GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny 

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDG11-DISSENY EDITORIAL

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Tercer

Primer

Específica

6

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/castellà

Horari: Grup A: Dimarts i dimecres de 10.45 h. a 13.05 h. Grup B: Dilluns de 10.45 h. a 13.05 h. Dimecres de 09.50 h. a 11.40 h.

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Jordi Miguel Sempere i Vicedo

Correu electrònic: jsempere@escoladisseny.com

Florentino Flórez Fernández

Correu electrònic: fflorez@escoladisseny.com

Cap de departament

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Materia: Projectes de disseny gràfic.

El disseny editorial és l'àrea del disseny gràfic que s'ocupa de la composició i maquetació de publicacions com ara revistes, diaris, llibres, catàlegs i fullets. L'objectiu principal de qualsevol projecte editorial és comunicar una idea o explicar una història mitjançant l'organització i presentació de textos i imatges. A través de la tipografia, el color, la composició, i la forma, el dissenyador pot dotar el contingut d'expressió i personalitat per atreure i retenir l'atenció dels lectors, o estructurar la informació d'una manera atractiva, clara i coherent.

L'evolució del sector, el desenvolupament dels mitjans i la importància de la publicitat ens empenyen a un constant canvi en el coneixement de les manifestacions editorials. El tipus de producte necessitat acompanyat del públic-consumidor ens marcaran les pautes a seguir per a la correcta utilització d'aquestes tècniques. L'assignatura es relaciona de manera directa amb altres materies, com Tipografia, Projectes o Edició i Enquadernació.

2.2. Perfil professional

El disseny d'edició i promoció editorial es planteja com una especialització de l’assignatura de Projectes però en l'àmbit de l'edició en totes les seves possibles formes. La resolució d'exercicis de maquetació exigirà a l'alumne el coneixement de criteris i conceptes bàsics d'aquesta àrea que seran exposats a l'aula de forma teòrica-pràctica.

En aquesta assignatura es desenvoluparan projectes en què s'abordaran tant l'arquitectura global de la publicació com els elements i tractaments específics de la composició de la pàgina en els mitjans impresos i digitals.

Així mateix, es pretén que siga un taller per a l'experimentació i la investigació de recursos gràfics i estilístics aplicats al disseny editorial.

L'assignatura prepara als alumnes per a desenvolupar projectes reals en els diferents àmbits de la producción: memorándums, anuaris d'empresa, llibres, revistes, premsa periòdica impresa i digital, etc.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Haver superat prèviament la materia de formació bàsica : fonaments del disseny.

3.2. Requisits recomanables

És recomanable que l’alumnat estiga cursant Edició i Enquadernació (EDG09, 5è semestre, 4 ECTS) i Disseny Interactiu (EDG12, 5è semestre, 4 ECTS) i que estiguin superades les assignatures de Tipografia (EDG01, 8 ECTS), Projectes de Disseny Gràfic (EDG06, 8 ECTS) i Història del Disseny Gràfic (EDG03,4 ECTS), assignatures contextualitzades en el segon curs dels Estudis Superiors de Disseny.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT05- Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

– Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

– Dominar els recursos formals de l’expressió i la comunicació visuals.

– Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.

– Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.

– Establi restructures organitzatives de la informació.

– Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

– Conèixer i utilitzar correctament els canals que serveixen de suport a la comunicació visual,d’acord amb els objectius comunicatius del projecte.

– Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicatiu d’acord amb els objectius del projecte.

– Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny i valorar la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

L'alumne serà capaç de desenvolupar projectes editorials complexos, atenent tant al detall tipogràfic com a les grans estructures que determinen l'aspecte de les pàgines i del producte (llibre, periòdic, revista, etc.) com un tot. Prestarà especial atenció a l'elecció de tipografies sospesant adequadament la seva importància simbòlica-comunicativa. També a la relació dels textos amb les imatges. També serà conscient des de l'inici dels factors econòmic-productius queconcerneixen a tot projecte editorial.

 

6. Continguts

Els continguts de l’assignatura es divideixen en dos grans blocs:

• Bases del disseny editorial. S’estudiaran les bases que regeixen el disseny editorial. S’analitzaran els suports i estructures per plantejar qualsevol treball d’edició i es mostraran les regles pràctiques i tècniques més importants.

