СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2018 РОКУ

Наука стран Европы на пороге ІІІ тысячелетия [Текст] : [монография] / Е.В. Авсенев, И.Ю. Егоров, В.И. Карпов, А.А. Слонимский. – К. : НИИ статистики Госкомстата Украины, 1999. – 205 с. – ISBN 966-95684-6-3.
        Н34

Кондратьева, Н. В.  Синтез науки, искусства и философии [Текст] / Н. В. Кондратьева. – К. : НПУ им. М.П. Драгоманова, 2017. – 132 с. – (Б-ка журналу "Міждисциплінарні дослідження складних систем"). – ISBN 966-930-171-0.
        К64

Документознавство та інформаційна діяльність: історія, сучасність, перспективи [Текст] : матер. ІХ Всеукр. студ. наук.-практ. конф.; Київ; 14-15 березня 2013 р. / [редкол.: В.Г. Чернець (голов. ред. та ін.)]. – К. : НАКККіМ, 2013. – 156 с.
        Д63

Галькевич, Т. А.  Український друкований плакат 1965-1985 років з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У 3 вип. [Текст] : каталог. Вип.2 / Т. А. Галькевич, О. М. Донець. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 924 с. – На авантит.: Український друкований плакат 1950-1992. – ISBN 966-02-7979-7.
        Г17

Іванова, О. А.  Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : історико-кодикологічне дослід.; альбом філіграней / О. А. Іванова. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 256 с. – ISBN 966-02-8150-9.
        І-20

Морзе, Н. В.  Інформатика. 9 кл. [Текст] : підручник / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. – К. : Оріон, 2017. – 208 с. – ISBN 617-7485-17-8.
        М79

Інформаційні управляючі системи та технології [Текст] : матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Одеса; 20-22 вересня 2017 р. / [відп. ред. В.В. Вичужанін]. – Одеса : ОМА, 2017. – 356 с. – ISBN 966-7591-75-5.
        І-74

Говорущенко, Т. О.  Методологія оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення [Текст] : [монографія] / Т. О. Говорущенко. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 310 с. – ISBN 966-330-285-0.
        Г57

Пошукові технології інформаційного забезпечення [Текст] : навч. посіб. / [О.Ю. Тимовчак-Максимець, А.М. Пелешишин, О.В. Марковець, Н.О. Думанський]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 124 с. – (Інформація. Комунікація. Документація ; вип. 11). – ISBN 966-941-036-8.
        П66

Сафронова, О. О.  Основи двовимірної комп‘ютерної графіки [Текст] : навч. посіб. / О. О. Сафронова, К. В. Донець. – К. : КНУТД, 2016. – 176 с. – ISBN 966-7972-76-9.
        С21

Мельник, Р. А.  Алгоритми та методи опрацювання зображень [Текст] : навч. посіб. / Р. А. Мельник. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 220 с. – ISBN 966-941-025-2.
        М48

Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017 [Текст] : 12 Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Чернігів; 26-29 червня 2017 р.: тези доп. / [редкол.: В.В. Казимир та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 444 с. – ISBN 966-2188-89-9.
        М34

Попович, О. С.  Стратегічне управління [Текст] : курс лекцій / О. С. Попович. – К. : НТУУ "КПІ", 2011. – 260 с.
        П58

Ілляшенко, С. М.  Управління інтелектуальним капіталом підприємства [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, Є. О. Голишева, А. В. Колодка. – Суми : Триторія, 2017. – 360 с. – ISBN 966-97628-7-0.
        І-44

Корбутяк, А. Г.  Фінансовий контролінг [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Корбутяк, Н. І. Єрмійчук. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. – 160 с.
        К66

Залюбінська, Л. М.  Управління персоналом [Текст] : підручник. Ч. 1 / Л. М. Залюбінська, М. Л. Скорик. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2016. – 252 с. – ISBN 978-617-196-3.
        З-25

Трансформація освіти і культури: традиції та сучасність [Текст] : матер. Міжнар. наук.-творчої конф.; м. Київ; 2-3 травня 2012 р. / [редкол.: В.Г. Чернець (голов. ред.) та ін.]. – Одеса; К.; Варшава : НАКККіМ, 2012. – 248 с. – ISBN 966-452-100-7.
        Т65

Національна парламентська бібліотека України (1866-2015) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [упоряд. К.М. Науменко та ін.]. – К. : НПБ України, 2016. – 496 с.
        Н35

Лисенко Микола. Бібліографія [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [упоряд.: І.О. Негрейчук та ін.]. – Х. : Фоліо, 2009. – 223с. – ISBN 966-03-4729-8.
        Л63

Гончар Олесь [Текст] : біобібліогр. покажч. / [упоряд. О.М. Піхур та ін.]. – К. : Укр. письменник, 2013. – 759 с. – ISBN 966-579-374-8.
        Г65

Костенко Ліна [Текст] : біобібліогр. покажч. / [упоряд. Г.В. Волянська, Л.А. Кухар]. – К. : НПБ України, 2015. – 288 с.
        К72

Дончик Віталій Григорович [Текст] : [біобібліографія / уклад. Л.П. Сокіл, Т.В. Посудневська]. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Академперіодика, 2017. – 100 с. : 11с. іл. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-360-330-8.
        Д67

Українська біографістика [Текст] : зб. наук. праць Ін-ту біограф. дослідж. Вип. 14 / [редкол.: В.І. Попик (голов. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В.І Попика. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 384 с.
        У45

Національна академія наук України [Текст] : Анотований каталог книжкових видань 2016 року / [упоряд. М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко]. – К. : Академперіодика, 2017. – 436 с. – ISBN 966-360-334-6.
        Н35

Бібліотека Унівської Свято-Успенської Лаври: стародруки, рідкісні видання і рукописи [Текст] : каталог / [уклав Ю. Ясіновський; ред. В. Викшта]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 295 с. – ISBN 966-941-066-5.
        Б59

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : зміни та допов. (2011) : [пер. з англ.] / [підгот.: М.Й. Ахвердова та ін.]. – К. : Книжкова палата України, 2015. – 144 с. – ISBN 966-647-187-4.
        У59

Лобузін, І.  Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій [Текст] : монографія / І. Лобузін. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 216 с. – ISBN 966-02-8104-2.
        Л68

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : збірник. Вип.45. Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору / редкол.: В. І. Попик (голова) та ін. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 220 с.
        Н34

Богомолець, О.  Замок-музей Радомисль на Шляху Королів Via Regia [Текст] : [О. Богомолець] / О. Богомолець. – К. : [б.в.], 2013. – 127 с. – Авт. вказаний над вих. дан. - Текст парал. англ.
        Б74

Партико, З. В.  Основи редагування. У 2 кн. [Текст] : практикум. Кн.2 / З. В. Партико. – 2-е вид., переробл. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 130 с. – ISBN 966-941-049-8.
        П18

Засоби масової інформації як феномен культури і культура у засобах масової інформації [Текст] : матер. Всеукр. наук.-теорет. конф.; Київ; 10-11 червня 2011 р. / [редкол.: В.Г. Чернець (голова) та ін.)]. – К. : НАКККіМ, 2011. – 160 с.
        З-36

ЗМІ та демократичний розвиток України [Текст] : зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. дослідн.; м. Львів; 20 березня 2017 р. / [редкол.: О.Д. Кузнецова (голова) та ін.; упоряд. Ю.Р. Казімова]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 148 с. – ISBN 966-941-064-1.
        З-69

Гнатенко, Л. А.  Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги: уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ - початку XVII ст. [Текст] : монографія / Л. А. Гнатенко. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 476 с. – ISBN 966-02-7489-1.
        Г56

Яблоко (практична філософія) [Текст]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, [2017]. – 255 с.
        Я14

Прокопов, Д. Є.  Німецька філософія Нового часу: Просвітництво, Кант і рецепція критицизму [Текст] : підручник / Д. Є. Прокопов. – К. : Київський ун-т, 2013. – 895 с. – ISBN 966-439-664-3.
        П80

Культурологічна думка [Текст] : щорічник наук. праць. Вип. №10 / [редкол.: Ю.П. Богуцький (голова) та ін.]. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2016. – 248 с.
        К90

Мистецтво та життя [Текст] : зб. наук. праць / [І.М. Юдкін, О.М. Берегова, О.І. Оніщенко та ін.]. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2016. – 216 с. – ISBN 966-2241-39-6.
        М65

Черепанова, С. О.  Філософія освіти. Рефлексія над буттям Роду. Повноліття в Україні як духовна консолідація соціуму [Текст] : інтеркульт. проект / С. О. Черепанова. – Львів : Укр. ін-т ЄВРОСОЦІУМ, 2015. – 48 с. – ISBN 966-97505-0-1.
        Ч-46

Спіноза, Б.  Теологічно-політичний трактат [Текст] / Б. Спіноза ; пер. з латини В.Литвинов. – К. : Основи, 2003. – 237 с. – ISBN 966-500-029-2.
        С72

Дебре, Р.  Інтелектуальна влада у Франції [Текст] / Р. Дебре. – К. : Дух і Літера, 2008. – 308 с. – ISBN 966-378-087-0.
        Д25

Крістева, Ю.  Полілог [Текст] / Ю. Крістева ; пер. з фр. П.Таращука. – К. : Юніверс, 2004. – 480с. – ISBN 966-8118-01-4.
        К82

Белявский, И. Г.  Одесские, отнюдь не Тэвистокские лекции [Текст] : [навч. посіб.] / И. Г. Белявский. – Одесса : АстроПринт, 2000. – 412 с. – ISBN 966-549-320-5.
        Б44

Елрод, Г.  Чудовий ранок. Як не проспати життя [Текст] / Г. Елрод ; пер. з англ. Т. Заволоко. – К. : Наш Формат, 2017. – 176 с. – ISBN 617-7513-22-2.
        Е55

Лелюк, А. В.  Четырнадцать ошибок Афродиты [Текст] : Как перестать разрушать отношения? / А. В. Лелюк. – Васильков : Колофон, 2017. – 88 с. – ISBN 966-2498-22-6.
        Л43

Кові, С.-Р.  Дванадцять важелів успіху [Текст] / С.-Р. Кові ; [пер. з англ. Р. Клочка]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 208 с. – ISBN 617-679-322-9.
        К56

Гресь, Л. О.  Психологія особистості у кризі середнього віку [Текст] : монографія / Л. О. Гресь, К. І. Фоменко, Ю. Ю. Гресь. – Х. : Діса плюс, 2017. – 210 с. – ISBN 617-7384-48-8.
        Г80

Карпенко, Н. А.  Психологія творчості [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Карпенко. – Львів : ЛДУВС, 2016. – 156 с. – ISBN 617-511-221-2.
        К26

Предко, О. І.  Психологія релігії [Текст] : навч. посіб. / О. І. Предко. – К. : Київський ун-т, 2014. – 479 с. – ISBN 966-439-790-9.
        П71

Блюменкранц, М. А.  Общество мертвых велосипедистов [Текст] : сб. статей / М. А. Блюменкранц. – Х. : Права людини, 2017. – 372 с. – ISBN 617-7266-92-0.
        Б71

Лелюк, А. В.  Зависть - начало конца [Текст] : Отбрось все то, чем не являешься ты. (Персий) / А. В. Лелюк. – Васильков : Колофон, 2017. – 88 с. – ISBN 966-2498-20-2.
        Л43

