Còpia de logo_petit_100x100.png

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA

IES Joan Alcover. Curs 2017-2018

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. PRIMER ESO

Percentatges de la nota d'avaluació

- 1p: Actitud. S’ha d’aprovar l'actitud ("Deures dels alumnes", Capítol III del Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears) per aprovar l’avaluació.

- 4p: Realització dels deures, tot iniciant-los en l'ús de TIC. Presentació de treballs i exàmens. Per aprovar l'avaluació s'ha de fer com a mínim un 50% dels deures.

La nota de Projectes [v. VI] computarà com un d'aquests tres punts de la nota de llengua catalana i literatura de dues de les tres avaluacions.

- 5p: Coneixements:

2p: Prova oral específica i/o usos dins la classe (s'ha d'aprovar aquesta part per passar l'avaluació però el professor tindrà especial consideració a valorar l’esforç realitzat en el cas dels alumnes nouvinguts que hagin fet progressos).

1p+1p: Prova escrita: dictat i/o redacció. Exercicis diversos relacionats amb els continguts treballats durant el període d'avaluació (anàlisi textual, ortografia, morfosintaxi, lèxic, literatura, etc.).

1p: Lectura obligatòria i treball sobre aquesta lectura (Cal demostrar haver fet la lectura per aprovar l'avaluació. Aquell alumne que no n’aprovi l’examen, no aprovarà l’avaluació. El professor podrà demanar un treball sobre la lectura per tal de valorar-lo positivament, sempre que l'alumne hagi aprovat prèviament l’examen).

Criteris de correcció de les proves escrites:

Text bàsic d'examen: dictat (redacció, opcional)

- Extensió: entre 80-100 paraules.

- Màxim faltes aprovat: 10.

- Cal aprovar el dictat i/o redacció per aprovar l'avaluació

Suport i Recuperació

a. Hi haurà exercicis complementaris a la tasca feta a la classe per a aquells alumnes que mostrin dificultats en algun aspecte.

Contemplam la possibilitat de recomanar lectures extra a aquells alumnes que ho demanin si desitgen pujar nota o per a aquells que ho necessitin, a criteri del professor.

També podran fer treballs sobre les lectures obligatòries per tal de millorat la nota.

b. L’avaluació dels continguts de comunicació oral i escrita i coneixement de la llengua serà contínua, global i sumatòria, de manera que l’alumne pot recuperar una avaluació suspesa si aprova l’avaluació següent. La recuperació de les lectures es farà a part.

Es farà un examen de recuperació a la tercera avaluació.

Si un alumne aprova l’examen però la resta –actitud, deures, prova oral, redacció/dictat, etc.- no ho té aprovat, haurà de fer la recuperació de la part suspesa corresponent per poder aprovar el curs.

A la convocatòria extraordinària de setembre els alumnes s'examinaran de la matèria pendent i/o presentaran la feina encomanada.

2. SEGON ESO

Percentatges de la nota d'avaluació:

1p: Actitud. S’ha d’aprovar l'actitud ("Deures dels alumnes", Capítol III del Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears) per aprovar l’avaluació.

4p: Realització dels deures, tot iniciant-los en l'ús de TIC. Presentació de treballs i exàmens. Per aprovar l'avaluació s'ha de fer com a mínim un 50% dels deures.

La nota de Projectes [v. VI] computarà com un d'aquests tres punts de la nota de llengua catalana i literatura de dues de les tres avaluacions.

5p: Coneixements:

2p: Prova oral específica i/o usos dins la classe (s'ha d'aprovar aquesta part per passar l'avaluació però el professor tindrà especial consideració a valorar l’esforç realitzat en el cas dels alumnes nouvinguts que hagin fet progressos).

1p+1p: Prova escrita: dictat i/o redacció. Conceptes del bloc temàtic teòric juntament amb els conceptes dels blocs de gramàtica, lèxic i llengua literària.

1p: Lectura obligatòria i treball sobre aquesta lectura (Cal demostrar haver fet la lectura per aprovar l'avaluació. Aquell alumne que no n’aprovi l’examen, no aprovarà l’avaluació. El professor podrà demanar un treball sobre la lectura per tal de valorar-lo positivament, sempre que l'alumne hagi aprovat prèviament l’examen).

Proves escrites

Text bàsic d'examen: dictat (redacció, opcional)

  Extensió: entre 100-120 paraules.

  Màxim faltes aprovat: 10.

  Cal aprovar el dictat i/o redacció per aprovar l'avaluació.