• El producte editorial. El llibre, la revista, el catàleg i el diari seran els protagonistes com a elements d’estudi principal de les aplicacions de disseny editorial. S’estudiaran les seues parts i s’aplicaran eixos coneixements en diferents aplicacions i modalitats d’edició.

Bloc temàtic 01: Les bases del disseny editorial.

•UD01 Introducció al disseny editorial. (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores) 

– Presentació de l’assignatura. Continguts i instruments d’avaluació.

– Visionat de documental.

– Tipus de productes editorials. Característiques principals.

– Mides, formats i orientació.

•UD02 Distribució de l’espai de la pàgina. (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores) 

– La retícula: definició, tipus, nomenclatura i obtenció.

– Maquetació: definició, tipus, nomenclatura i anàlisi.

– Alteracions de l’estructura. Interpretació i experimentació.

– Diferències entre retícula i maqueta. La pàgina mestra.

– Programari específic (InDesign)

•UD03 Anatomia de la pàgina (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores) 

– Nomenclatura específica i característiques.

– Columnes, medianils, aliniat a quadrícula base.

– Marcat de paràgrafs, jerarquia i aliniacions de textos.

– La prosa o track. Espaiats òptics i espaiats mètrics. Llargària de línia. Concepte d’interlineat i interlínia.

– Estils de text i paràgraf a InDesign. Plantilles i llibres.

•UD04 Ortotipografia i microtipografia. (4 hores presencials/una sessió de 4 hores) 

– Definició d’ortotipografia. Definició de microtipografia.

– Bones pràctiques i errades més comunes.

– Afinar el text.

Bloc temàtic 02: El producte editorial.

• UD05 El llibre. (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores)

– Concepte de llibre.

– Parts del llibre. Estructura, nomenclatura i característiques.

– Les parts externes: Faixa, sobrecoberta, coberta i guardes. Caracteristiques específiques.

– Bases del disseny de cobertes i sobrecobertes. Principis i recursos.

– Les parts preliminars i posteriors al cos del llibre. Variacions, característiques i utilitat.

– Característiques i especificacions de disseny: Portada, portadilla, legal, etc.

– L’index i la bibliografia: característiques del disseny de llistats.

– Llibre d’estil.

• UD06 La revista (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores)

– Concepte de revista.

– Parts del revista. Estructura, nomenclatura i característiques.

– Concepte de planilla o disseny de paginació. Conceptualització narrativa de la revista.

– Les parts de la revista. Seccions, ordre i disseny de la informació.

– Característiques i especificacions del disseny de les seccions.

– El llibre d’estil.

• UD07 El fulletó (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores) 

– Concepte de fulletó.

– Tipus de fulletó: plegats, estructura, nomenclatures i característiques.

– Característiques constructives narratives.

– Catàlegs, flyers i productes associats al fulletó.

– Fulletó i publicitat.

 UD08 El diari ((8 hores presencials/dues sessions de 4 hores) 

– La premsa escrita. Característiques diferenciadores. Formats i variables de composició.

– El llibre d’estil.

– La premsa digital. L’edició en pantalla.

– Pantalla vs paper. La realitat líquida o responsive.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia de treball se centra, sobretot, en l’activitat del docent a l’aula.

Així, s’enfocarà l’estratègia metodològica general en un binomi basat en sistemes inductius i sistemes expositius que porten a definir les següents línies de l’actuació didàctica a l’aula:

• Pràctiques enfocades a projectes: Aplicar els coneixements i habilitats adquirits en la fase de resolució de problemes per escometre un projecte complet.

• Estudi de casos: A partir de l’exposició de coneixements per activar els processos cognitius de l’alumne a l’inici de cada sessió, s’analitzaran casos i exemples reals dins de l’entorn de la matèria per comparar relacions i contextos de cada cas concret.

• Aprenentatge centrat en problemes: Exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements adquirits prèviament.

• Aprenentatge cooperatiu: Desenvolupar l’aprenentatge mitjançant hàbits de crítica constructiva i valoració dels treballs propis i aliens, en posades en comú, exposicions i correccions comparatives.

També es desenvoluparan mecanismes d’aprenentatge actiu i autònoma partir de la resolució de problemes plantejats pel professor i que s’avaluaran amb l’ajut dels coneixements teòrics una vegada realitzats els exercicis.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

60 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup mitjà

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

15 hores

Classes pràctiques

Grup mitjà

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.Desenvolupament dels projectes de disseny.