Мурашкін, М. Г.  Основа ненаукової картини світу (релігійно-містичне та естетичне) [Текст] : монографія / М. Г. Мурашкін. – Д. : ПДАБА, 2010. – 148 с. – ISBN 966-323-068-9.
        М91

Келлі, В.  Тлумачення книги пророка Єзекіїля [Текст] / В. Келлі ; [пер. з англ. О. Дробко]. – Рівне : Живе слово, 2017. – 255 с. – ISBN 617-677-095-4.
        К34

Сміт, Г.  Останні слова: Євангеліє від Івана, 13-17 розділи [Текст] / Г. Сміт ; [пер. з англ. О. Дробко]. – Рівне : Живе слово, 2017. – 96 с. – ISBN 617-677-092-3.
        С50

Соловій, Р.  Феномен Виникаючої церкви у контексті теологічних та еклезіологічних трансформацій у сучасному західному протестантизмі [Текст] / Р. Соловій. – 2-ге вид., допов. – К. : Дух і Літера, 2016. – 352 с. – ISBN 966-378-448-9.
        С60

Iott, N.  A Miracle Work [Текст] / N. Iott, D. Miller, N. Miller. – [Житомир] : Kotvitckii V.B., 2016. – 111 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-1663-33-5.
        I-79

Шквір, В. Д.  Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. – 4-е вид., доопрац. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 404 с. – ISBN 966-941-038-2.
        Ш66

Україна у цифрах 2016 [Текст] : статист. зб. / [за ред. І.Є. Вернера]. – К. : Август Трейд, 2017. – 240 с. – ISBN 966-2224-74-0.
        У45

Соціологія [Текст] : зб. кейсів : навч.-метод. посіб. / [уклад. О.Є. Коваль та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 51 с. – ISBN 966-654-452-3.
        С69

Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності [Текст] : [монографія / авт. кол.: В. Горовий (кер. проекту) та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 202 с. – ISBN 966-02-8108-0.
        І-74

Шаповалова, Т. В.  Планування та інновації в соціальному розвитку [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Шаповалова. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 148 с. – ISBN 966-941-048-1.
        Ш24

Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір [Текст] / [наук.ред. О. Гарань]. – К. : Стилос, 2017. – 235 с. – ISBN 966-2399-45-5.
        Т65

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України [Текст]. №5-6(85-86) / голов. ред. О.О. Рафальський. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 363 с.
        Н34

Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні [Текст] / [авт. кол.: В. Войналович (кер.), С. Білошицький, О. Кривицька та ін.]. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 512 с. – ISBN 966-02-8215-5.
        Е88

Майборода, О. М.  Етнічність у міжнародній системі [Текст] / О. М. Майборода. – Вид. 2-е, випр. і допов. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 448 с. – ISBN 966-02-8218-6.
        М14

Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні [Текст] : аналіт. доп. / [О.О. Резнікова, А.О. Місюра, С.В. Дрьомов, К.Є. Войтовський]. – К. : НІСД, 2017. – 60 с. – ISBN 966-554-280-3.
        А43

Зовнішня політика України - 2007: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети [Текст] : щорічник / [В.Є. Бєлашов, І.В. Бураковський, А.І. Веселовський та ін.] ; під ред. Г.М. Перепелиці. – К. : Стилос, 2008. – 312 с. – ISBN 966-8518-94-2.
        З-78

Кравченко, В. І.  Звільнення від "малоросійства" [Текст] / В. І. Кравченко. – К. : Фенікс, 2017. – 308 с. – ISBN 966-136-408-9.
        К78

Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики [Текст] : [монографія / авт.кол.:М.І. Михальченко (керівник), О.О. Рафальський, І.М. Кучеренко та ін.]. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 440 с. – ISBN 966-02-8036-6.
        Т65

Федьков, О. М.  Українська соціал-демократична спілка на початку ХХ ст.: у пошуках ідейно-політичної ідентичності [Текст] : монографія / О. М. Федьков. – Кам‘янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2017. – 600 с. – ISBN 966-643-091-8.
        Ф35

Осецький, В. Л.  Інвестування [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Осецький, П. П. Мазурок, О. П. Гузенко. – К. : Київський ун-т, 2014. – 383 с. – ISBN 966-439-788-6.
        О-72

Вийти з пітьми [Текст] : Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні / [авт.-уклад. Б.М. Андрушків та ін.]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2017. – 232 с. – ISBN 617-7331-40-6.
        В42

Степанов, О. П.  Інноваційний бізнес [Текст] : навч. посіб. / О. П. Степанов, Н. П. Гончарова, Г. О. Андрощук. – К. : Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 415 с. – ISBN 966-598-354-7.
        С79

Гринев, Б. В.  Инноватика [Текст] : учеб. пособ. / Б. В. Гринев, В. А. Гусев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Х. : ИСМА, 2010. – 352 с. – ISBN 966-02-5646-0.
        Г85

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір [Текст] : матер. ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Одеса, 11-13 вересня 2017 р. / [ред.рада Б.А. Маліцький (голова ради) та ін.]. – К. : Фенікс, 2017. – 339 с. – ISBN 966-136-444-7.
        П78

Головатюк, В. М.  Інвестиційна привабливість інноваційної сфери економіки України [Текст] : [монографія] / В. М. Головатюк. – К. : Фенікс, 2012. – 364 с. – ISBN 966-136-047-0.
        Г61

Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС [Текст] : [уклад. Ю. Капіцей та ін.] ; за ред. Г. Авігдора, Ю. Капіци. – К. : Фенікс, 2011. – 704 с. – ISBN 966-651-919-4.
        З-19

Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств, регіонів та країн в умовах ринкового середовища [Текст] : Всеукр. наук.-практ. конф. мол. вчених і студ.; Дніпро; 19 квітня 2017 р. : тези доп. / [орг. ком.: О.А. Паршина (голова) та ін.]. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. – 56 с. – ISBN 966-434-374-6.
        П78

Подлесная, В. Г.  Логико-исторические основания формирования социально-экономических циклов [Текст] : монография / В. Г. Подлесная. – К. : Ин-т экономики и прогнозирования НАН Украины, 2017. – 444 с. – ISBN 966-02-8239-1.
        П44

Атипичная занятость и прекаризация труда в Украине [Текст] / [под ред. В. Дудина, З. Поповича ]. – К. : Центр социальных и трудовых исследований, 2017. – 69 с. – ISBN 617-7157-47-1.
        А92

Сухоруков, А. І.  Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України [Текст] : монографія / А. І. Сухоруков, Ю. М. Харазішвілі. – К. : НІСД, 2012. – 368 с. – ISBN 966-554-192-9.
        С91

Фінансова політика як складова економічного розвитку [Текст] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Київ; 12-13 квітня 2017 р. / [редкол.: І.Я. Чугунов (відп. ред.) та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2017. – 232 с. – ISBN 966-629-816-7.
        Ф59

Величкін, В. О.  Банківське кредитування [Текст] : [монографія] / В. О. Величкін, В. О. Гордієнко, М. В. Тимошенко. – Д. : Акцент ПП : УМСФ, 2017. – 168 с. – ISBN 966-921-122-4.
        В27

Диба, О. М.  Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки [Текст] : монографія / О. М. Диба. – К. : КНЕУ, 2015. – 387 с. – ISBN 966-926-050-5.
        Д44

Паризький, І. В.  Державне управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України [Текст] : монографія / І. В. Паризький. – К. : Національна академія управління, 2017. – 344 с. – ISBN 617-7386-08-6.
        П18

How-to, або посібник реформатора [Текст] : Проектний офіс Національної ради реформ: досвід, досягнення, уроки / [редкол.: А.Чухай та ін.]. – К. : BAITE, 2017. – 194 с.
        Х12

How-to, of Reformer‘s Manual [Текст] : Project Management Office of the National Reforms Council: experience, achievements, lessons learned. – К. : RVS Print, 2017. – 194 p. – Англ. мовою.
        H84

Колесников, А. В.  Затраты на производство [Текст] : избранные науч. труды / А. В. Колесников. – Х. : УкрГАЖТ, 2013. – 338 с. – ISBN 617-654-007-6.
        К60

Менеджмент туристичної галузі [Текст] : підручник / О.М. Білоусов, О.Є. Лугінін, О.С. Морозова, Л.В. Соколова. – Херсон : Гельветика, 2017. – 580 с. – ISBN 966-916-314-1.
        М50

Шпичак, О. М.  Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення [Текст] : [монографія] / О. М. Шпичак, О. В. Боднар, О. О. Шпичак. – К. : Компринт, 2017. – 545 с. – ISBN 966-929-464-8.
        Ш83

Лук‘яненко, О. Д.  Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності [Текст] : монографія / О. Д. Лук‘яненко. – К. : КНЕУ, 2015. – 298 с. – ISBN 966-926-043-7.
        Л84

Траут, Д.  Позиционирование: битва за умы [Текст] : [пер. с англ.] / Д. Траут, Э. Райс. – 20-е изд., юбилейное. – С.Пб. : Питер, 2009. – 336 с. – (Деловой бестселлер). – ISBN 5-469-01636-6.
        Т65

Ткаченко, А. М.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. М. Ткаченко, О. І. Дідченко. – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 353 с. – ISBN 617-7478-07-1.
        Т48

Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / А.О. Босак, О.Ю. Григор‘єв, Ю.В. Малиновський, В.П. Далик. – Львів : Міські інформаційні системи, 2017. – 365 с. – ISBN 966-1577-30-4.
        М58

Довгань, В.  Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та огляд торгової політики України [Текст] : [підручник] / В. Довгань. – Львів : Панорама, 2016. – 320 с. – ISBN 617-7227-16-7.
        Д58

Філіпенко, Т. М.  Основи правознавства. 9 кл. [Текст] : підручник / Т. М. Філіпенко, В. Л. Сутковий. – К. : Генеза, 2017. – 208 с. – ISBN 966-11-0859-1.
        Ф53

Герц, А. А.  Правознавство [Текст] : навч. посіб. / А. А. Герц, С. Й. Кравчук. – Хмельницький : ХУУП, 2017. – 279 с. – ISBN 617-7169-98-6.
        Г41

Правозастосування: теорія, методологія та практика [Текст] : зб. матер. Міжнар. юридичної наук.-практ. конф.; Матер. круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: істор.-правові уроки та сучасні реалії"; м. Київ; 13 квітня 2017 р.: тези доп. / [кол. авт.: А.Ю, Бойчук, М.А. Бурдоносова, А.В. Заїка та ін.]. – К. : Економічна думка, 2017. – 312 с. – ISBN 966-654-458-5.
        П68

Правова держава [Текст] : щорічник наук. праць. Вип. 27 / [редкол.: Ю.С.Шемшученко (голов. ред.) та ін.]. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – 694 с.
        П68

Мікічурова, О. В.  Принцип взаємної вигоди в міжнародному економічному праві [Текст] : [монографія] / О. В. Мікічурова. – К. : Сталь, 2017. – 248 с. – ISBN 617-676-121-1.
        М59

Двадцать пять лет белорусско-германских отношений: перспективы и возможные точки соприкосновения [Текст] : сб. мат. Междунар. науч.-практ. конф.: г. Минск; 20 апреля 2017 г. / под. ред. А.В. Русаковича. – К. : Фонд им. Ф. Эберта, 2017. – 65 с. – ISBN 617-7157-48-8.
        Д22

Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави [Текст] : зб. тез VI Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Львів; 30 травня 2017 р. / [відп. за вип. Т.З. Гарасимів]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 248 с. – ISBN 966-941-060-3.
        З-38

Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні [Текст] : [монографія / авт. кол.: В. Попик (кер. проекту) та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 220 с. – ISBN 966-02-8010-6.
        О-75

Становище правозахисників на підконтрольних уряду територіях України: три роки після Євромайдану [Текст] / [під заг. ред. Т. Печончик]. – К. : Центр інформації про права людини, 2017. – 52 с. – ISBN 966-2403-15-2.
        С76

Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина [Текст] / [уклад. В.М. Бевзенко та ін.]. – К. : Дакор, 2016. – 464 с. – ISBN 617-7020-72-0.
        Н34

Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб [Текст] : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Ужгород; 20 квітня 2017 р. / [редкол.: О.Я. Рогач (голова) та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 160 с. – ISBN 617-7404-44-5.
        З-46

Доклад о нарушениях прав человека в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Станично-Луганский сектор [Текст] / Ю. Асеев, Я. Смелянская, А. Егорова, Ф. Данильченко. – Х. : Права людини, 2017. – 90 с. – ISBN 617-7266-97-5.
        Д63

Імплементація міжнародних стандартів у сфері запобігання неналежному поводженню в діяльність органів кримінальної юстиції України [Текст] / авт. кол.: М. Гнатковський, Ю. Бєлоусов, С. Швець та ін.; під заг. ред. Ю.Л. Бєлоусова. – К. : Рада Європи : Фенікс, 2016. – 189 с. – ISBN 966-136-406-5.
        І-54

Змагальність у кримінальному провадженні: історія, сучасність та зарубіжний досвід [Текст] : Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Хмельницький; 12-13 травня 2017 р. / [кол. авт.: І.В. Басиста, Н.В. Хмелевська, А.В. Меланчук та ін. ; орг. ком.: О.М. Омельчук та ін. ]. – Хмельницький : ХУУП, 2017. – 120 с. – ISBN 617-7169-99-3.
        З-69

Сучасний в‘язничний менеджмент [Текст] / [підгот. Дж. Макгакін]. – К. : Рада Європи : КІС, 2017. – 100 с. – ISBN 617-684-178-4.
        С91

Сімсон, О. Е.  Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері [Текст] : монографія / О. Е. Сімсон. – Х. : Право, 2013. – 448 с. – ISBN 966-458-457-6.
        С37

Смітюх, А. В.  Корпоративне право у схемах [Текст] : навч. посіб. / А. В. Смітюх. – Вид. 5-е, змін. і допов. – Одеса : ОНУ, 2017. – 322 с. – ISBN 617-689-203-8.
        С50

ІТ право [Текст] / [авт. кол.: О.П. Джочка, В.М. Мартин, Ю.Я. Самагальська та ін.] ; за заг. ред. О.С. Яворської. – Львів : Левада, 2017. – 470 с. – ISBN 617-7527-07-6.
        І-92

Біла книга: Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України [Текст] / за заг. ред. В.І. Полохала. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 448 с. – ISBN 966-611-639-3.
        Б61

Державна служба країн Східного партнерства: результати порівняльного дослідження реформи державної служби [Текст] : [посібник / авт.кол.: М. Канавець (кер.), Ю. Лихач, А. Кукуля, К.О. Ващенко] ; за заг. ред. К.О. Ващенка. – 2-е вид., допов. – К. : Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС, 2017. – 132 с. – ISBN 617-7361-26-7.
        Д36

Становлення та розвиток публічної політики в Україні [Текст] : зб. тез Всеукр. заочної наук.-практ. конф.; м. Хмельницький; 15 червня 2017 р. / [відп. ред. М.П. Вавринчук]. – Хмельницький : ХУУП, 2017. – 112 с. – ISBN 617-7169-97-9.
        С76

Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) [Текст]. Вип.1(7) / [редкол.: О.І. Кравчук (голова) та ін.]. – Одеса : ВА, 2017. – 154 с. – (Технічні науки).
        З-41

Базалук, О. О.  Теория войны и мира, Геофилософия Европы [Текст] / О. О. Базалук. – К. : МФКО, 2016. – 246 с. – ISBN 966-8122-19-5.
        Б17

Вклоняємось доземно українському солдату [Текст] / [літ. ред. Т. Король]. – 3-е вид. – К. : Народна армія, 2016. – 196 с. – ISBN 966-2726-45-9.
        В56

Вклоняємось доземно українському солдату [Текст] / [літ. ред. Т. Король]. – 2-е вид. – К. : Народна армія, 2015. – 196 с. – ISBN 966-2726-28-2.
        В56

Окландер, М. А.  Поведінка споживача [Текст] : навч. посіб. / М. А. Окландер, І. О. Жарська. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 208 с. – ISBN 617-673-269-3.
        О-50

Журавльова, Т. О.  Страхування [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Журавльова, М. А. Дем‘янчук. – Одеса : Освіта України, 2017. – 320 с. – ISBN 617-7366-42-2.
        Ж91

Сокол, М. О.  Система педагогічних понять: закономірності розвитку [Текст] : монографія. Ч. 1 / М. О. Сокол. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 462 с. – ISBN 966-654-449-3.
        С59

Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях [Текст] : [кол. монография]. Т. 3 / [под ред. О.А. Базалука]. – К. : МФКО, 2013. – 340 с. – ISBN 966-8122-66-4.
        О-23

Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 (17) / [редкол.: А.С. Дем‘янчук (голов.ред.) та ін.]. – Рівне : МЕГУ ім. С. Дем‘янчука, 2017. – 220 с. – ISBN 966-7359-77-5.
        П86

Проблеми сучасної освіти [Текст] : зб. наук.-метод. праць. Вип. 7 / [редкол.: Ю.В. Холін (голов. ред.) та ін.]. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 164 с. – ISBN 966-285-326-1.
        П78

Педагогічна освіта: теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 25. Психологія. Педагогіка / [редкол.: В.О. Огнев‘юк та ін.]. – К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 144 с.
        П24

Бартків, О. С.  Діяльність соціального педагога в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. С. Бартків, В. Г. Грановський, Є. А. Дурманенко. – Луцьк : Аква Прінт, 2017. – 300 с. – ISBN 617-7543-00-7.
        Б26

Любов перемагає: Справжні герої [Текст] / [уклад. Д. Уілліс] ; [пер. з англ. В. Степанова, І. Цюх]. – К. : Східноєвропейська місія, 2017. – 120 с. – ISBN 617-7226-95-5.
        Л93

Формування системи знань з історії образотворчого мистецтва учнів шкіл естетичного виховання [Текст] : матер. Міжнар. наук.-метод. семінару; м. Херсон; 15-17 червня 2016 р. / [за ред. Ю.В. Сліпіч]. – Херсон : ФОП Савченко А.В., 2016. – 328 с. – ISBN 966-97507-1-6.
        Ф79

Альманах серебряного века [Текст] : Характеристика эпохи. Оценка творчества. Воспоминания. Разработки уроков / [отв. за вып. А.Н. Кондряков]. – К.; Васильков : Журн. "Русская школа" : Колофон, 2017. – 96 с. – (Б-чка журнала "Русская школа" ; вып.7).
        А57

Порадник учителя (викладача) історії [Текст] : навч.-метод. посіб. / [упоряд. Г.І. Фінін та ін.; за ред. О.В. Колесникової]. – Х. : Діса плюс, 2017. – 248 с. – ISBN 617-7384-46-4.
        П59

Ландрет, Л.-Е.  Правильне виховання характеру дітей [Текст] / Л.-Е. Ландрет. – К. : Східноєвропейська гуманітарна місія, 2017. – 224 с. – ISBN 617-7400-00-3.
        Л22

Амонашвили, Ш. А.  Как любить детей (Опыт самоанализа) [Текст] / Ш. А. Амонашвили. – Д. : Арт-Пресс, 2017. – 136 с. – ISBN 966-348-406-8.
        А62

Інноватика у вихованні [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 / [редкол.: О.Б. Петренко (голова) та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2017. – 290 с.
        І-66

Психолого-педагогічний пошук [Текст] : зб. студ. наук. праць за матер. ІІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми дошкільної освіти: перспективи, інновації, розвиток"; 16-17 лютого. Вип. 3 (1) / редкол.: Т.О. Пономаренко та ін.]. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2017. – 242 с.
        П86

Психолого-педагогічний пошук [Текст] : зб. студ. наук. праць за матер. ІІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми дошкільної освіти: перспективи, інновації, розвиток"; 16-17 лютого. Вип. 3 (2) / редкол.: Т.О. Пономаренко та ін.]. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2017. – 264 с.
        П86

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін [Текст] : посіб. для вителя / [Т. Бакка, О. Волошенюк, Л. Гуменюк та ін.; за ред. В. Іванова та ін.]. – К. : Центр вільної преси : Академія української преси, 2016. – 201 с. – ISBN 966-2123-69-2.
        М42

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). У 2 т. [Текст] : зб. наук. праць. Т.1. Вип.9 / [за ред. В.М. Синьова та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 326 с.
        А43

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). У 2 т. [Текст] : зб. наук. праць. Т.2. Вип.9 / [за ред. В.М. Синьова та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 310 с.
        А43

Педагогіка вищої школи [Текст] : хрестоматія / [упоряд. В.А. Бугров, А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин]. – К. : Київський ун-т, 2016. – 544 с. – ISBN 966-439-869-2.
        П24

Дороз, В. Ф.  Методика викладання української мови у вищій школі [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Дороз. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 176 с. – ISBN 966-364-738-8.
        Д69

Мушкетик, Л. Г.  Персонажі української народної казки [Текст] : монографія / Л. Г. Мушкетик. – К. : Укр. письменник, 2014. – 360 с. – ISBN 966-579-440-0.
        М93

Створення екологічних коридорів в Україні [Текст] : посіб. щодо законодавства, ландш.-екол. моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронних об‘єктів на підставі досвіду в Карпатах / [авт.-ред.: Ф. Деодатус, Л. Проценко, А.-Т. Башта та ін.]. – К. : Журнал "Радуга", 2010. – 160 с. – ISBN 90-79341-06-1.
        С78

Природа Малополіського Погориння: Рослинний світ [Текст] / В.В. Новосад, О.Ф. Щербакова, К.В. Новосад та ін. – К.; Хмельницький : Поліграфіст, 2015. – 400 с. : іл. – ISBN 966-8819-27-8.
        П77

Смарагдова мережа в Україні [Текст] / О.Р. Болтачов, Я.П. Дідух, О.В. Дудкін та ін.; під ред. Л.Д. Проценка. – К. : Хімджест, 2011. – 191 с. – ISBN 966-8537-78-3.
        С50

Реєстр річок Вінницької області [Текст] : Басейнове управління водними ресурсами р. Південний Буг : довід. посіб. / авт.-уклад. Ю.С. Гавриков. – Вінниця; К. : Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2011. – 30 с.
        Р33

Деснянський екологічний коридор [Текст] / [О. Василюк, В. Костюшин, Є. Прекрасна ті ін.]; під заг. ред. В. Костюшина, Є. Прекрасної. – К. : НЕЦУ, 2010. – 164 с.
        Д37

