I’m Digi ry on helmikuussa 2017 perustettu Imatralainen yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää teknologiakasvatusta Imatralla. Etenkin lasten ja nuorten hyvinvointi on meille tärkeää, siksi pyrimme pitämään kerhotoiminnan ilmaisena ja kaikille asiasta kiinnostuneille avoimena. Kaikki kerhon toimijat tekevät työnsä vapaaehtoisesti.

Yhdistyksen perustajajäseninä on joukko aktiivisia ihmisiä, joita yhdistää kiinnostus yhdessä tekemiseen,  digitalisaatioon  sekä  tekniikkaan. Toivomme yhdistyksen toimintaan mukaan lisää eri-ikäisiä ihmisiä.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on I’m Digi ry ja sen kotipaikka on Imatra.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää teknologiakasvatusta Imatralla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää lapsille ja perheille suunnattua kerhotoimintaa, jonka sisältö on vahvasti teknologia- ja digitalisaatiopainotteista. Toiminnan jatkuva kehittäminen on yksi I’m Digi ry:n keskeinen tavoite.
 3. Jäsenet
  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja maksaa vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenet ja jäsenyyksien tasot hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 4. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
 5. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä.Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.
 7. Tilikausi
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 8. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai sosiaalisen median välityksellä.
 10. Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

         Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai varatilintarkastajaa
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

        Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.