UBND HUYỆN THĂNG BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 40 - NĂM 2018

(Áp dụng từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018)

Tuần

40

2018

Ngày

Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm

Thực hiện

Thứ hai

(01/10)

- 7h00: Chào cờ đầu tháng tại UBND huyện

- 7h15: Đọc báo tại cơ quan

- Dự Hội nghị CBCC,VC, NLĐ các đơn vị

- Đi học chính trị tại Tam Kỳ (01-05/10)

- Theo lịch

- Theo quy định

- Theo phân công

- Ô.Quyền

Thứ ba (02/10)

- Dự Hội nghị CBCC,VC, NLĐ các đơn vị

- Chiều: Kiểm tra trường chuẩn mức độ 2 tại Trường MG Bình Hải

- Theo phân công

- Theo QĐ

Thứ tư (03/10)

- 7h30: Họp tại UBND huyện

- 15h30: Họp Hội đồng mua sắm gói thiết bị trường Mầm non (gói nông thôn mới)

- Dự Hội nghị CBCC,VC, NLĐ các đơn vị

- Ô.Tuyển

- Theo KH

- Theo phân công

Thứ năm

(04/10)

- 7h30: Họp Hội đồng mua sắm bàn ghế, tivi, máy tính, sạp ngủ

- Kiểm tra tình hình dạy học một số trường

- Theo KH

- Theo phân công

Thứ sáu

(05/10)

- 7h00: Đọc báo tại cơ quan

- Kiểm tra tình hình dạy học một số trường

- Theo quy định

- Theo phân công

Thứ bảy

(06/10)

Chủ nhật

(07/10)

(Bị chú: Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo trên lịch công tác cơ quan)

Nơi nhận:                                               

- UBND huyện Thăng Bình (b/cáo);

- CBCC, VC Phòng GD-ĐT;

- Các trường MN, PT;                                                                                  

- Lưu: VT, KH-TH.

TRƯỞNG PHÒNG

                            (Đã ký)

Phan Văn Tuyển