GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDM18-ESTAMPACIÓ TÈXTIL

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Tercer

Segon semestre

Específica

4

Departament:    Ciència i tecnología

Idioma: Castellà/ Català

Horari: divendres de 12.10 a 14.55h

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Mar Vilalta Juvanteny

Correu electrònic: mvilalta@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Jaume Estades

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Materials i tecnologia aplicat al disseny. Assignatura que permet conèixer  diferents tecnologies per l’ estampació de teixits.

2.2. Perfil professional

El dissenyador de moda és un professional capaç de configurar material i formalment els productes de disseny tèxtil i de la indumentaria en diferents àmbits, atenent les necessitats i les tendències del mercat,la innovació i la seva viabilitat tècnica-productiva, econòmica, medi-ambiental i sociocultural. Els àmbitos principals on es desenvolupa la seva activitat són:

1. Disseny de moda i indumentaria.

2. Coolhunter – Investigació de tendencies.

3. Estilisme.

4. Direcció artística.

5. Vestuari teatral i cinematogràfic.

6. Disseny de complements.

7. Disseny tèxtil.

8. Disseny i gestió d´ imatge corporativa.

9. Gestió empresarial d´ activitats creatives.

10. Disseny personalitzats o corporatius.

11. Disseny de moda i indumentaria per activitats específiques.

12. Figurins.

13. Sastrería i confecció a mida.

14. Disseny, investigació i dessenvolupament de nous conceptes, materiales, aplicacions i productes.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Haver aprovatt l’ assignatura de Fonaments científics i ecològics del disseny.

3.2. Requisits recomanables 

Haver aprovat l’ assignatura de filatura

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Conèixer les característiques, propietats i comportament dels materials tèxtils utilitzats en el disseny de moda.

 

- Conèixer la maquinària i els processos de fabricació, producció i manufacturat dels sectors vinculats al disseny de moda i indumentària. Adequar la metodologia i les propostes de disseny a l’ evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.

 

5. Resultats d’aprenentatge

Coneixement

• Conèixer les diferents possibilitats del disseny dins del món de l estampació.

• Conèixer els diferents sistemes d’ estampació artesanal i industrial.

• Conèixer el procediment des de la creació/ ideació del disseny original fins a l’ estampació del mateix.

 

Comprensió

• Comprendre el procés des de la ideació del disseny fins al disseny estampat sobre teixit.

• Comprendre les possibilitats de disseny.

 

Aplicació

• Saber com aplicar els coneixements de l’ assignatura.

• Desenvolupar correctament exercicis pràctics .

 

Anàlisi

• Analitzar com afecten les característiques de les fibres en el comportament del teixit per estampar.

-Analitzar quin és el millor mètode d’ estampació segons la finalitat del mateix.

Síntesi

• Adquirir coneixements bàsics sobre el procés d’ estampació

• Aprendre a prendre decisions professionals.

Avaluació

-Demostrar haver adquirit els coneixements bàsics de l’ assignatura.

 

6. Continguts (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

1.      BREU HISTORIA DE L’ ESTAMPACIÓ

 

2.          TECNIQUES ESTAMPACIO ARTESANALS

 

2.1 ESTAMPACIÓ DE FILS

 

-Reserva

-Directa

 

2.2 ESTAMPACIÓ DE TELES

 

-Reserva

-Directa

 

 

3.      SISTEMES DE FIXACIO

 

4.      CREACIO DE TEXTURES

 

5.          RAPPORT

 

6.          TECNIQUES D’ ESTAMPACIO INDUSTRIAL

 

6.1                 SEGONS MAQUINARIA

 

6.2                SEGONS TIPUS DE COLORANT

 

             7. PRACTIQUES: Batick, Shibori, pintura sobre seda, serigrafia, hapa zome, tintura amb colorants naturals

 

 

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Classes teòriques i classes pràctiques.

El departament de ciència i tecnoligia, manté l’ acord près pel curs 2017-2018 , el qual marca que l’ assistència de l’ alumne per optar a  l’ avaluació contínua, ha de ser d’ un 80%.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

48 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

16 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

30 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació escrita

2 hores

Activitats de treball no presencial

102 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Recerca i exercicis

44 hores

Estudi assignatura

individual

Assolir els coneixements propis de l’ assignatura per tal de superar l’ exàmen teòric

58 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Taller d’ estampació. Aula amb taules i cadires. Pissarra digital (ordinador per al professor, connectat amb un projector). Connexió a Internet.

7.4 Activitats interdisciplinàries

-----

7.5 Activitats complementàries

Visites relacionades amb l’ assignatura, si s’ escau.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El departament de ciència i tecnoligia, manté l’ acord près pel curs 2017-2018 , el qual marca que l’ assistència de l’ alumne per optar a  l’ avaluació contínua, ha de ser d’ un 80%.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01: CA02; CA04

10%

---

Exercicis pràctics

R

CA 05; CA06; CA07; CA08; CA10; CA11; CA13; CA14; CA15

40%

50%

Prova objectiva final

R

CA05;CA06;CA07; CA10; CA11; CA13 ; CA14;CA15

50%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Wells, K.Teñido y estampado. Acanto

Varios autores, Estampación. Parramón ediciones

9.2. Bibliografia complementària: 

Caza, M.Técnicas de serigrafía.1983 Ed. Torres

Mara, T. Manual de serigrafia. 1998, Blume.

Russell,A. Principios básicos del diseño textil. Gustavo Gili,S.L.

9.3. Altres recursos: 

Vídeos per il·lustrar procediments d’ estampació.

10. Altres observacions 

-----------