Suport i Recuperació

a. Hi haurà exercicis complementaris a la tasca feta a la classe per a aquells alumnes que mostrin dificultats en algun aspecte.

Contemplam la possibilitat de recomanar lectures extra a aquells alumnes que ho demanin si desitgen pujar nota o per a aquells que ho necessitin, a criteri del professor.

També podran fer treballs sobre les lectures obligatòries per tal de millorar la nota.

b. L’avaluació dels continguts de comunicació oral i escrita i coneixement de la llengua serà contínua, global i sumatòria, de manera que l’alumne pot recuperar una avaluació suspesa si aprova l’avaluació següent. La recuperació de les lectures es farà a part.

Es farà un examen de recuperació a la tercera avaluació.  

Si un alumne aprova l’examen però la resta –actitud, deures, prova oral, redacció/dictat, etc.- no ho té aprovat, haurà de fer la recuperació de la part suspesa corresponent per poder aprovar el curs.

A la convocatòria extraordinària de setembre els alumnes s'examinaran de la matèria pendent i presentaran la feina encomanada.  

c. Els alumnes amb l’assignatura pendent de cursos anteriors seran avaluats pel professor del seu curs.

3. TERCER ESO

Percentatges de la nota d'avaluació:

3p: Presentació dels treballs i feina extra. Realització dels deures.

1p: Actitud i valors.  S’ha d’aprovar l'actitud ("Deures dels alumnes", Capítol III del Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears) per aprovar l’avaluació.

6p: Coneixements:

2p: Prova oral específica i/o usos dins la classe (s'ha d'aprovar aquesta part per passar l'avaluació).

1'5 + 1'5p: Prova escrita: dictat i/o redacció. Conceptes del bloc temàtic teòric juntament amb els conceptes dels blocs de gramàtica, lèxic, llengua literària i literatura.

1: Lectura obligatòria i treball sobre aquesta lectura. (Cal demostrar haver fet la lectura per aprovar l'avaluació. Aquell alumne que no n’aprovi l’examen, no aprovarà l’avaluació. El professor podrà demanar un treball sobre la lectura per tal de valorar-lo positivament, sempre l'alumne hagi aprovat prèviament l’examen).

A final de curs, per aprovar s’han d'haver fet com a mínim totes les lectures i els exercicis orals i escrits considerats obligatoris per a cada avaluació.

Criteris de correcció de les proves escrites:

Text bàsic d'examen:

- Dictat i/o redacció

Extensió: entre 120 - 140 paraules.

- Màxim faltes aprovat: 10.

- Cal aprovar el dictat i/o redacció per aprovar l'avaluació.

Les redaccions seran corregides segons els estàndards establerts pel Departament.

Suport i Recuperació

a. Hi haurà exercicis complementaris a la tasca feta a la classe per a aquells alumnes que mostrin dificultats en algun aspecte.

Contemplam la possibilitat de recomanar lectures extra a aquells alumnes que ho demanin si desitgen pujar nota o per a aquells que ho necessitin, a criteri del professor.

També podran fer treballs sobre les lectures obligatòries per tal de pujar nota.

A més, comptam amb l'aula virtual i el programa PELC per a aquells que vulguin treballar l'expressió escrita o els calgui fer-hi feina extra per assolir el nivell.

b. L’avaluació dels continguts de comunicació oral i escrita i coneixement de la llengua serà contínua, global i sumatòria, de manera que l’alumne pot recuperar una avaluació suspesa si aprova l’avaluació següent. La recuperació de les lectures es farà a part.

Es farà un examen de recuperació a la tercera avaluació.

Si un alumne aprova l’examen però la resta –actitud, deures, prova oral, redacció/dictat, etc.- no ho té aprovat, haurà de fer la recuperació de la part suspesa corresponent per poder aprovar el curs.

A la convocatòria extraordinària de setembre els alumnes s'examinaran de la matèria pendent i presentaran la feina encomanada.  

c. Els alumnes amb l’assignatura pendent de cursos anteriors seran avaluats pel professor del seu curs.

4. QUART ESO

Percentatges de la nota d'avaluació:

2p: Presentació dels treballs i feina extra.

Realització dels deures.

La nota de Projectes [v. VII] computarà com 1 d'aquests dos punts de la nota de llengua catalana i literatura de dues de les tres avaluacions.

1p: Actituds i valors.  S’ha d’aprovar l'actitud ("Deures dels alumnes", Capítol III del Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears) per aprovar l’avaluació.

