Waarde Gestuurd ICT Performance management

Waarde Gestuurd

ict Performance management

Continue Prestatieverbetering

www.goodwinsolutions.nl


Samenvatting

Meten is weten. Veel organisaties meten maar op beperkte schaal de prestaties van hun ICT organisatie. Het maximaliseren van de toegevoegde waarde voor de organisatie van de kosten van ICT is een belangrijk onderdeel van IT besturing.

Organisaties kunnen hun prestaties aanzienlijk verbeteren door:


Waarom

Het zou mooi zijn als:

Wat

Het verbeteren van de prestatie door:

Door prestatieverbeteringen op deze 3 aspecten te focussen maakt het eenvoudiger doelen te formuleren, verantwoordelijkheden te benoemen, voortgang te meten en te rapporteren


Hoe

Afstemming vraag en aanbod

Besturing

Definiëren, plannen en meten van prestatie indicatoren

Rapporteren over en verbeteren van prestaties

Bij de rapportage maken we onderscheid in brengen en halen van informatie / gegevens.

Brengen van informatie

Bij het brengen (Push) baseren we ons op de “Balanced Score Card” en KPI (Kritische Prestatie Indicatoren). Afhankelijk van de behoefte aan stuurinformatie van de organisatie worden een beperkt aantal KPI’s benoemd, waarover in een specifieke periode wordt gerapporteerd. De KPI’s worden gebouwd op basis van gemeten waarden conform het voorgaande model. Door over een beperkt aantal KPI’s te rapporteren ontstaat er meer focus en is het eenvoudiger medewerkers op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. Door voortschrijdend inzicht zullen KPI’s over tijd veranderen. Belangrijk blijft KPI’s te balanceren op terreinen als klant, financiën, operatie en ontwikkeling. Door doelstellingen aan KPI’s te koppelen kunnen individuen afdelingen, processen worden vergeleken met gemeten waarden.

Verbeteren van prestaties(halen van informatie)

Naast het brengen van informatie zal alle gemeten waarden beschikbaar zijn voor analyse doeleinden. Informatie is beschikbaar voor managers, proces- en diensteigenaren. Analisten kunnen met behulp van gemeten waarden analyses opstellen en verbetervoorstellen formuleren en onderbouwen. Business cases kunnen worden opgesteld onderbouwd met betere informatie. Budget en planning cycli kunnen worden gevoed. Door verschillende procesindicatoren te meten kunnen discussies met klanten over de kosten, kwaliteit en beschikbaarheid van de dienstverlening beter worden gevoerd.

Hergebruik van informatie

Wie

Continue prestatie verbetering moet worden uitgevoerd door iedereen op alle niveaus van de organisatie. Van boven naar beneden moet de strategische richting worden aangegeven en doelstellingen worden geformuleerd. Van beneden naar boven moeten plannen worden gemaakt, schattingen worden opgesteld, verbetergebieden worden geïdentificeerd.

Elke proceseigenaar

Iedere proceseigenaar is verantwoordelijk voor

Elke diensteigenaar

Elke diensteigenaar is verantwoordelijk voor

Ieder team, eenheid, divisie

Elke manager is verantwoordelijk voor het leveren, door zijn eenheid, van de benodigde capaciteit om de dienstverlening aan de klanten naar tevredenheid (boven verwachting) te leveren.

Elke manager is verantwoordelijk voor:

Iedere medewerker

Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke prestatie en de vereiste capaciteit en kennis om de toegewezen rol goed te kunnen uitvoeren.

Wanneer

Iedere organisatie heeft op de een of andere wijze prestatieverbetering ingevoerd. Vaak wordt het gedreven vanuit financiële planning gebaseerd op budget cycli. Budget doelstellingen worden top-down vastgesteld en organisatorische entiteiten moeten manieren vinden de diensten te leveren tegen lagere kosten. Dit leidt vaak tot besparingen op noodzakelijk onderhoud, innovatie en opleiding van medewerkers. Door het implementeren van deze aanpak kan het formuleren van prestatieverbeteringen worden aangestuurd anticiperend op (in lijn met) budget en planningscycli van de organisatie. Het bijkomend voordeel is dat dezelfde inspanning kan worden hergebruikt voor meerdere doelen.

Volwassenheidsniveaus

In de ideale wereld vormt prestatieverbetering een onlosmakelijk onderdeel van de werkzaamheden van iedere medewerker in de organisatie. Het verbeteren van de prestatie is zodanig ingericht dat iedereen wet wat wanneer moet gebeuren en beschikt een ieder over de juiste kennis en ervaring om de gewenste doelen te realiseren.

Om een groeipad naar het ideale plaatje mogelijk te maken hebben we het volwassenheidsmodel van CMM omgevormd naar continue prestatie verbetering. Het biedt de mogelijkheid de eigen organisatie te plotten op de volwassenheidsniveaus als ook de mogelijkheid een plan op te stellen om in de tijd een hoger volwassenheidsniveau na te streven.

Hoe verder

Mocht u meer willen weten over hoe continue prestatie verbetering de waarde van ICT voor uw organisatie kan verbeteren neem dan contact op met ons:

Goodwin Solutions BV (www.goodwinsolutions.nl)

Peter Geers

Tel.+31621893861

Wij kunnen u helpen door o.a.:

www.goodwinsolutions.nl

Page 6