Протасов, О. О.  Біогеоміка. Екосистеми світу в структурі біосфери [Текст] / О. О. Протасов. – К. : Академперіодика, 2017. – 382 с. – ISBN 966-360-333-9.
        П83

Математика. 6 кл. [Текст] : підручник / Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. – К. : Освіта, 2017. – 304 с. – ISBN 617-656-303-7.
        М34

Вища та прикладна математика [Текст] : зб. завдань / [уклад. О.Г. Холод та ін.]. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. – 84 с. – ISBN 966-434-387-6.
        В55

Бевз, Г. П.  Алгебра. 9 кл. [Текст] : підручник / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Освіта, 2017. – 272 с. – ISBN 617-656-750-9.
        Б36

Усі готові домашні роботи + Пояснення до розв‘язань + Твори. 8 кл. У 2 т. [Текст]. Т. 1 / [Н.Г. Соколик, І.О. Носова, Т.В. Годун та ін.]. – К. : Час майстрів, 2017. – 992 с. – ISBN 966-915-196-4.
        У74

Бевз, Г. П.  Геометрія. 9 кл. [Текст] : підручник / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. – К. : Освіта, 2017. – 272 с. – ISBN 617-656-751-6.
        Б36

Бурда, М. І.  Геометрія. 9 кл. [Текст] : підручник / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. – К. : Оріон, 2017. – 224 с. – ISBN 617-7485-16-1.
        Б91

Жиленко, Т. І.  Обчислення та застосування кратних і криволінійних інтегралів [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Жиленко, О. А. Білоус. – Суми : СДУ, 2017. – 224 с. – ISBN 966-657-657-9.
        Ж72

Астрономічний енциклопедичний словник [Текст] / [кол. авт.: А.О. Корсунь, Л.Р. Лісіна, Л.С. Пілюгін та ін. ; за заг. ред. І.А. Климишина, А.О. Корсунь]. – Львів : ГАО НАН України : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 548 с. – ISBN 966-613-263-Х.
        А91

Усі готові домашні роботи + Пояснення до розв‘язань + Твори. 8 кл. У 2 т. [Текст]. Т. 2 / [Н.В. Кнорр, І.І. Кисла, М.О. Українка та ін.]. – К. : Час майстрів, 2017. – 640 с. – ISBN 966-915-197-1.
        У74

Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка [Текст] : підручник / [кол.авт.: О.М. Яхно, О.В. Узунов, О.Ф. Луговський та ін.] ; за ред. О.М. Яхна. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 711 с. – ISBN 966-641-687-5.
        П75

Попель, П. П.  Химия. 9 кл. [Текст] : учебник для общеобраз. учеб. завед. с обуч. на рус. яз. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2017. – 248 с. – ISBN 966-580-517-5.
        П57

Піх, З. Г.  Окиснення ненасичених сполук. Кінетика, механізми, проблеми селективності реакцій [Текст] : монографія / З. Г. Піх, В. В. Івасів, Р. В. Небесний. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 236 с. – ISBN 966-941-046-7.
        П36

Біологія індивідуального розвитку [Текст] : практикум : навч. посіб. / М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, О.К. Вороніна, Л.М. Пазюк. – К. : Київський ун-т, 2014. – 271 с. – ISBN 966-439-787-9.
        Б63

Матеріали до української етнології [Текст] : щорічник : зб. наук. праць. Вип.15(18) / [редкол.: Г. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – К. : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2016. – 250 с.
        М34

Костюшин, В. А.  Огляд програм моніторингу біорізноманіття в Україні [Текст] / В. А. Костюшин, Т. Л. Андрієнко, В. П. Мельничук. – К. : Національний екологічний центр України, 2008. – 80 с.
        К72

Методичні рекомендації з питань інтегрованого управління водними ресурсами, збереження водно-болотного різноманіття, створення екомережі та органічного землеробства [Текст] / [ред. Т.Б. Марушевський]. – К. : Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2011. – 120 с.
        М54

Делани, С.  Руководство по методологии мониторинга водоплавающих птиц: общие подходы к организации и проведению учетов [Текст] / С. Делани. – К. : Черноморская программа Ветландс Интернешнл, 2011. – 64 с. – Укр. та англ. мовами.
        Д29

Analysis of information sources on waterbird migration in Azov-Black Sea region of Ukraine: bibliography, count result and ring recoveries [Текст] / [V.A. Kostiushyn, I.I. Chernichko, A.M. Poluda, R.N. Chernichko]. – Kiev : Wetlands International Black Sea Programme, 2011. – 89 p. – Англ. мовою.
        A53

Results of the Autumn 2010 Migratory Waterbird Counts in the Azov-Black Sea Coastal Wetlands of Ukraine Georgia and Turkey [Текст] / [V. Kostiushyn, J. Chernichko, I. Goradze and other]. – Kiev : Wetlands International Black Sea Programme, 2011. – 36 p. – Англ. мовою.
        R45

Анатомія людини. У 3 т. [Текст] : підручник. Т. 1 / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін та ін. – Вид. 6-е, доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 368 с. – ISBN 966-382-646-2.
        А64

Бондаренко, В. И.  Угольная шахта [Текст] : учебник / В. И. Бондаренко, Н. К. Руденко, В. Ю. Медяник. – Д. : НГУ, 2017. – 270 с.
        Б81

Основи здоров‘я. 8 кл. [Текст] : підручник / [Т.Є. Бойченко, І.П. Василашко, О.К. Гурська, Н.С. Коваль]. – К. : Генеза, 2016. – 144 с. – ISBN 966-11-0704-4.
        О-75

Основи здоров‘я. 9 кл. [Текст] : підручник / І.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко. – К. : Алатон, 2017. – 224 с. – ISBN 966-2663-48-8.
        О-75

Основы здоровья. 9 кл. [Текст] : учебник / И.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко. – К. : Алатон, 2017. – 224 с. – ISBN 966-2663-48-8.
        О-75

Гущина, Н. І.  Основи здоров‘я. 9 кл. [Текст] : підручник / Н. І. Гущина, С. В. Василенко, Л. П. Колотій. – Х. : Сиция, 2017. – 192 с. – ISBN 617-7205-56-1.
        Г98

Основи здоров‘я. 4 кл. [Текст] : підручник / І.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко. – К. : Алатон, 2017. – 144 с. – ISBN 966-2663-50-1.
        О-75

Екстрена та невідкладна медична допомога [Текст] : навч. посіб. / [О.Ю. Бодулев, О.М. Дикий, А.І. Могильник та ін.] ; за заг. ред. Д.А. Шкурупія. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 240 с. – ISBN 966-382-654-7.
        Е45

Kabanova, M.  Health Care System [Текст] = Здравоохранение в Украине и за рубежом : Англ. яз. (углубленное изучение) : учеб. пособ. / M. Kabanova, T. Plekhanova, P. Bradbeer. – Д. : Allfred Nobel University, 2017. – 56 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-434-386-9.
        K11

Бенюх, Н. Ф.  Історія фармації Галичини (ХІІІ - ХХ ст.) [Текст] : навч. посіб. / Н. Ф. Бенюх. – Львів : Атлас, 1999. – 216 с. – ISBN 966-573-131-9.
        Б46

Основи психотерапії [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: К.В. Седих, О.О. Фільц, В.І. Банцер та ін.] ; за ред. К.В. Седих, О.О. Фільц. – К. : Академія, 2017. – 192 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-516-8.
        О-75

Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ [Текст] / [редкол.: І.В. Чопей (голова) та ін.]. – Ужгород : Рік-У, 2017. – 128 с. – ISBN 617-7404-30-8.
        М34

Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у стоматолога [Текст] : навч. посіб. / І.Г. Купновицька, Ю.Г. Кононенко, Н.В. Нейко, М.М. Рожко ; за ред. Ю.Г. Кононенка, І.Г. Купновицької. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 288 с. – ISBN 966-382-647-9.
        Н40

Здобутки та перспективи у боротьбі з інфекційними захворюваннями (мікробіологія, ветеринарія, фармація) [Текст] : матер. наук.-практ. конф.; м. Харків; 18-19 травня 2017 р. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 150 с. – ISBN 617-7256-81-5.
        З-46

Клінічне обстеження дитини [Текст] : [навч. посіб.] / О.В. Катілов, Д.В. Дмитрієв, К.Ю. Дмитрієва, С.Ю. Макаров. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 520 с. – ISBN 966-382-656-1.
        К49

Лебедєв, Д. В.  Трудове навчання: технічні види праці. 9 кл. [Текст] : підручник / Д. В. Лебедєв, А. М. Гедзик, В. В. Юрженко. – Х. : Сиция, 2017. – 224 с. – ISBN 617-7205-58-5.
        Л33

Трудове навчання: (технічні види праці). 9 кл. [Текст] : підручник / [В.М. Гащак, Б.М. Терещук, С.М. Дятленко, В.П. Тименко]. – К. : Генеза, 2017. – 232 с. – ISBN 966-11-0860-7.
        Т78

Кулик, М. М.  Концептуальні підходи до розвитку енергетики України [Текст] : аналіт. матер. / М. М. Кулик, В. П. Горбулін, О. В. Кириленко. – К. : Ін-т загальної енергетики НАН України, 2017. – 78 с. – ISBN 966-02-8281-0.
        К90

Енергозабезпечення технологічних процесів [Текст] : матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. пам‘яті І.І. Мартиненка та з нагоди 85-річчя ТДАУ; м. Мелітополь; 8-9 червня 2017 р. / [орг.ком.: В.М. Кюрчев та ін.]. – Мелітополь : ТДАТУ, 2017. – 113 с.
        Е62

Білик, О. В.  Електротехніка у прикладах і задачах [Текст] : навч. посіб. / О. В. Білик. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. – 178 с. – ISBN 617-639-144-9.
        Б67

Бахор, З. М.  Проектування підстанцій електричних мереж [Текст] : навч. посіб. / З. М. Бахор, А. В. Журахівський. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 308 с. – ISBN 966-941-037-5.
        Б30

Находкін, М. Г.  Фізичні основи мікро- та наноелектроніки в задачах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Находкін, П. В. Мельник, А. О. Голобородько. – К. : Київський ун-т, 2014. – 350 с. – ISBN 966-439-774-9.
        Н34

Пластична деформація металів [Текст] : [кол. монографія] / під ред. Я.В. Фролова. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 290 с. – ISBN 966-921-124-8.
        П37

Буданов, В. О.  Основи конструювання [Текст] : навч. посіб. / В. О. Буданов, Ю. О. Яковлев, В. В. Милованова. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2017. – 140 с. – ISBN 617-7424-59-7.
        Б90

Тимощук, О. О.  Ліси Хмельниччини [Текст] / О. О. Тимощук, М. А. Зведенюк, В. В. Климчук ; [О.О. Тимощук, М.А. Зведенюк, В.В. Климчук]. – Хмельницький : Поліграфіст, 2017. – 264 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-8819-32-2.
        Т41

Методика розроблення та норми витрат матеріалів на ремонт сільськогосподарської техніки [Текст] / [І.М. Демчак, В.Ф. Іваненко, В.М. Івченко та ін.]. – К. : Украгропромпродуктивнісь, 2017. – 404 с. – (Б-ка спеціаліста АПК "Економічні нормативи"). – ISBN 617-613-052-9.
        М54