7p: Coneixements:

2p: Prova oral específica i/o usos dins la classe (s'ha d'aprovar aquesta part per passar l'avaluació).

1,5 + 1,5p: Prova escrita: dictat i/o redacció.Conceptes del bloc temàtic teòric juntament amb els conceptes dels blocs de gramàtica, lèxic, llengua literària i literatura.

2p: Lectura obligatòria (Cal demostrar haver fet la lectura per aprovar l'avaluació. Aquell alumne que no n'aprovi l'examen no aprovarà l'avaluació. El professor podrà demanar un treball sobre la lectura per tal de valorar-lo positivament sempre que hagi aprovat prèviament l'examen de la lectura).

A final de curs, per aprovar s’han d'haver fet com a mínim totes les lectures i els exercicis orals i escrits considerats obligatoris per a cada avaluació.

Criteris de correcció de les proves escrites

Text bàsic d'examen:

- Dictat i/o Redacció:

  Extensió: entre 130 -150 paraules.

  Màxim faltes aprovat: 10% (els errors repetits només es comptaran una vegada. Els errors greus de tipus fonamental repetits es comptaran tots, per exemple no accentuar els mots aguts).

  Cal aprovar el dictat i/o la redacció per aprovar l'avaluació.

Suport i recuperació

a. Hi haurà exercicis complementaris a la tasca feta a la classe per a aquells alumnes que mostrin dificultats en algun aspecte.

Contemplam la possibilitat de recomanar lectures extra a aquells alumnes que ho demanin si desitgen pujar nota o per a aquells que ho necessitin, a criteri del professor.

També podran fer treballs sobre les lectures obligatòries per tal de pujar nota.

A més, comptam amb l'aula virtual i el programa PELC per a aquells que vulguin treballar l'expressió escrita o els calgui fer-hi feina extra per assolir el nivell.

b. L’avaluació dels continguts de comunicació oral i escrita i coneixement de la llengua serà contínua, global i sumatòria, de manera que l’alumne pot recuperar una avaluació suspesa si aprova l’avaluació següent. La recuperació de les lectures es farà a part.

Es farà un examen de recuperació a la tercera avaluació.

Si un alumne aprova l’examen però la resta –actitud, deures, prova oral, redacció/dictat, etc.- no ho té aprovat, haurà de fer la recuperació de la part suspesa corresponent per poder aprovar el curs.

A la convocatòria extraordinària de setembre els alumnes s'examinaran de la matèria pendent i presentaran la feina encomanada.  

c. Els alumnes amb l’assignatura pendent de cursos anteriors seran avaluats pel professor del seu curs.

5. PRIMER BATXILLERAT

Hi haurà cinc controls al llarg del curs sobre el temari de l’assignatura, dos a cada avaluació, i un a l’avaluació en què només hi hagi dues hores de classe. Hi haurà també tres exàmens sobre els llibres de lectura obligatòria, un a cada avaluació.

Si algú no pot assistir a un examen n'haurà de fer la recuperació al final, excepte en casos molt especials que seran decidits en reunió de departament.

Percentatges de la nota de l'avaluació:

20%: control de la lectura obligatòria (si no s'aprova el control no es pot aprovar l'avaluació).

70%: controls dels continguts del temari (no es pot aprovar l'avaluació si la nota de l'examen -o d'algun dels exàmens- és inferior a 4 sobre 10).

10%: treball a classe i realització dels deures (per aprovar l’avaluació s’ha d’haver fet com a mínim un 60% de la feina).

La nota final serà la mitjana de les notes del curs amb els mateixos percentatges anteriors. Si un alumne té un o dos controls suspesos amb una qualificació de 3,5 a 4,9 punts (sobre 10), la mitjana es farà automàticament. Si té un control amb una nota inferior a 3'5 o tres controls suspesos, n'haurà de fer la recuperació corresponent. Si té quatre o cinc controls suspesos, haurà de fer la recuperació global de l'assignatura. També s'haurà de fer recuperació de les lectures pendents i dels treballs no realitzats.

L'alumne ha de demostrar la correcció ortogràfica exigible al nivell de batxillerat. El màxim d'errors serà del 7%, és a dir, en qualsevol fragment de l'examen escrit d'unes 100 paraules, no pot superar les 7 faltes. Si alguna de les proves presenta dificultats d’expressió i de correcció, cohesió, adequació o coherència, l’alumne haurà de realitzar les tasques de recuperació que el professor indiqui. Si continua el problema a final de curs, caldrà realitzar un examen pràctic de llengua que acrediti que es tenen els coneixements mínins. A l’hora de comptar les faltes, es classificaran segons la seva importància a cada moment del procés d’aprenentatge i, per tant, algunes poden comptar per 2 o 3.

