Published using Google Docs
Pla de salut
Updated automatically every 5 minutes

     Pla de Salut_IES Joan Alcover      


A- EIXOS A TREBALLAR

B- ÀMBITS D’ACTUACIÓ

C- COMISSIÓ DE SALUT COVID-19

C.1- Objectius de la comissió Covid-19

C.2- Membres de la comissió

C.3- Protocols a seguir en cas de presencialitat al centre

C.1.1- Pautes generals

C.1.2- Documents  (oficials i del centre)

C.1.3- Seguiment

C.1.4- actes

A- Eixos que es volen treballar

Es treballen des del Pla d’Acció Tutorial (PAT):

 • Hàbits saludables. Cura del cos: alimentació, activitat física i higiene
 • Prevenció de contagis i protocol a seguir* Veure Comissió de salut Covid-19
 • Seguretat i riscos (tabac, alcohol, drogues, xarxes socials, primers auxilis..) PAT
 • Benestar emocional (equilibri emocional...) PAT
 • Afectivitat i socialització (identitat, diversitat, presa de decisions, resolució de conflictes, presa de decisions) PAT
 • Salut visual (ús d’ordinador i mòbil)
 • Tractar la situació de dol al centre

B- Àmbits d’actuació

 • Famílies. A casa
 • Personal del centre
 • Alumnes

C- Comissió de Salut- COVID-19

Objectius de la comissió Covid-19

 • Promocionar que l’entorn escolar sigui un entorn promotor de salut i intervenir activament en la prevenció de malalties i contagis, especialment Covid-19
 • Adaptar el funcionament del centre a les revisions oficials que esdevenguin segons l’evolució de la pandèmia

Membres de la comissió de salut Covid-19:

La comissió es reunirà periòdicament per fer el seguiment:

Coordinador: Toni Ceballos

Membres:

 • Un membre de l’AMIPA,
 • Un membre personal no docent (Laura Ginel),
 • Un membre del personal de neteja,  
 • Coordinador de riscos laborals: Toni Bibiloni,
 • Orientadora: Marian Socies,
 • Toñi Llabrés, c. convivència
 • Constança Prohens, c. coeducació
 • Margalida Llompart, extraescolars i secretària de la comissió
 • Consol Tomás, coordinadora TIC
 • Miquel Serra, Programa Alerta Escolar
 • Un membre de l’ED: Aina Llabrés

La comissió està oberta a la participació de més membres.

 • El darrer membre inclòs a la comissió és la pediatre referent del centre de salut de S’Escorxador

Protocols a seguir en cas de presencialitat

Pautes generals (juliol 2020)

1-S’evitarà l’ús compartit de material. Les pràctiques de laboratori queden restringides a l’excepcionalitat i en aquest cas s’hauran de desinfectar cada vegada que aquests siguin usats

2- Abans d'acudir al centre, l'alumnat haurà de prendre la temperatura i abstenir-se de venir en cas de presentar febre (>37,5ºC)

3- L’alumne ocuparà sempre el mateix pupitre si rep vàries classes dins la mateixa aula.

4- Control de la mobilitat per ajudar a evitar aglomeracions.

alumnes

professors

Famílies i visites

És essencial passar llista al Gestib

Marcar l’entrada i sortida a través del gestib

Per videoconferència preferentment.

Demanar cita prèvia

5- Pautes per a tot el personal i alumnes

4- Temporalització de les sessions presencials

5- Aules

6- Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi.

C.1.2_Documents oficials publicats:

amb COVID-19 entre l'alumnat del centre (Conselleria: protocol revisable segons evolució de la pandèmia)

Documents de centre:

Mesures higienicosanitàries IES Joan Alcover

responsable

seguiment

Laura Ginel

Entrades i sortides

Consol

Manipulació d’elements TIC

Toñi Llabrés

1r, 2n ESO: pati, bar

Margalida Llompart

Secretària, actes

Toni  Bibiloni

Personal docent

Constança Prohens

Personal no docent

neteja

Banys, passadissos, dispensadors, aules

Marian Socies

Alumnes d’especial vulnerabilitat

Miquel  Serra

Alerta Escolar

Toni Ceballos

Coordinador COVID 19

Joan LLuís LLinás

AMIPA