40 hores

Avaluació

Individual

Avaluació treballs pràctics.

5 hores

Activitats de treball no presencial

90 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Desenvolupament dels projectes de disseny.

90 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

• Aula amb espai per a grup gran.

• Taules de dibuix.

• Taula de llum.

• Equip informàtic per a ús del professor. Projector i pantalla.

• Pissarra de guix i/o pissarra de retoladors.

• Accés a internet (Wi-Fi, Ethernet, WireFire)

• Equips informàtics (MacOs o Windows) per a l’alumnat en xarxa. Biblioteca.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Assistència a xerrades, ponències, cursos. Treballs col·laboratius interdisciplinaris de formació/professionalització.

7.5 Activitats complementàries

•Activitats de Gutemberg 2018

•Setfonts 2018

•Visita a la Impremta Nacional (Madrid)

•Visita al departament de direcció d’art i maquetació del diari «El País» (Diego Areso).

•Xerrades externes relacionades amb el món del disseny editorial.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

8.2. Criteris d’avaluació

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques del’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA5, C10.

5%

---

Treballs i projectes

R

CA7, CA8, CA11, CA13, CA14, CA16

95%

40%

Prova objectiva final

R

CA7, CA8, CA11, CA13, CA14, CA16

---

60%

Total

100%

100%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

La qualificació d’aquesta assignatura se basa en un procediment d’avaluació contínua el l’itinerari A i d’ avaluació final en itinerari B.

• Per a l’aplicació del sistema d’avaluació contínua, es considerarà alumnat de l’itinerari A aquell qui tingui una presencialitat d’almenys el 80% del total del període lectiu. Podrà absentar-se sense justificar un 20% del total del període lectiu (tres sessions de 4 hores) sense que li afecte al sistema d’avaluació.

• Si un/a alumne/a s’absenta sense justificar més del 20% (tres sessions de 4 hores) del període lectiu, es considerarà alumnat de l’itinerari B. En aquest cas, perd el dret a avaluació contínua i passarà a ser avaluat pel procediment d’avaluació final. Se li exigiran els treballs desenvolupats al llarg del curs més un treball final (o prova objectiva final) en les ponderacions expressades en la graella anterior.

El nivell d’aprenentatge aconseguit pels estudiants s’ha d’expressar amb qualificacions numèriques. Els resultats obtinguts per l’alumne es qualificaran d’acord amb una escala numèrica del 0 al 10, amb expressió d’un decimal, a la qual es pot afegir la qualificació qualitativa corresponent:

0,0-4,9: suspens (SS)

5,0-6,9: aprovat (AP)

7,0-8,9: notable (NT)

9,0-10: excel·lent (EX)

No Presentat (NP)

•Per superar l’assignatura, l’alumnat haurà d’obtenir com a mínim un aprovat (5,0) en tots i cadascun dels exercicis pràctics especificats puntualment en cada unitat didàctica. L’entrega de treballs fora de termini suposarà l’avaluació sobre el 80% de la nota.

• Els alumnes considerats d’itinerari A (avaluació contínua), hauran d’aprovar totes les tasques, podent recuperar al final dels períodes complementaris i/o extraordinaris únicament aquells treballs no aprovats. No es farà mitjana de notes de treballs aprovats i suspesos. No realitzen treball final o prova objectiva final.

• Els alumnes considerats d’itinerari B (avaluació final), obtindran la qualificació mitjançant mitjana aritmètica de tots els treballs i projectes presentats (suspesos i aprovats) a més del treball final o prova objectiva final. La suma de les notes dels projectes més el del treball final o prova objectiva final haurà de resultar aprovat (5,0) Si no resulta aprovat, hauran de recuperar tots els treballs (ampliant la càrrega de treball en els aprovats i recuperant els suspesos) a més de realitzar una nova prova objectiva final. 

8.4 Criteris específics/rúbrica.

– Les pràctiques i els exercicis són tècnicament correctes. Consideracions específiques: 

• El treball és complet en les seues parts.

• S’han seguit les instruccions donades.

• Ordre, neteja en l’execució d’esborranys.

• Ordre i presentació acurada en els exercicis.

• Ortotipografia i adequació tècnica.

– Les pràctiques i els exercicis finals s’han executat metodològicament de manera correcta. Consideracions específiques:

• Hi ha un estudi del context del problema.

• L’abstract o resum d’objectius és clar.

