Published using Google Docs
Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy
Updated automatically every 5 minutes

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Kvalitet

Vi skall leverera tjänster av sådan kvalitet som överträffar kundens krav.

Vi skall vara tydliga mot kunden när det gäller vilka kvalitetsnivåer kunden kan förvänta sig och kräva.

Vi skall hela tiden hitta sätt att öka kvalitetsnivån i våra tjänster.

Kvalitén är ett gemensamt ansvar för alla medarbetare.

Miljö

Här på LundquistGruppen med dotterbolag pågår ett aktivt miljöarbete, och vi skall verka för en offensiv inställning till miljö och miljöfrågor. Vårt miljöarbete har en inriktning på att verksamheten skall bedrivas med så lite miljöpåverkande faktorer som möjligt, samt att vårt arbete strävar mot en ständig förbättring där vi utgör en miljöpåverkan.

Vi skall följa gällande lagar och regelverk som berör miljö.

Vi arbetar, i de fall då sådana finns att tillgå, med miljömärkta produkter. Vårt mål är att leverantörer och entreprenörer levererar produkter enligt vår miljöpolicy. Vi strävar efter att minska utsläpp av lösningsmedel samt att hushålla med resurser, vatten och energi.

Vi skall, genom planerade inköp, begränsa uppkomsten av avfall, och arbeta med avfall som kan återvinnas, källsorteras och återanvändas till energi. Vi uppfyller kraven och är certifierade enligt målarmästarnas miljöcertifiering.

Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är en förutsättning för vår verksamhet och en viktig fråga för LundquistGruppen.

Vårt företag skall kännetecknas av en social trivsel där alla medarbetare känner sig som en familjemedlem. Ett öppet forum där allas röst är välkommen borgar för att vi hela tiden utvecklas. Delaktighet skall premieras.

Arbetsförhållandena skall där så är möjligt individanpassas. Medarbetarens egna önskemål om arbetsplatsens utformning skall alltid beaktas.

Då branschen är säsongsbetonad är det viktigt att vi beaktar den psykologiska stress som medarbetare kan uppleva vid omställningar i personalstyrkan.

Dokumentnamn:

Utgåva:

Datum:

Sidan  av

Policydokument

7

2020-10-27