GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDM21-PROCESSOS INDUSTRIALS

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Quart

Primer

Específica

2

Departament:    Ciència i tecnologia

Idioma: Català

Horari: Dilluns de 8.00 a 09.50h

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

Materials i tecnologia aplicades al disseny de moda.

2.2. Perfil professional

La indústria de la moda investiga per perfeccionar els processos industrials i, d'aquesta manera, aconseguir una major producció, de millor qualitat i amb una despesa menor.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Cap requisit essencial per cursar l’assignatura.

3.2. Requisits recomanables 

Cap requisit recomanable per cursar l’assignatura.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

4.2. CG/Competències generals 

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Conèixer la maquinària i els processos de fabricació, producció i manufactura dels sectors vinculats al disseny de moda i indumentària.

5. Resultats d’aprenentatge

Coneixement

 • Conèixer la cadena de valor del sector moda i els processos industrials que desenvolupa cada component de la cadena de valor.
 • Identificar bones pràctiques de treball i medi ambientals.
 • Comprendre la cadena de valor del sector moda i els processos industrials que desenvolupa cada component de la cadena de valor.

Aplicació

 • Relacionar la normativa bàsica ISO-EN-UNE d’aplicació a la indústria de la moda.
 • Treballar les fitxes tècniques.
 • Organitzar i gestionar tècnicament els processos de producció.
 • Sintetitzar els coneixements bàsics sobre ètica i deontologia professional .
 • Aprendre a prendre decisions professionals.
 • Valorar el disseny com a factor clau d’èxit per a les organitzacions.

6. Continguts (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

Gestió i desenvolupament de tècniques competitives orientades a la producció professional. Estratègies de producció. Processos industrials. Gestió de qualitat. Anàlisi dels diferents mercats productius: sistemes de producció deslocalitzada i globalitzada. Subcontractació de la fabricació (outsourcing).

1. La indústria de la moda. Principals sectors i processos.

2. Estratègies de producció. Control de qualitat. Outsourcing. Etiquetatge i marcat CE.

3. L'impacte de la indústria de la moda en la salut i el medi ambient. Responsabilitat social.

4. El mercat de la moda en Espanya. Anàlisi de situació. La cadena de valor en el sector de la moda. Panorama internacional.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament, tot fomentant l’autonomia de l’estudiant i promovent el treball de col·laboració i l’aprenentatge cooperatiu a les activitats acadèmiques programades.

Es plantejaran:

Mètodes expositius

Conferència

Exposició

Preguntes i respostes, etc.

El professor gestiona el discurs

Mètodes interactius

Estudi de casos

Treball per projectes

Resolució de problemes

Simulacions

Investigacions, etc.

Es propicia la interacció i la cooperació entre iguals.

Es promou l’equip com a unitat de treball

Mètodes Individuals

Activitats d’autoaprenentatge

Altres

L’alumne aprèn de forma autònoma interactuant amb els materials de suport

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Les activitats constitueixen l’element central en la programació de la unitat didàctica. Es classificaran segons la seva finalitat:

 • D’introducció i motivació.
 • De identificació de coneixements previs.
 • De desenvolupament-adquisició de nous coneixements i habilitats.
 • De consolidació d’aprenentatges.
 • De reforçament dels aprenentatges.
 • De recuperació o resolució de dificultats.
 • D’ampliació de coneixements teòrics i pràctics.

Les activitats, dins la programació de l’assignatura de Materials i Tecnologia I, seran presencials, realitzades a l’aula sota el guiatge del professor, i no presencials, orientades pel professor però realitzades de forma autònoma, fora de l’aula (biblioteca, empreses, domicili, etc.).

Activitats presencials.

Ensenyament teòric 

 • Classe presencial.
 • Contribucions orals i/o escrites de l’alumnat reunit en petit grup o individual.
 • Exposicions i debat.
 • Presentació de treballs en grup.

Ensenyament pràctic.

 • Sessions supervisades de treball individual i en grup amb assistència i guiatge del professorat.
 • Resolució de problemes.
 • Classes pràctiques a l’aula grup: debat i col·loqui, estudi de casos, resolució de problemes, etc.
 • Activitats acadèmiques dirigides.
 • Tutories especialitzades.
 • Suport a alumnes amb necessitats especials.
 • Entrega de treballs: debat, comentari, correcció, avaluació.
 • Activitats complementàries.
 • Visites a exposicions, empreses, fires, tallers, etc.
 • Assistències a congressos, jornades, conferències, etc.

Activitats d’avaluació.

 • Proves objectives d’avaluació i consolidació.

Activitats no presencials.

 • Estudi i treball teòric:

Temps de dedicació a l’assignatura per part de l’alumnat per a adquirir els coneixements de la matèria adients a la pràctica professional: lectures, recerca de documentació, anàlisi de texts, resolució de problemes, preparació de proves objectives, etc.

Recerca i selecció de material, comentaris, judicis crítics, redacció, etc.

 • Estudi i treball pràctic:

Hores de dedicació a l’assignatura per part de l’alumnat per a adquirir els coneixements de la matèria adients a la pràctica professional: resolució dels treballs pràctics, recerca de materials, investigació de solucions, preparació de proves objectives, etc.

