Published using Google Docs
Редпрайс Жария оферта шарты
Updated automatically every 5 minutes

 ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

Осы Пайдаланушылық келісім (бұдан әрі - Келісім) «Редпрайс» ЖШС ресурстарында тіркелген жеке тұлғаларға, оның ішінде мобильді қосымшада «Chocolife.me» бұдан әрі «Пайдаланушы» деп аталады және тауар/қызмет/жұмыс ұсынатын тұлғаның, бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын ресми және жария ұсынысы болып табылады.

«Редпрайс» ЖШС бұдан әрі «Өкіл» деп аталады пайдаланушыларға ақылы қызметтер, Интернеттегі сервистер мен қызметтер, сондай-ақ бағдарламалық және өзге де бағдарламалық өнімдер (бұдан әрі - Платформа) Сатушының Купон/Сертификат анықтамаларын (бұдан әрі - Сатушының тауарлары/қызметтері/жұмысы немесе қызметтері және/немесе өнімдері) сатып алу бойынша мәмілелер жасау үшін пайдаланушыларды тарту мақсатында Сатушының атынан және қаражаты есебінен әрекет етеді.

Пайдаланушы мен сатушы төмендегілер туралы осы келісімді жасасты:

ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР:

Жария Оферта - Өкіл Сайтта жариялайтын, пайдаланушыларға жолданған сатушының тауарларын/қызметтерін/жұмыстарын сатып алу туралы ұсыныс.

Науқан - жария офертада айтылған шарттарда Өкілден сатып алынған Дисконттарды пайдаланушыларға сатушының тауарларын/қызметтерін/жұмыстарын өткізуге бағытталған сатушы өткізетін іс-шара. Пайдаланушы, егер ол купонды/сертификатты көрсеткен кезде жария оферта шеңберінде сатушыдан тауарларды/қызметтерді/жұмыстарды сатып алса, Науқанға нақты қатысқан деп танылады. Науқан шарттары Сайтта келісіледі және осы Келісімнің (Шарттың) ажырамас бөлігі (Қосымшасы) болып табылады.

Дисконт – пайдаланушыны бір мәнді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін және Науқанның әрекет ету кезеңінде оны өткізу шарттарында тауарларды/қызметтерді/жұмыстарды сатушыдан сатып алуға құқық беретін цифрлық коды (штрих-код, QR-код сияқты коды) бар пайдаланушы өкілдің сайтында сатып алатын Купон/Сертификат.

Науқанды өткізу кезеңі - Өкіл пайдаланушыларға Купондар/Сертификаттар сатып алуға мүмкіндік беретін уақыт кезеңі.

Купонның/Сертификаттың қолданылу мерзімі - Сатушы Купонды/Сертификатты ұсынушыларға науқанды өткізу шарттарына сәйкес Келісім шарттарында тауарларды/қызметтерді/жұмыстарды ұсынуға міндетті уақыт кезеңі. Купонның/Сертификаттың қолдану мерзімі сайтта көрсетіледі.

Сайт – https://chocolife.me.

НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР:

1.           Осы Келсімінің мәтіні жария оферта болып табылады (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395 – бабының 5-тармағына сәйкес жария оферта - бұл ұсынысты жасаушы адамның ұсыныста көрсетілген шарттарда осы ұсынысқа жауап беретін кез келген адаммен шарт жасасу еркі қаралатын шарттың барлық елеулі талаптарын қамтитын ұсыныс). Акцепт - науқан шарттарында көрсетілген шарттарға сәйкес бағалар бойынша тапсырыс берілген тауарларды/қызметтерді/жұмыстарды алу немесе оларға ақы төлеу (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабына сәйкес). Қабылдау - ұсыныс жіберілген адамның оны қабылдау туралы жауабы. Қабылдау толық және сөзсіз болуы керек. Осы жария оферта – Шарттың акцепті бойынша әрекет жасай отырып, Пайдаланушы өзінің құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін, сондай-ақ сатушымен шарттық қатынастарға түсуге өзінің заңды құқығын растайды. Сайтта тіркелу және/немесе Шарттың 6 тармағында көзделген төлемді жүзеге асыру және/немесе Дисконттың болуы шарт жасасуға толық және сөзсіз Келісім (бұдан әрі - Акцепт) береді.

