GUIA DOCENT

2018-2019

1. dentificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDM01- FILATURA

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Segón

primer semestre

Específica

4

Departament:    Ciència i Tecnología

Idioma: castellà/català

Horari: Dilluns de 13.05 a 15 h/ Divendres de 10.45 a 11.40h

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Mar Vilalta Juvanteny

Correu electrònic: mvilalta@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament:

Jaume Estades

Correu electrónic: jestades@escoladisseny.com

Horari de tutories:

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Materials i tecnologia aplicat al disseny. Assignatura relacionada amb el món tèxtil, adreçada a conèixer les fibres, fils, tints i acabats tèxtils.

2.2. Perfil professional

El dissenyador ha de ser un professional capaç de projectar, triant els materials amb les característiques més adequades d´acord a la finalitat i  l´ ús del producte dissenyat.

Aquesta assignatura permet conèixer característiques de les fibres, fils, mètodes de tintura i acabats així com les seves possibles aplicacions en els diferents camps del disseny.

----------------------

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Cap

3.2. Requisits recomanables 

Cap

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

4.2. CG/Competències generals 

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Conèixer les característiques, propietats i comportament dels materials tèxtils utilitzats en els diferents àmbits del disseny.

- Adequar la metodologia i les propostes de disseny a l’ evolució tecnològica i industrial

 

5. Resultats d’aprenentatge

Coneixement

• Conèixer les diferents fibres i les seves característiques

Coneixement

• Conèixer les diferents fibres i les seves característiques

• Conèixer els diferents sistemes de filatura i les característiques dels fils.

• Conèixer els diferents procediments de tintura.

• Conèixer alguns dels processos d’ acabats tèxtils i el manteniment dels teixits.

Comprensió

• Comprendre el procés tèxtil des de la fibra al teixit.

• Comprendre les possibilitats de disseny.

 

Aplicació

• Saber com aplicar els coneixements de l’ assignatura.

• Informar a l’alumnat sobre la diversificació de sortides professionals en el món tèxtil.

Anàlisi

• Analitzar com afecten les característiques de les fibres i fils en el comportament del teixit.

Síntesi

• Adquirir coneixements bàsics sobre el procés textil.

• Aprendre a prendre decisions professionals.

Avaluació

-Demostrar haver adquirit els coneixements bàsics de l’ assignatura.

 

 

6. Continguts

1.  FIBRES TEXTILS:

1.1 PROPIETATS

-DEFINICIÓ i CLASSIFICACIÓ DE LES FIBRES

-OBTENCIÓ DE LES FIBRES QUÍMIQUES

-FORMES DE PRESENTACIÓ DE LES FIBRES

-MORFOLOGÍA DE LES FIBRES

-PROPIETATS DE LES FIBRES:

-Geomètriques

-Físiques

1.  FIBRES TEXTILS:

1.1 PROPIETATS

-DEFINICIÓ i CLASSIFICACIÓ DE LES FIBRES

-OBTENCIÓ DE LES FIBRES QUÍMIQUES

-FORMES DE PRESENTACIÓ DE LES FIBRES

-MORFOLOGÍA DE LES FIBRES

-PROPIETATS DE LES FIBRES:

-Geomètriques

-Físiques

-Sorció

-Químiques

1.2 CARACTERISTIQUES DE LES FIBRES

-ESTUDI DE LES FIBRES NATURALS

-ESTUDI DE LAS FIBRES QUIMIQUES DE POLIMER NATURAL

-ESTUDI DE LES FIBRES DE POLIMER SINTETIC

-IDENTIFICACIÓ DE LES FIBRES MITJANÇANT DIFERENTS ANÀLISIS

-ESTUDI DE FIBRES AMB PROPIETATS ESPECIALS i FIBRES DE CARACTER  ECOLÒGIC

       2.  FILATURA

-DEFINICIÓ I CARACTERISTIQUES DELS FIL

-NUMERACIÓ DELS FILS

-TORSIÓ I RETORSIÓ

-REGULARITAT DELS FILS

-PROCESSOS DE FILATURA

- Filatura de llana

-Filatura cotonera

-Texturació

       - Fils de fantasia

3.  TINTURA I ACABATS

3.1 TINTURA

-PROCESSOS DE PREPARACIÓ PREVIS A TINTURA

-APARELLS DE TINTURA

-COLORANTS

-SOLIDES

-COLORIMETRIA

3.2 ACABATS

3.3 TERMINOLOGIA DE MANTENIMENT TEXTIL

 

 

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Classes teòriques i classes pràctiques.

El departament de ciència i tecnoligia, manté l’ acord près pel curs 2017-2018 , el qual marca que l’ assistència de l’ alumne per optar a  l’ avaluació contínua, ha de ser d’ un 80%.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

48 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

34 hores

Classes pràctiques

Grup gran

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

6 hores

Avaluació parcial

Individual

Prova objectiva d’avaluació escrita (3 parcials)

6 hores

Avaluació final

Individual

Prova objectiva d’ avaluació escrita

2 hores

Activitats de treball no presencial

52 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Desenvolupament de treball

Individual

Recerca

12 hores

Estudi continguts assignatura

Individual

Assolir els coneixements propis de l’ assignatura per superar exàmens teòrics

40 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula amb taules i cadires. Pissarra digital (ordinador per al professor, connectat amb un projector). Connexió a Internet.

 

7.4 Activitats interdisciplinàries

-

7.5 Activitats complementàries

Visites relacionades amb l’ assignatura, si s’ escau.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

Classes teòriques i classes pràctiques.

El departament de ciència i tecnoligia, manté l’ acord près pel curs 2017-2018 , el qual marca que l’ assistència de l’ alumne per optar a  l’ avaluació contínua, ha de ser d’ un 80%.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament (A)i un altre per l’alumnat que no assisteix (B):

Durant el semestre, es duran a terme tres proves escrites parcials que eliminen matèria en el cas de superar l’ exàmen amb una nota igual o superior a 5. En el període d’ exàmens d’ avaluació ordinaria, l’ alumne s’ examinarà únicament de les parts suspeses o de la totalitat de l’ assignatura. La nota final que correspón a les proves escrites serà la corresponent a la mitja d’ aquestes proves parcials.

En cas de suspendre i presentar-se al període d’  avaluació extraordinària,  la corresponent prova escrita inclou TOT el contingut de la matèria impartida durant tot el semestre.

 

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01: CA02;CA04

10%

---

Treballs

R

CA05; CA06; CA07;CA10;CA11; CA13; CA14; CA15

20%

20%

Proves parcials

R

CA05;CA06;CA07

70%

---

Prova objectiva final

R

CA05;CA06;CA07

80%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

 

9.1. Bibliografia bàsica: 

Mañosa, Francesc.Tecnologia i disseny de teixits, fonaments.2006 Edicions UPC

Cegarra,J Publio Puente, José Valldeperas. Tintura de materias textiles. 1981 UPC

Gacén Guillén,J . Fibras textiles, propiedades y descripción.1991 UPC

Naik. A. Hilatura, técnicas actuales.1991 UPC

 

9.2. Bibliografia complementària: 

Marsal Amenós. F.Proyectación de hilos. UPC

Udale, J. Diseño textil.Tejidos y técnicas.2008, Ed. Gustavo Gili

 

9.3. Altres recursos: 

Vídeos per il·lustrar els processos d’obtenció de les fibres i procediments de filatura.

10. Altres observacions

----------------------