Сивашский регион: краткая социально-экономическая характеристика [Текст] / под общ. ред. В.А. Костюшина, Г.В. Фесенко. – К. : Черноморская программа Ветландс Интернешнл, 2007. – 178 с.
        С34

Атлас морфологічних ознак сортів рослин групи зернових [Текст] : наочне допов. до Методики проведення інспектування насінницьких посівів зернових видів / [підгот. В.І. Сорока та ін.]. – К. : Фенікс, 2011. – 206 с.
        А92

Атлас морфологічних ознак сортів (гібридів) кукурудзи (Zea mays L.) [Текст] : допов. до Методики проведення експертизи сортів (гібридів) кукурудзи на ВОС / [підгот. В.Л. Жемойда та ін.]. – К. : Алефа, 2007. – 46 с.
        А92

Атлас морфологічних ознак сортів троянди (Rosa L.) [Текст] : допов. до Методики проведення експертизи сортів троянди на відмінність, однорідність та стабільність / [підгот. С.В. Гаценко, С.В. Васьківська]. – К. : Алефа, 2009. – 63 с.
        А92

Байрак, О. М.  Моє улюблене дерево [Текст] : автобіографічний нарис / О. М. Байрак. – Полтава : ФОП Говоров С.В., 2017. – 46 с. : іл. – ISBN 966-2764-17-8.
        Б18

Шульгина, Л. М.  Справочник огородника [Текст] / Л. М. Шульгина. – Х. : Фолио, 2013. – 350 с. – (Мир увлечений). – ISBN 966-03-6300-7.
        Ш95

Атлас морфологічних ознак салату посівного Lactuca sativa L. [Текст] : допов. до Методики проведення експертизи сортів салату посівного на відмінність, однорідність і стабільність / [підгот. О.Ю. Барабаш та ін.]. – К. : Фенікс, 2010. – 76 с.
        А92

Довідник квітникаря-любителя [Текст] / [Т.М. Черевченко, В.В. Капустян, Л.М. Яременко та ін.]; за ред. Т.М. Черевченко. – К. : Урожай, 1994. – 368 с. – ISBN 5-337-01502-8.
        Д58

Основи тваринництва і ветеринарної медицини [Текст] : [підручник / А.І. Вертійчук, В.П. Бородай, Ю.А. Глєбова та ін.]; за ред. А.І. Вертійчука. – К. : Вища освіта, 2011. – 688 с. – ISBN 966-8081-80-4.
        О-75

Охотник, С. И.  Управленческий учет: продвинутый уровень [Текст] : [учеб. пособ.] / С. И. Охотник, Н. М. Свичкарь. – 4-е изд. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 716 с. – ISBN 966-921-118-7.
        О-92

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" [Текст]. Вип.13 / [редкол.: Ю.С. Бараш (голов. ред.) та ін.]. – Д. : ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2017. – 100 с.
        З-41

Організація та проектування логістичних систем [Текст] : підручник / [авт. кол.: М.П. Денисенко, Л.Г. Шморгун, О.С. Бондаренко та ін.]; за ред. М.П. Денисенка та ін. – Вид. 2-е, переробл. та допов. – К. : Міленіум, 2016. – 388 с. – ISBN 966-8063-74-91.
        О-64

Маркетингове управління конкурентоспроможністю [Текст] : VIII Міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених та студ.; Дніпро; 31 березня 2017 р. : тези доп. / [орг. ком.: І.В. Тараненко (голова) та ін.]. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. – 220 с. – ISBN 966-434-388-3.
        М26

Дима, О. О.  Маркетингова товарна політика посередницького підприємства [Текст] : монографія / О. О. Дима. – К. : КНЕУ, 2015. – 431 с. – ISBN 966-926-066-6.
        Д46

Окландер, Т. О.  Модернізація маркетингової діяльності промислових підприємств [Текст] : монографія / Т. О. Окландер. – Донецьк : Ноулідж, 2013. – 292 с. – ISBN 617-579-832-4.
        О-50

Верхівкер, Я. Г.  Технологічний інжиніринг підприємств харчової галузі [Текст] : навч. посіб. / Я. Г. Верхівкер, О. С. Бессараб, Т. І. Нікітчіна ; [Я.Г. Верхівкер, О.С. Бессараб, Т.І. Нікітчіна]; за ред. Я.Г. Верхівкера. – Одеса : Освіта України, 2017. – 144 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-7366-26-2.
        В36

Хімічна технологія та інженерія [Текст] : Міжнар. наук.-практ. конф.; Львів; 26-30 червня 2017 р.: зб. тез доп. / [редкол.: В.М. Атаманюк (відп.ред.) та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 444 с. – ISBN 966-941-068-9.
        Х46

Технологічні основи виготовлення біопалива з рослинних відходів та їх композитів [Текст] : могорафія / В.В. Клименко, В.І. Кравченко, В.М. Боков, В.І. Гуцул. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2017. – 162 с. – ISBN 617-7079-53-7.
        Т38

Системи акумулювання і трансформації сонячної енергії [Текст] : монографія / К.М. Сухий, Я.М. Козлов, О.А. Бєляновська, М.П. Сухий. – Д. : УДХТУ, 2017. – 168 с. – ISBN 617-7478-03-3.
        С40

Технологія консервованих продуктів. Лабораторний практикум [Текст] : навч. посіб. / А.Т. Безусов, Я.Г. Верхівкер, В.М. Сторожук та ін. – Одеса : Освіта України, 2017. – 188 с. – ISBN 617-7366-24-8.
        Т38

Кулешова, С. Г.  Лабораторний практикум з основ композиції [Текст] : навч. посіб. / С. Г. Кулешова, О. М. Лущевська. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 117 с. – ISBN 966-330-284-3.
        К90

Мачача, Т. С.  Трудове навчання: обслуговуючі види праці. 9 кл. [Текст] : підручник / Т. С. Мачача, Т. В. Стрижова. – Х. : Сиция, 2017. – 240 с. – ISBN 617-7205-57-8.
        М37

Мистецтво. 9 кл. [Текст] : підручник / Н.В. Назаренко, Н.В. Чєн, Д.О. Севастьянова, М.М. Мерзлікіна. – Х. : Оберіг, 2017. – 256 с. – ISBN 966-8689-38-3.
        М65

Масол, Л. М.  Мистецтво. 9 кл. [Текст] : підручник / Л. М. Масол. – К. : Освіта, 2017. – 224 с. – ISBN 617-656-681-6.
        М31

Прищенко, С. В.  Основи рекламного дизайну [Текст] : підручник / С. В. Прищенко, Є. А. Антонович. – К. : НАКККіМ, 2017. – 384 с. – ISBN 966-452-242-4.
        П77

Художня культура: Актуальні проблеми [Текст] : науковий вісник. Вип. 12 / редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін. – К. : ІПСМ НАМ України, 2016. – 288 с.
        Х98

Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи [Текст] : [за матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ; 20-21 грудня 2012 р.] : зб. наук. праць / [редкол.: В.Г. Чернець (голова) та ін.]. – К. : НАКККіМ, 2013. – 252 с.
        Д50

Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ; 15-16 грудня 2011 р. / [редкол.: В.Г. Чернець (голова) та ін.]. – К. : НАКККіМ, 2012. – 188 с.
        Д50

Сьомка, С. В.  Ергономіка в дизайні [Текст] : курс лекцій / С. В. Сьомка. – К. : НАКККіМ, 2017. – 128 с.
        С96

Сьомка, С. В.  Ергономіка та ергодизайн [Текст] : підручник / С. В. Сьомка. – К. : НАКККіМ, 2017. – 604 с. – ISBN 966-452-240-0.
        С96

Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті [Текст] : зб. наук. праць. Вип. № 1 / [редкол.: В.Я. Даниленко (голов. ред.) та ін.]. – Х. : ХДАДіМ, 2017. – 149 с.
        Т65

Києво-Межигірський фаянс [Текст] : З колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва / [упоряд. Т. Нечипоренко, Н. Густіліна]. – Х. : Раритети України, 2017. – 72 с. – (Майстри українського фарфору та фаянсу). – ISBN 966-2408-70-6.
        К38

МакНилл, С.  Плетем коврики из ткани [Текст] : Красиво. Уютно. Практично / С. МакНилл. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2016. – 48 с. – ISBN 617-12-0219-1.
        М15

Палатников, Г.  Художственный альбом по мотивам "Илиады" Гомера [Текст] / Г. Палатников. – Одесса : График Плюс, 2006. – 60 с. – На рус. и греч. языках. – ISBN 966-8815-03-3.
        П14

Кінематографічна ревізія Донбасу [Текст] : [збірка / упоряд. С. Мензелевський]. – К. : Нац. центр О. Довженка : Арт Книга, 2015. – 154 с. – ISBN 617-7242-18-4.
        К41

Липківська, А. К.  Світ у дзеркалі драми [Текст] : [монографія] / А. К. Липківська. – К. : Кий, 2007. – 356 с. – ISBN 966-8825-41-5.
        Л61

Шалапа, С. В.  Теорія і методика викладання спортивного танцю. У 2 ч. [Текст] : підручник. Ч.1 / С. В. Шалапа. – Вид. 2-е. – К. : НАКККіМ, 2017. – 404 с. – ISBN 966-452-256-1.
        Ш18

Філінков, В. І.  Використання тренажерного обладнання в розвитку фізичних якостей студентів [Текст] : навч. посіб. / В. І. Філінков, В. М. Пристинський, Ю. С. Сорокін. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 136 с. – ISBN 966-379-793-9.
        Ф53

Тищенко, В. О.  Контроль тренувальної та змагальної діяльності команд високої кваліфікації з гандболу [Текст] : монографія / В. О. Тищенко. – Запоріжжя : Статус, 2017. – 404 с. – ISBN 617-7353-54-V.
        Т47

Дрюков, О. В.  Фехтування на шпагах: теорія і методика [Текст] : монографія / О. В. Дрюков, В. О. Дрюков. – К. : Центр ДЗК, 2017. – 224 с. – ISBN 617-7175-36-9.
        Д78

Людина. Комп‘ютер. Комунікація [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: А. Архангельська та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 202 с. – ISBN 966-941-072-6.
        Л93

Мова: класичне - модерне - постмодерне [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 1 / [редкол.: В.М. Ожоган (відп. ред.) та ін.]. – К. : СІК Груп Україна, 2014. – 206 с. – ISBN 617-7092-36-9.
        М74

Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / [І.М. Байбакова, О.Л. Гасько, М.З. Джура та ін.] ; за заг. ред. Ю.Я. Бобала, З.Г. Піха. – 4-е вид., переробл. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 480 с. – ISBN 966-941-065-8.
        З-41

Ушаков, А. С.  Англійська мова [Текст] : навч. посіб. / А. С. Ушаков. – К. : НАКККіМ, 2017. – 172 с. – ISBN 966-452-243-1.
        У93

Kabanova, M.  Professional English in use. Law [Текст] = Англійська мова професійного спрямування. Право : навч. посіб. / M. Kabanova, N. Chernyak. – Д. : Alfred Nobel University, 2017. – 148 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-434-385-2.
        K11

Foreign Language for Special Purposes (English for specialty "Printing and Publishing") [Текст] = Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для спеціальності "Видавництво та поліграфія") : textbook / edited by N. Mukan. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2017. – 460 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-941-006-1.
        F75