Treballs pràctics: Resolució de problemes, taller, etc.

 • Activitats complementàries:

Visites a exposicions, empreses, fires, tallers, etc.

Assistència a congressos, jornades, conferències, etc.

En el desenvolupament de la unitat didàctica, i segons l'índole i funció de les diverses activitats i el lloc que ocupen en la seqüència establerta, els alumnes es poden agrupar de diverses formes: individual; petit grup (entre 3 i 6 alumnes); grup mitjà (entre 7 i 10 alumnes) i gran grup o grup classe (amb una relació 1/20 per classes teòriques i 1/10 per teòrica-pràctiques i tallers. Reial decret 303/2010, de 15 de març).

Dins les modalitats de grup petit i mitjà, és podrà adoptar la flexibilitat d’agrupament com a una de les estratègies per atendre la diversitat, però també per potenciar l’adaptabilitat dels alumnes a distints entorns socials de treball, l’adopció de diferents rols professionals, etc.

El treball en grup, en una assignatura com Materials i Tecnologia I, és particularment rellevant, per raons com ara la consideració dels contextos reals de treball a empreses, l’equip com a dinamitzador de la creativitat, la complementarietat dels sabers teòrics i pràctics dels membres del grup, etc. Per això resulta adient disposar de diverses estratègies per organitzar i dinamitzar el treball en grup, què es poden triar en funció de les diverses activitats, moments i possibilitats. Aquests en són alguns exemples: 

Pluja d’idees (Brainstorming):

Es tracta d’una situació de resolució de problemes a la qual els participants es situen davant un problema i se’ls demana que aportin a la discussió les idees que apareixen a la seva ment, per estranyes que puguin semblar. Posteriorment s’ordenen i analitzen col·lectivament, i s’estableixen conclusions a través d’un debat.

Phillips 66:

Consisteix en un gran grup que es divideix en uns quants grups petits, d’unes 6 persones. Durant aproximadament 6 minuts discuteixen sobre una qüestió, o planifiquen una tasca. A continuació es fa una posada en comú.

Estudi de cas:

Parteix del relat oral o escrit d’una situació real, incloent el major detall possible perquè els participants puguin analitzar els problemes implicats i proposar possibles solucions. Hi ha diverses modalitats per a l’estudi de cas.

Discussió: 

Consisteix en l’exploració d’una qüestió específica per un grup. Les discussions arriben a una major eficàcia amb grups de 10-25 participants. Sovint aquests són implicats a partir d’una lectura.

Peixera:

Es tracta d’un grup de discussió dividit en dues parts: el cercle intern, consistent en quatre o cinc persones que discuteixen una qüestió, i el grup extern, format per 20 persones o més, que observen i prenen notes. Posteriorment el grup extern manifesta la seva opinió sobre la qüestió i les postures adoptades al cercle intern.

Joc:

Cada joc posseeix les seves pròpies regles i permet uns aprenentatges concrets. N’hi ha de distint grau de complexitat. Poden ser competitius o no competitius.

Entrevista: 

L’entrevista és un mitjà per utilitzar els coneixements o l’experiència d’una persona que no duu una exposició preparada. Aquesta persona és interrogada pels participants. Les qüestions poden ser espontànies o bé preparades amb antelació. 

Presentació oral:

Preparada i presentada per una persona o grup a un grup de participants. Encara que es tracta d’una forma de presentació a la qual els assistents són fonamentalment passius, es poden introduir elements de dinamització (debat, etc.)

Joc de rol:

És una estratègia d’interacció humana que implica comportaments realistes en escenaris no reals. Els participants són situats enfront d’un problema o proposta per als quals han de cercar solucions o respostes a partir d’una discussió a la qual cadascú assumeix un paper concret. Resulta convenient la presència d’un moderador i d’un secretari que recull els punts de vista, punts d’acord i desacord, etc.

Activitats de treball presencial

30 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

Exposició de continguts mitjançant la presentació o l’explicació de les unitat didàctiques.

6 hores

Classes pràctiques (debats)

Grup gran

Desenvolupen activitats d’aplicació dels coneixements a situacions concretes.

7 hores

Classes pràctiques (estudi de cas)

Gran  grup

Individual

Desenvolupen activitats per a l’adquisició d’habilitats relacionades amb la matèria d’estudi.

12 hores

Tutories (obligatòries)

Individual

Grup petit

Activitats d’orientació, seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge d’un estudiant o un grup reduït d’estudiants amb atenció personalitzada del professor.

1 hora

Avaluació

Individual

Gran grup

Proves objectives orals (fi semestre)

3 hores

Avaluació

Individual

Proves objectives escrites (fi semestre)

1 hora

Activitats de treball no presencial

20 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball autònom individual

Individual

Lectura de la documentació

2 hores

Treball autònom individual (o en grup petit)

Individual

Grup petit

Visionat de vídeos

1 hores

Treball autònom individual

Individual

Preparació dels treball que integren la carpeta d’aprenentatge: Estudi de cas.

