (освітні, виховні, розви- вальні), мистецького репертуару (орієнтовний комплекс художніх творів), те- матики мистецької діяльності, презентаційних, підсумкових форм організації роботи з дітьми тощо (їх представлено в додатках та методичних рекоменда- ціях до програми).

ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ

НАПРЯМ: ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ Читання і розповідання літературних, фольклор- них творів. Декламування і драматизація. Худож- ня комунікація. Словесна творчість

РОЗВИВАТИ

Інтерес до художнього слова, високохудожньої усної народної творчості, а

також до української та зарубіжної класичної і сучасної літератури. Підтримувати дитячу ініціативу щодо читання і розповідання. Формувати художній і читацький смаки.

НАВЧАТИ

Розширювати знання про відомих дитячих поетів і письменників-класиків, про сучасних авторів (не менше 3-4 імен письменників і поетів), про окремі цікаві факти їхньої біографії, вчити впізнавати їх на портретах. Знайомити з

видатними митцями слова рідного краю. Розрізняти за жанрами фольклорні та літературні твори (загадка, скоромов- ка, прислів’я, мирилка, лічилка, казка, оповідання, вірш тощо); пояснювати їх


основні жанрові особливості. Вчити впізнавати назву, автора, героїв твору за його фрагментом, ілюстраціями або слайдами (не менше 8-10 літературних або фольклорних творів). Формувати уявлення про структуру книжки та де- які її види (словник, збірник художніх творів, підручник), окремі відомості з історії створення книжки. Вчити елементарному аналізу засобів художньої виразності у творах.

СТИМУЛЮВАТИ/ЗАОХОЧУВАТИ/ЗАЦІКАВЛЮВАТИ

Вживати в процесі комунікації малі фольклорні форми (загадки, лічилки, мирилки, колискові та обрядові пісні – колядки, щедрівки, веснянки, за- клички тощо). Підтримувати бажання брати участь у художній комунікації (запитувати про те, що зацікавило чи було незрозумілим у творі; висловлю- вати своє ставлення до почутого; висловлювати враження від літературних творів різними засобами художньо-мовленнєвої діяльності, а також свої почуття за допомогою образного слова; за засвоєним зразком створювати власні описові та порівняльні загадки, лічилки, колисанки тощо.

СТВОРЮВАТИ УМОВИ

Для обговорення з дітьми змісту, персонажів, висловлення власних оцін- них суджень і ставлення, визначення морального правила твору в етичних

бесідах за прочитаним чи оповіданням. Для розігрування щедрівок, колядок, закличок; організації рольових ігор за

сюжетами літературних творів. Для стимулювання словесної творчості дітей за мотивами літературних і фольклорних творів.

НАПРЯМ: ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ Малювання, ліплення, аплікація, конструювання

РОЗВИВАТИ

Малювання: Особисте естетичне ставлення до проявів краси в довкіллі, інтерес до малювання та процесу творення художніми матеріалами, до до- слідження під час експериментальної діяльності, емоційно-ціннісне став- лення до мистецтва. Розвивати художнє сприймання, уяву, творчі здібності, здатність до фантазування, імпровізації під час емоційно-чуттєвого сприй-

мання творів живопису і створення художніх образів. Ліплення: Емоційну і тактильну чутливість в роботі з пластичним матеріа- лом, здатність до творчого самовираження, самостійного вибору матеріа- лів та інструментів, інтерес до декорування образу, до засобів оздоблення.

25


26

Аплікація: Здатність до емоційно-чуттєвого сприймання кольору, сенсор- них властивостей природних матеріалів, відтворення ритму в чергуванні кольорів, форм, матеріалів, елементів візерунку, самостійність і творчі здіб- ності дітей.

Конструювання: Просторові уявлення, творчу активність, художньо-кон- структорську ініціативу в пошуку варіантів поєднання різних матеріалів (ко- льорів), навички прикрашання виробу деталями, елементарні дослідниць- кі здібності, конструктивне мислення, винахідливість під час дослідження властивостей матеріалу, аналізу, планування та проектування роботи з ним.

НАВЧАТИ

Малювання: Формувати елементарні уявлення про твори графіки, україн- ського декоративно-ужткового мистецтва, основних жанрів живопису (пор- трет, пейзаж, натюрморт, анімалістичний і побутовий жанри живопису); про видатних українських і світових художників (знати не менше 3-4 імен). Створювати художні образи в предметному, сюжетному, декоративному малюванні за допомогою різних засобів виразності (лінія, форма, колір, композиція).

Ліплення: Збагачувати уявлення про мистецтво скульптури на основі сприй- мання дрібної пластики з різних матеріалів (дерево, глина, метал, скло, камінь тощо); знати пластичні особливості матеріалів (глина, пластилін, солоне тісто, пластика тощо). Створювати художні образи в об’ємі (предмети, транспорт, споруди, фігур- ки людей, тварин, казкових героїв), за мотивами народних забавок, ігра- шок і посуду, характерних різним регіонам України (Косів, Опішна, Ужгород, Яворів), композиції з кількох фігур, рельєфні зображення на площині.

Аплікація: Розрізняти види декоративно-ужиткового мистецтва (витинанка, вишивка, мозаїка, вітраж, ткацтво, плетіння). Поглиблювати знання про ма- теріали (папір, тканина, шкіра, хутро, листя, квіти, соломка) та їх властивості. Створювати композицію (декоративну, предметну, сюжетну) засобами пло- щинної та рельєфної аплікації, колажу з різних матеріалів за допомогою прийомів (складання, вирізування, гофрування, прорізування, скручуван- ня), способів вирізування (симетричне, парно симетричне, предметне, си- луетне), створення прорізного декору для виготовлення мережевих виро- бів (квіти, сніжинки, серветки, одяг для ляльки).

Конструювання: Формувати навички формоутворення основи під час ро- боти з картоном і папером (закручування прямокутника в циліндр, кола – в конус тощо), складання паперу навпіл, по діагоналі (оригамі), створення за шаблоном площинних іграшок з рухливими кінцівками. Вчити під час роботи з природним та викидним матеріалом обирати виразну основу для конструк- ції за формою, фактурою, кольором, формувати її за допомогою додавання або забирання деталей для отримання виразного образу, використовувати


матеріали для закріплення. Під час роботи з будівельним матеріалом під- бирати потрібні деталі для основи будівлі, виокремлювати частини будівлі та розташовувати їх у просторі, а також розміщувати допоміжні деталі кон- струкції, використовувати інший матеріал для архітектурного декору (дрібні іграшки, природний матеріал), створювати колективні композиції.

СТИМУЛЮВАТИ/ЗАОХОЧУВАТИ/ЗАЦІКАВЛЮВАТИ

Малювання: Бажання прикрашати візерунками, орнаментами елементи декоративного малювання; використовувати ритм і симетрію в композиції

декору, добирати кольори для досягнення його яскравості, виразності. Ліплення: Самостійно обирати доцільний прийом ліплення (скатування, розкачування, сплющування, прищипування, відтягування, вдавлювання, загладжування, затирання), формувати бажання деталізувати та прикра- шати вироби декором (рельєфна пластика з кульок, мотузок, прорізан- ням візерунку, відбитками, насінням, крупою, ґудзиками, бісером, пензлем

і фарбами). Аплікація: Під час створення композицій використовувати колір, мотиви

українських орнаментів (рослинні, геометричні, зооморфні). Конструювання. Вияв ініціативи і творчості у створенні конструктор- сько-художніх образів під час індивідуальної чи командної роботи.

СТВОРЮВАТИ УМОВИ

Малювання: Для оволодіння технічними навичками в роботі з художніми матеріалами (гуаш, акварель, пензель, кольорові олівці, крейда, фломасте- ри, пастель, вугілля, сангіна, туш), в експериментальній діяльності з дослі- дження основних кольорів (жовтий, червоний, синій) і похідних (зелений,

фіолетовий, жовтогарячий). Ліплення: Для участі дитини у створенні декоративних композицій з ме-

тою прикрашання групи, дитячих робіт тощо. Аплікація: Для участі дитини у створенні декоративних композицій з різ-

номанітних матеріалів засобами аплікації. Конструювання: Для застосування різноманітних інструментів і матеріа- лів (папір, картон; природний; викидний; будівельний) для конструювання, виготовлення іграшок та інших конструкторсько-художніх образів з різних матеріалів і різними способами (за малюнком, схемою, планом, уявою).

27


28

НАПРЯМ: МУЗИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Слухання музики, співи, музично-рухова діяль- ність, гра на дитячих музичних інструментах

РОЗВИВАТИ

Слухання музики: Інтерес та емоційно-ціннісне ставлення до музики, ба-

жання слухати її в повсякденному житті. Співи: Інтерес та емоційно-ціннісне ставлення до пісні, бажання співати,

бажання контролювати поставу. Музично-рухова діяльність: Здатність емоційно переживати ігрову ситу- ацію в хороводах, іграх, забавах; узгоджено рухатися, використовувати ру- хові навички для створення образу, розвитку ігрового сюжету, утворення

фігури (струмочок, равлик, підкова, вивертання кола). Гра на дитячих музичних інструментах: Здатність естетично насолоджу- ватися звучанням музичних інструментів, вміння радіти власній спромож- ності, відчуття своєї єдності з однолітками, самостійної гри дітей в оркестр, відчуття команди, зокрема ансамблю.

НАВЧАТИ

Слухання музики: Розрізняти засоби музичної виразності (темп, динамічні відтінки), розрізняти верхній та нижній регістри, вступ і закінчення інстру- ментальної програмової музики, заспів і приспів у піснях, побутові жанри –

пісня, марш, танець. Співи: Виразно співати доступні народні пісні різного характеру та твори, створені композиторами, в діапазоні ре – сі, до з музичним супроводом (са- мостійно); правильно інтонувати мелодію, співати легким звуком (уникати викрикування), дзвінко, злагоджено, в заданому темпі, чітко артикулювати слова, протягувати довгі звуки, м’яко закінчувати ненаголошене закінчення фрази, разом починати та закінчувати спів, брати дихання між музичними

фразами, не напружувати міміку, дивитися в очі слухачам. Музично-рухова діяльність: Виразно відтворювати народну, класичну, су- часну музику за допомогою основних (легкий біг вісімками, стрімкий біг на кожну чверть, маршова хода високим кроком, урочиста хода, легкі стрибки), образно-ігрових (змахи, руками наче журавель крилами, імітація чищення пір’ячка, як каченята, чеберяння ніжками, наче зайчик, біг галопом наче кінь), танцювальних (хороводна хода, галоп прямий і боковий, підскоки, оплески, пружинки, виведення ноги вперед на носочок чи на п’яту, дріботіння), а та- кож простих рухів і танців різних народів світу (європейських, східних, аме-

риканських), варіативної техніки їх виконання. Гра на дитячих музичних інструментах: Навичок гри на ударно-шумових дитячих музичних інструментах, упізнавати їх за тембрами звучання, вмінню


разом грати в оркестрі та ансамблі дитячих музичних інструментів (3-6 дітей; троїсті музики), своєчасно вступати та закінчувати гру, дотримуватися загаль- ної динаміки, ритму, відтворювати динамічні та темпові відтінки відповідно до характеру твору, супроводжувати гру власним співом, акомпанувати тан- цям під час розваг і свят. Бережно поводитися з музичними інструментами.

ЗАОХОЧУВАТИ/ЗАЦІКАВЛЮВАТИ

Слухання музики: Брати участь у художній комунікації за характером, на- строєм і змістом музичних творів (співуча і ніжна колискова, плавний хоро-

вод, завзятий гопак, весела полька, казковий марш). Співи: Співати без супроводу, за допомогою дорослого, прислухатися до

співу інших дітей. Музично-рухова діяльність: Бажання використовувати в танці українські рухи (уклін хлопчика і дівчинки, крок хороводний, біг зальотний, пружинка з виставлянням ноги на підбор і проста присядка, присядка-м’ячик, колупа- лочка, вервечка, дрібушечка, кружляння млиночком, чесанка тощо), рухи з віночком, шапкою, бубном. Бажання брати участь у хороводах і танцях з

усталеними та імпровізованими елементами. Гра на дитячих музичних інструментах: Прояви музично-сенсорних та творчих здібностей дітей, творчої активності, уяви і фантазії під час гри на дитячих музичних інструментах, беручи до уваги зацікавленість дитини певним музичним інструментом.

СТВОРЮВАТИ УМОВИ

Слухання музики: Для збагачення музичного досвіду сприймання дітьми зразків української народної музики, інструментальноих та вокальноих тво-

рів композиторів-класиків, сучасних авторів, слухання урочистих пісень. Співи: Для вправляння дитини в індивідуальному та груповому співі, для застосування власного виконавського досвіду в індивідуальній та колек-

тивній імпровізації. Музично-рухова діяльність: Для засвоєння українських танцювальних традицій, для застосування правил бального етикету (запрошення, укра- їнський уклін і бальний кніксен тощо), для імпровізації в образно-ігрових і танцювальних рухах на основі музично-ігрового, танцювального образу,

пісенного сюжету. Гра на дитячих музичних інструментах: Для набуття досвіду викори- стання дитячих струнних (цимбали, бандура, балалайка, арфа), ударно-кла- вішних (піаніно, рояль), духових (сопілка, тріола) музичних інструментів.

29


30

НАПРЯМ: ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ Сприймання театрального мистецтва, театралізо- вана гра, театральна виконавська творчість

РОЗВИВАТИ

Емоційно-позитивне ставлення до мистецтва театру, бажання брати участь у театралізованих іграх і постановах. Розвивати здібності до творчого пере- втілення у сценічний образ.

НАВЧАТИ

Розумінню театральних понять (театр, вистава, опера, оперета, музика до ви- стави, актор, роль, оповідач, глядач, режисер, сценарій, декорація, театраль- ні рухи тощо). Елементам театральної пластики, міміки, жестам, запам’ятову- ванню сценічної послідовності дій.

ЗАОХОЧУВАТИ/ЗАЦІКАВЛЮВАТИ

Використовувати музично-пісенний та музично-руховий досвід у театралі- зації літературних творів різних жанрів, у музичній міні-виставі, казці-опе- реті тощо.

СТВОРЮВАТИ УМОВИ

Для формування художньо-мовленнєвих виконавських умінь, для зберіган-

ня індивідуальної мовленнєвої виразності дітей. Для виявлення співтворчості з дітьми у театралізації творів та самостійно придуманих дітьми казок за допомогою різних видів театру – настільного, пальчикового, тіньового, лялькового, іграшки тощо.