Mykhaylenko, V. V.  Glossary of Legal Terms: English - Ukrainian for the Translation and Law Stydents [Текст] / V. V. Mykhaylenko. – Chernivtsi : Tehnodruk, 2017. – 556 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-7096-87-9.
        M99

Таценко, Н. В.  Реалізація емпатії в сучасному англомовному дискурсі: когнітивно-синергетичний аспект [Текст] : монографія / Н. В. Таценко. – Суми : Сумський державний ун-т, 2017. – 357 с. – ISBN 966-657-667-8.
        Т24

Чумак, Н. П.  Французька мова. 9 кл. [Текст] : 5-й рік навчання : підручник / Н. П. Чумак, Т. В. Кривошеєва. – К. : Освіта, 2017. – 224 с. – ISBN 617-656-679-3.
        Ч-90

Лексико-граматичні інновації в сучасних слов‘янських мовах [Текст] : матер. VIII міжнар. наук. конф.; м. Дніпро; 6-7 квітня 2017 р. / [за заг. ред. Т.С. Пристайко]. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 188 с. – Загол. обкл.: Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках. – ISBN 966-921-111-8.
        Л43

Полякова, Т. М.  Русский язык. 8 кл. [Текст] : учебник : 4-й год обучения : для общеобразоват. учеб. завед. с обуч. на укр. яз. / Т. М. Полякова, Е. И. Самонова. – К. : Генеза, 2016. – 232 с. – ISBN 966-11-0712-9.
        П54

Вікарчук, В. Є.  Словник простих слів [Текст] / В. Є. Вікарчук. – Хмельницький : Поліграфіст, 2017. – 256 с. – ISBN 966-8819-34-6.
        В43

Заболотний, О. В.  Українська мова. 6 кл. [Текст] : підручник / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – 3-є вид. – К. : Генеза, 2017. – 256 с. – ISBN 966-11-0416-6.
        З-12

Ворон, А. А.  Українська мова. 9 кл. [Текст] : підручник / А. А. Ворон, В. А. Солопенко. – К. : Освіта, 2017. – 240 с. – ISBN 617-656-753-0.
        В75

Блажко, М. Б.  Українська мова в таблицях [Текст] : посібник / М. Б. Блажко. – К. : Грамота, 2017. – 104 с. – ISBN 966-349-604-7.
        Б68

Білецька, О. І.  Українська мова [Текст] : комплексна підготовка до ЗНО та ДПА : за новою програмою : ЗНО-2017 / О. І. Білецька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 544 с. – ISBN 966-07-3005-2.
        Б61

Бас-Кононенко, О. В.  Українська мова [Текст] : теорія, завдання, тести : навч. посіб. / О. В. Бас-Кононенко, Л. П. Гнатюк. – К. : Знання, 2009. – 405 с. – ISBN 966-346-637-8.
        Б27

Кадочнікова, О. П.  Синтаксис сучасної української літературної мови [Текст] : зб. вправ і завдань / О. П. Кадочнікова. – К. : НаУКМА, 2017. – 155 с. – ISBN 966-2410-81-5.
        К13

Тарнавський, Ю.  Знаннєва семантика [Текст] : Теорія семантики, базована на знанні / Ю. Тарнавський. – К. : НаУКМА, 2016. – 292 с. – ISBN 966-2410-74-7.
        Т21

Павлів, І. В.  Готуємося до ЗНО: тестові завдання з української мови й літератури [Текст] : посібник / І. В. Павлів. – 2-ге вид., випр. – К. : Дивослово, 2017. – 148 с. – ISBN 966-97491-7-8.
        П12

Studia Slovakistica [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 16. Словацька мова і література в дзеркалі перекладу / редкол.: С.М. Пахомова (голов.ред.) та ін.]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2016. – 254 с. – Укр. та словац. мовами. – ISBN 617-531-152-3.
        С88

Наливайко, С. І.  Таємниці розкриває санскрит [Текст] / С. І. Наливайко. – К. : Просвіта : Книга Пам‘яті України, 2001. – 280 с. – ISBN 966-7551-20-2.
        Н23

Молодь України в контексті міжкультурної комунікації [Текст] : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і мол. вчених; Дніпро; 30 березня 2017 р. / [орг. ком.: Н.В. Зінукова та ін.]. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. – 192 с. – ISBN 966-434-380-7.
        М75

Зарубіжна література. 8 кл. [Текст] : хрестоматія-посіб. / уклад. О. Світленко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 560 с. – ISBN 966-07-3010-6.
        З-35

Волощук, Є.  Зарубіжна література. 8 кл. [Текст] : підручник / Є. Волощук, О. Слободянюк. – К. : Генеза, 2016. – 288 с. – ISBN 966-11-0710-5.
        В68

Кадоб‘янська, Н. М.  Зарубіжна література. 9 кл. [Текст] : підручник / Н. М. Кадоб‘янська, Л. М. Удовиченко. – Х. : Сиция, 2017. – 272 с. – ISBN 617-7205-55-4.
        К13

Ніколова, О. О.  Псевдоморфні персонажі української та російської літератур кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. (у контексті європейської традиції) [Текст] : монографія / О. О. Ніколова. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 450 с. – ISBN 966-599-553-1.
        Н63

Сміт, З.  Білі зуби [Текст] : [роман] / З. Сміт ; [пер. з англ. Н. Куликової, Р. Семківа]. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 544 с. – ISBN 617-12-3360-7.
        С50

Стронг, Д.  Гармидер у школі [Текст] / Д. Стронг ; іл. М. Паленка ; з англ. пер. А. Поритко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 187 с. – ISBN 966-2909-20-3.
        С86

Ковелл, К.  Як приручити дракона [Текст] : [повість]. Кн.1 / К. Ковелл ; [пер. з англ. А. Саган]. – К. : Рідна мова, 2017. – 224 с. – (Як приручити дракона). – ISBN 966-917-117-7.
        К56

Ирвинг, В.  Сонная Лощина [Текст] : новеллы / В. Ирвинг ; [пер. с англ. А. Бобовича]. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с. – ISBN 5-389-02707-7.
        И78

Авеярд, В.  Багряна королева [Текст] / В. Авеярд ; пер. з англ. Я. Стріха. – К. : Наш Формат, 2017. – 328 с. – ISBN 617-7513-64-2.
        А19

Гайм, Г.  Злодій [Текст] / Г. Гайм ; [пер. з нім. О. Свиріпи]. – Івано-Франківськ : П‘яний корабель, 2017. – 78 с. – ISBN 966-97561-2-1.
        Г14

Мозер, Е.  Мануель і Діді: Друга велика книга маленьких мишачих пригод [Текст] / Е. Мозер ; пер. з нім. Л. Нор. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 182 с. – ISBN 617-679-364-9.
        М74

Сульберг, А.-А.  Привиди проти суперкрутих [Текст] : [повість] / А.-А. Сульберг ; пер. з норв. Н. Іваничук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 200 с. – ISBN 617-679-381-6.
        С89

Грьонтведт, Н.-Е.  Привіт, це я! [Текст] : [повість] / Н.-Е. Грьонтведт ; [пер. з норв. Н. Іваничук]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 280 с. – ISBN 617-679-367-0.
        Г91

Сортланн, Б.  Таємниця Лондона [Текст] / Б. Сортланн ; іл. Т. Бредесен ; [пер. з нор. В. Рудич]. – К. : Nebo Booklab Publishing, 2017. – 160 с. – ISBN 617-7537-14-3.
        С65

Сортланн, Б.  Тайна Лондона [Текст] / Б. Сортланн ; ил. Т. Бредесен ; [пер. с нор. О. Била]. – К. : Nebo Booklab Publishing, 2017. – 160 с. – ISBN 617-7537-15-0.
        С65

Рослунд, А.  Брати. Зв‘язок з присмаком крові [Текст] : роман / А. Рослунд, С. Тунберг ; [пер. з англ. Д. Петрушенко]. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 512 с. – ISBN 617-12-2539-8.
        Р75

Криворучко, С. К.  Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів [Текст] : [монографія] / С. К. Криворучко. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2012. – 428 с. – ISBN 966-489-171-1.
        К82

Міранда, І.  Коко [Текст] / І. Міранда, Х. Міранда ; [пер. з ісп. І. Брайко]. – К. : Nebo Booklab Publishing, 2017. – 40 с. – (Міранда). – ISBN 617-7537-13-6.
        М63

Миранда, И.  Коко [Текст] / И. Миранда, Х. Миранда ; [пер. с исп. А. Козачина]. – К. : Nebo Booklab Publishing, 2017. – 40 с. – (Миранда). – ISBN 617-7537-12-9.
        М63

Бакшеев, С.  Неуловимые тени [Текст] : роман / С. Бакшеев. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 240 с. – ISBN 617-12-2288-5.
        Б19

Абдуллаев, Ч.  Мудрость палача [Текст] : [роман] / Ч. Абдуллаев. – М. : АСТ, 1999. – 432 с. – (Черный квадрат). – ISBN 5-237-03927-8.
        А13

Поликанина, В. П.  Родное, Кровное, Святое... [Текст] : книга поэзии и прозы / В. П. Поликанина. – К. : Колофон, 2017. – 256 с. – ISBN 966-2498-23-3.
        П50

Милый, М.  Союз души, ума и чувств [Текст] : стихи / М. Милый. – Константиновка : Укрвест Лтд, 2017. – 138 с. – ISBN 966-974-149-3.
        М60

Мурашкин, М. Г.  Записи 2016 года [Текст] / М. Г. Мурашкин. – Д. : Січ, 2017. – 366 с. – ISBN 966-511-437-9.
        М91

Мурашкин, М. Г.  Письмо 2016 [Текст] : [роман-монолог] / М. Г. Мурашкин. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 226 с. + 1 CD-Rom к книге №466113. – ISBN 966-921-104-0.
        М91

Захарова, И. Б.  Сны [Текст] : [стихи] / И. Б. Захарова. – Х. : Права людини, 2017. – 144 с. – ISBN 617-7266-02-8.
        З-38

Левченко, О.  Пока горит еще моя Звезда [Текст] : [поэт. сб.] / О. Левченко. – К. : Поэзия, 2016. – 192 с. – ISBN 966-2170-78-8.
        Л38

Спивак, Р.  Мои первые 100. Строчки о жизни [Текст] : поэзии / Р. Спивак. – К. : Киевский Дом Книги : Конформ Стайл, 2017. – 160 с. – ISBN 617-660-269-9.
        С72

Акулов, А.  Братья - отцы [Текст] : остросюжетная повесть / А. Акулов. – Каменец-Подольский : КнигАфон пресс : Рута, 2017. – 268 с. – ISBN 617-7381-37-1.
        А44

Казанжи, З.  Щось таке як любов [Текст] / З. Казанжи ; [пер. з рос. О. Думанської]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 256 с. – ISBN 617-679-450-9.
        К14

Казанжи, З.  Что-то похожее на любовь [Текст] / З. Казанжи. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 272 с. – ISBN 617-679-451-6.
        К14

Гуслин, Р.  Священный цыган [Текст] : стихи / Р. Гуслин. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 140 с. – ISBN 966-921-132-3.
        Г96

Риттер, О. В.  Рифма в подарок [Текст] : сб. стихотворений : избранное / О. В. Риттер. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 288 с. – ISBN 966-197-489-9.
        Р55