L'avaluació de l'expressió oral es farà al llarg del curs a través de les activitats que els alumnes hauran de preparar i exposar a la classe. L’expressió oral és un mínim que s’ha de superar per poder fer la mitjana final. Cada alumne realitzarà com a mínim una exposició oral sobre una part del temari que tendrà una durada mínima de 5 minuts i es realitzarà en català estàndard. La nota d'aquesta exposició formarà un 10% de la nota de la tercera avaluació. Aquest percentatge es restarà del 70% dels continguts del temari. Si qualcú mostra problemes importants en aquest sentit, haurà de realitzar les tasques de recuperació que el professor indiqui.

La valoració dels altres treballs també formarà part del 70% dels continguts del temari.

Els exàmens escrits seran mostrats als alumnes i comentats a classe, però no seran lliurats ni als alumnes ni als pares o tutors, sinó que seran guardats al Departament. Es podran fer proves orals, que tendran la mateixa validesa que les proves escrites.

Recuperació

Abans del final del curs es faran les recuperacions dels controls pendents segons el que acabam d'exposar més amunt.

Si un alumne suspèn per manca de feina, podrà aprovar si presenta les tasques pendents.

A la prova extraordinària de setembre, els alumnes que hagin suspès un examen, dos o tres  del temari, s'examinaran de la matèria suspesa; els que hagin suspès quatre o cinc exàmens, s'examinaran de tot el temari. També hauran de fer un examen escrit o oral de les lectures que no hagin realitzat durant el curs. Quan el problema sigui d'expressió i correcció, únicament hauran de fer una prova oral i/o escrita de llengua.

6. SEGON BATXILLERAT

Hi haurà quatre controls al llarg del curs sobre el temari de l’assignatura i un per a cada lectura obligatòria (assaig, poesia, teatre i narrativa). Aquests controls sobre el temari s’aniran fent a mesura que siguin treballats els temes a la classe (història de la llengua i la literatura, llengua i ús, gramàtica, pràctiques de comentari de text), tant si coincideix com si no amb les dates de l’avaluació.


Si algú no pot assistir a un examen haurà de justificar per què de forma fefaent i n'haurà de fer la prova corresponent al final de curs, excepte en aquells casos especials que seran decidits en reunió de departament
.


La nota de cada avaluació serà la nota de l’examen o la mitjana dels que s’hagin fet.
La nota final serà la mitjana de les notes dels tots els exàmens del curs. Si un alumne té un control suspès amb una qualificació de 3,5 a 4,9 punts (sobre 10), la mitjana es farà automàticament. Si té un control amb una nota inferior a 3'5 o dos controls suspesos, n'haurà de fer la recuperació corresponent. Si té tres o quatre controls suspesos, haurà de fer la recuperació global de l'assignatura. També s'haurà de fer recuperació de les lectures si han quedat pendents.

El percentatge de la nota final és el següent:


70%: controls dels continguts del temari (amb un mínim de 3’5 sobre 10).
20%: controls de les lectures obligatòries (si hi ha pendent algun control no es pot aprovar l'assignatura).
10%: treball a classe i realització dels deures.


L'alumne ha de demostrar la correcció ortogràfica exigible al nivell de batxillerat. El màxim d'errors serà del 7%, és a dir, en qualsevol fragment de l'examen escrit d'unes 100 paraules no pot superar les 7 faltes. Si alguna de les proves presenta dificultats d’expressió i de correcció, cohesió, adequació o coherència, l’alumnat haurà de realitzar les tasques de recuperació que la professora indiqui i aquesta mantindrà la nota del contingut reservada fins a l’entrega de la feina feta. Si continua el problema a final de curs, l’alumnat haurà de realitzar un examen pràctic de llengua que acrediti que té els coneixements mínins. A l’hora de comptar les faltes, es classificaran segons la seva importància a cada moment del procés d’aprenentatge i, per tant, algunes poden comptar per 2 o 3.


L'avaluació de l'expressió oral es farà al llarg del curs a través de les tasques que els alumnes hauran de preparar i exposar a la classe. Si qualcú mostra problemes importants en aquest sentit, haurà de fer una prova oral que consistirà en una exposició d’una part del temari a la classe o l’enregistrament d’una argumentació amb un format compatible amb els reproductors usuals d’ordinador (Avi, MP4, Divx...). Ha de tenir una durada mínima de 5 min i es realitzarà en català estàndard. L’expressió oral és un mínim que s’ha de superar per poder fer la mitjana final.