НОТАТКИ


ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК

Цілісний розвиток особистості старшого дошкільника передбачає, що дитина віку має емоційно-ціннісне ставлення до різних аспектів особисто- го життя, найближчого оточення, життя природи і соціуму; виявляє сформо- ваність базових знань про світ природи і суспільства, життєві навички (компе- тентності) взаємодії з оточенням та навички володіння інструментом пізнання, відтворення та перетворення світу за допомогою мовних та інших засобів; де- монструє розвиненість особистісних якостей та рис характеру, що уможлив- лює регуляцію її поведінки та діяльності. Цей розділ програми є прообразом кінцевого результату її реалізації.

ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ

РОЗШИРЮВАТИ/ФОРМУВАТИ

знання щодо цілісної картини світу; емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього світу; емоційно-ціннісне ставлення до себе як до частини навколишнього світу, до інших людей;

уявлення про: власні особистісні якості; особистісні якості інших як дорослих, так і дітей; емоційні прояви інших як дорослих, так і дітей; про переваги та здібності; об’єктивну самооцінку; варіанти реакцій на емоційні прояви інших як дорослих, так і дітей. (зрозу-

міти, підтримати, заспокоїти тощо); інтерес до життєдіяльності як дорослих, так і дітей, найближчого оточення для налагодження та підтримки ефективного спілкування пізнання іншої особистості як особливої, неповторної для побудови та підтримки взаємо- дії з соціумом.

РОЗВИВАТИ ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ

Психосоціальні компетентності (характеристика особистісного розвитку дитини)

Психологічні комунікативно-мовленнєві; позитивне ставлення до світу, себе та до інших;

31


32

позитивна самооцінка;

самоцінність та самоповага;

прийняття рішень/вибору/розв’язання проблемних ситуацій;

здатність розрізняти та говорити про почуття (відчуття);

домовлятися про спільну роботу, розподіляти обв’язки;

аналізувати наслідки своєї діяльності. Соціальні

готовність до взаємодії з дітьми/дорослими;

уміння слухати іншого, миритися, вибачатися, вибачати, не ображатися і не ображати;

здатність співчувати, надавати та допомогу просити про неї;

прагнення бути частиною групи;

вміння організувати гру, грати, діяти разом.

НАВЧАТИ

виявляти особистісні якості у себе, у інших дітей, у дорослих в різних жит- тєвих ситуаціях (наприклад, добрий, щедрий, сміливий тощо);

висловлювати позитивні переконання та твердження щодо себе та інших людей;

інформувати інших про власні досягнення;

узгоджувати власні потреби з потребами інших людей;

помічати небезпеку в повсякденному житті (поведінка на дорозі, незнайо- мі люди тощо);

характеризувати людей, відповідаючи на запитання «Розкажи, який Він/Вона?»);

аналізувати власні вчинки відповідно до загальнолюдських цінностей та норм суспільства;

презентувати власні та спільні досягнення;

адекватно діяти в небезпечних ситуаціях (один вдома, «щось пішло не так» тощо).

СТВОРЮВАТИ УМОВИ (СИТУАЦІЇ), В ЯКИХ ДИТИНА

висловлює свою думку;

має можливість відчути приналежність до спільноти групи (родини);

може відчути,що її цінують;

має можливість «зчитувати» і правильно реагувати на різні емоційні про- яви навколишніх (дітей та дорослих);

обґрунтовує та захищає власну думку;

може одноліткам відчути значущість;

має можливість передбачати наслідки впливу власних дій/вчинків на само- почуття оточуючих;

має можливість відчувати власну неповторність;

не залишається осторонь різних соціальних ситуацій взаємодії між дітьми.


ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

Характеристика розвитку дитини, яка готова до шкільного навчання, ґрун- тується на досягненні психологічної зрілості дошкільника, що проявляється у практичній діяльності.

Психологічна розвиненість дитини дошкільного віку характеризується можливістю дитини проявити свою продуктивну активність у взаємодії з навколишнім світом через різні види діяльності. Така розвиненість передбачає фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини. Названі вище якості є фундаментальними для новоутворень дошкільного дитинства, вони визначають психічну активність дитини як суб’єкта розвитку та подаль- шого саморозвитку і забезпечують легку адаптацію дитини до нового соціаль- ного статусу учня початкової школи.

Дошкільна зрілість визначається сформованістю фізіологічних якостей та психічних процесів:

фізіологічних, що забезпечують більш досконалу моторику складних рухів, витривалість, розвиток силових якостей, спритність у руховій діяльності, орі- єнтацію в просторі та вдосконалення дрібної моторики;

емоційних, що надають дитині можливість виявити свій стан, настрій, розви- нути та проявити пізнавальні, етичні та естетичні емоції;

когнітивних процесів, що надають дитині можливість пізнавати світ та бути активним суб’єктом пізнання (функціонування всіх когнітивних процесів сприймання, уваги, пам’яті, мислення, мовлення, уяви);

вольових процесів, що надають дитині якісно нову можливість довільної регу- ляції поведінки та діяльності та характеризують новий етап розвитку психіч- них процесів – довільність. Розвиненість та зрілість (сформованість) названих вище психічних проце- сів надає дитині якісно нові можливості прояву свого «Я» у всіх видах діяль- ності. Дитина може діяти не тільки за зразком, але й творчо. Творчий рівень будь-якої діяльності демонструє особистісний рівень розвитку дитини, що спрямовує нові завдання її розвитку – самостійне та гармонійне поєднан- ня рушійних сил активності («Хочу»), пошук потрібних можливостей – знань, умінь та навичок («Можу») – та особистісних механізмів регуляції поведінки для досягнення мети («Буду»). Творча активність дитини у всіх специфічно дитячих видах діяльності фор- мує особистісні якості дитини – від елементарних уявлень та позитивно- го ставлення дитини до свого внутрішнього світу: думок, почуттів, мрій, бажань, мотивів, планів, ідеалів, цілей, прагнень до становлення основ її світогляду і розвиненості її свідомості (пізнавальної активності, емоційної сприйнятливості, позитивної налаштованості дій, думок, оптимістичними

33


34

переживаннями, реалістичними намірами). Сформованість самосвідомості (ідентифікація себе зі своїм «Я»; адекватна самооцінка; домагання визнан- ня іншими її чеснот; уміння співвідносити «хочу», «можу», «буду»; здатність уявляти себе в минулому, теперішньому, майбутньому часі; орієнтування в своїх основних правах і обов’язках) – характеризує ступінь психологічної зрілості дошкільника. Якісний розвиток всіх психологічних досягнень дитини, що характеризу- ється у комплексному визначенні «дошкільна зрілість» передбачає здат- ність дитини проявити особистісну активність у всіх специфічно дитячих видах діяльності: грі, пізнавальній, художньо-образній (малювання, ліплен- ня, аплікація, конструювання, спів, слухання музики, хореографічні рухи, танці, інсценізація) як на репродуктивному (за зразком), так і на творчому рівнях.

НОТАТКИ


ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ

Психічні функції та соціальна поведінка

Показники розвитку Дитина 5 років Дитина 6 років Достатній

Низький

Достатній

Низький рівень

рівень

рівень

рівень

Мислен- ня і мов- лення

Вміє скласти за картинкою розповідь з декількома варіантами. Правильно від- повідає на запи- тання, як герой потрапив у цю ситуацію

Складаючи розповідь, не може відповісти на запитання, як герой потра- пив у відповідну ситуацію. Не ро- зуміє змісту кар- тинки, замість переказу сюже- ту перелічує дії героя

Вміє скласти за картинкою розповідь з ро- звитком сюжету, відобразивши в ньому події мину- лого, теперішньо- го та майбутнього. Допустимі навідні запитання

Переказуючи сюжет, не може відпові- сти на запитання, як герой потрапив у відповідну ситуа- цію, чим усе завер- шиться

Моторика

Вміє стрибати на місці на одній нозі, просува- ючись уперед. Завжди або майже завжди одягається і роздягається самостійно

Не вміє стриба- ти на одній нозі. Ніколи повністю не одягається і не роздягаєть- ся самостійно, або робить це вкрай рідко

Вміє стрибати у довжину з місця з результатом не меншим ніж 70 см. Акуратно зафар- бовує круг діаме- тром 2 см

Не вміє стрибати у довжину з місця або показує результат менший, ніж 70 см. Неакуратно зафар- бовує круг (часто і грубо перетинає лінію, залишає бага- то великих пробілів)

Увага і пам’ять

Уважна, зібра- на. Вірші, що відповідають віку, запам’я- товує швидко, надовго, після багатьох повто- рень, але зага- лом успішно

Розсіяна, неу- важна, часто відволікається. Важко і на ко- роткий період часу запам’ято- вує вірші

Здатна запам’я- тати перелік з десяти пред- метів, словесну інструкцію, помі- чає відмінності, нісенітниці на сю- жетній картинці

Часто буває замрія- на, неуважна, не здатна до кон- центрації, швидко забуває словесну інструкцію, складно сконцентрувати ува- гу на предметі

Уява

Здатна довіль- но фантазувати. Створює уявний образ під час слухання казок, оповідань. Для відтворення образу попе- редньо обирає і готує необхідне обладнання. Ро- зрізняє реальне і фантастичне

Відчуває труд- нощі під час фантазування. Не може відтво- рити образ за словесним опи- сом за допом- огою художніх засобів. Плутає реальне та фан- тастичне

Активізується розвиток творчої уяви – створен- ня нових образів. Впевнено пере- творює відомі образи (реальні та фантастичні), спираючись на си- туацію, яку сприй- мають. До початку діяльності здатна спланувати про- цес виконання задуму, обрати не- обхідні матеріали

Не може створити новий образ – від- сутні ознаки творчої уяви. Простежуєть- ся типовість в про- дуктах творчих видів діяльності. Не здатна утримува- ти образ кінцевого результату під час планування та від- творення його

35


36

Показники Психічні

розвитку функції та

Дитина 5 років Дитина 6 років соціальна

Достатній поведінка

рівень

Низький

Достатній

Низький рівень

рівень

рівень

Соціальні контакти

Вміє гратися з іншими дітьми, дотримуючи правил гри

Часто свариться з дітьми, обра- жається, б’ється. Уникає інших ді- тей, любить гра- тися на самоті. Не має друзів у дитячому садку, у дворі

Вміє домовлятися в іграх, спільній діяльності. Здат- на звернутися за допомогою чи під- тримати іншого-

Не може знайти спільної мови з од- нолітками. Не вміє дотримуватися пра- вил гри чи спільної діяльності. Часто бу- ває наодинці

Для попередження проявів невротичних станів у дитини батькам і педаго- гам потрібно вже з дошкільного віку прищеплювати їй інтерес до всього, що відбувається навколо, формувати допитливість, прагнення до повно- цінного життя, по переджати тенденції замкнутості, уваги тільки до самої себе, свої відчуттів і проблем. Для того, щоб батьки могли допомагати своїм дітям, їм потрібно взаємо- діяти з педагогами, психологами і медичними працівниками дошкільного навчального закладу. В індивідуальних бесідах із педагогом батьки можуть отримати багато корисної інформації про свою дитину, а саме: – які звуки рідної мови вона вимовляє неправильно; – як розвинений мовний слух; – наскільки різноманітний її словниковий запас; – чи відповідає рівень граматичного ладу вікові дитини; – чи вміє зв’язно висловлювати свої думки і вступати в діалогічне спілкування; – який рівень розвитку дрібної моторики дитини тощо. Завдання батьків, педагогів, психологів: своєчасно підтримати розвиток індивідуальної своєрідності та неповторності дитини. Подальший індиві- дуальний шлях розвитку особистості дитини продовжується в початковій школі.

НОТАТКИ


ПОКАЗНИКИ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ

Ефективність впровадження програми «Впевнений старт» аналізується за характеристиками досягнень дитини. Достатнім вважається ступінь роз- виненості дітей, яку демонструють старші дошкільники у різних специфічно дитячих видах діяльності (спілкування, гра, образотворча, господарсько-по- бутова, пізнавально-дослідницька, здоров’язберігальна діяльність).

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ

Виявляє інтерес до спілкування з іншими людьми, до активної комунікації у різних повсякденних ситуаціях, як при безпосередньому контакті, так і у

телефонній розмові або спілкуванні через інтернет, зокрема Skype. Цінує дружні взаємини з рідними, знайомими, друзями, тому намагається не конфліктувати, враховувати інтерес інших, узгоджувати з ними свої дії, діяти разом, злагоджено.

СФОРМОВАНІСТЬ ЗНАНЬ

Володіє етикетними формулами спілкування (привітання, звернення, про- хання, вдячності, вибачення тощо); побудовою конструктивних діалогів, по-

лілогів між 2-4 дітьми, перемовин. Активно використовує різні форми мовленнєвих висловлювань відповідно

до ситуацій. Може проаналізувати та пояснити причини виникнення суперечливих чи конфліктних ситуацій, виявляє протиріччя (невідповідності) та аргументи «за» і «проти», висуває версії можливого розгортання подій («Що б сталося, якби?», «Варто вчинити так..., тому що...» тощо).

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ)

Виявляє уміння домовлятися («Давай так...»), звертатися про допомогу («Допоможіть мені, будь ласка»), пропонувати допомогу («Я можу вам до- помогти»); використовує різноманітні вербальні та невербальні засоби для

привітання, висловлення подяки тощо. Вміє будувати конструктивні діалоги між 2-4 дітьми і підтримувати їх, бере участь у перемовинах. Тримається в діалозі невимушено, розмовляє тактовно.

37


38

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНА, РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ

Виявляє інтерес до пізнання фізичних можливостей власного тіла, вмотиво- ваність до здорового способу життя; бажання й потребу в систематичних заняттях фізичними вправами; шанобливе ставлення до народних засобів

та методів фізичного удосконалення людини. Дотримується навичок здоров’язбережувальної поведінки: виявляє свідо-

ме ставлення до оздоровлення, самостійність під час виконання рухів. Проявляє доброзичливе ставлення до однолітків в процесі спільної рухо- вої (спортивної) діяльності.

СФОРМОВАНІСТЬ ЗНАНЬ

Має уявлення про загальну будову тіла людини, про спорт та навички в різ- них видах спортивної діяльності (спортивні вправи, ігри з елементами спор-

ту); фізичні можливості людини. Може пояснити значення фізичних вправ, заходів загартовування, засобів оздоровлення, що доступні для розуміння дітей, знань з галузі гігієни, меди- цини і фізичної культури для збереження та зміцнення власного здоров’я та

поліпшення показників фізичного розвитку. Володіє елементарними навичками фізичної саморегуляції.

