Punkt

Beskrivelse

Tid

Mål

Referat

1

/ALLE

Nyt fra

- elevrådet

- medarbejderrepræsentanter

- forældre (bl.a. forældremøder)

- formand/næstformand

- ledelsen

20

At give et overblik over større og mindre sager - evt. bringer ønsker om punkter til en kommende dagsorden på bordet.

Elevråd:

Afd. B elever har talt om de 15 min, hvor de skal sidde i klassen om spise. ME deltager på et senere elevrådsmøde og vil tale med eleverne om dette.

AES (Aalborg elevsammenslutning) Elevrådet søger om penge til at besøge Læsø Saltsyderi

Lærere:

Juleklippedag fredag den 29.november. I alle klasser starter juleklip fra morgenstunden. Afdelingerne melder ud, hvordan skemaet ser ud efter frokost.

Afd. A holder i  hele december morgensamling i læsebåndet med udgangspunkt i dette års Ulandskalender.

Pædagoger:

Netop afholdt Halloween fest. Produktion af jule gaver er startet.

Forældremøder:

Der er afholdt forældremøder i 4. og 5.klasse

Formand/næstformand:

Ledelsen:

Skoleindskrivning: Vi har haft besøg af forældre til to elever uden for skoledistriktet, der overvejer at vælge Gudumholm skole.

Der er startet ny elev i 6.klasse.

Fremadrettet deles dagsorden, bilag og referater på google.drev.

Skolebestyrelses repræsentanter skal rette henvendelse til Martin om at blive tilknyttet denne mappe via egen googlekonto

2

/ME

Skole/hjem-samarbejde

30

Opfølgning

Kigge udkast igennem med henblik på:

  1. Godkende del om forældremøder
  2. Planlægge del om skole/hjem-samtaler

Drøftelse omkring forslag om ændret tidspunkt for afholdelse. Forslaget tages op på næste skolebestyrelsesmøde. Det der er skrevet med blå i udkastet skal drøftes på næste skolebestyrelsesmøde.

3

/CPM

Hvordan kan vi holde på de elever, vi har?

20

Herunder status på tanker omkring særlig linie på skolen

Personalet er blevet præsenteret for de tanker, som skolebestyrelsen har omkring særlig linie på skolen.

Personalegruppen bød ind med forskellige andre forslag

Der er på Aalborg kommune’s budget 2020 ikke afsat penge til e-sport.

4

/BJ

Info vedr. princip for fravær - med udgangspunkt i ny bekendtgørelse

10

At forberede SKB på drøftelse på næstkommende SKB-møde

Gennemgang af forslag til princip. Bestyrelsen læser det til næste gang og vedtages derefter endeligt.

5

/ILS

Drøftelse af lejrskole for 6. klasse

20

Med udgangspunkt i en meget stram økonomi, drøftes hvorvidt man skal ændre antallet af overnatninger for 6. klasse på lejrskole

Ledelsen udarbejder forskellige økonomioverslag til skolerejser.

Besluttes på næste skolebestyrelsesmøde

6

/ME

Aula

15

Status - er der nogle særlige opmærksomhedspunkter, vi skal have fokus på?

Punktet udgår - SKB vurderede det ikke relevant at drøfte

8

/ALLE

Eventuelt

5

Der kan ikke bringes beslutningspunkter eller andre debattunge punkter op her – i så fald skal de på dagsordenen til næste møde

Ingen indlæg