Голов, В. П.  Сонеты [Текст] : [поэзия] / В. П. Голов. – К. : СІК Груп Україна, 2016. – 200 с. – ISBN 617-7092-96-3.
        Г61

Федюкевич, Л.  Рыжий поводырь [Текст] : [сб. рассказов и притчей] / Л. Федюкевич. – Кировоград : ФЛП Коженко Е.Е., 2017. – 90 с. – ISBN 966-97680-1-8.
        Ф35

Кирилюк, Б.  Природы вдохновенный сын [Текст] : [поэт. сб.] / Б. Кирилюк. – К. : Віпол, 2017. – 584 с. – ISBN 966-646-168-4.
        К43

Русская проза и поэзия современной Украины [Текст] / [сост. А.В. Красовицкий]. – Х. : Фолио, 2016. – 763 с. – Загл. обл.: Украинская проза и поэзия на русском языке. – ISBN 966-03-7456-6.
        Р89

Ференц, Н. С.  Судьбу переплавляет в строчки: Мир слова Людмилы Кудрявской [Текст] : монография / Н. С. Ференц ; [пер. с укр. Т. Маковецкой]. – Ужгород : Вид. О. Гаркуші, 2017. – 200 с. – ISBN 617-531-157-8.
        Ф43

Гайворонська, Г. А.  Пастушка квітів [Текст] : [зб. поезії] / Г. А. Гайворонська ; [іл. А. Сух]. – Кремінна; Львів : Бона, 2017. – 128 с. – ISBN 966-2626-60-5.
        Г14

Лобачева, Е. И.  И вера, и надежда, и любовь... [Текст] : поэзия / Е. И. Лобачева. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. – 115 с. – ISBN 617-7232-30-7.
        Л68

Федорчук, З. Г.  Падав тихий сніг... [Текст] : життєві історії / З. Г. Федорчук. – Рівне : ПП Лапсюк В.А., 2017. – 96 с. – ISBN 617-7058-55-6.
        Ф33

Кучмій, Ж. А.  Очима серця [Текст] / Ж. А. Кучмій. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2017. – 159 с. – ISBN 617-573-127-7.
        К95

Бойко, Н.  Нерозгадана осінь [Текст] : поезії / Н. Бойко. – Львів : Бона, 2017. – 120 с. – ISBN 966-2626-62-9.
        Б77

Бондарева, Т. И.  На бригантине мужества и чести [Текст] : поэзия / Т. И. Бондарева. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. – 100 с. – ISBN 617-7232-25-3.
        Б81

Кривопиша, Н.  Путь в храм Души - Пробуждение [Текст] : стихи / Н. Кривопиша. – 2-е изд., испр. – Чернигов : Изд. Брагинец О.В., 2017. – 254 с. : ил. – ISBN 966-97501-8-1.
        К82

Іванців, В. О.  Поглянь на себе у своїй сльозі [Текст] : [вірші] / В. О. Іванців. – Біла Церква : Час Змін Інформ, 2016. – 144 с. – ISBN 966-97493-5-2.
        І-23

Осінь, Т.  Життєдайне слово [Текст] : вірші / Т. Осінь. – Запоріжжя : Статус, 2017. – 136 c. – (Розкрийте Серця). – ISBN 617-7353-50-VII.
        О-74

Гончаров, О. В.  Савейна. Таємниці червоного каньйону [Текст] : роман / О. В. Гончаров. – К. : Фенікс, 2016. – 352 с. – ISBN 966-136-400-3.
        Г65

Одрін, О.  Ріка туманів [Текст] : [збірка] / О. Одрін. – К. : Простір, 2015. – 144 с. – ISBN 966-2068-46-7.
        О-44

Зозуля, Д. В.  Buffonata [Текст] : сб. стихотворений / Д. В. Зозуля. – Константиновка : Укрвест Лтд, 2017. – 141 с. – ISBN 966-974-148-6.
        З-78

Лимар, В. Г.  Гортаю сторінки життя [Текст] : [поезії] / В. Г. Лимар. – К. : Фенікс, 2017. – 286 с. – ISBN 966-136-440-9.
        Л58

Степаненко, О.  Полинова доля Оксани Степаненко [Текст] : поезії / О. Степаненко. – Кропивницький : Поліграф-Сервіс, 2017. – 160 с. – ISBN 966-2294-43-9.
        С79

Бабущак, В.  Непротоптанная дорога [Текст] : стихотворения / В. Бабущак. – Одесса : Черноморье, 2017. – 64 с. – ISBN 966-555-306-9.
        Б12

Головченко, І. П.  На межі... [Текст] : поезії / І. П. Головченко. – Суми : Мрія-1, 2017. – 100 с. – ISBN 966-566-677-6.
        Г61

Кононенко, О. А.  Праведний суд [Текст] : За мотивами повісті О. Турянського "Дума пралісу" / О. А. Кононенко. – К.; Хмільник; Х. : Фоліо, 2017. – 111 с. – ISBN 966-03-7887-2.
        К64

Шевченко, Т. Г.  Незлим тихим словом [Текст] : зб. перекладів творів іноземними мовами / Т. Г. Шевченко ; [Шевченко Т.Г.]. – Д. : ТД Укрснаб-Ресурс, 2017. – 56 с.
        Ш37

Жолдак, Б.  Нестяма [Текст] : [зб. оповідань] / Б. Жолдак. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 336 с. – ISBN 617-679-384-7.
        Ж79

Росткович, О. Б.  Веселі й не зовсім фантастичні оповідання [Текст] : фантастична проза / О. Б. Росткович. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 236 с. – (Хронотоп). – ISBN 617-517-264-3.
        Р78

Васильченко, В. М.  Жорстокі ігри Вельзевула [Текст] : [детективний роман] / В. М. Васильченко. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 304 с. – ISBN 617-517-269-8.
        В19

Гальянова, Т.  Ходжа [Текст] : роман / Т. Гальянова. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 216 с. – ISBN 617-517-275-9.
        Г17

Кийко, О. М.  Кренделики з Порубіжжя [Текст] : іронічний детектив / О. М. Кийко. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 200 с. – ISBN 617-517-274-2.
        К38

Андрішко, О. М.  Пісня цапів [Текст] : роман / О. М. Андрішко. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 164 с. – ISBN 617-517-271-1.
        А65

Лущик, П. М.  Таємниця зошита без палітурок [Текст] : роман / П. М. Лущик. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 224 с. – ISBN 617-517-272-8.
        Л87

Процайло, А. Я.  Перстень любові [Текст] : роман / А. Я. Процайло. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 208 с. – ISBN 617-517-273-5.
        П84

Небеленчук, І. О.  Життя, поділене навпіл... [Текст] : вірші / І. О. Небеленчук. – Кропивницький : Полімед-Сервіс, 2017. – 144 с. – ISBN 617-7365-04-3.
        Н39

Литвиненко, М. І.  Оберіг [Текст] : поезії / М. І. Литвиненко. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 112 с. – ISBN 966-921-117-0.
        Л64

Петренко, М. І.  З глибини душі [Текст] / М. І. Петренко. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 52 с. – ISBN 966-921-130-9.
        П30

Шевченко, Т.  Фронтовий Кобзар [Текст] : спеціальне благодійне видання для захисників України / Т. Шевченко. – Хмельницький : Поліграфіст, 2016. – 96 с. – ISBN 966-8819-28-5.
        Ш37

Познякова, А. М.  Майдан [Текст] : поема / А. М. Познякова. – К. : Фенікс, 2017. – 128 с. – ISBN 966-136-433-1.
        П47

Гринів, О. М.  Чорна вишиванка, або Життя в липневому дні [Текст] : поема в шістьох згортках / О. М. Гринів. – Львів : ПАІС, 2017. – 184 с. – ISBN 617-7065-74-5.
        Г85

Фаріон, І. Є.  Крапля [Текст] : [з поетичного спадку: поезії, переклади] / І. Є. Фаріон. – К. : Просвіта, 2017. – 192 с. – ISBN 617-7201-55-6.
        Ф24

Гончарук, В. О.  Я - Валерія, я - Лера [Текст] : вірші для дошкільнят / В. О. Гончарук. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2017. – 84 с. – ISBN 617-620-250-9.
        Г65

Біливода, П. М.  Ось така мені випала доля [Текст] : поезії та листи / П. М. Біливода. – 2-е вид., випр. і допов. – К. : Фенікс, 2017. – 256 с. – ISBN 966-136-436-2.
        Б61

Лаюк, М.  Метрофобія [Текст] / М. Лаюк ; худож. оформ. Ж. Кадирової. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 175 с. – ISBN 617-679-132-4.
        Л32

Кучмук, В. К.  Програмування на мові ДОВІР‘Я [Текст] / В. К. Кучмук. – Маріуполь : Газета "Приазовський робочий", 2013. – 352 с. – ISBN 966-8208-98-0.
        К95

Мордатенко, К.  Моя печаль солодша за любов [Текст] / К. Мордатенко. – К. : Юстініан, 2016. – 232 с. – ISBN 617-7039-30-2.
        М79

Пиница, П. И.  Магия слова [Текст] / П. И. Пиница. – Чернигов : Десна Полиграф, 2016. – 200 с. – ISBN 617-7323-91-3.
        П32

Кондратюк, А. І.  Там земля мила [Текст] : повісті, оповідання, есеї, спостереження / А. І. Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 200 с. – ISBN 966-416-377-1.
        К64

Йогансен, М.  Вибрані твори [Текст] / М. Йогансен ; [вступ. ст., упоряд. В.П. Агеєвої]. – К. : Книга, 2011. – 272 с. – (Українська авангардна проза). – ISBN 966-8314-71-1.
        Й75

Лис, В. С.  Графиня [Текст] : роман / В. С. Лис. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 224 с. – ISBN 617-12-0513-0.
        Л63

Вороний, М. К.(1871-1938).  У сяйві мрій [Текст] : поезії, переклади / М. К. Вороний. – К. : Київська правда, 2002. – 296 с. – ISBN 966-7270-26-2.
        В75

Кушко, Н.  Надія і демон самотності [Текст] : вибрані поезії / Н. Кушко. – Чернівці : Книги - ХХІ : Meridian Czernowitz, 2016. – 96 c. – ISBN 617-614-139-6.
        К96

Кириченко, Ю. И.  В час огня [Текст] : стихи разных лет : авториз. пер. с укр. / Ю. И. Кириченко. – К. : Книжная палата Украины, 2014. – 238 с. – ISBN 966-647-149-2.
        К43

Прихненко, О. В.  Путін, Росія: війна [Текст] : вибрані вірші / О. В. Прихненко. – Мелітополь : Вид.буд. Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 396 с. – ISBN 966-197-479-0.
        П77

Спірідончева, А.  Весна-поетеса [Текст] : поетична зб. / А. Спірідончева. – К. : Факт, 2009. – 128 с. – ISBN 966-359-313-5.
        С72

Франко, І.  Коли ще звірі говорили [Текст] / І. Франко ; худож. В. Соколова. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 72 с. – ISBN 617-679-280-2.
        Ф83

Ясіновська, Н.  Лізка Мармизко [Текст] : [повість] / Н. Ясіновська ; іл. С. Ясіновської. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 160 с. – ISBN 617-679-306-9.
        Я81

Кирпа, Г.  Тринадцятий місяць у році [Текст] : [повість] / Г. Кирпа. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 224 с. – ISBN 617-679-344-1.
        К43