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ)

Має звичку до щоденної активної рухової діяльності та достатній руховий дос-

від. Охоче долучається до загартовування. Застосовує техніки профілактики захворювань (ранкова гімнастика, самома-

саж тощо). Постійно піклується про власне здоров’я (сформована звичка). Виявляє вільне володіння різноманітними видами рухової діяльності. Бере участь в рухливих іграх та вміє самостійно організовувати рухову діяль- ність.

НОТАТКИ


ПІЗНАВАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ

У світі предметів: виявляє інтерес до творчого використання власних знань і вмінь, пошуку можливих способів використання предметів. Має піз- навальну потребу (з’ясувати, дізнатися, розібратися, що буде далі, що могло б бути, як це допомагає людині тощо). Відчуває радість від власного пізнан-

ня (відкриття) світу предметів. У світі людей: виявляє інтерес до життєдіяльності людей/дітей найближ- чого оточення для налагодження та підтримки ефективного спілкування. Цінує і намагається підтримувати добрі взаємини з друзями, родичами, зна-

йомими. Виявляє повагу та доброзичливе ставлення до людей. У світі природи: виявляє інтерес до пізнання природи рідного краю, близького оточення, України. Мотивований на цінності сталого розвитку

(економію та раціональне використання природних ресурсів). Елементарні математичні уявлення: виявляє стійкий інтерес до вико- нання інтелектуальних завдань, зокрема завдань логіко-математичного змісту, та інтерес до творчого використання власних знань і вмінь, пошуку можливих способів використання предметів у різних видах діяльності; до

логіко-математичних дій на основі сенсорних почуттів. Досліди та експерименти: виявляє інтерес до дослідно-експерименталь- ної діяльності з різними матеріалами.

СФОРМОВАНІСТЬ ЗНАНЬ

У світі предметів: має уявлення про функціональність предметів у пред-

метно-практичній, предметно-перетворювальній діяльності. У світі людей: має уявлення про сім’ю та сімейні традиції, усвідомлює значення родинних зв’язків, способи їх підтримки. Встановлює спільне та відмінне в людях (вік, стать, зовнішність, статура, вага, зріст, колір волос- ся тощо). Виявляє інтерес до ознайомлення з іншими народами Світу та їх

культурою. У світі природи: має уявлення про природу нашої планети (клімат, ланд- шафт, водойми), явища природи, рослини, тварин; взаємозалежність діяль-

ності людини та стану природного довкілля, правила поведінки у природі. Елементарні математичні уявлення: демонструє сформованість базо вих математичних уявлень про поняття кількості, форми, часу, простору, числа та цифри; способи утворення числа шляхом додавання/вилучення одного чи декількох предметів. Володіє назвами сенсорних еталонів (колір, форма, величина) та використовує їх у самостійній діяльності. Використовує в мов- ленні математичні поняття й найуживаніші терміни. Усвідомлює просторові відношення між предметами. Встановлює причиново-часові залежності між різними явищами в природному та соціальному довкіллі.

39


40

Досліди та експерименти: знає назви штучних матеріалів (метал, резина, тканина, пластмаса, папір тощо); рослин (ріст, розвиток, розмноження, до- гляд, пересаджування, світло, волога, тепло тощо); об’єктів і явищ неживої природи (вода, деревина, пісок, глина, сніг, лід, кругообіг води у природі, повітря, вогонь тощо), навколо яких розгортається дослідна діяльність; усві- домлює значення назв-характеристик окремих фізичних явищ і властивос- тей навколишнього світу (твердість, м’якість, сипкість, в’язкість, плавучість, розчинність; швидкість, напрямок тощо).

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ)

У світі предметів: вміє подумки порівнювати, відокремлювати, упорядкову- вати, узагальнювати предмети за певними ознаками (спільними/відмінними). Характеризує предмети на основі їх дослідження за допомогою різних органів сприймання (дотик, запах, фактура, вага тощо). Може вибирати предметний матеріал для гри, дослідницької, творчої та інших видів діяльності.

У світі людей: охоче знайомиться та товаришує з однолітками (разом грає, допомагає, піклується), взаємодіє з дорослими (бере участь у спільному вико- нанні трудових чи інших завдань); намагається дотримуватися встановлених соціальних норм і правил.

У світі природи: виявляє вміння спостерігати за явищами природи та помі- чати зміни у стані природи, оцінювати природні явища (температура повітря, вітер, опади тощо, їх ознаки); відповідально ставиться до догляду та піклування за домашніми улюбленцями (кіт, цуценя, рибки тощо).

Елементарні математичні уявлення: здійснює початкові/елементарні піз- навальні (логіко-математичні) дії: порівнює, аналізує, узагальнює, лічить, пере- лічує, зіставляє розмір предметів шляхом накладання, прикладання, пристав- ляння; вміє лічити за допомогою різних аналізаторів (на дотик, на рух, на звук), ділити предмет/фігуру на дві/чотири частини; за сюжетною картинкою складає умову задачі та розв’язує її; вміє вимірювати умовною міркою; робить висновки щодо кількості предметів (більше, менше, порівну); виявляє сформоване від- чуття часу та вміння помічати його плинність; вміє орієнтуватися в просторі (на площині та в реальному оточенні) за схемою чи планом, визначає місце розта- шування предмета відносно іншого (ліворуч/праворуч/зверху/знизу; під/над/ за/на/біля) за допомогою умовних позначень.

Досліди та експерименти: виявляє вміння створювати задум та реалізовува- ти предметну (практичну, перетворювальну) діяльність відповідно до задуму та природного призначення предмету; створювати прості схеми/моделі пред- метів та перетворювати їх; самостійно чи з незначною допомогою складає схе- ми нескладних конструкцій; виявляє вміння планувати роботу і доводити її до кінця; в ситуаціях соціального експериментування виявляє вміння аналізувати суперечливі моральні ситуації, ситуації вибору, проблемно-пошукові ситуації за літературними творами, власним досвідом тощо.


МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ

Свідомо намагається говорити виразно і правильно рідною мовою. Виявляє любов до рідної мови, повагу до державної та інших мов. Виявляє мовленнєву та пізнавальну активність; цікавиться читанням, охоче самореалізується в словесній творчості.

СФОРМОВАНІСТЬ ЗНАНЬ

Розуміє значення мовлення для людини; розрізняє рідну та інші мови. Має достатній для успішної комунікації словниковий запас із різних сфер

життєдіяльності. Сформовані уявлення про одиниці мови (речення, слово, склад, звук, буква), виокремлює їх із мовленнєвого потоку, правильно і доречно вживає відпо-

відні терміни. Відтворює літературні тексти напам’ять у процесі театралізованих ігор та

сценічних постановок. Має знання основних норм культурного мовлення.

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ)

Спілкується рідною мовою. Володіє правильною звуковимовою, регулює ди- хання і темп у процесі мовлення; володіє силою, висотою, тембром голосу; має розвинений фонематичний слух, має навички звукового аналізу простих слів. Говорить граматично правильно, вживає прості й складні речення. Охоче підтримує розмову з однолітками та дорослими, веде діалог невимушено, ко-

ристується різноманітними мовними засобами залежно від життєвої ситуації. Виявляє інтерес до читання, вміння самостійно складати різні типи зв’язних висловлювань (опис, повідомлення, міркування, загадки, казки, оповідання), спираючись на чуттєвий досвід. Виразно, логічно і послідовно переказує не- великі літературні тексти, зміст побаченого. Демонструє готовність до письма: координує рухи очей і кисті руки та впевнено рухається по площині, вздовж рядка під час виконання графічних завдань.

НОТАТКИ

41


42

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ

Має достатній і різноманітний ігровий досвід. Відповідально ставиться до дотримання правил гри. Виявляє фантазію і творчість у сюжетно-рольових, конструкторсько-буді-

вельних й інших творчих іграх. Виявляє витримку, посидючість, пізнавальну активність під час ігрової ді- яльності.

СФОРМОВАНІСТЬ ЗНАНЬ

Використовує у процесі ігор набуті знання з різних галузей. Володіє достатніми знаннями для розгортання ігрових сюжетів. Знає тексти не менше, ніж 3-4 народних, календарно-обрядових ігор. Має уявлення про хороводні та рухливі ігри. Вміє пояснити правила гри іншим учасникам.

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ)

Виявляє вміння самостійно та спільно планувати й обговорювати майбутню гру, її сюжетну лінію, добирати атрибути до гри, розподіляти ролі, знаходити та

облаштовувати місце для гри. У процесі дидактичних ігор виявляє ініціативність, кмітливість, бажання дома- гатися високих результатів.

НОТАТКИ


ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ

Виявляє шанобливе ставлення до результатів людської праці; інтерес до

професійної діяльності дорослих. Проявляє бажання самостійно здійснювати прості, характерні для різних

професій дії. Відчуває потребу до здійснення постійних господарсько-побутових дору-

чень у життєвому просторі. Бережно ставиться до побутових речей та хатньої праці дорослих. Відповідально ставиться до доручень. Отримує задоволення від художньо-продуктивної діяльності.

СФОРМОВАНІСТЬ ЗНАНЬ

Знає про способи і засоби господарсько-побутової діяльності. Називає професії та предмети для господарсько-побутової та професійної діяльності людини.

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ)

Вміє домовлятися про спільну роботу з іншими, розподіляти обов’язки. Відстежує наслідки своєї діяльності, а також помічає та усуває недоліки у влас-

ному зовнішньому вигляді. Виявляє культуру праці (охайність, вміння використовувати знаряддя праці,

побутову техніку). Долучається до господарсько-побутової праці дорослих (чергування в гру- пі, догляд за територією ігрового майданчику, робота на городі, в квітнику,

догляд за домашніми улюбленцями, свійськими Вміє оцінити якість та користь виконаної праці.

тваринами тощо).

НОТАТКИ

43


44

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ

Літературно-художня діяльність: виявляє стійкий інтерес до книги, ху- дожнього слова; бажання висловлювати свої почуття в образному мов- ленні; активне зацікавлене ставлення до мовленнєвотворчої діяльності, як організованої, так і ініціативної, у різних її формах; охоче відтворює враження від літературних творів різними засобами художньо-мовленнє-

вої діяльності. Образотворча діяльність: виявляє емоційне ставлення до довкілля, від- чуває естетичну насолоду від творів мистецтва загалом та живопису зо- крема, що спонукає до створення нових образів засобами образотворчої діяльності; може естетично оцінювати власну образотворчу діяльність та

роботи інших дітей. Музична діяльність (співи): з цікавістю слухає музику; виявляє інтерес та емоційно-ціннісне ставлення до музики, бажання слухати її в повсякденно-

му житті. Музична діяльність (музично-рухова діяльність): емоційно переживає ігрову ситуацію в хороводах, іграх, забавах, узгоджено рухається з іншими, використовує рухові навички для створення образу, розвитку ігрового сю- жету, разом із іншими утворює фігури (струмочок, равлик, підкова, вивер-

тання кола). Музична діяльність (гра на дитячих музичних інструментах): Естетич- но насолоджується звучанням музичних інструментів, радіє власній спро- можності, відчуває свою єдність із однолітками під час самостійної гри ді-

тей в оркестр. Театральна діяльність: виявляє емоційно-позитивне ставлення до мисте- цтва театру.

СФОРМОВАНІСТЬ ЗНАНЬ

Літературно-художня діяльність: Знає і називає не менше 3-4 імен пись- менників і поетів, не менше 8-10 літературних або фольклорних творів; може пояснити особливості основних літературних і фольклорних жанрів; усві- домлює і може пояснити значення образних слів (порівняння, епітети), до-

цільність їх вживання в поетичному тексті та прозі. Образотворча діяльність: має уявлення про види образотворчого мисте- цтва (живопис, графіка, скульптура, архітектура, декоративно-ужиткове мис- тецтво), техніки (квілінг, витинанка), про засоби виразності (колір, композиція

тощо), прийоми використання різноманітних матеріалів. Музична діяльність (співи): самостійно визначає настрій, характер музич- ного твору (співуча і ніжна колискова, плавний хоровод, завзятий гопак, ве- села полька, казковий марш); розрізняє засоби музичної виразності (темп,


динамічні відтінки, верхній та нижній регістри, вступ і закінчення інструмен- тальної програмної музики, заспів і приспів у піснях), побутові жанри: пісня, марш, танець.

Музична діяльність (гра на дитячих музичних інструментах): знає про дитячі струнні (цимбали, бандура, балалайка, арфа), ударно-клавішні (піаніно, рояль), духові (сопілка, тріола) музичні інструменти, прийоми гри на них.

Театральна діяльність: знає театральні поняття (театр, вистава, музика ви- стави, актор, режисер, декорація тощо).

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ)

Літературно-художня діяльність: підтримує бесіду про зміст, ідею, харак- тери та вчинки героїв твору, відповідає на запитання дорослого, висловлює свої враження, переживання, оцінно-етичні судження щодо персонажів, співвідносить оцінки літературних героїв з власною поведінкою, реальни- ми подіями; розповідає відомі казки, оповідання; усвідомлює та пояснює зміст прислів’їв, приказок, доречно використовує їх у мовленні; відгадує описові загадки; бере участь у розігруванні щедрівок, колядок, закличок, у сюжетно-рольових іграх за мотивами літературних творів, у промовлянні текстів народних ігор; інтонаційно передає різноманітні почуття під час виконання творів; відтворює в мовленні образні вислови з художнього тек- сту; чітко вимовляє скоромовки, чистомовки, прислів’я та приказки; бере участь у мовних іграх; на основі засвоєного зразка може складати невелич- кі розповіді, казкові історії за змістом скоромовок, прислів’їв, власні опи- сові та порівняльні загадки, лічилки, колисанки; придумувати іншу кінцівку літературного твору, доповнювати текст казки, оповідання додатковими епізодами.

Образотворча діяльність: намагається втілювати творчий задум, виявляє ініціативу, творчість.

Музична діяльність (співи): виразно співає відомі народні пісні різного характеру; передає у співі характер звучання, ритм і темп.

Музична діяльність (музично-рухова діяльність): вміє імпровізувати в образно-ігрових і танцювальних рухах на основі музично-ігрового, танцю- вального образу, пісенного сюжету.

Музична діяльність (гра на дитячих музичних інструментах): виявляє творчу активність, уяву і фантазію під час гри на дитячих музичних інстру- ментах; демонструє вміння своєчасно вступати та закінчувати гру, дотриму- ється загальної динаміки, ритму, здатна відтворювати динамічні та темпові відтінки відповідно до характеру твору; супроводжує гру власним співом.

Театральна діяльність: володіє художньо-мовленнєвими виконавськими вміннями, зберігаючи індивідуальну мовленнєву виразність; виявляє спів- творчість з дітьми у театралізації творів і в самостійно придуманих дітьми казок.