7 hores

Treball autònom individual

Individual

Preparació dels treball que integren la carpeta d’aprenentatge: Resums, informes, altres evidències.

2 hores

Estudi autònom individual

Individual

Preparació de les proves objectives orals (fi semestre).

3 hores

Estudi autònom individual

Individual

Preparació de les proves objectives escrites (fi semestre).

4 hores

Autoavaluació

Individual

Proves objectiva escrita (fi semestre)

1 hora

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula de projectes amb taules i cadires.

Ordinador per al professor, connectat a un projector, amb connexió a Internet.

Es recomana l’alumnat dur el propi ordinador portàtil.

7.4 Activitats interdisciplinàries

----------------------

7.5 Activitats complementàries

----------------------

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

Dins cada curs (any/semestre) es diferencien tres períodes d’avaluació:

 1. El període d’avaluació contínua, que es du a terme durant el període lectiu de cada curs (any/semestre), i que ha se suposar, al menys, el 50 % de la qualificació final.
 2. El període d’avaluació complementària i final, que es du a terme a la finalització de cada curs (any/semestre) i en el qual es poden programar tant les recuperacions de les activitats d’avaluació contínua no superades o no realitzades com els exàmens o proves de l’avaluació final.
 3. El període d’avaluació extraordinària, que es du a terme a la finalització de cada curs (any/semestre) i en el qual es fa la recuperació de l’avaluació final i, si escau, també es pot programar la recuperació de les activitats d’avaluació contínua.

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament no ha convingut cap criteri d’avaluació general, atesa la diversitat d’especialitats i assignatures, excepte pel 80% d’assistència, acordat en reunió de Departament de Ciència i Tecnologia de 13 de setembre de 2017).

8.2. Criteris d’avaluació)

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs i l’itinerari B per aquells alumnes que no assisteixen amb regularitat. La nota màxima a obtenir mitjançant l’itinerari B serà de 8.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives. L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B. Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan del treball com de la prova objectiva haurà de ser de 4.

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (assistència, retard, participació, interès).

*80% d’assistència, acordat en reunió de Departament de Ciència i Tecnologia de 13 de setembre de 2017.

NR

CA1, CA2, CA4

5%

---

Treballs oral en grup: Debats d'aula

(mínim 5 debats).

NR

CA1, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12

10%

Treball escrit individual: Proposta monogràfica de temàtica lliure pactada amb el professorat.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

10%

10%

Treball oral individual: Presentació oral de la proposta monogràfica de temàtica lliure (5-7 min.).

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

5%

5%

Treball escrit individual: Resum del material detallat a l’apartat “Bibliografia bàsica”.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

10%

Treball escrit individual: Informe webs relacionades a l’apartat “Altres recursos pedagògics”.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

10%

Treball oral individual: Presentació oral a dels resums de “Bibliografia bàsica” i “Altres recursos pedagògics” (5-7 min.).

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

15%

Carpeta d’aprenentatge individual.

R

CA5, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

50%

Treball oral individual: presentació oral de la carpeta d’aprenentatge (5-7 min.).

R

CA6, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

5%

Autoavaluació individual.

R

5%

Prova objectiva final escrita individual

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA15

10%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable; activitat que s’ha de superar en el període lectiu de l’assignatura; és a dir, no hi ha l’opció de superar-la en el període de recuperació del calendari acadèmic) o R (recuperable; activitat que es pot superar en el període de recuperació).

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que assisteixen regularment a classe, amb aprofitament, i que fa i entreguen en els terminis establerts TOTS els exercicis proposats. L’itinerari B s’aplicarà a la resta d’estudiants.

En avaluació ordinària s’aplicaran els següent itineraris: Itinerari A, Itinerari B. En avaluació extraordinària s’aplicaran els següent itineraris: Itinerari A, Itinerari B.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Observatorio de la Moda Española, Informe. El Sector de la Moda en España: Retos y Desafíos, Madrid, Asociación Creadores de Moda de España & ISEM Fashion Business School (Universidad de Navarra), 2016, http://observatoriomodaespañola.com/wp-content/uploads/2016/06/INFORME.pdf. Stefania Saviola & Salvo Testa, "7. El proceso de desarrollo del producto y de las colecciones", 189-220, La gestión de las empresas de moda, Barcelona, Gustavo Gili, 2013.

9.2. Bibliografia complementària: 

Ivan Bazán, La sostenibilidad en las empresas de moda, Madrid, Asociación Creadores de Moda de España, 2016, https://youtu.be/YpoLBN5vMa4.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales & Ministerio de Medio Ambiente (2003). Sector Industria. Manual de buenas prácticas ambientales en la familia profesional: Industrias Textiles. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/ Ministerio de Medio Ambiente / INEM / Fondo Social Europeo.

Stefania Saviola & Salvo Testa, La gestión de las empresas de moda, Barcelona, Gustavo Gili, 2013.

9.3. Altres recursos: 

AENOR, http://www.aenor.es (ES).

European Committee for Standarization, http://www.cen.eu (EN).

Internacional Organization for Standarization, http://www.iso.org (EN).

10. Altres observacions 

----------------------