Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у 2018/2019 навчальному році

1. На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 11.09.2018 року No 491/0/212-18 11 листопада 2018 року відбудеться ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів 9-11 класів.

2. Початок роботи о 10 годині. На виконання завдань відводиться 2,5 години.

3. Тексти завдань будуть надіслані відповідальним особам управлінь, відділів освіти 08 листопада 2018 року. Коди можна буде отримати у день проведення олімпіади електронною поштою відповідальним методистом.

4. Характеристика завдань Олімпіаді завдання охоплюють матеріал, вивчений учнями за попередні роки, та з тем, які повинні бути опановані до терміну проведення олімпіади. Також під час розроблення завдань враховано вимоги, які висуваються до учнівських робіт на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки.

Зміст завдань умовно поділяється на три блоки: загальні поняття (1), мікроекономіка (2), макроекономіка (3). Під час виконання завдань школярі мають продемонструвати як знання теоретичного матеріалу, так і вміння аналізувати, порівнювати, застосовувати економічні закони на практиці.

Завдання для учнів 9-х класів включають економічні категорії: потреби та економічні блага, економічні ресурси та процес виробництва, проблема вибору та альтернативна вартість, основні питання економіки. Вони мають на меті перевірку рівня економічного мислення учнів, їх світогляду та вмінь користуватися набутими знаннями для вирішення типових життєвих ситуацій.

Завдання для учнів 10-х класів включають питання: потреби та економічні блага, економічні ресурси та процес виробництва, проблема вибору та альтернативна вартість, основні питання економіки, дійові особи економіки та їх взаємодія. Відповіді на запитання потребують ґрунтовних знань і вмінь, у тому числі й математичних.

Завдання для учнів 11 класу охоплюють матеріал, який учні повинні були опанувати до терміну проведення ІІ етапу олімпіади: взаємозв’язки економічних процесів і явищ, раціональна економічна поведінка споживача та виробника, попит, пропозиція, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки, ринки виробничих ресурсів і доходи в ринковій економіці.

5. Особливі умови Під час виконання завдань олімпіади не допускається використання підручників, довідників, інших навчальних посібників, а також засобів комунікації (мобільні телефони, смартфони, планшети та ін.).

6. Організаційне забезпечення З метою створення рівних умов для виконання завдань, кожен учень на початок олімпіади повинен при собі мати: ручку (2 шт.), олівець простий, олівці кольорові, гумку, лінійку.


7. Структура завдань та оцінювання Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох наведених. Загальна сума балів – 20. Бал за завдання не нараховуватиметься у випадках, коли:

• відповідь неправильна або відсутня;

• відповідь зроблена олівцем, а не авторучкою;

• відповідь містить будь-які виправлення (у тому числі – коректором).

На роботу з тестами відводиться 45 хвилин. Теоретичний блок. Результати виконаних завдань повинні відповідати таким вимогам: 1. структурованість; 2. відтворювати зміст основного питання; 3. відображати синтез й аналіз набутих економічних знань; 4. супроводжуватися доцільними малюнками, схемами, таблицями, діаграмами; 5. містити власну думку(оціночне ставлення) та приклади; 6. викладеними у економічному аспекті.

Кожен із наведених критеріїв оцінюється 2 балами. Максимально можливий бал за теоретичне питання – 12 балів. На роботу із теоретичними питаннями відводиться одна година.

Економічні задачі потребують детального розв’язування та пояснень. В умові кожної задачі буде подано максимальну кількість балів, яку учень може отримати за її розв’язання. На роботу із задачами відводиться 45 хвилин.

Максимальна кількість балів за олімпіадну роботу – 70.

Старший викладач кафедри природничо-математичної освіти А. В. Скоробогатов