Els exàmens escrits seran mostrats als alumnes i comentats a classe, però no seran lliurats ni als alumnes ni als pares o tutors ni als professors de repàs, sinó que seran guardats al Departament. Es podran fer proves orals, que tendran la mateixa validesa que les proves escrites.

Recuperació
A final de curs es faran les recuperacions del controls pendents segons el que acabam d'exposar més amunt.
A la prova extraordinària de setembre, els alumnes s'examinaran de tot el temari. També hauran de fer un examen escrit o oral de les lectures que no hagin realitzat durant el curs.

Quan el problema sigui d'expressió i correcció, únicament hauran de fer una prova oral i/o escrita de llengua. Oferim la possibilitat de donar feina pràctica (exàmens de selectivitat, comentaris de la UIB, exercicis de llengua, etc) als alumnes per tal de millorar la nota de l'examen.  

Pendents

Els alumnes amb l’assignatura pendent de cursos anteriors seran avaluats pel professor del seu curs.  

7. LITERATURA UNIVERSAL

Els instruments d’avaluació seran:

 a) Les activitats obligatòries (exercicis de cada unitat didàctica)

b) La lectura i el comentari de les obres completes proposades.

c) Les exposicions orals a classe

d) La pràctica final dels temes seleccionats.

 

Els criteris de qualificació seran els següents:

1. El treball de l’alumne a cada unitat didàctica: 10 p.

2. Pràctica final dels temes seleccionats (equivalent a un examen): 30p.

3. Lectura: 20 p.

4. Exposició a classe: 10 p.

5. Exercicis d'expressió escrita: 10 p.

6. Activitats del projecte Les germanes petites de Safo: 20 p.

 

Si la nota d’un trimestre no arriba a 5, l’alumnat haurà de dur a terme les activitats de recuperació que li indiqui la professora. És imprescindible demostrar que s'han fet les lectures. La mitjana de les qualificacions dels tres trimestres serà la nota final.

8. CULTURA AUDIOVISUAL / IMATGE i SO

Concreció dels criteris d’avaluació

La nota de Cultura Audiovisual s’avalua sobre 10 i es distribuirà de la següent manera:

D’altra banda, a final de curs, és necessari que l’alumne hagi aprovat les produccions següents per fer-hi la mitjana:

La nota d’Imatge i So s’avalua sobre 100 i es distribuirà de la següent manera:

-40 punts del procés competencial d’aprenentatge (responsabilitat, comunicació, creativitat, sentit crític i cooperació)

-15 punts de curtmetratge: narrativitat (6), tècnica (6) i originalitat (3)

-10 punts de reportatge_1: direcció (1), color (1), so (1), muntatge (1), narrativitat (6)

-25 punts de reportatge_2: direcció (4), color (4), so (4), muntatge (4), narrativitat (9)

-10 punts del projecte youtubers

És necessari que l’alumne aprovi les cinc produccions per fer-hi la mitjana.

Recuperacions:

1. Al Ilarg del curs.

Aquells alumnes que suspenguin alguna tasca durant el curs acadèmic, podran recuperar-la realitzant proves i treballs anàlegs als que ja s'hagin fet a classe tenint en compte la matèria impartida.

2. A la convocatòria de setembre.

Tots aquells alumnes que no aprovin el juny hauran de realitzar durant els mesos d'estiu aquells treballs que els professors determinin, estretament relacionats amb els elaborats durant el curs, i presentar-los acabats el mateix dia de la prova de I'assignatura en la data que el Centre determini per a la convocatòria especial de setembre.

9. PROJECTES D'INVESTIGACIÓ (primer, segon i quart d'ESO)

CRITERIS D'AVALUACIÓ

PERCENTATGE DE LA NOTA

Treball a classe i realització dels deures

90%

Actitud

10%

 

Els alumnes que no hauran superat satisfactòriament les avaluacions tindran dret a una recuperació a final de curs, que inclourà la realització de les tasques pendents. Pel setembre els criteris seran els mateixos.

La nota de Projectes computarà, a primer com un punt i a quart curs com 1,5 punts (sobre 10) de la nota de llengua catalana i literatura de dues de les tres avaluacions. A segon computarà com un punt (sobre 10) de la nota de cada avaluació.