45


46

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ

Емоційно-ціннісно ставиться до навколишнього світу і до себе як до його частини; виявляє позитивне ставлення до світу, себе та інших; інтерес до пізнання іншої дитини як особливої, неповторної особистості для побудо- ви відносин та взаємодії з нею; прагне самовдосконалення; відчуває власну неповторність, самоцінність та самоповагу; має позитивну самооцінку; не залишається осторонь взаємодії між дітьми в різних соціальних ситуаціях.

СФОРМОВАНІСТЬ ЗНАНЬ

Має уявлення про власні переваги, здібності та недоліки (об’єктивна само- оцінка); вміє характеризувати людей, відповідаючи на запитання «Розкажи, який Він/Вона?»; аналізує власні вчинки відповідно до загальнолюдських цінностей та норм суспільства; обґрунтовує та захищає власну думку; може проаналізувати наслідки власних дій/вчинків; може розрізняти та говорити про почуття (відчуття); володіє знаннями про правила поводження в не- безпечних ситуаціях (один вдома, ситуації на дорозі, незнайомі люди тощо); вміє позначати словом особистісні якості інших дітей та емоційні прояви свої та інших людей.

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ)

Помічає відмінності між людьми та враховує це у побудові відносин; має сформовані комунікативно-мовленнєві навички; вміє презентувати влас- ні та спільні досягнення; виявляє готовність і вміння взаємодіяти з іншими (вміння слухати іншого, миритися, вибачатися, вибачати, не ображатися і не ображати, здатність співчувати, надавати та просити про допомогу); виявляє вміння організовувати гру, грати, діяти разом; вміє висловлювати позитивні переконання та твердження щодо себе та інших людей, а також адекватно реагувати на різні емоційні прояви інших.

НОТАТКИ


ПОКАЗНИКИ ПРОЯВУ ЗДІБНОСТЕЙ ТА НАХИЛІВ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

ПРОЯВИ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ І НАХИЛІВ

Впізнає знайомі мелодії.

Почувши музику, із задоволення підспівує або поспішає танцювати під неї.

Під час співу або гри вкладає у виконання почуття, емоції.

Розуміє, може описати словами характер і настрій музики.

Самостійно наспівує почуті мелодії.

Швидко і легко повторює ритм, мелодію.

Вигадує власні мелодії. Вміє або вчиться грати на якому-небудь музичному інструменті. Обираючи самостійну діяльність, віддає перевагу музичній.

ПРОЯВИ АРТИСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ І НАХИЛІВ

З легкістю спілкується з іншими дітьми і дорослими.

Охоче виступає перед аудиторією, бере активну участь у драматизаціях, ін- сценізаціях літературних творів.

Вміє зв’язно висловлювати свої думки.

Прагне викликати емоційні реакції в інших, коли із захопленням щось роз- повідає.

Часто виражає свої почуття мімікою, жестами, рухами.

Змінює тональність, інтонації голосу, наслідуючи людину, про яку розповідає.

Копіює пози, вираз обличчя, тембр інших людей, персонажів літературних творів, вистав, фільмів тощо. Пластично й органічно рухається. Любить і ро- зуміє значення сценічного вбрання, іншої атрибутики для створення образу.

ПРОЯВИ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ І НАХИЛІВ

Любить, коли їй читають і розповідають оповідання, історії, казки, билини.

Ставить багато запитань, добре запам’ятовує події та їх учасників.

Здатна довго утримувати в пам’яті почуті образи, прагне використовувати їх у нових сюжетах історій.

Любить фантазувати, складати оповідки, римувати.

Розповідаючи про що-небудь, уміє дотримуватися сюжету, не втрачає основ ної думки.

Виразно зображує персонажів своїх фантазій, передає їхні характери.

Вибирає у своїх оповіданнях слова, які передають емоційний стан героїв.

Виявляє багатий словниковий запас під час розповідання.

47


48

ПРОЯВИ ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ І НАХИЛІВ

Схильна до передання своїх емоцій засобами образотворчої діяльності. Найліпше сприймає візуальну інформацію. Помічає красу у природі, побуті, мистецтві, любить гарні предмети. Із задоволенням відвідує виставки, музеї. Висловлює власну думку про побачене з естетичного погляду. Охоче ліпить, малює, аплікує, майструє, комбінує фарби, інші матеріали,

сама їх добирає і перетворює (змішує фарби). Створює різноманітні роботи, уникає однотипності в малюнках, поробках. Впевнено, з інтересом ознайомлюється з новими матеріалами і художніми

техніками, має улюблені, застосовує їх на свій розсуд для реалізації задуму. Робить спроби вносити елементи краси у найближче довкілля, охоче долу- чається до дизайну одягу, приміщень, ділянки біля будинку, дитячого садка тощо.

ПРОЯВИ НАХИЛІВ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Дуже енергійна, віддає перевагу руховій діяльності, охоче заповнює нею

своє дозвілля (фізичні вправи, елементи спорту, праця, танці). Впевнена у своїх силах, не боїться фізичної втоми, синців і ґуль. Смілива в оволодінні новими рухами, діями з новим фізкультурними інвен-

тарем, подоланні природних перешкод. Демонструє вищий, порівняно з багатьма однолітками, рівень володіння основними рухами (ходьба, біг, лазіння, повзання, стрибки, кидання і ло- віння, метання) і розвитку фізичних якостей (швидкість, спритність, сила,

гнучкість, координація, рівновага, окомір). Вирізняється широким діапазоном рухів, їх динаміки (швидко переходить

від повільного до швидкого, від плавного до різкого руху і навпаки). Налаштована на перемогу в спортивних, інших іграх змагального типу. Має свого героя-спортсмена, цікавиться спортивними подіями, проявляє інтерес до окремих видів спорту.

НОТАТКИ


ПОРАДИ БАТЬКАМ

Поради батькам – це орієнтовні психолого-педагогічні рекомендації для батьків вихованців, діяльність яких організована за програмою «Впевне- ний старт». Дотримання рекомендацій сприятиме повноцінному розвитку ди- тини, допоможе об’єднати виховні впливи дошкільного закладу та сім’ї. Можуть бути використані вихователями (психологами) в різних формах роботи (інди- відуальна, групова робота, стендова інформація, повідомлення на сайті тощо).

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Ознайомтесь зі змістом програми «Впевнений страт» та навчально-мето- дичним забезпеченням до програми. З’ясуйте додаткові джерела профе- сійної підтримки та супроводу батьків і дітей, зареєструйтесь на порталі «vstart.com.ua». Демонструйте дитині приклади для наслідування власною поведінкою, іс- торіями з життя інших людей, літературних та уявних героїв. Якомога часті- ше слухайте різножанрову музику, аудіозаписи літературних творів і роз- глядайте витвори художнього, архітектурного та живопису.

МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК

Якомога більше спілкуйтеся з дітьми. Організовуйте мовленнєві ігри. У спіл- куванні з дітьми стежте, чи правильно вони узгоджують між собою слова у словосполученнях і реченнях, вчасно і коректно виправляйте помилки та включайте дітей у створювані дорослим ситуації спілкування, де треба засто- сувати ці вміння. Створюйте провокаційні ситуації мовлення з неправильним зв’язком слів у висловлюваннях, які потрібно виправити. Започаткуйте й надалі підтримуйте сімейну традицію щоденних бесід про прожитий день з обговоренням вра- жень, поточних проблем, досягнень, плануванням спільних заходів для до- рослих членів родини і дітей. Спонукайте дітей не лише до відповідей на поставлені дорослим запитання, а й до самостійної їх постановки. Привчайте дітей бути ввічливими у розмові, бесідах з дорослими й дітьми. Подавайте приклад того, як треба вести діалог за столом, у гостях, по телефо- ну. Залучайте дітей до складання зв’язних розповідей. Діліться з дітьми своїми враженнями, висновками, ставленням щодо прочи- таного, побаченого, пережитого.

49


50

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

Дотримуйтеся вдома режиму дня, санітарно-гігієнічних вимог, культурно-гі- гієнічних навичок. Виконуйте з дітьми ранкову гімнастику, здійснюйте загартовувальні про- цедури. Грайте з дітьми в рухливі ігри які спрямовані на вдосконалення у дітей ос- новних рухів (ходьба, біг, стрибки, вправи із м’ячем), що допомагають фор- мувати фізичні якості: швидкість, силу, спритність, витривалість. Разом із дітьми здійснюйте пішохідні прогулянки, туристичні походи. Облаштуйте в квартирі спортивний куточок. Грайте в рухливі спортивні ігри (бадмінтон, теніс, футбол, баскетбол, хокей). Скачте на скакалці. Навчайте дітей плаванню. Залучайтеся до активної участі під час проведення спортивних свят, розваг в дошкільному закладі. Розповідайте дітям про небезпеку, яка може загрожувати людині: переохо- лодження, перегрів організму, травми, хронічні захворювання. Формуйте у дітей ціннісне ставлення до свого життя і здоров’я. Застерігайте від небезпеки пов’язаної з неправильним вживанням ліків. Прищеплюйте знання про особливості власного розвитку та розвитку представників протилежної статі. Розповідайте про лікарські рослини, їх застосування та лікарські власти- вості. Обирайте безпечні місця для прогулянок, ігор. Запобігайте втомі, звертайте увагу на час перебування дитини за комп’юте- ром (не більше 20 хвилин в день). Надавайте емоційну (психологічну) підтримку при травмуванні дитини (за- спокойте, пожалійте). Розповідайте дітям про правила поведінки на дорогах, про пожежну безпе- ку, коли «один вдома». Домовтесь про дії в непередбачуваних ситуаціях.

ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Збагачуйте обізнаність дитини новою інформацією, що сприяє накопичен- ню уявлень про себе та світ. Залучайте до перегляду та прослуховування телепередач пізнавального характеру, заохочуйте до активного розв’язання завдань за допомогою членів родини.


Разом із малюком пізнавайте, досліджуйте світ: обговорюйте, читайте, екс- периментуйте та ін. Заохочуйте прагнення здобувати і збагачуватись корисною інформацією завжди і всюди, наприклад: оформіть передплату дитячого журналу. Виховуйте у дошкільника почуття родинності: любові та пошани до батьків та родичів, пам’яті про покоління роду, вдячності до праці рідних, пошани до старших, турботи про молодших. Залучайте дітей до активної участі у підготовці та святкуванні днів на- родження, ювілеїв, днів пам’яті, календарно-обрядових свят, до подоро- жей, до виготовлення подарунків, підготовки привітань, виступів тощо. Вчіть малюків усвідомлювати себе частиною сім’ї, дитячої спільноти у до- шкільному навчальному закладі, відповідальною особою серед інших дітей на прикладі власної активної життєвої позиції. Разом з дитиною подорожуйте, здійснюйте екскурсії, колекціонуйте, май- струйте тощо. Вчіть дитину висловлювати власну думку на основі розумових висновків. Частіше бувайте з дітьми на природі (парк, ліс, річка), відвідуйте зоопарк, ботанічний сад, музеї, вистави дитячих театрів, дійства громадських свят, ви- ставки квітів, тварин. Залучайте дітей до догляду за рослинами (квітник, сад, город) та тваринами (птахи, рибки, земноводні та інші домашні улюбленці). За бажанням обладнайте акваріум, влаштуйте квітник, город на підвіконні, демонструйте патріотичні почуття, громадянську позицію; гордість за свою родину, батьків, рідне місто, село, Україну. На власному прикладі втілюйте поняття «порядок», «безпека», «природоохо- ронна робота» у практичне життя дитини та родини. Залучайте дитину до планування сімейних справ та бюджету (планування витрат, обговорення вартості речей тощо). Розповідайте дітям про природні скарби рідного краю, про природоохорон- ну діяльність в Україні (заповідники, Червона книга України). Виховуйте любов до природи, вміння піклуватися про неї. Залучайте дітей разом із дорослими садити саджанці дерев і кущів. Розповідайте дітям про те, що люди досліджують планети за допомогою (кос- мічних кораблів, місяцеходів, станцій, супутників). Формуйте уявлення про екологічні проблеми свого міста, селища. Показуйте та пояснюйте причиново-наслідкові зв’язки всередині природ- ного комплексу, пояснюйте взаємозв’язок всього живого із середовищем, в якому представники його живуть. Формуйте поняття про себе як про мешканця планети Земля, від якого зале- жить життя всього живого. Розповідайте дітям про те, що Україна має давню історію, історичні пам’ятки, читайте легенди про рідне місто, село, рідний край.

51


52

Поглиблюйте уявлення дитини про територіальне розташування дошкільно- го закладу, який відвідує дитина та назву району, мікрорайону, вулиці, будин- ку, в якому мешкаєте дитина. Учіть дітей користуватися мапою, знаходити на ній Україну, інші країни. Ознайомлюйте з іншими країнами. Заохочуйте до опису інтер’єру своєї квартири. Пригадуйте історії придбання речей для своєї кімнати. Формулюйте сприймання дитиною свого дому (будинку, квартири) як осе- редку затишку, комфорту, спокою для всієї сім’ї. Виховуйте відповідальне ставлення до оздоблення та упорядкованості своєї кімнати чи ігрових осередків. Моделюйте ігрові та побутові ситуації, в яких дитина вчиться визначати інди- відуальний стиль. Спонукайте до пошуку і поєднання доцільного в речах та одязі. Пробуджуйте здатність дитини встановлювати причиново-наслідкові зв’яз- ки між успішною життєдіяльністю людини з особливостями психофізичного розвитку і допомогою їй інших людей. Спонукайте дитину виокремлювати суттєве у предметах і явищах навко- лишнього світу, узагальнювати і диференціювати їх, порівнювати, встанов- лювати як спільні, так і відмінні властивості та причиново-наслідкові зв’яз- ки, розмірковувати, відповідати на запитання, знаходити причини явищ, робити висновки. Розширюйте у дітей знання про професії дорослих. Використовуйте будь-яку життєву ситуацію, явище природи, предмет для аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації, а твори художньої літератури, або різноманітні жанри фольклору – для збагачення пам’яті, для розвитку думки, уяви, вміння логічно мислити.

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Грайте разом з дитиною, це допоможе Вам краще зрозуміти один одного, знайти більше спільних тем, зробити Вашу сім’ю дружнішою і міцнішою. Під час вибору ігор та іграшок звертайте увагу на відповідність віку, мате- ріали, зміст. Запобігайте негативному впливу окремих видів іграшок на психіку і розви- ток дитини. Розвивайте у дитини самостійність під час вибору ігор та іграшок. Виготовляйте іграшки власноруч разом з дитиною.


ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА ПРАЦЯ (НАВИЧКИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ)

Створюйте вдома умови для виконання дитиною трудових обов’язків. Спрямовуйте дитячу енергію на корисні справи, підбирайте трудові дії для наслідування. Удосконалюйте навички та уміння, що отримані дитиною у дитячому до- шкільному навчальному закладі з самообслуговування, з господарсько-по- бутової, з художньої праці, з праці у природі. Залучайте дітей до виконання посильних трудових завдань вдома. Сприяйте у дітей формування навички аналізувати трудові завдання. Викликайте у дітей зацікавленість до праці та результатів власних трудо- вих дій. Спонукайте дітей до основ рукоділля (вишивки, шиття, бісероплетіння тощо).

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК

Підтримуйте у дитини позицію маленького художника, скульптора, архітек- тора, юного музиканта, співака, танцівника, актора, читача, глядача, який унікально сприймає красу навколишнього світу, якому потрібні взаємодія з дорослим і свобода, художні матеріали та вільний їх вибір, позитивна са- мооцінка результатів своєї творчості та визнання їх довколишніми, спілку- вання зі світом мистецтва, посередником у якому виступають мама, тато, усі члени родини, педагоги, професійні митці. Збагачуйте естетичний досвід дітей сприйняттям творів живопису основних жанрів (пейзаж, натюрморт, портрет, казковий, побутовий, анімалістичний) у музеях образотворчого мистецтва, в інтернеті, журналах, книгах, під час відвідування виставок. Підтримуйте бажання як з вами, так і самостійно малювати, ліпити, виго- товляти аплікацію, конструювати, експериментувати, передавати свої вра- ження в зображеннях предметів побуту, тварин, дерев, транспорту, людей, обирати для цього доречні художні матеріали, елементи українського де- кору, креативні прийоми. Спонукайте до участі в художніх майстер-класах (прикрашання сімейного фото тощо), залучайте до основ рукоділля (вишивання, плетіння з бісеру), заохочуйте прикрашати домівку своїми творчими роботами, родинними виставками, виробами українського декоративно-ужиткового мистецтва, висловлюйте віру в творчі можливості дитини. Створюйте вдома музичну аудіотеку (аудіо- та відеозаписи), слухайте ра- зом із дітьми лаконічні за формою, доступні для розуміння інструментальні,

53


54

сольні та хорові твори, надавайте змогу щиро виражати емоції, передавати свої враження у спілкуванні, мимовільних рухах, заохочуйте ініціативу. Привертайте увагу до звуків природи (шелест листя, шум води), відтворюй- те їх на дитячих музичних інструментах, порівнюйте таку музику з музич- ними творами, вирізняйте спільне і відмінне, спонукайте впізнавати звуки музичних інструментів, пригадуйте мелодії, заохочуйте імпровізації танцю- вальних рухів під наспівування мелодій, виготовлення шумових іграшок (коробочки з піском, насінням, горохом) і атрибутів для танців (стрічки, ві- ночок, капелюшок тощо). Розвивайте вокальні здібності дитини; слухайте у її виконанні дитячі пісні українською, підспівуйте; співайте дитині колискові та інші пісні; разом з нею передавайте рухами зміст пісні. Розігруйте з дитиною хоровод «Коровай»; виконуйте пісенні й музичні при- вітання; вигадуйте танцювальні імпровізації під спів і музику; заохочуйте марширування під звуки бубна, вигадування нескладної мелодії під час днів народження та сімейних свят, разом готуйте виступи-сюрпризи до приходу рідні та друзів. Відвідуйте разом концерти, професійні театри (ляльковий, драматичний, юного глядача, балетний, оперети), переглядайте доступні за змістом ляль- кові, балетні, оперні вистави в аудіозапису, обмінюйтеся враженнями. Створіть умови для домашнього театру, розігруйте елементарні життєві ситуації з іграшками, ляльками, інсценізуйте знайомі літературні твори, казки, вірші у скороченому викладі, дружно втілюйте творчі задуми, ва- ріюйте умови для сімейних виступів (сцена, костюми, маски, декорації, музика). Заохочуйте творчість дитини під час виконання ролі в сімейному колі, під- тримуйте її ініціативу у вигадуванні сценічного костюма; схвалюйте вдале створення образу персонажа; обговорюйте характер і вчинки персонажів, зв’язок змісту твору з реальним життям. Беріть активну участь у театралізації сімейних свят і тих, що проводять у дошкільному закладі. Збагачуйте літературний досвід дітей новими віршами, байками, казками, оповіданнями, пояснюйте значення образних слів (порівняння, епітети), призначення їх у поетичному тексті та прозі. Вчить з дитиною напам’ять вірші, байки, розігруйте гумористичні сценки, переповідайте українські народні та авторські казки у повному або скоро- ченому варіанті, залучайте дітей до словесної творчості (римування слів, рядків у вірші, вигадування віршика, казочки), словесних ігор. Заохочуйте зацікавленість дитячою літературою, обговорюйте почуття та вчинки персонажів, порівнюйте з власними, пригадуйте аналогічні життєві ситуації, постійно спілкуйтеся з приводу художнього змісту твору, привчай- те дітей до регулярного спілкування з українською книгою і цим закладай- те формування українського менталітету (спосіб думок).


Виготовляйте разом кишенькові книжечки з улюбленими віршами, сторін- ки з буквами українського алфавіту і малюнками, а згодом створіть абетку з малюнками на ігрові та сімейні сюжети, поєднуйте у сімейному побуті лі- тературну діяльність дитини з іншими видами творчої діяльності (ліплення, малювання, спів, імпровізація танцю, інсценування, театр). Поповнюйте бібліотечку дитини гарними книжками, жодного дня не про- водьте без читання і розглядання книги, виявляйте ціннісне ставлення до книги як продукту творчої діяльності письменника, художника, видавця та інших людей. Розвивайте танцювальні нахили дітей, давайте позитивний відгук її хоре- ографічним умінням, добирайте танцювальну українську і сучасну музику, ритмічні пісні для творчих імпровізацій, організовуйте показ рухів дитиною, навчайтеся від неї, танцюйте в парі з дитиною. Добирайте мультфільми виважено (українською мовою, передусім укра- їнського виробництва, темп мовлення персонажів переважно помір- ний, вимова чітка, гуманний зміст, розвивальна й етична спрямованість, зовнішній вигляд персонажів естетично привабливий, цікавий, ігровий, креативний), переглядайте їх разом з дитиною, співпереживайте, обгово- рюйте, пригадуйте емоційні вирази, вигуки, пісні, рухи, наслідуйте смішну поведінку персонажів, жартуйте з приводу кумедних вчинків, уникайте мультфільмів зі страхітливими образами, насильницькими і завойовними сценами тощо.

НОТАТКИ

55


56

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК

Приділяйте увагу дитині, цікавтеся її справами, надавайте їм справжнього (серйозного) значення. Намагайтеся більше часу проводити разом, займа- тися спільними справами. Якнайбільше пояснюйте, розповідайте про свій дитячий досвід. Частіше підтримуйте і заохочуйте дитину, говоріть їй про те, що Ви її любите, вірите в неї, завжди допомогатимете і будете поряд, коли їй це буде потрібно. Допомагайте дитині розпізнавати свої емоції, заохочуй- те до уваги, зосередженості, дисциплінованості, посидючості; розвивайте вміння чітко виконувати словесну інструкцію (це є важливим для майбут- нього навчання у школі).

НОТАТКИ


ДОДАТКИ

ПРОЕКТ ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ навчально-методичне забезпечення

«Впевнений старт: освітня програма для дітей старшого дошкільного віку»

Портал vstart.com.ua

«Впевнений старт: книга вихователя» (методичні рекомендації, перспективне планування, календарне планування)

«Впевнений старт: книга дошкільника – 6» (робочий зошит активностей в ДНЗ)

«Впевнений старт: книга дошкільника – 6+» (робочий зошит активностей в ДНЗ)

«Впевнений старт: книга дошкільника – 6» (робочий зошит активностей вдома)

«Впевнений старт: книга дошкільника – 6+» (робочий зошит активностей вдома)

«Впевнений старт: альбом з художньо-творчої діяльності»

«Впевнений старт: хрестоматія літературно-художніх творів»

«Впевнений старт: книга батьків» (довідник/щоденник/pocket-book)

НОТАТКИ

57


58

ФОРМАТ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ З ДІТЬМИ (карта активностей тижня)

День

Діяльність з підгрупами Діяльність,

дітей, індивідуаль- організована дорослим

на робота з усіма дітьми

за ініціативою дорослого чи дитини

Самостійна діяльність дітей

ПН

Пізнавально-до- слідницька діяль- ність: у світі природи Художньо-есте- тична діяльність: аплікація/ліплен- ня/малювання

ВТ

1. Мовленнєва діяльність: розвиток мовлення 2. Пізнавально-дослідницька діяль- ність: У світі природі 3. Художньо-естетична діяльність (малювання/ліплення/аплікація) 4. Здоров’язберігальна, рухова діяль- ність на вулиці

Пізнавально-дослід- ницька діяльність: досліди та експери- ментування на при- родному матеріалі Здоров’язберігаль- на, рухова діяльність: рухи 1. Пізнавально-дослідницька діяль- ність: елементарні математичні уявлення + Художньо-естетична діяльність: конструювання 2. Художньо-естетична діяльність: музика 3. Пізнавально-дослідницька діяль- ність: у світі людей (ігровий тренінг)

Підготовка руки до письма Художньо- естетична діяльність: музика (слухання) Особистісний розвиток

Ігрова діяльність у мультисенсорно- му просторі

СР

1. Мовленнєва діяльність: грамота 2. Художньо-естетична діяльність: Художня література + Пізнавально- дослідницька діяльність: у світі людей 3. Художньо-естетична діяльність (малювання/ліплення/аплікація) 4. Здоров’язберігальна, рухова діяль- ність в залі

Художньо-естетична діяльність: театр Здоров’язберігаль- на, рухова діяльність: рухи

Дитячий фільм-зал

ЧТ

1. Пізнавально-дослідницька діяль- ність: у світі предметів 2. Художньо-естетична діяльність: музика 3. Пізнавально-дослідницька діяль- ність: елементарні математичні уявлення 4. Особистісний розвиток (ігровий тренінг)

Художньо-есте- тична діяльність: художня літерату- ра/малювання/ ліплення/апліка- ція/конструюван- ня/музика

ПТ

Господарсько- побутова діяльність Особистісний розвиток

1. Художньо-естетична діяльність (малювання/ліплення/аплікація/кон- струювання) + Мовленнєва діяль- ність: спілкування 2. Здоров’язберігальна, рухова діяль- ність в залі 3. Пізнавально-дослідницька діяль- ність: у світі природі

Справи разом із батьками

Музично- театральна діяльність


ОРІЄНТОВНІ ФОРМИ, МЕТОДИ, ЗАСОБИ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ

КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розмови, інтерв’ювання, тематичні, етичні бесіди, комунікативні ситуації (звернення, прохання, вибачення, пропозиція, презентація, пояснення тощо), театралізовані ігри з розігрування діалогів, віртуальні діалоги, полілоги;

педагогічні провокації;

парна, підгрупова робота, робота в малих підгрупах, що вимагає домовленостей.

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНА, РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Заняття з фізкультури, ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, логоритмічна, коригувальна гімнастика, фізкультхвилинки і фізкультпаузи, спортивне дозвілля дозвілля (свята і розваги), рухливі ігри (спортивні ігри, забави, ігри-змагання, естафети, ігри-атракціони, народні ігри, хороводи), прогулянки-походи за межі ДНЗ, загартовувальні процедури, фізкультурні гуртки, дні та тижні здоров’я, турніри, пластичний балет, стенди й альбоми «Поради Айболита», Малі Олімпійські ігри тощо.

ПІЗНАВАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Заняття (комплексні, інтегровані, предметні), читання творів художнього та наукового змісту, бесіди, розповіді дорослого, зустрічі з цікавими людьми, розглядання альбомів, серій картин, схем, плакатів;

спостереження, екскурсії, цільові прогулянки, екологічні хвилинки, хви- линки-цікавинки, перегляд дитячих телепередач;

організація дослідів;

влаштування міні-музею, інтелектуальне дозвілля («Клуб допитливих», ві- кторини, літературні турніри, вечори загадок), гуртки інтелектуально-піз- навального спрямування, робота з енциклопедіями, проблемні ситуації, пошуково-дослідницька діяльність, «жива газета» ігри-шифрування, ди- дактичні ігри логіко-математичного змісту (ігри-лото, танграми, Колумбове яйце), інтелектуальні ігри та завдання (ребуси, шаради, шашки, кросворди, логічні розминки, логічні «ланцюжки», слухові диктанти;

задачі-казки, задачі-жарти, геометричні задачі тощо).

59


60

МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Комплексні, інтегровані заняття (загальногрупові, підгрупові, індивідуаль- ні), дидактичні ігри (словесні, настільно-друковані, з іграшками, предмета-

ми, картинками), вправи, завдання (фонетичні, лексико-граматичні); ігри-драматизації за змістом літературних творів, складання різних типів розповідей (із власного досвіду, розповідей за картинами, серіями карти-

нок, описів (предметів, об’єктів, картинок тощо); полілоги, творче розповідання, колективне cюжетоскладання, складання листів і пам’яток, бесіди, мовно-рухливі ігри, переказування літературних творів, виконання мовленнєво-творчих завдань (придумування початку і

закінчення до запропонованих текстів, римування), заучування напам’ять; артикуляційна і дихальна гімнастика; складання інтелектуальних карт; термінологічний аналіз понять; активне слухання лінгвістичних казок; літературно-мовні засоби: збірки поезій, дитячі книги, зокрема, абетка в картинках, малі фольклорні форми (прислів’я, приказки, забавлянки, за- клички, потішки тощо), набір предметних картинок, коректурні таблиці тощо.

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сюжетно-рольові ігри, творчі ігри з художнім матеріалом, конструктивні ігри, ігри з правилами (дидактичні, настільно-друковані, рухливі, сло- весні), режисерські, ігри-драматизації за сюжетами літературних творів,

інсценізації; народні ігри з текстами, обрядові ігри тощо.

ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Доручення, завдання, чергування (в куточку природи, на занятті, підготов-

ка до обіду); спостереження за працею дорослих, участь у майстер-класах з опануван-

ня окремих виробничих умінь; допомога дорослим у буденних справах.


ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Комплексні, інтегровані заняття (загальногрупові, підгрупові, індивідуальні) з використанням синтезу мистецтв;

гуртки, студії (образотворчого мистецтва, хореографії, гри на музичних ін- струментах, театральний тощо);

вправи-імітації, організація виставок-презентацій «Олівець-малювець», «Світ краси», вернісажів «Художня майстерня»;

проведення конкурсів;

виготовлення й оформлення книжок, (наприклад, складання дитячої абет- ки в картинках), тощо.