2.           Келісімді қабылдау Пайдаланушының осы ұсыныстың барлық ережелерімен келісетіндігін білдіреді және Келісімшарт пен оған барлық қосымшаларды жасаумен мәндес. Жоғарыда жазылғандарға байланысты осы Келісімнің мәтінін және оның Қосымшаларын (Науқанның Шарттарын) мұқият оқып шығыңыз. Егер сіз осы Келісімнің кез келген тармағымен келіспесеңіз, Өкіл сізді ұсынысты қабылдаудан бас тартуға шақырады.

3.           Осы Келісімнің мәні, шарттары мен қолдану мерзімі оған тиісті Қосымшада (Науқанның Шарттары) белгіленген. Өтініштер осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады. Осы Келісімнің қосымшаларында қамтылған барлық шарттар Келісімнің шарттары болып табылады.

4.           Осы Келісімге қосымшалар Веб-беттерде «Акция шарттары» бөлімінде/бөлімдерінде орналастырылған.

5.           Өкілдің өкілеттіктері Сайтқа сатушының атынан мәміленің мәні мен шарттарын орналастырумен, Пайдаланушыға Купондар/Сертификаттар берумен, сондай-ақ сатушының тапсырмасы бойынша және оның пайдасына пайдаланушыдан ақша қаражатын алумен шектеледі. Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер тікелей пайдаланушыда және сатушыда туындайды. Келісімнің мәні мен шарттарына қатысты барлық талаптар сатушыға қойылады. Өкіл сатушының келісімді орындауы үшін ешқандай жауапкершілікте болмайды.

6.           Сатушы мен Пайдаланушы арасында мәмілелер жасау үшін Платформаны Пайдаланушыға берген кезде Өкіл Пайдаланушыдан Платформаны пайдаланғаны үшін ақы алуға құқылы.

7.           Өкілдің ақшалай түрде өтемақы алу, сондай-ақ 1 жылдан аспайтын жану мерзімі өткеннен кейін қайтару, қалпына келтіру құқығын берместен өкілдің ресурстарында пайдалануға болатын (толық немесе ішінара) пайдаланушыларға сыйлық бонустарын есептеуге құқығы бар.

8.           Өкілдің ақшалай түрде өтемақы алу, сондай-ақ есептелген күннен бастап 5 жылды құрайтын жану мерзімі өткеннен кейін қайтару, қалпына келтіру құқығын берместен өкілдің ресурстарында пайдалануға болатын (толық немесе ішінара) ақшамен төленген пайдаланушыларға кэш-бонустарды есептеуге құқығы бар.

9.           Пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, Пайдаланушылардың өтініштері бойынша ақшаны қайтару тек ақша алынған сыртқы шоттарға жүзеге асырылады. Ерекшелік - Пайдаланушының деректерімен дұрыс сәйкестендірілуі мүмкін болған жағдайда, пайдаланушының сұранысы бойынша қолданыстағы немесе ашық Qiwi кошелекқа ақшаны қайтару мүмкін болған кезде терминалды жүйелер арқылы ақша салу (Сайтта сатып алу) жағдайлары болып табылады. Пайдаланушылардың өтініші бойынша қолма-қол ақшаны қайтару тек Өкілдің орналасқан жерінде қолма-қол сатып алу кезінде жүзеге асырылады. Ақшаны қолма-қол қайтару кезінде Өкіл төлем жүйелеріне төленген шығындар үшін өтемақыдан ұстап қалуға құқылы.

10.   Купондардың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін 4 ай өткеннен кейін, Пайдаланушы алынған қаражатты қайтаруды талап етуге құқылы емес.

КУПОНДЫ/СЕРТИФИКАТТЫ САТЫП АЛУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ:

11.   Науқан шарттарымен, осы Келісімнің мәтінімен таныса отырып, Пайдаланушы сайтқа көрсетілген тәсілдермен Келісімнің тиісті Қосымшасында көрсетілген соманы Өкілдің шотына аударады. Соманы аудару банктік аударым арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

12.   Пайдаланушы Өкiлдiң сайтында Купондарды/Сертификаттарды сатып ала отырып, Сатушымен мәмiле жасайды және тиiсiнше Өкiл Сатушының атынан және оның пайдасына Купондар/Сертификаттар үшiн ақша қабылдайды.

13.   Пайдаланушы Сатушыдан Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында рұқсат етілген жағдайларда және мерзімде Купондар/Сертификаттар үшін төлеген ақшаны қайтаруды талап етуге құқылы. Бұл жағдайда Өкіл Сатушыға ақшаны қайтару туралы сұраныс жібергені туралы хабарлауға және Сатушының кепілдендірілген тапсырысы бойынша (болған жағдайда) Сатушының тапсырысын алған сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде осындай қайтаруды жүзеге асыруға міндеттенеді. Ақшаны қайтару туралы Сатушының бұйрығы болмаған жағдайда, Пайдаланушы қайтару мәселесін тікелей Сатушымен шешеді.