• La fase informativa és escaient. S’extrauen conceptes comunicatius interessants i pràctics/funcionals.

• Es relacionen i s’apliquen correctament a la fase de bocetatge les influències gràfiques, antecedents històrics estudiats.

• S’extrauen conceptes interessants extrets en la fase informativa.

• Es justifiquen correctament les decisions de disseny i hi ha coherència i concordança amb la finalitat de l’encàrrec.

• S’acompleix el cronograma establert.

Aquestes variables són generals i s’adaptaran respecte als objectius/tipus d’exercicis proposats durant el període lectiu.

 

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

• BRINGHURST, Robert. Los elementos del estilo tipográfico, versión 3.1. México: Colec.Libros sobre Libros, Fondo de Cultura Económica, 2008.

 HIGHSMITH, Cyrus. Entre párrafos: fundamentos de tipografía. Valencia: Campgràfic, 2015.

• HOCHULI, Jost, KINROSS, Robin. El diseño de libros, Práctica y teoría. Valencia: Campgràfic, 2005.

• HOCHULI, Jost. El detalle en la tipografía. Valencia: Campgràfic, 2007.

• LUIDL, Philipp. Tipografía básica. Valencia: Campgràfic, 2004.

• LUPTON, Ellen. Diseño Gráfico: Nuevos fundamentos. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

• LUPTON, Ellen. Pensar con tipos. Barcelona: Gustavo Gili,2011.

• UNGER, Gerard. ¿Qué ocurre mientras lees?. Valencia: Campgràfic, 2006.

• VVAA. Retículas: soluciones gráficas para el diseñador. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

9.2. Bibliografia complementària: 

• ADCV, Ponencias CIT Valencia. Valencia: ADCV. 2007.

• AICHER, OTL. Tipografía. València: Campgràfic, 2008.

• BAINES, Phil / Haslan, Andrew. Tipografía, función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

• BALIUS, Andreu. Type at work, Usos de la tipografía en el diseño editorial. Barcelona:Index Book, 2006.

• BEAUMONT, Michael. Tipo y color, Manual sobre el uso de la tipografía en el diseño gráfico. Madrid: Hermann Blume, 1988.

• BLACKWEL, Lewis. La tipografía del s. XX. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.

• BLANCHARD, Gerard. La Letra. (2a ed.) Barcelona: Ceac, 1988.

• CASTRO, Ivan. The ABC of custom lettering. Londres: Korero Press, 2016.

• CATAPODIS, Miguel. Tipometría. Las medidas en diseño gráfico. València: Camgràfic,2014.

• COLES, Stephen. The anatomy of type. New York: Harper Collins Publishers, 2012.

• CORBETO, Albert. Daniel B. Updike impresor e historiador de la tipografía. Daniel Updike,Printing types: their history, forms, • and use. Edición en castellano de los dos capítulosdedicados a la tipografía española. València: Campgràfic, 2011.

• CORBETO, Albert. Tipos de imprenta en España. València: Campgràfic, 2011.

• DE BUEN, Jorge. Manual de diseño editorial. México: Santillana, 2000.

• FRUTIGER, Adrian. En torno a la tipografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

• GANS, Richard. Catálogo tipográfico, 6o edición. Barcelona: Richard Gans Editores, 1922.

• GARFIELD, Simon. Es mi tipo. Taurus. Madrid, 2011.

• GORDON, Bob. 1000 fuentes tipográficas. Barcelona: G. Gili, 2009.

• HENESTROSA, Cristóbal/MESSEGUER, Laura/SCAGLIONE, José. Cómo crear tipografías: del boceto a la pantalla. Madrid: Tipo e Editorial, 2012.

• HOLLIS, Richard. El Diseño Gráfico. Ediciones Destino. Barcelona, 2000

• JOHNSTON, Edward. Writing & Iluminating & lettering. Londres, Colchester & Eton:Scottiswoodk. Bam Antyne And Co. Ltd., 1906 (1a edició)

• JURY, David. ¿Qué es la tipografía?. Tipos de fuentes. Barcelona: Index Book, 2007.

• KANE, John. Manual de tipografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

• KIMBERLY, Elam. Sistemas reticulares. Principios para organizar la tipografía. Barcelona,Gustavo Gili, 1989.

• LEONARDI, Alessio. From the cow to the typewritter. The (true) history of writting. Berlín:Inprint, 2004.

