Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 5. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Općine Primošten  na svojoj 34. sjednici održanoj 21.lipnja  2019. donijelo je  

 

O D L U K U

o

raspisivanju natječaja za izbor logopeda/ica

                                    1/2 radnog vremena na određeno  u Dječjem vrtiću Općine Primošten

 

I. Raspisuje se  natječaj za izbor logopeda/ice  u Dječjem vrtiću Općine Primošten

- 1 izvršitelj/ica  na određeno nepuno radno  vrijeme   (1/2 radnog vremena )

 

UVJETI:  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij za profesora logopedije ili diplomiranog logopeda odnosno magistra struke,                

- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova

 - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

 

II. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova logopeda/ice.                                                                          

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića općine Primošten i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu : Dječji vrtić Općine Primošten,          Svetog Josipa 7, 22202 Primošten,  s naznakom: "Natječaj za logopeda/icu  „

 Prijave  se dostavljaju poštom .

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.  

 

                                             

 

 

 

KLASA:112-01/19-01/07

URBROJ:2182/1-12/5-1-02-19-1

Primošten, 21.lipnja 2019.                                                             PREDSJEDNICA  UPRAVNOG VIJEĆA