14.   Пайдаланушы қаражатты Өкілдің Сайтында көрсетілген тәсілдермен ақшаны өзінің жеке шотына аудара алады. Өкіл Пайдаланушының талабы бойынша көрсетілген қаражатты Сатушының келесі ресми ұсыныстарын төлеуге бағыттауға міндеттеме алады. Көрсетілген қаражат бойынша пайыздар қосылмайды.

15.   Пайдаланушының жеке шотына түскен (олармен Купондар/Сатушының Сертификаттары төленбеген болған жағдайда) ақшаны қайтару, егер Сайтта өзгеше көрсетілмесе, Пайдаланушының сұранысы бойынша, Пайдаланушыдан сұрау түскен сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылуы мүмкін.

16.   Сатушы мен Пайдаланушы арасында ақпарат алмасу тәртібі анықталып, Сайтта Пайдаланушыға жеткізіледі.

САЙТТА ТІРКЕЛУ, ЖЕКЕ АҚПАРАТТЫҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ҚОРҒАЛУЫ:

17.   Науқандарды көру үшін және Купондарды/Сертификаттарды сатып алу үшін Пайдаланушы Сайтта тіркелуі тиіс.

18.   Қазақстан Республикасының Дербес деректерді қорғау саласындағы заңнамасына сәйкес Өкілдің заңды тұлғасы Пайдаланушының кез келген ақпаратын, оның ішінде: тегін, атын, әкесінің атын, туған күні мен жерін, мекенжайын, отбасы жағдайын, білімін, кәсібін және кез келген басқа ақпаратты (бұдан әрі мәтін бойынша «Дербес деректер») жинауды, өңдеуді, сақтауды, пайдалануды, беруді (таратуды, қолжетімділікті ұсынуды) және жоюды (барлығы бірге мәтін бойынша «Өңдеу») жүзеге асыруға құқылы, өкіл мен Пайдаланушының шарттық қатынастарының қолданылу кезеңінде кез келген уақытта Өкілдің заңды тұлғасына қолжетімді болатын Пайдаланушыға және Пайдаланушымен байланысты өзге де тұлғаларға және олардың қызметкерлеріне тікелей немесе жанама жатқызылатын заңды тұлғалар жатады.

19.   Өкіл Пайдаланушының Дербес деректерін өңдеу кезінде Қазақстан Республикасының Дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Өкіл Пайдаланушының Дербес деректерін осындай Дербес деректерге қатысты заңсыз немесе кездейсоқ әрекеттерден, оның ішінде оларға қол жеткізуден, оларды жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, ұсынудан және таратудан қорғауға бағытталған барлық мүмкін құқықтық, техникалық және ұйымдастырушылық шараларды қолдануға міндеттенеді.

20.   Өкіл және онымен үлестес заңды тұлғалар Офертада көрсетілген мақсаттар үшін Пайдаланушының Дербес деректерін, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Дербес деректерді сұратуға уәкілетті мемлекеттік органдарды қоса алғанда, өзінің үлестес тұлғаларына, контрагенттеріне және өзге де үшінші тұлғаларға қажетті көлемде беруге құқылы.

21.   Өкіл Пайдаланушының Дербес деректерін өңдеуді Оферта бойынша қызметтерді көрсету, шешімдер қабылдау немесе Пайдаланушымен ынтымақтастық мәселелеріне қатысты өзге де іс-әрекеттерді жасау мақсаттары үшін ғана жүзеге асырады.

22.   Пайдаланушының Офертада көрсетілген мақсаттар үшін оның Дербес деректерін өңдеуге жазбаша келісімі пайдаланушы Офертаны қабылдаған сәтте алынған болып есептеледі.

23.   Офертаға сәйкес Пайдаланушының Дербес деректерін өңдеуге келісім оны қабылдаған күннен бастап 10 (он) жыл бойы әрекет етеді.

24.   Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, кез келген уақытта өзінің заңды мекенжайы бойынша Өкілге жазбаша хабарлау арқылы Пайдаланушының Дербес деректерін өңдеуге өз келісімін қайтарып алуға құқылы. Өкіл осындай пікірді алған сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Пайдаланушының Дербес деректерін өңдеуді тоқтатуға және оларды жоюға міндетті. Пайдаланушының сұратуы бойынша өкіл Пайдаланушының дербес деректерінің жойылғаны туралы жазбаша растау береді.