Українська література. 8 кл. [Текст] : хрестоматія / уклад. С. Витвицька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 272 с. – ISBN 966-07-3035-9.
        У45

Галерея чуття [Текст] : живопис, поезія, проза. Ч. 2 / [упоряд. С. Привалова]. – К. : Небо, 2017. – 256 с. – ISBN 617-7537-17-4.
        Г15

Між Карпатами і Татрами [Текст]. Вип.27. Синя веселка: Зелені етюди/М. Зимомря / [упоряд. Т. Ліхтей ; пер. пол. Т. Карабович]. – Ужгород : ТIMPANI, 2017. – 128 с. – Текст парал. пол. – ISBN 617-7372-05-8.
        М58

Мысли - крылья души [Текст] : [альманах / сост. Е. Андронатий, А. Моторный]. – Львів : ПАІС, 2017. – 160 с. – ISBN 617-7065-72-1.
        М95

Символ [Текст] : культурологічний альманах. Вип.5 / [ред. рада: Н.В. Стрига та ін.]. – Кривий Ріг : Дионат, 2017. – 272 с. – ISBN 617-7553-01-3.
        С37

Символ [Текст] : культурологічний альманах. Вип.4 / [ред. рада: Н.В. Стрига та ін.]. – Кривий Ріг : Дионат, 2016. – 256 с. – ISBN 617-7250-74-5.
        С37

Нас не поставиш на коліна: Друга світова війна у творчості письменників Хмельниччини [Текст] : [поезія, проза / редкол.: В. Горбатюк та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 92 с. – ISBN 617-7381-43-2.
        Н31

На узбережжі Слова [Текст] : поезії / [упоряд. Ю.А. Работін та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 248 с. – ISBN 617-7096-82-4.
        Н12

Березневі коти [Текст] : ІІ антологія АртФесту / [уклад. Vik Коврей]. – Ужгород : Вид. О. Гаркуші, 2017. – 228 с. – ISBN 617-531-158-5.
        Б48

Бартоліні, М.-Г.  Пізнай самого себе: Неоплатонічні джерела в творчості Г.С. Сковороди [Текст] : До 300-річчя від дня народж. Г.С. Сковороди / М.-Г. Бартоліні ; [пер. з іт. М. Прокопович, К. Новікової]. – К. : Академперіодика, 2017. – 160 с. – (Skovoroda World Studies / Світові сковородинські студії). – ISBN 966-360-331-5.
        Б26

Матвєєва, О. О.  Щоденник (1911 - 1951) Володимира Винниченка: художньо-онтологічні моделі [Текст] : [монографія] / О. О. Матвєєва. – К. : Наукова думка, 2016. – 221 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1559-3.
        М33

Кісельова, Л.  Поетика й ідеологія міфу Василя Герасим‘юка [Текст] : [монографія] / Л. Кісельова. – К. : НаУКМА, 2016. – 106 с. – ISBN 966-2410-79-2.
        К44

Ягелло, Й.  Тирамісу з полуницями [Текст] : роман / Й. Ягелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. – Львів : Урбіно, 2017. – 296 с. – ISBN 966-2647-37-2.
        Я28

Топол, Я.  Майстерня диявола [Текст] / Я. Топол. – К. : Темпора, 2016. – 216 с. – ISBN 617-569-269-1.
        Т58

Черняев, Х.  Единствена любов [Текст] : поезия / Х. Черняев ; превод от българ на М. Мартинюк. – Луцк : Твердиня, 2017. – 116 с. – (Съвременна балканска поезия). – Текст парал. укр. - Болгар. мовою. – ISBN 617-517-266-7.
        Ч-49

Димовскі, В.  І людина, і пес [Текст] : роман / В. Димовскі ; пер. з македон. А. Багряної. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 128 с. – ISBN 617-517-267-4.
        Д46

Родев, Д.  В очікуванні Нобелівської премії [Текст] : роман / Д. Родев ; пер. з македон. А. Багряної. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 136 с. – ISBN 617-517-270-4.
        Р60

Цайтлер, В.  Свидригайло - великий князь Волинської землі [Текст] : іст. роман / В. Цайтлер ; з литов. пер. В. Журба. – К. : Балтія-Друк, 2016. – 288 с. – ISBN 617-516-012-1.
        Ц14

Гюнтекін, Р.-Н.  Листопад [Текст] : роман / Р.-Н. Гюнтекін ; [пер. Ю.В. Григоренко]. – Х. : Фоліо, 2015. – 158 с. – (Карта світу). – ISBN 966-03-7133-0.
        Г99

Крылатые фразы из советских мультфильмов [Текст] / авт.-сост. Ю.Н. Крилевец. – Полтава : Изд. Говоров С.В., 2017. – 223 с. – ISBN 966-2764-16-1.
        К85

Клишта, П. І.  Село Зазим‘є на Київщині: Історія [Текст] / П. І. Клишта. – 2-е вид., випр. і допов. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2010. – 360 с. : іл. – ISBN 966-355-054-1.
        К49

Хмельниччина [Текст] / [редкол.: Л. Баженов та ін. ; упоряд. Т. Колісніченко]. – 2-е вид., виправ. та допов. – Хмельницький : Поліграфіст, 2017. – 176 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 966-8819-35-3.
        Х65

Масляк, П. О.  Географія. 9 кл. [Текст] : підручник / П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 272 с. – ISBN 966-496-409-5.
        М31

Надтока, О. Ф.  Географія. 9 кл. [Текст] : підручник / О. Ф. Надтока, О. М. Топузов. – К. : Оріон, 2017. – 208 с. – ISBN 617-7485-15-4.
        Н17

Пестушко, В. Ю.  Географія. 9 кл. [Текст] : підручник / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. – К. : Генеза, 2017. – 272 с. – ISBN 966-11-0849-2.
        П28

Виленский, Ю.  Маньковские. Эпоха и судьбы [Текст] / Ю. Виленский, В. Яснопольская. – [Б.г.] : Полиграф, [2017]. – 183 с.
        В44

Пономарева, Е. В.  Легендарные имена: Богдановичи [Текст] / Е. В. Пономарева, И. В. Гаврилов. – Николаев : ФЛП Швец В.М., 2017. – 64 с. – (Південна б-ка). – ISBN 617-7421-46-1.
        П56

Напиткін, В. М.  Символіка Хмельницької області [Текст] : [довідник] / В. М. Напиткін, К. М. Богатов. – Хмельницький : Поліграфіст, 2016. – 128 с. – ISBN 966-8819-31-5.
        Н27

Харківський історіографічний збірник [Текст]. Вип. 15 / [редкол.: С.І. Посохов (голов. ред.) та ін.]. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 340 с.
        Х21

Шевченко, Н. О.  Календарні системи світу як інтеграційна форма матеріальної і духовної культури [Текст] : монографія / Н. О. Шевченко. – К. : НАКККіМ, 2017. – 360 с. – ISBN 966-452-251-6.
        Ш37

Крижанівський, В.  Методичні рекомендації до вивчення курсу "Методологія історичної науки" [Текст] / В. Крижанівський. – Глухів ; Кропивницький : ГНПУ ім. О. Довженка, 2017. – 64 с.
        К82

Коляда, І. А.  Всесвітня історія. 9 кл. [Текст] : підручник / І. А. Коляда. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 304 с. – ISBN 966-496-406-4.
        К62

Щупак, І. Я.  Всесвітня історія. 9 кл. [Текст] : підручник / І. Я. Щупак. – К. : Оріон, 2017. – 208 с. – ISBN 617-7485-19-2.
        Щ96

Бульвінський, А. Г.  Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи [Текст] / А. Г. Бульвінський. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 680 с. – ISBN 966-518-641-6.
        Б90

Сендс, Ф.  Східно-західна вулиця: повернення до Львова [Текст] / Ф. Сендс ; пер. с англ. П. Мигаля. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 652 с. – ISBN 617-679-440-0.
        С31

Історичний часопис з богемістики і словакістики [Текст] : [редкол.: І.М. Ліхтей (відп. ред.) та ін.]. Вип. 6. Політичне закулісся війни та миру в історії словаків і чехів. – Ужгород : Timpani, 2016. – 180 с. – ISBN 617-7372-04-1.
        І-90

Горєлов, М.  Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі) [Текст] : [монографія] / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 256 с. – ISBN 966-02-8275-9.
        Г68

Путро, О. І.  Гетьман Кирило Розумовський та його доба ( з історії українського державотворення XVIII ст.). В 2 ч. [Текст] : монографія. Ч.1 / О. І. Путро. – К. : ДАКККіМ, 2008. – 240 с. : 16 іл. – ISBN 966-452-001-7.
        П90

Теленько, Б. П.  Соловецький мартиролог Поділля [Текст] : На основі секретних архівів ФСБ Росії, узагальнених по Хмельницькцій обл. / Б. П. Теленько. – Кам‘янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 516 с. – ISBN 617-681-138-1.
        Т31

Вєдєнєєв, Д. В.  Двобій без компромісів: Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій 1945 - 1980-ті роки [Текст] : [монографія] / Д. В. Вєдєнєєв, Г. С. Биструхін. – К. : КІС, 2007. – 568 с. – ISBN 966-7048-69-1.
        В26

Грибенко, О. М.  Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917 - 1918 рр. [Текст] : хрестоматія. Т. 1 / О. М. Грибенко. – Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2017. – 266 с.
        Г82

Петлюра Симон: міфи і реальність [Текст] : матер. наукових читань, присвячених 130-річчю від дня народження С.В. Петлюри; 28 квітня 2009 р. / [ред.рада Р. Пиріг та ін.]. – Фастів : Фастівський державний краєзнавчий музей, 2012. – 152 с.
        П29

Бабин Яр: масове убивство і пам‘ять про нього [Текст] : матер. Міжнар. наук. конф.; м. Київ; 24-25 жовтня 2011 р. / [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-е вид., допов. – К. : ФОП Москаленко О.М., 2017. – 288 с. – ISBN 966-2214-11-6.
        Б12

Миронова, В. В.  Люди Донбасса. Жизнь сначала [Текст] / В. В. Миронова. – Х. : Бибколлектор, 2016. – 175 с. : ил. – ISBN 617-7013-57-9.
        М64

Дух, Л. І.  Історія України: від найдавніших часів до сьогодення [Текст] : хронологічні таблиці / Л. І. Дух ; [Л.І. Дух]. – Х. : Торсінг плюс, 2010. – 112 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-404-835-1.
        Д85

Турченко, Ф. Г.  Історія України. 9 кл. [Текст] : підручник / Ф. Г. Турченко, В. М. Мороко. – К. : Генеза, 2017. – 384 с. – ISBN 966-11-0838-6.
        Т89

Весна 1918 року: у боротьбі за Запоріжжя (спогади українських бійців) [Текст] / [упоряд. Ю.І. Щур]. – К. : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 132 с. – (Повернута спадщина. Нова серія ; вип. 1). – ISBN 966-1513-41-8.
        В38

Паньків, І. Я.  Моя королівська земля [Текст] / І. Я. Паньків. – К. : Простір, 2015. – 256 с. – ISBN 966-2068-37-5.
        П16

Примост, В.  Єврей - це фах [Текст] : нариси історії євреїв в Україні / В. Примост. – К. : Темпора, 2014. – 616 с. – ISBN 617-569-146-5.
        П76