Załącznik nr 1
do Uchwały WZC nr 11/WZC/2016
 z dnia 17 listopada 2016 r.

STATUT
STOWARZYSZENIA „KLUB KOBIETA 2000”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub KOBIETA 2000 i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
 2. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o stowarzyszeniach.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Choszczno.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji i związków stowarzyszeń.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci.
 2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).

ROZDZIAŁ II
Cele, główne kierunki i metody działania

§ 6

I. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 1. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 2. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 1.  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 1. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 1. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
 2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 4. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 7. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 10. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 12. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 14. turystyki i krajoznawstwa;
 15. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 16. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 1. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 1. ratownictwa i ochrony ludności;
 2. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 3. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 4. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 5. promocji i organizacji wolontariatu;
 6. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 7. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 8. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 9. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 10. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 11. działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w zakresie określonym w pkt. 1–32.

II. Celami działalności Stowarzyszenia są:

 1. Integracja środowisk kobiecych.
 2. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi, zainteresowań i uzdolnień kobiet.
 3. Promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych.
 4. Pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn.
 5. Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia.
 7. Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym
 8. Poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin.
 9. Profilaktyka i rehabilitacja kobiecych chorób nowotworowych.
 10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Działalność charytatywna i pomoc społeczna.

§ 7

I. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami:
 1. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej;
 2. Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą;
 3. Tworzenie lobby prowadzące do realizacji, potrzeb i oczekiwań kobiet;
 4. Organizację: szkoleń, spotkań, prelekcji, pokazów, konkursów, przeglądów, festynów, loterii, licytacji, imprez kulturalnych itp.;
 5. Organizowanie imprez charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową;
 6. Wykorzystywanie fachowej wiedzy specjalistów z różnych dziedzin życia;
 7. Inicjowanie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji chorób nowotworowych;
 8. Integrację z osobami niepełnosprawnymi.
 9. Wyrażanie opinii o istotnych sprawach dotyczących życia codziennego;
 10. Współpracę ze środkami masowego przekazu;

II. Realizując cele zawarte w ust. I, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

III. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową, zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako: działalność wydawniczą, artystyczną i literacką działalność gdzie indziej niesklasyfikowaną, działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana, kształcenie ustawicznego dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego, pomocą społeczną pozostałą bez zakwaterowania.

IV. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową, zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako: działalność wydawniczą, artystyczną i literacką działalność gdzie indziej niesklasyfikowaną, działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane, działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego, pomocą społeczną pozostałą bez zakwaterowania.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
 2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Polski lub cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, który złoży pisemną deklarację członkowską Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, członkowskiej.
 3. Zarząd zobowiązany jest podjąć stosowną uchwałę w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczyć w przedsięwzięciach Stowarzyszenia;
 3. zgłaszać wnioski, postulaty i opinie dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 4. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 3. regularne opłacanie składek członkowskich ł innych świadczeń wynikających z § 17 Statutu.

§ 13

Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia - ze skutkiem natychmiastowym;
 2. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie z powodu nieusprawiedliwionego uchylania, się od obowiązków zawartych w pkt. A. i B. § 12;
 3. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu, w przypadku:

§ 14

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia go Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, zwolniony jest jednak
  z obowiązku opłacania składek członkowskich i innych świadczeń wynikających z postanowień Statutu.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje wsparcie finansowe lub rzeczowe na jego rzecz.
 2. Członka wspierającego przyjmuje do Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji
  i skreśla w przypadku - nie wywiązywania się przez członka z przyjętych zobowiązań, Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający ma prawa określone w pkt. B. i C. § 11. Ponadto ma prawo uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 4. Do obowiązków członka wspierającego należy: 
 1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 3. wypełnianie zobowiązań zawartych w złożonej przez siebie deklaracji.
 1. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 16

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić członka o ustaniu członkostwa w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, podając przyczyny swojej decyzji i wskazując na prawo członka do odwołania się od niej do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.
 3. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zgromadzenia pozbawiony jest praw określonych w pkt. A. i D. § 11.

§ 17

 1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są uiszczać następujące świadczenia na rzecz Stowarzyszenia:
 1. jednorazowe wpisowe
 2. miesięczną składkę członkowską.
 1. Wysokość świadczeń obowiązujących w danym roku ustala Zarząd do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Mandat wygasa z dniem wyboru nowych członków tych organów.

§ 19

W przypadku ustąpienia, skreślenia, wykluczenia lub śmierci członka będącego we władzach Stowarzyszenia w trakcie kadencji, stosownym organom przysługuje prawo dokooptowania nowych członków, z tym że liczba dokooptowanych osób nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie; może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.
 2. W zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
 1. O terminie i miejscu spotkania Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem spotkania, listownie, słownie, za pomocą wiadomości mail, sms lub bezpośrednio - za pisemnym potwierdzeniem.

§ 22

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie l miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub uchwały Zarządu Stowarzyszenia i winno obradować nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Władz Stowarzyszenia;
 2. przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia;
 5. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia;
 6. uchwalanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia w formie Uchwały Programowej;
 7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do i wystąpienia z innych organizacji i związków stowarzyszeń;
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia;
 10. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 1/3 członków
  z głosem decydującym.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał opisanych w § 33.

§ 25

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 5 osób.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie:
 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu.
  W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
 6. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 8. opracowywanie projektów i programów działania Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych;
 9. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;
 10. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających;
 11. wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego;
 12. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
 13. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał, oraz określanie ich zadań; powoływanie i rozwiązywanie jednostek Stowarzyszenia prowadzących działalność gospodarczą. Nadzorowanie ich działalności;
 14. wybór spośród członków Zarządu prezesa, wiceprezesa i sekretarza;
 15. podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają decyzji Zarządu.
 16. ustalenie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia – w granicach określonych w Statucie.

§ 27

Mandat członka Zarządu Stowarzyszenia wygasa w razie:

 1. upływu kadencji;
 2. zrzeczenia się funkcji przed Zarządem Stowarzyszenia.

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia, którzy mogą wybrać spośród siebie przewodniczącego Komisji.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej spełniają następujące wymogi:
 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu z oceną działalności Zarządu stowarzyszenia
  i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;
 4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 30

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków Komisji.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 31

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 1. wpisowe, składki członkowskie;
 2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy na rzecz Stowarzyszenia, środki pochodzące z ofiarności publicznej;
 3. dochody z majątku Stowarzyszenia;
 4. wpływy z działalności statutowej;
 5. dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych;
 6. wpływy z tytułu prowadzenia działalności, zlecanej przez organy oraz jednostki administracji, rządowej i samorządowej.
 1. Cały dochód uzyskiwany w toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych,
 2. W toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 32

Oświadczenia woli (w tym powodujące zaciągnięcie zobowiązań majątkowych) w imieniu Stowarzyszenia, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 34

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
Przepisy szczególne

§ 35

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, z późniejszymi zmianami.

Tekst jednolity Statutu zatwierdzono dnia 17 listopada 2016 r. Uchwałą nr 11/2006 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i zarejestrowano w KRS.