25.   Егер қолдануға болатын болса, Дербес деректерді Өкілге беру кезінде Пайдаланушы өз жұмыскерлерінің, контрагенттерінің және Пайдаланушымен байланысты өзге де тұлғалардың немесе олардың жұмыскерлерінің Дербес деректерді осындай беруге тиісті нысанда алған келісімінің болуына кепілдік береді.

26.   Өкіл ақпаратты пайдаланады, соның ішінде:

        Өкіл өткізетін науқандар бойынша жеңімпазды анықтау;

        Пайдаланушылардың мобильді қосымшаны жүктеп алуын, сондай-ақ олардың қолданба ішіндегі мінез-құлқын және т.б. талдау және өлшеу

27.   Өкіл Пайдаланушыдан алынған ақпаратты жарияламауға міндеттенеді. Өкілмен Пайдаланушы алдындағы міндеттемелерді орындау үшін өкілмен келісім негізінде әрекет ететін агенттерге және үшінші тұлғаларға ақпарат беру бұзушылық деп саналмайды. Ақпаратты ақылға қонымды және қолданыстағы заң талаптарына сәйкес жариялау міндеттемелерін бұзу болып саналмайды. Өкіл «cookies» технологиясын пайдалануға құқылы. «Cookies»-те құпия ақпарат жоқ және үшінші тұлғаларға берілмейді. Өкіл сайтқа кірушінің ip-мекенжайы туралы ақпарат алады. Пайдаланушының алаяқтық әрекеттерін қоспағанда, бұл ақпарат пайдаланушыны анықтау үшін пайдаланылмайды.

28.   Пайдаланушы Өкілге берілетін жеке деректердің дұрыстығына жауап береді.

29.   Банк карточкаларын байланыстыру қызметін қосу бойынша шаралар қабылдай отырып, Пайдаланушы үшінші тұлғалардың ақпаратты сақтауға келісімін растайды, банктік карточкаларды байланыстыру қызметін пайдаланғаны үшін дербес толық жауапкершілікті, логинді, парольді пайдалану мүмкіндігіне байланысты барлық тәуекелдерді, бақылау сұрағына жауап, карточка нөмірлерін, автоматты түрде авторландыруды, оның ішінде электрондық поштаға және басқа да ақпаратқа хабарлама жіберу кезінде де жауапты болады.

30.   Пайдаланушы Өкілге қызмет көрсету сапасын жақсарту және пайдаланушының ауызша өтініштерін растау үшін телефонарқылы сөйлесулерді жазуға келісім береді.

31.   Пайдаланушы құпиясөзді рұқсатсыз қабылдауы және үшінші тұлғалардың Пайдаланушының жеке кабинетіне кіруі үшін жауап береді және жеке кабинетке кіру деректерінің құпиялығын қамтамасыз етеуі тиіс. Пайдаланушы Пайдаланушының жеке кабинетін пайдаланудың барлық әрекеттері мен салдары үшін, соның ішінде рұқсатсыз кіру жағдайлары үшін, сондай-ақ Пайдаланушының үшінші тұлғаларға жеке кабинетіне кіру үшін деректерді өз еркімен беруі үшін жауап береді. Бұл жағдайда Пайдаланушының жеке кабинетіндегі немесе оны қолданатын барлық әрекеттерді Пайдаланушының өзі жасаған болып саналады. Пайдаланушының жеке кабинетіне кіруді қамтамасыз ететін телефон нөмірін өзгерту кезінде пайдаланушы өз мәліметтерінің қауіпсіздігі үшін дербес жауап береді.

32.   Пайдаланушы Өкілге Пайдаланушының жеке кабинетіне рұқсатсыз кіру жағдайлары және/ немесе құпиялылықты бұзу туралы кез келген бұзушылық/күдік туралы тез арада хабарлауға міндетті. Қауіпсіздік мақсатында Пайдаланушы дербес шоттағы жұмыстың әр сессиясының соңында жұмысты қауіпсіз тоқтатуды жүзеге асыруға міндетті. Өкіл деректердің жоғалуы және басқа салдарлар үшін жауап бермейді.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМАЛАР:

33.   Сайтта тіркеле отырып, Пайдаланушы жаңартылған ақпаратты, соңғы жаңалықтар бар хабарламаларды, жаңа ұсыныстарды, арнайы ұсыныстар мен сату туралы хабарландыруларды, сондай-ақ SMS және электрондық пошта арқылы Өкіл серіктестерінің жаңалықтары мен ұсыныстарын алуға өз келісімін береді.