Музичний супровід самостійної діяльності дітей, самостійна музична діяль- ність;

літературно-музичні свята і розваги;

участь дітей у проведенні фестивалів дитячої творчості, концертів, маска- радів;

інсценізації, ігри-драматизації, театралізовані вистави, театралізація обря- дових свят, театралізовані дійства.

ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК

Бесіди, проблемні ситуації, тренінгові та ігрові вправи, психологічні етюди;

вправи на релаксацію (м’язову, емоційну);

вправи на згуртування дитячого колективу;

ігри та вправи, що спрямовані на розвиток навичок самопрезентації;

вправи на об’єднання в групи, підгрупи тощо.

НОТАТКИ

61


62

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК МИСТЕЦЬКИХ ТВОРІВ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЯМ Орієнтовний перелік фольклорних і літературних творів

МАЛІ ФОЛЬКЛОРНІ ФОРМИ

українські народні прислів’я, загадки, лічилки, мирилки.

«Гойда, гойда, гой», укр. нар. колискова;

«Нова радість стала», укр. нар. колядка;

«Щедрівочка щедрувала», укр. нар. щедрівка;

«Сонечко сяє», укр. нар. веснянка;

«Іди, іди, дощику», укр. нар. закличка тощо.

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ

«Котигорошко», «Бабина донька – дідова донька», «Кривенька качечка», «Мудра дівчинка», «Правда та кривда», «Казка про Іллю Муромця та Со- лов’я-розбійника», «Кирило Кожум’яко» тощо.

АВТОРСЬКІ КАЗКИ

«Будинок казковий, п’ятиповерховий», Н. Забіла;

«Біда навчить», Леся Українка;

«Трамвай і щиглик», Ю. Ярмиш;

«Як співачки ліс врятували», М. Пономаренко;

«Дикі образи Дикобраза», І. Роздобудько;

«Cіра зіронька», Б. Заходер;

«Полуничний дощик», І. Фарбаржевич;

«Яблуко», В. Сутєєв;

«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен;

«Попелюшка», Ш. Перро;

«Урок дружби», «Ромашки у січні», М. Пляцковський;

«Бобик в гостях у Барбоса», М. Носов;

«Стефа та її Чакалка», І. Андрусяк;

«Квартирія», Г. Манів;

«Коротунчик», О. Чаклун;

«Як берізка листя роздарувала», І. Прокопенко;

«Про зайчика-забудька», Н. Малетич;

«Про два колеса», Є. Пермяк;

«Крапелька Кап», Н. Гуркіна тощо.


ВІРШІ

твори К. Перелісної, М. Підгірянки; «Ой, діброво, темний гаю», «Тече вода з-під явора», Тарас Шевченко; «Малюнок дідусеві», «Бабуся і внук», «Отакий у мене ніс», «Вереда», Г. Бойко; «Отакий роззява», І. Малкович; «Вербові сережки», «Горобець із білою бородою», Ліна Костенко; «Всі професії – потрібні і пошани дуже гідні» (цикл віршів), «Де живуть се- стрички-римки – знають Саші і Маринки» (творчі ігри та вправи зі звуками і

словами-римами), М. Пономаренко; «Веселі віршики з мальованого глека», В. Правоторова; «М’яке і пухнасте», І. Андрусяк; «Про зайчика», Г. Чорнобицька; «Як ми природу захищали», В. Чубенко; «Суперечка», П. Ребро; «Упустила білка шишку», В. Шульжик; «Затишок», О. Бундур; «Непосидько-вітерець», В. Скомаровський; «Плаче дощик-тонконіг», М. Тарасівський; «Про сніговика», Т. Коломієць; «Дві хмароньки», Олександр Олесь тощо.

БАЙКИ

«Лебідь, щука і рак», «Чиж та голуб», Л. Глібов; «Журавель та горобець», «Хміль та квітка», Б. Грінченко; «Сонце і хмари», Є. Гребінка; «Снігур та щиглик», О. Пчілка; «Суперечка», М. Пляцковський; «Хлопчик та гусак», П. Ключина тощо.

ОПОВІДАННЯ І ЛЕГЕНДИ

«Сніг», Олена Пчілка; «Втрачений день», «Дві сторінки книги», «Соромно перед соловейком»,

В. Сухомлинський; «Калина», М. Магера; «Добре вдома», З. Живка; «Якого кольору слова», Є. Гуцало; «Український прапор», З. Мензатюк;

63


64

«Чарівне слово», В. Осєєв; «Любіть книгу», Остап Вишня; «Третій сніг», І. Андрусяк; «Гойдалка під кленом», Г. Ткачук; «Про що розповів вітер», А. Кислій; «Весна», Ю. Ярмиш; «Ялинка», С. Носань; «Купання ведмежат», В. Біанки тощо.

Орієнтовний перелік творів живопису

ТВОРИ ЖИВОПИСУ

«Літо», «Зима», «Околиці Києва», «У Чернігові», І. Вапнярська-Кудас; «Літо у Карпатах», О. Андрєєв; «Привіт урожаю», «Богданівські яблука», «Півонії», К. Білокур; «Свято врожаю», «Щедрий вечір», «Великодня неділя», В. Наконечний; «Ластівки», «Городина», «Горличка», Л. Вітковська; «Зимова казка», «Червоні маки», В. Шкуринський; «Царівна-Лебідь», М. Врубель; «Сікстинська мадонна», Рафаель Санті; «Чорне море», І. Айвазовський; «Портрет сина художника Миколая», «Квочка», «Гуси, додому!», М. Пимо-

ненко; «Лютнева глазур», І. Грабар; «Рідна хата моя», М. Кириченко; «Весна. Цвіте верба», О. Свєтлічна; «Іван Царевич та Сірий Вовк», В. Васнєцов; «Вечір на Україні», «Місячна ніч на Дніпрі», А. Куїнджі; «Волошки», «Хотинський замок», В. Павлович; «Зіркова ніч», Ван Гог; «Порив вітру», К. Коро; «Білі гори Гімалаї», «Рожеві гори», М. Реріх; «Узимку в селі Опішні», С. Васильківський; «Вазон», «Зелений слон», «Лисиця і лелека», «Весна», М. Приймаченко; «Стоїть гора», «Зимові свята», М. Тимченко; «Золота осінь», «У парку», В. Полєнов; «Застудилася», «У парку», Т. Яблонська; «Веснянки», «Гуцулки біля церкви», І. Труш.


Зразки українського ужиткового мистецтва

УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

Петриківський розпис (дерев’яні розписані вироби); васильківська майоліка (посуд); київський розпис (мальовки, іграшки, писанки, декоративні вази); майоліка Опішні (керамічні іграшки, посуд, кахлі); косівська кераміка (керамічні іграшки, посуд, кахлі); ужгородський розпис (керамічні іграшки, посуд, писанки); яворівський розпис (дерев’яні розписані забавки, ложки, тарелі, писанки); вироби з вишивки, в’язання, килимарства, лозоплетіння, бісероплетіння.

Орієнтовний перелік тем з малювання, аплікації, конструювання

ПРЕДМЕТНЕ МАЛЮВАННЯ

«Улюблена іграшка», «Яворівська забавка», «Сонячні груші», «Пухнаста тва- ринка», «Рум’яні яблука», «Казковий герой», «Гарбуз-реготун», «Осінні квіти», «Візерунчасті сніжинки», «Казковий будинок», «Зелена красуня-ялинка», «Ав- топортрет», «Портрет матусі», «Весняні квіти», «Кумедний клоун», «Пташка спі- ває», «Сріблясті котики верби», «Весняне дерево», «Царівна-Лебідь».

СЮЖЕТНЕ МАЛЮВАННЯ

«Квіти літа у декоративній вазі», «Веселка», «Бабусин сад», «Барви осені», «Осінній парк», «Осінній дощ», «Вітер у лісі», «У зимовому царстві», «Ново- річна казка», «Різдвяна ніч», «Барви заметілі», «Лисичка-сестричка і бра- тик-вовчик», «Квітуча галявина», «Космічні фантазії», «Підводне царство», «Тварини в цирку», «Мрії про літо (зиму, осінь, весну)».

ДЕКОРАТИВНЕ МАЛЮВАННЯ

«Петриківські мотиви», «Чудові квіти», «Українська вишиванка», «Опішнян- ський посуд», «Великодні писанки», «Фантастичні тварини», «Косовська іграшка», «Бабусин килимок», «В’язана серветка».

65


66

АПЛІКАЦІЯ

«Фрукти на блюді», «Консервовані овочі», «Букет квітів», «Соняхи біля пар- кану», «Куманець», «Мереживо сніжинки», «Різдвяна зірка», «Зимові візерун- ки на вікні», «Український килим», «Теплий одяг для ляльки», «Прикраси для ялинки», «Квіти для мами», «Рамка для фото», «Бузок» тощо.

КОНСТРУЮВАННЯ

папір і картон – «Дивовижні квіти», «Кошик для грибів», «Казкова хатинка», «Сніжинка для ялинки», «Рибки», «Карнавальна маска», «Ялинкова прикра-

са», «Книжка – малятка», «Космічний корабель»; природний матеріал – «Журавель з жолудя і насіння ясена», «Царівна-Ле- бідь з шишки та жолудя», «Свинка з качана кукурудзи», «Різдвяна компози-

ція з шишок і гілок»; будівельний матеріал – «Мій будинок», «Фортеця», «Золоті ворота Києва», «Мости», «Транспорт», «Стоянка для авто».

Орієнтовний репертуар музичних творів

ТВОРИ ДЛЯ СЛУХАННЯ

«Ой ходить сон», укр. нар. пісня, обр. Л. Ревуцького; «Щедрик, щедрик, щедрівочка», укр. нар. пісня, обр. М. Леонтовича; «Колискова», муз. Л. Ревуцького; «Колискова», муз. С. Шевченка; «Колискова», муз. А. Філіпенка; «Колискова», муз. В. Моцарта; «Ще не вмерла України», сл. П. Чубинського, муз. М. Вербицького; «Боже великий, єдиний», сл. О. Кониського, муз. М. Лисенка; «Ода до радості», муз. Л. Бетховена; «Марш» з балету «Лускунчик», муз. П. Чайковського; «Старовинний марш», муз. М. Скорульського; «Вільний марш», муз. В. Верховинця; «Мелодія» (скрипка, бандура, сопілка, цимбали), муз. М. Скорика; «Італійська полька», муз. С. Рахманінова; «Гопак» з опери «Сорочинський ярмарок», муз. М. Мусоргського; «Гопак», укр. нар. танець, обр. С. Чаплія; «Метелиця», укр. нар. танець; «Вальс», «Пташка», муз Е. Гріга;


«Вальс», «Дощик», «Скакалочка», «Не хочуть купити ведмедика», «Купили вед- медика», муз. В. Косенка;

«Весела. Сумна», муз. Л. Бетховена;

«Сміливий вершник», муз. Р. Шумана;

«Пісня жайворонка», муз. М. Глінки;

«Вальс квітів», «Шарманка», муз. Д. Шостаковича;

«Музична скринька», муз. Ю. Грибоєдова;

«Буратіно», муз. К. Мяскова, сл. Т. Ковалевської;

«Танець ляльки Мальвіни», муз. Д. Львова-Компанійця;

«Кура ряба», сл. Л. Ямкового, муз. М. Чембержі;

«Тропотянка», закарпатський нар. танець, гарм. І. Свєчнікова;

«Козачок», муз. В. Кирейка;

«Пісенна абетка», муз. І. Островерхого, сл. М. Пономаренко (твори відповідно українського алфавіту);

«Музична абетка», муз. Ж. Колодуб, сл. народні (твори за українським алфавітом);

«Україна-ненька», «Українонька свята», сл. М. Павленко-Кравченко, муз. В. Гре бенюка;

«Дитячі мрії», «Рідна Україно», «Пісенька про всіх», муз. і сл. Л. Горової.

ПІСНІ

«На іменинах», «Світлофор», муз. І. Островерхого, сл. Т. Артем’євої;

«Капосний дощик», муз. О. Радзівіл, сл. К. Перелісної;

«Рідний дубочок», муз. І. Шайкіса, сл. Г. Грайка;

«Поміж диво-кленами», «Ярмарок», муз. Ю. Михайленко, сл. Т. Мезенцевої;

«Ходить з пензликом осінь», муз. М. Ведмедері, сл. В. Кленця;

«Зимовий вальс», муз. і сл. Н. Козак;

«Перший сніг», муз. Г. Гембери, сл. В. Чорної;

«Ой хто, хто Миколая любить», муз. і сл. народні;

«Віхола – метелиця», муз. А. Філіпенка, сл. Т. Волгіної;

«Зима», муз. і сл. В. Лисенка;

«Святкують новий рік звірята», муз. В. Качана, сл. О. Качан;

«Веснянка», муз. В. Таловирі, сл. В. Ладижця;

«Соловейко», укр. нар. пісня, обр. Я. Степового;

«Прийшла весна весела», муз. І. Островерхого, сл. М. Пономаренко;

«Наші вихователі», муз. і сл. Н. Рубальської;

«Пісенька про маму», «Мамин день», «Пісенька про бабусю», муз. А. Філіпен- ка, сл. Т. Волгіної;

«Ми з татом», муз. К. Мяскова, сл. Л. Реви;

«Тече вода», муз. А. Філіпенка, сл. Т. Шевченка;

«Повертайся, ластівко», муз. В. Верховинця, сл. С. Титаренка;

«Україна моя неповторна», сл. Л. Павловської, муз. І. Островерхого;

«Гарна наша Україна», укр. нар. пісня, обр. С. Файнтуха;

67


68

«Наш садок», муз. Н. Лебедєвої, сл. Г. Таргоній; «Диво-дерево», муз. І. Санжарової, сл. В. Гальченко; «Будем козаками», муз. В. Ізотова, сл. А. Загрудного; «Літо-літечко», муз. В. Ізотова, сл. Л. Савчук; «Як діждали літа», «Ой на горі жита много», укр. нар. жниварські пісні; «Косарі», укр. нар. пісня, обр. Я. Степового; «Жабенятко», «Щасливий день», «Вишиванка», сл. М. Павленко-Кравченко,

муз. В. Гребенюка; «Бережи своє життя», муз. і сл. Г. Смірнової; «Сонечко», сл. Л. Ямкового, муз. А. Мигай; «Гопак», сл. Л. Ямкового, муз О. Злотника.