• LEWIS, J. Principios básicos de Tipografía. México: Trillas, 1974.

• MARCH, M. Tipografía Creativa, Manuales de Diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1989.

• MARTÍN MONTESINOS, José Luis / Mas Hurtuna, Montse. Manual de tipografía. Del plomo a la era digital., 2a edición. Valencia: Campgràfic, 2002.

• MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Manual de edición y autoedición. Madrid: EditorialPirámide, 1993.

• McLEAN, Ruari. Manual de tipografía. Madrid: Herman Blume Ediciones, 1987.

• MOSLEY, James. Sobre los orígenes de la tipografía moderna. València: Campgràfic, 2010.

• MORISON, Stanley. Principios fundamentales de tipografía. Madrid: Ediciones del Bronce,1998.

• NADAL BADAL, Oriol. Manuales tipográficos para compositores y correctores e impresores. Madrid: Unico, Unión de Correctores. Abril, 2011.

• NOORDIZIJ, Gerrit. El trazo. Teoría de la escritura. València: Campgràfic, 2009.

• PENELA RODRÍGUEZ, José Ramón, GARCÍA MORENO, Dimas. Catálogo de Richard Gans “Fundición Tipográfica” Historia y actividad. Comunicación Presentada al primerCongreso Internacional de Tipografía. València, 2004.

• PENELA RODRÍGUEZ, José Ramón, GARCÍA MORENO, Dimas. Tipografía Española1900-1936. pdf.

• PERFECT, Christopher. Guía completa de la tipografía. Barcelona: Blume, 1994.

• POHLEN, Joep, Fuentes de letras. Anatomía del tipo. Madrid: Taschen Editores, 2011.

• RENNER, Paul. El arte de la tipografía. Valencia: Campgràfic, 1988.

• RODRÍGUEZ -VALERO, Daniel. Manual de tipografía digital. Valencia: Campgràfic, 2016.

• PUJOL, Josep María. Principios de la tipografía fundamental. De William Morris a Stanley Morison. Valencia: Campgràfic, 2017.

• SERRA Y OLIVERES, Antonio. Manual de la tipografía española ó sea el arte de la imprenta. Madrid: Librería de D. Antonio Oliveres, 1852.

• SPENCER, Herbert. Pioneros de la tipografía moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.

• TSCHICHOLD, Jan. El abecé de la buena tipografía. València: Campgràfic, 2002.

• TSCHICHOLD, Jan. La nueva tipografía. València: Campgràfic, 2003.

• UNOS TIPOS DUROS. Catálogo General de tipografía. Obra teórico práctica ilustrada con profusión de grabados y ejemplos gráficos. (recopilació) 1950.• VVAA. Anuari Lletraferits 2017. València: Campgràfic, 2017.

• VVAA. El pequeño sabelotodo. Barcelona: Index Books, 2008.

• WILLBER, Hans Peter / FORSSMAN, Friedrich. Primeros auxilios en tipografía. Barcelona:Gustavo Gili, 2003.

9.3. Altres recursos: 

• Codex: The journal of typography. Nova York: Ata Price, [01-04-2011], 2011, nº 1.

• Etapes: Design et culture visuelle [en línea]. Cop. 1999 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://etapes.com.

• Experimenta: Revista de Diseño Gráfico, Aquitectura, Diseño Industrial [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www.experimenta.es.

• Monográfica: Revista temática de diseño [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www.monografica.org.

• Pentagram [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. pentagram.com/work/#/all/all/newest.

• Ponencias CIT Valencia. València: ADCV, [20-06-2007], 2007, nº1.

• Sagmeister & Walsh [en línea]. [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. sagmeisterwalsh.com.

• Typographica. Type Reviews, Books, Commentary [en línea]. Cop. 2002/2009 [consulta 2014-08-29]. Disponible a:http://typographica.org.

• UnosTiposDuros [en línea]. Cop. 2014 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. unostiposduros.com.

• Visual: Magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación. Madrid: Blur, 2009.

• Yorokobu [en línea]. Cop.2014 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://yorokobu.es.

10. Altres observacions

Qualsevol alteració de l’ordre o comportament no adient (agressivitat, acosament, violència verbal o física, etc.) que altere negativament la normalitat de l’entorn acadèmic per part d’algun alumne envers als companys o al docent, serà inmediatament comunicada a la direcció del centre per iniciar el protocol de sancions disciplinàries corresponents.