34.   Пайдаланушы жіберілім параметрлерін таңдай алады немесе одан бас тарта алады.

БАСҚА ШАРТТАР:

35.   Өкіл кез келген сәтте Сайтта өзгертілген шарттардың жариялануын қамтамасыз ете отырып, Пайдаланушылармен алдын ала келіспей, осы Келісімнің талаптарын біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. Өкіл тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) қауіпсіз пайдаланудың ықтимал тәуекелдері мен шарттары бойынша, сондай-ақ желілік шабуылдар немесе сайтты бұзу (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей), техникалық себептерден туындаған сайт жұмысындағы ақаулар үшін жауапты болмайды. Пайдаланушы дисконтты Пайдаланушының жеке кабинетінде көрсетілген сәттен бастап үшінші тұлғалардың дисконтты пайдаланғаны үшін жауапты болады. Өкілдің жауапкершілігі Пайдаланушының жеке кабинетінде дисконт көрсетілген сәттен бастап шектеледі.

36.   Сатушы Пайдаланушыға ықтимал қауіп туралы және тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) қауіпсіз пайдалану шарттары туралы хабарлауға міндетті. Сонымен бірге, егер өнімді (жұмысты, қызметті) қауіпсіз пайдалану, оны сақтау, тасымалдау немесе жою бойынша арнайы ережелер сақталуы керек болса, онда Сатушы оларды өнімге (жұмысқа, қызметке) қоса берілген құжаттамада көрсетуге міндетті, тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жекелеген түрлеріне арналған тұтынушылық орамда, затбелгілерде немесе басқа тәсілмен.

37.   Тараптар Келісім бойынша мiндеттемелердi орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн еңсерiлмес күш қолдану кезеңiнде жауапкершiлiктен босатылады. Тараптардың осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауына кедергі келтіретін төтенше және еңсерілмейтін мән-жайлар деп түсініледі. Оларға табиғи құбылыстар жатады; ядролық жарылыстың, радиациялық (иондаушы сәулеленудің) немесе ядролық қарумен радиоактивті ластанудың, өндірістік және ғылыми-зерттеу жұмыстарының немесе радиоактивті қалдықтардың әсері; әскери қақтығыстар, әскери шабуылдар, шетелдік қарсыластың дұшпаттар, әскери маневрлер және олармен байланысты әскери іс-әрекеттер; азамат соғысы, қарулы көтеріліс, биліктің барлық түрлерінің халық толқулары, қақтығыстар, күштеп басып алу немесе билікті күштеп сақтау; эпидемиялар, ауа райы жағдайлары, террористік әрекеттер, ереуілдер, заттарды алып қою, тәркілеулер, мемлекет меншікті ұлттандыру және т.б. Бұл жағдайда белгілі оқиғалар ешқандай растауды қажет етпейді.

38.   Осы Оферта шеңберіндегі құқықтық қатынастардан туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі. Егер келіссөздер барысында туындаған дауларды шешу мүмкін емес болса, мұндай даулар талап ету процедурасын міндетті түрде сақтай отырып, шешім қабылдау үшін Қазақстан Республикасының, Алматы қаласындағы сотына жіберілуге тиіс. Талапқа жауап беру мерзімі - 10 (он) күнтізбелік күн.

39.   Chocolife.me сайтында жарияланған суреттер мен мәтіндер авторлық құқықпен қорғалған. Материалдарды кез келген пайдалануға тек «Редпрайс» ЖШС жазбаша рұқсатымен ғана мүмкін болады.

40.   Келісімнің бұл нұсқасы ағымдағы болып табылады және барлық алдыңғыларын ауыстырады.

41.   Пайдаланушы бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін өкілге немесе сотқа жүгінуге құқылы. Уәкілетті органның және тұтыну дауларын сотқа дейін реттеу субъектілерінің байланыс деректері (мекенжайы және телефон нөмірі) https://www.gov.kz/memleket/entities/mti-kzpp/contacts?lang=ru.

Сұрақтар туындаған жағдайда, Пайдаланушы өкілге мына мекенжай бойынша жүгіне алады: Алматы қ., Байзақов к-сі, 280 (қиыл. Сәтпаев к-сі), БО Алматы Тауэрс, 2 қабат, 222 кабинет (Chocolife.me кеңсеcі). Телефоны: +7 (727) 339-91-00. Электрондық пошта: ok@chocolife.me.