СПІВАНОЧКИ

«Диби-диби», «Ой дзвони дзвонять», «Веселі гуси», укр. нар. пісні-примовки; «Щедрик, щедрик, щедрівочка», «Добрий вечір, щедрий вечір», укр. нар. щедрівки; «Коляд, коляд, колядниця», укр. нар. колядка; «Вийди, вийди, сонечко», закличка, муз. В. Верховинця, сл. народні; «Українець», «Українка», муз. М. Гайворонського, сл. М. Підгірянки; «Росте буряк», муз. і сл. В. Верховинця; «Лис», «Мишка та кіт», укр. нар. пісні, обр. Я. Степового; «Антилопа», «Їжачок», «Мавпа», «Рак», «Як», «Цапок», муз. І. Островерхого, сл. М. Пономаренко.

ТАНЦІ

«Золотий листопад», на муз. А. Вівальді «Осінь»; «Коло – гопачок», на укр. нар. мелодію «Коло», обр. Я. Степового; «Гречаники», гопак на мел. укр. нар. пісні; «Дощик», козачок на мел. укр. нар. пісні, обр. Я. Степового; «Танець з притупами», на укр. нар. мел. «Гопак», обр. М. Метлова; «Плескач», полька на укр. нар. мелодію; «Парочки – журавлі та журавочки», на укр. нар. пісню «Був собі журавель»,

обр. М. Дремлюги; «Коломийка», на муз. В. Безкоровайного; «Кружачок», білорус. нар. танець; «Пружинки», на муз. Ю. Чічкова «Полька»; «Вишукана полька», муз. С. Рахманінова «Італійська полька»; «Хлоп-хлоп-хлоп», на естон. нар. мел., обр. А. Роомере; «Утята», на муз. Т. Вернер;


«Метелиця», укр. нар. мел., обр. М. Різоля;

«Малята-гуцулята», на укр. нар. мелодію «Гуцульський танець», обр. К. Мяскова;

«Плескай-тупай», на муз. Б. Савельєва, сл. М. Розовського, укр. переклад;

«Танцюємо парами», на муз. П. Чайковського з балету «Лебедине озеро» (уривок);

«Вальс з мамами», на сл. і муз. Н. Май «Мамин вальс»;

«Вальс квітів», на муз. В. Безкоровайного «Балет квітів»;

«Ми – дзвіночки», на пісню «Цвінь-цвірінь», муз. О. Злотника, сл. Л. Ямкового;

«Ввічливий танець», на муз. Ф. Госсека «Гавот»;

«Полонез», муз. І. Козловського.

ХОРОВОДИ, ІГРИ

«Осінь золота», муз. І. Островерхого, сл. М. Пономаренко;

«Зів’ємо віночки», на укр. нар. пісню «Пішли діти в поле»;

«Ой у полі діти, зайці і лисичка», на укр. нар. пісня «Ой у полі жито»;

«Черевички», муз. М. Ведмедері, сл. О. Пєнкіна;

«Не пустимо», на укр. нар. мелодію;

«Гра з хусточкою», на укр. нар. пісню «Галя по садочку ходила», обр. Л. Ре- вуцького;

«Ладки із Васильком», на пісню «Ладки, ладки», муз. В. Верховинця, сл. на- родні;

«Спритні вершники», на муз. Р. Шумана «Марш», муз. І. Дунаєвського «Галоп»;

«Розважаємось із сопілочкою», на укр. нар. пісні «Я маленька дівонька», «Я маленький хлопчик» і муз. А. Рябчуна;

«Кривий танець», на укр. нар. пісню «Гаївка»;

«Шум», укр. нар. пісня, обр. М. Різоля;

«Великодня пісенна хода з дзвіночками», на пісню «Великдень», сл. Л. Ямко- вого, муз. І. Єрмакова;

«Весняний веселий хоровод», на сл. М. Пономаренко, муз. І. Островерхого «Прийшла весна весела»;

«Подарунок», на муз. М. Ведмедері, сл. К. Куян;

«Рушничок», на муз. М. Ведмедері, сл. В. Лучука;

«Світла ягілочка», на укр. нар. пісню «Заспіваймо, паняночки»;

«Сонячна наша країна», на пісню «Сонечко», муз. А. Мигай, сл. Л. Ямкового;

«Жартівливі сперечання», на укр. нар. пісню «Що на нашій вулиці»;

«Вигадливі чобіточки», на укр. нар. мел. «Полька», обр. М. Різоля;

«Казкове свято», сл. М. Павленко-Кравченко, муз. В. Гребенюка.

69


70

ЗАБАВИ, ВПРАВИ

«Помиримося», на укр. нар. пісню «Мир миром»;

«Журавлі та журавочки», на укр. нар. пісню «Був собі журавель», обр. М. Дремлюги;

«Козачок – зелений мачок», на укр. нар. пісню «Мак», обр. М. Лисенка;

«Веселі млиночки», укр. нар. мел. «Коло», обр. Я. Степового;

«Затанцюймо разом», на мел. укр. нар. пісні «І шумить, і гуде», обр. Я. Степо- вого;

«Скачуть чобіточки», на пісню «Жовті чобіточки», муз. А. Філіпенка, сл. Т. Вол- гіної;

«Хвиля дружби», на мел. повільного вальсу;

«Український уклін-вітання хлопчика і дівчинки», на муз. С. Гулака-Артемов- ського з опери «Запорожець за Дунаєм» (уривок) і на муз. В. Верховинця;

«Вільний марш», муз. В. Верховинця;

«Енергійно – стримано», на муз. М. Любарського «Хода»;

«Бадьора хода», на муз. М. Чембержі «Бадьорою ходою крізь ліс, що шу- мить»;

«Пострибаємо», на муз. М. Любарського «Гра в скакалку»;

«Танцювальна хода», на муз. М. Скорульського «Колискова»;

«Галоп», муз. Ф. Шуберта.

ТВОРИ ДЛЯ МУЗИЧНО-РУХОВОЇ ТВОРЧОСТІ

Образно-ігрові завдання, ігри:

«Потанцюємо», «На конячці», муз. М. Любарського;

«Ведмідь», муз. В. Ребікова;

«Марш дерев’яних солдатиків», муз. П. Чайковського;

«Клоуни», муз. Д. Кабалевського;

«Дід Мороз», муз. Р. Шумана;

«Вигадливі струмочки», на муз. М. Чембержі «Джерельця»;

«Весняні струмочки», на муз. В. Дублянського «Струмочок»;

«Торба-мандрівниця», на пісню «Котилася торба», муз. В. Верховинця, сл. на- родні;

«Веселий бубон-мандрівник», на муз. «Чорноморський козачок» С. Гула- ка-Артемовського з опери «Запорожець за Дунаєм»;

«Чобітки», сл. М. Павленко-Кравченко, муз. В. Гребенюка. Хороводи, танці:

«Ой у полі жито», укр. нар. пісня, обр. К. Стеценка;

«Ой, на горі льон», укр. нар. пісня, гарм. Г. Компанійця;

«Подоляночка», укр. нар. пісня, обр. Л. Ревуцького;


«Ой, минула вже зима», укр. нар. пісня, обр. І. Кишка; «Чарівна підкова», на укр. нар. пісню «А кривого танцю»; «Вигадливі танцівники», на муз. М. Чембержі «Скоморошина»; «Вальс зі стрічками», на муз. Г. Свиридова «Вальс» з кінострічки «Заметіль»; «Метелиця», муз. А. Найдьонова; «Принц і Попелюшка», на муз. С. Прокоф’єва «Адажіо» з балету «Попелюшка».

РЕПЕРТУАР ДЛЯ ГРИ НА ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ

«Іди, іди, дощику», укр. нар. примовка, обр. Я. Степового; «Коляд, коляд, колядниця», укр. нар. колядка; «Щедрик, щедрик, щедрівочка», укр. нар. щедрівка; «Ой, дзвони дзвонять», укр. нар. пісня, обр. Я. Степового; «Вийди, вийди, сонечко», укр. нар. пісня, обр. В. Верховинця; «Іде, іде дід, дід», муз. нар., сл. В. Верховинця; «Ой, минула вже зима», «Ой, лопнув обруч», укр. нар. пісні.

ТЕАТРАЛЬНІ ВИСТАВИ

«Бігла Кізка по містку», «Славна з Олі господинька», музично-театралізовані

Орієнтовний перелік театральних вистав

міні-вистави, текст М. Пономаренко, муз. І. Островерхого; «Лисичка і Журавель», «Котик і Півник», «Коза-Дереза», укр. нар. казки; «Чарівний борщик», казка-оперета, текст З. Скіпіної, муз. М. Ведмедері; «Рукавичка», «Пан Коцький», музично-театралізовані вистави за мотивами

однойменних укр. нар. казок, текст І. Чернявської, муз. М. Малого; «Червона Шапочка», вистава за мотивами однойменної казки Ш. Перо і каз- ки-оперети у скороченому викладі, текст Л. Полтави, муз. В. Безкоровайного.

НОТАТКИ

71


72

ДЖЕРЕЛА

Нормативно-правові документи:

Базовий компонент дошкільної освіти / наук. кер. А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, д.п.н., проф.; авт. кол.: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін. — К. : Світич, 2012. — 26 с.

Закон України про дошкільну освіту [електронний ресурс] / режим досту- пу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Концепція «Нова української школа» (оновлено) [електронний ресурс] / режим доступу: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0 %BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf

Навчально-методична література: 1. Бєлєнька Г. В. Віконечко в природу: метод. пос. для вихователів дітей

дошкільного віку / Г. В. Бєлєнька. – К. : Сім кольорів, 2014. – 56 с. 2. Богініч О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри: навч. посіб. / О. Л. Богініч; М-во освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2-ге вид. – К. : НПУ, 2007. – 140 с. 3. Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / А. М. Богуш. – 4-те вид. доопрац. І допов. – Х. : Ранок, 2013. – 192 с. (серія «Сучасна дошкільна освіта») 4. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Вчимося розповідати: складання розповідей за серією сюжетних картин на основі літературних текстів. Навч.-метод. комплект для дітей старшого дошкільного віку: метод. пос.+18 карток / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – К. : в-во МЦФЕР, 2013. 5. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Запрошуємо до розмови. Розповідання за сюжетними картинами. Навч.-метод. комплект для дітей старшого до- шкільного віку: метод. пос. + 16 карток / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – К. : Генеза, 2013. – 48 с. + 16 картин. 6. Все про театр та дитячу театралізовану діяльність / Л. Макаренко. – К. :

Шкільний світ, 2008. – 128 с. 7. Богуш А. М. Готуємо руку дитини до письма / А. М. Богуш. – 3-тє вид., зі

змін. і доповн. / Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 108 с. 8. Богуш А. М., Перші кроки грамоти: передшкільний вік: навч. посіб. /

А. М. Богуш, Н. В. Малиновська. – К. : ВД «Слово», 2013. – 424 с. 9. Бурова А. П. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку /

А. П. Бурова. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 256 с. 10. Верховинець В. М. Весняночка / В. М. Верховинець. – К. : Музична Укра-

їна, 1989. – 98 с. 11. Вільчковський Е. С. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: навч.-метод. посіб. / Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Де- нисенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 128 с.


12. Гавриш Н., Бадер С., Стаєнна О. Сонечко мандрує Україною: навч.-ме- тод. пос. комплект: метод посіб + 16 плакатів. – К. : Генеза, 2014. – 32 с. + 16 плакатів. 13. Гавриш Н. В. Художнє слово та дитяче мовлення: навч.-метод. посіб. /

Н. В. Гавриш. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. 14. Гавриш Н. В. Філософія для дітей мовою серця: метод. посіб / Н. В. Гавриш,

О. О. Ліннік. – К. : ВД «Слово», 2013. – 168 с. 15. Гавриш Н. В. Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості: метод. посіб. / Н. Гавриш, О. Безсоннова. – К. : ВД «Слово», 2017. – 256 с. + 88 таблиць. 16. Денисенко Н. Ф. Витоки здоров’я дитини: навч.-метод. посіб. / Н. Ф. Де- нисенко, Л. В. Лиходід, С. В. Лупінович, А. Ф. Михайличенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 160 с. 17. Для творчості дитини вірші, пісні, картини: метод. посіб. / авт.- уклад.: Т. О. Піроженко, А. С. Шевчук. – К. : Вид. Дім «Слово», 2017. – 128 с. (41 с. : іл.) 18. Дошкільнятам про світ природи: старший дошкільний вік: навч.-метод. посіб. / Г. В. Бєлєнька, Т. С. Науменко, О. А. Половіна. – К. : Генеза, 2013. – 112 с. 19. Зайцева Л. І. Формування математичної компетентності старших до- шкільників: метод. посіб. / Л. І. Зайцева. – Харків : Веста: Ранок, 2008. – 160 с. : іл. 20. Калмикова Л. О. Формування у дітей старшого дошкільного віку мов- леннєвої діяльності: діагностично-розвивальний комплекс: навч.-ме- тод. посіб. / Л. О. Калмикова. – К. : вид. дім «Слово», 2016. – 384 с. 21. Котляр В. П. Основи художнього виховання дітей: навч. посіб. – Донецьк:

в-во «Ноулідж», 2010. – 223 с. 22. Ладивір С. О. Виховання гуманних почуттів у дітей / С. О. Ладивір, О. П. Долинна, В. В. Котирло, С. Є. Кулачківська, С. П. Тищенко, О. О. Вов- чик-Блакитна, Ю. О. Приходько [за наук. ред. Т. Піроженко, С. Ладивір, Ю. Манилюк]. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 168 с. – (Серія “Дитина замовляє розвиток”). 23. Лохвицька Л. В. Дошкільникам про основи здоров’я: навч.-метод. по- сіб. / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – 2-ге вид., оновл. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 192 с. 24. Машовець М. А. Математична скарбничка: метод. пос. / М. А. Машо-

вець. – К. : Сім кольорів, 2014. – 96 с. 25. Нечай С. П. Музика навчає, виховує, оздоровлює: навч.-метод. посіб. /

Світлана Нечай. – К. : Світич, 2012. – 144 с.

73


74

26. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкіль- ної та початкової освіти. Навч.-метод. посіб. / За ред. Г. С. Тарасенко. – К. : ВД «Слово», 2010. – 320 с. 27. Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника /

Т. О. Піроженко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 152 с. 28. Піроженко Т. О. Особистість дошкільника: перспективи розвитку: навч.-метод. посіб. / Т. О. Піроженко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 136 с. 29. Піроженко Т. О. Ігрова діяльність дошкільника (старший дошкільний

вік) / Т. О. Піроженко, К. В. Карасьова. – К. : Генеза, 2014. – 96 с. 30. Піроженко Т. О. Компас у світі ціннісних орієнтацій дошкільника: навч. посіб. / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, Л. І. Соловйова та ін. – К. : ВД «Сло- во», 2016. – 56 с.; іл. 31. Розумне виховання сучасних дошкільнят. Метод. посібн. / Н. Гавриш, О. Брежнєва, І. Кіндрат, О. Рейпольська; за заг. ред. О. Брежнєвої. – К. : ВД «Слово», 2015. – 176 с. 32. Товкач І. Є. Звуки. Букви. Читання: метод. посіб. для дітей старшого до- шкільного віку: у 2 частях / І. Є. Товкач. – Х. : Ранок, 2015. – 80 с. (серія «Віконечко у світ грамоти»). 33. Українська мозаїка. Посібник-хрестоматія / упоряд. : О. П. Долинна, О. В. Низковська, Н. І. Вакуленко, О. А. Копєйкіна. – К. : АВДІ, 2008. – 256 с. : іл. 34. Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі: навч.-метод. посіб. /

Т. О. Піроженко, Л. І. Соловйова та ін. – К. : ВД «Слово», 2016. – 248 с. 35. Шевчук А. С. Новації в мистецькому вихованні дошкільників // Інно- ваційна практика в роботі вихователя ДНЗ: метод. посіб. / Н. Дятлен- ко, А. Гончаренко, А. Шевчук та ін. – К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – С. 43–66. 36. Шевчук А. С. Розвиток дошкільнят в музично-руховій діяльності:

навч.-метод. посіб. / А. С. Шевчук. – К. : Шкільний світ, 2006. – 128 с. 37. Щербакова К. Й., Брежнєва О. Г. Теорія і методика логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку. Навч. посіб. – Мелітополь : ВД Меліто- польської міської друкарні, 2015. – 200 с.


Навчально-методичний комплект до освітньої програми «Впевнений старт» адресований педагогам дошкільної освіти, які працюють з дітьми старшого дошкільного віку, дітям, батькам старших дошкільників, гувернерам, фахівцям центрів розвитку освіти, студентам соціономічних спеціальностей.

«Впевнений старт: освітня програма для дітей старшого дошкільного віку»

«Впевнений старт: книга вихователя» (методичні рекомендації, перспективне планування, календарне планування)

«Впевнений старт: книга дошкільника – 6» (робочий зошит активностей в ДНЗ)

«Впевнений старт: книга дошкільника – 6+» (робочий зошит активностей в ДНЗ)

«Впевнений старт: книга дошкільника – 6» (робочий зошит активностей вдома)

«Впевнений старт: книга дошкільника – 6+» (робочий зошит активностей вдома)

«Впевнений старт: альбом з художньо-творчої діяльності»

«Впевнений старт: хрестоматія літературно-художніх творів»

«Впевнений старт: книга батьків» (довідник/щоденник/pocket-book)

Для зручності використання навчально-методичний комплект супроводжено Інтернет-порталом vstart.com.ua


Впевнений старт: Книга вихователя (методичні рекомендації) в 3-х частинах / наук. ред. Т. О. Піроженко, загальна редакція О. Ю. Хартман. – Авторський колектив: О. Брежнєва, Н. Гавриш, І. Кіндрат, О. Корнєєва, Т. Піроженко, В. Рагозіна, О. Рогозянський, О. Хартман.

Книга вихователя – є складовою частиною навчально-методичного комплекту «Впевнений старт» для забезпечення якісної дошкільної освіти дітей 6-го та 7-го років життя. Матеріали книги виховате- ля побудовані на засадах інтеграції, чому сприяє запропонований авторами блочно-тематичний підхід щодо планування та організації освітнього процесу. У виданні викладено основні теоретичних позицій, на яких ґрунтується концепція побудови програмно-методичного комплекту, перспективний тема- тичний план та календарне планування на навчальний рік. Сценарії дня узгоджуються зі змістом інших дидактичних матеріалів, що входять до складу комплекту.

ПОРЯДОК: ВСІ І ВСЕ НА СВОЇХ МІСЦЯХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПРИОРІТЕТ:

СПРАВИ ДОШКІЛЬНИКА

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНА, РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

зверніть увагу дітей на зовнішність зображених дітей, зауважте, як псує враження від людини непорядок в одязі. Запитайте, що могло трапитися з хлопчиком і чому він так виглядає; що можуть порадити Тарасику друзі; як би діти вчинили на місці Тарасика. 5. Організуйте сприймання дітьми художніх образів на картині Є. Гапчинської «Пустуни» (див.Книга дошкіль- ника). Розмову радимо спрямовувати за допомогою таких запитань: Що тут відбувається? Що ви бачите тут такого, що дозволяє вам так думати? Що відчувають діти на картині? Чи були ви самі коли-небуть у такій си- туації? Що, на вашу думку, стало причиною безладу, який влаштували діти? Як би ви змогли зупинити це і що сказали б дітям, які дралися подушками?

«ЩО ТАКЕ ПОРЯДОК»

КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ Допомогти дітям усвідомити значення слова «порядок» стосовно різних сторін людського і природного життя Формувати уміння упорядковувати інформацію, пред- мети чи матеріали за вказаними ознаками Вчити дітей оцінювати й коригувати порядок у себе та інших в одязі, особистих речах Формувати вміння участі в полілозі: відповідати на за- питання, підтримувати розмову, висловлювати власну позицію.

ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ

картки зі словами порядок, правила, назви днів тижня і пір року для розташування на робочій стіні; картки з цифрами і буквами, назвами днів тижня, пір року; запис м/ф «Мийдодир» за однойменною казкою К.Чуковсько- го; предметні картки із зображеннями за 4-5 темами (для роботи в підгрупах), картинки з ознаками осінньої природи; картки-картинки з надписами: бібліотека, ма- газин, вулиця, ліс, школа.

РАНКОВЕ КОЛО

Зробіть обов’язковими щоденні ранкові ритуали: «Я прийшов!», спільне привітання, обговорення стану при- роди і заповнення календарю чи якихось інших. Зверніть увагу дітей на робочу стіну, де бажано закріпити слова порядок, правила, а також слова-назви днів тижня і пір року. Скажіть, що будете працювати с цими словами. Влаштуйте гру-переміщення «Знайди своє місце». На полу вільно розташуйте вірьовки, паперо- ві кленові листки Попросіть дітей визначитися хто вони: білки, сороки чи каміні. Сороки складають руки як крила, вони можуть присісти на кленові листки; білки складають руки-лапки попереду, пересуваються стрибками і можуть сидіти на гілках (верьовках), а камінь може лежати, не рухаючись просто на землі. За- пропонуйте спочатку вільно рухатись по кімнаті, а за сигналом зайняти своє місце. Когось з дітей призначте проконтролювати, чи всі на своїх місцях. Обсудіть, щоб було, якби учасники гри не дотримувалися порядку.

СПІЛЬНЕ КОЛО

Інтегроване заняття «Порядок». 1. На початку заняття для знаття напруги і зацікавлення дітей запропонуйте вправу «Лінійка». Діти беруть картки із цифрами/назвами днів тижня/назвами пір року і за сигналом мають стати по порядку. Влаштуйте перевірку дітьми правильності виконання товаришами завдання. 2. Запросіть дітей до розмови: що означає слово порядок? Де вони могли чути його? Які ознаки того, що все в порядку? А навпаки? Чим для порядку є правила? Запропонуйте поміркувати, чому не можна жити неупо- рядковано? Але, якщо такий важливий порядок, чому не можна для всіх моментів життя створити правила? 3. Об’єднайте дітей у підгрупи, кожна з яких має отримати одну з карток-картинок з надписом: бібліотека, магазин, вулиця, ліс, школа Попросіть кожну з підгруп довести, що в цих місцях має бути порядок і підкріпити свої відповіді прикладами. 4. Організуйте роботу з Книгою дошкільника: для виконання завдання No1 попросіть дітей роздивись кар- тинки, обрати ті, що найбільш сподобалися і відзначити їх позначкою. Запитайте про які картинки можна ска- зати, що на них зображено порядок; що підтверджує саме таку думку. Дозвольте дітям після ознайомлення з картинками обміняться враженнями із сусідом. На фоні обговорення того, на яких картинках зображено порядок, запропонуйте сформулювати ознаки того, що називаємо порядком? Для виконання завдання No2

ПОРАДИ ВПРОДОВЖ ДНЯ

Протягом дня проведіть ігрову вправу, пропонуючи піднятися і доторкнутися долоньками, наприклад, до паперового сонечка тим, про кого говорять: розумний, спритний, спортивний, веселий, красивий, добро- зичливий, балакучий тощо. Протягом дня звертайте увагу дітей на необхідність дотримання порядку при проведенні занять, зокрема, з фізичної культури, де цього вимагають правила: шикуємось, розминаємось, виконуємо фізичні вправи, до- тримуємось правил гри, інструкцій дорослого, команд тренера. Спонукайте дітей висловити своє розуміння, як дотримання порядку допомагає забезпеченню безпечної поведінки. Під час прогулянки, привертаючи увагу дітей до спостереження ознак ранньої осені, допоможіть їм замис- литися, що природа також живе за своїми правилами, які не можна порушувати. Попросіть знайти підтвер- дження тому в житті природи. Радимо залучити дітей до проведення досліду з водою, допоможіть дітям порівняти чисту та брудну, прісну та солену воду, поговоріть про те, чому важливо дотримуватися правил раціональної витрати води. Створіть ситуацію милування водоймами України та світу (фоторяд або відеофільм). Пригадайте з дітьми героїв казок К.Чуковського «Мийдодир» та «Про Федору», обміняйтеся враженнями щодо того, як безлад ускладнює життя і робить його неприємним. Організуйте розглядання існуючих прикладів різних орнаментів, спостерігання ритму в узорах. Продемон- струйте дітям зразок послідовності відтворення орнаменту або узору та запропонуйте створити свій по- рядок і його відтворити його в малюванні чи аплікації. Допоможіть зробити висновок: якщо дотримуватися порядку в орнаменті - буде красиво. У другій половині дня організуйте роботу в підгрупах, пропонуючи сортувати картинки за ознакою «що до чого підходить». По закінченні роботи обсудіть, наскільки легше знайти картинки, якщо вони впорядковані.

МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІЗНАВАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КНИГА ДОШКІЛЬНИКА

В процесі індивідуального виконання дітьми завдання No3, що передбачає розмальовку орнаменту з при- родних елементів, зверніть увагу на якість виконання завдання, що забезпечує порядок.

ВЕЧІРНЄ КОЛО

Зібравшись разом у вечірнє коло, обговоріть такі питання: що означає порядок для однієї людини і для всіх дітей і дорослих у групі? Чому неприємно знаходитися в безладі? Від чого і кого залежить загальний порядок життя в групі?

МОЇ РЕЗУЛЬТАТИ

22

ДАТА ПІДПИС

23


Впевнений старт: книга дошкільника (навчальне видання) в 3-х частинах / наук. ред. Т. О. Піроженко, загальна редакція О. Ю. Хартман. – Авторський колектив: Н. Гавриш, О. Корнєєва, Т. Піроженко, В. Рагозіна, О. Хартман.

Вона Книга відображає дошкільника змістове є складовою наповнення частиною розвивальними навчально-методичного іграми, завданнями комплекту та вправами, «Впевнений що пропону- старт».

ються для спільної взаємодії дорослого з дитиною з метою особистісного розвитку та поглиблення індивідуальних досягнень дитини у різних видах діяльності – спілкуванні, здорозв’язберігальній, пізнаваль- но-дослідницькій, ігровій, мовленнєвій, образотворчій, господарсько-побутовій.

Змістове наповнення Книги дошкільника узгоджено з виданнями «Впевнений старт: книга виховате- ля» видання). (методичні Передбачається рекомендації) можливість та «Впевнений щоденного старт: використання альбом художньо-творчої Книги як індивідуального діяльності» навчально- (навчальне

го посібника дитини в освітній діяльності вихователя, а також можливість організованого залучення батьків до взаємодії з власною дитиною.

ПОРЯДОК:

ВСЕ І ВСІ НА СВОЇХ МІСЦЯХ

ЗАВДАННЯ 4

ЗАВДАННЯ 1

Допоможи дітям Олені, Наталочці, Мері, Олексію та Тарасику розібрати речі у відпо- відні коробки. Яке правило допомогло тобі? Порахуй кількість предметів у кожній ко- Роздивись картинки. Обери ті, які картинки тобі більше сподобалися, чому? Постав відповідну позначку. Про які картинки можна сказати, що на них зображено порядок?

робці. У кого більше предметів? У кого найменша кількість предметів? У кого порівну? Як і коли використовують ці предмети? Як позначити кількість предметів у коробці? Що підтверджує твою думку?

ЗАВДАННЯ 2

Подивись на наших друзів уважно. Чи все добре з дітьми?Постав відповідну позначку. Що не так с Тарасом? Що могло трапитися з хлопчиком? Що можуть порадити Тараси- ку друзі? Як би ти вчинив на місці Тарасика?

14

17


Впевнений старт: альбом з художньо-творчої діяльності дитини. В 3-х частинах / Рагозіна В. В., Очеретяна Н. В.

Пропонований альбом з худож- ньо-творчої діяльності дитини є частиною навчально-методичного комплекту до освітньої програми «Впевнений старт».

Призначений для організації і проведення занять образотворчої діяльності з дітьми старшого до- шкільного віку. Зміст альбому узгодже- но з виданнями «Впевнений старт: книга дошкільника» (навчальне видан- ня) і «Впевнений старт: книга вихова- теля» (методичні рекомендації).

Матеріали альбому передба- чають комплексну образотворчу ді- яльність дітей:

сприймання репродукцій худож- ніх творів і творів декоратив- но-прикладного мистецтва з можливістю їх обговорення;

ігри експериментального ха- рактеру з художніми матеріа- лами і інструментами;

художні ігри для пізнання форм, кольорів, ритму і композиції;

опанування художніх технік, способів роботи з різними ма- теріалами;

зображувальну діяльність.

МІЙ КОТИК

К.Зеллер “Кіт –жонглер і весела кішка” Намалюй котиків сон

Перетвори лініями котика на лева

Намалюй клубочки для котиків

Вчимося малювати лінії: пряма, ламана, крива

Намалюй свого котика

2

3


НОТАТКИ


Навчальне видання

Піроженко Тамара Олександрівна Гавриш Наталія Василівна Панасюк Тамара Вікторівна Рогозянський Олексій Сергійович Хартман Олена Юріївна Шевчук Антоніна Семенівна

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

За загальною науковою редакцією Т. О. Піроженко

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Керівник проекту: Олексій Рогозянський Відповідальний за випуск: Олена Хартман

Формат 60х84/

8

. Гарнітура Myriad Pro. Ум. друк. арк. 9,3. Обл.-вид. арк. 11,2. Підписано до друку 08.08.2017.