Аналіз роботи

методичного об’єднання вчителів початкових класів за підсумками

2016 - 2017 навчального року

    У минулому 2016 - 2017 навчальному році члени методичного об’єднання вчителів початкових класів працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах. Педагогічна тема  над  якою  працювало методичне об’єднання вчителів  початкових  класів: «Інноваційний підхід до організації навчально-виховного процесу у початковій школі». Мета роботи методичного об’єднання вчителів – створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід’ємною ланкою. Тому ця проблема і охоплювала всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стояла особистість – учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.

       Аналіз зробленого свідчить про те, що протягом минулого навчального року підвищився методичний рівень викладання предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку вчителі широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, педагогів міста, області, країни. Вони використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності. Вчителі початкових класів володіють і використовують у роботі проектні технології, леготехнології, технології  організації навчального співробітництва та інші форми інтерактивного навчання.

      Робота методичного об’єднання будувалася на основі діагностики та прогнозування, була спрямована на забезпечення потреб вчителя. В навчальному році розглядалось питання використання проблемно-пошукових методів навчання з метою розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів, проводився випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, організовувалось взаємовідвідування уроків з метою обміну досвідом роботи та дотримання педагогічних вимог учнів. Проходило взаємовідвідування уроків, виховних заходів, вирішувались проблемні питання, що виникали в процесі навчання та виховання.

      У школі широко практикують відкриті уроки, години спілкування, їх аналіз та самоаналіз, ознайомлення вчителів з досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури, використання новітніх технологій. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей.

      Сьогодні пріоритетним питанням є підвищення кваліфікації педагогів, вдосконалення їхньої майстерності, впровадження сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового досвіду. Це забезпечується безперервною педагогічною освітою підвищення професіоналізму вчителів, основним компонентом якого виступає методична робота.

         Методична робота з учителями початкової ланки спрямована на досягнення певного практичного ефекту, створення умов для позитивної самореалізації, забезпечення особистісної спрямованості процесу навчання.

                  Згідно  річного плану методичного об’єднання було проведено п’ять засідань методичного об’єднання. Всі завдання методичне об’єднання реалізовувало через колективні, групові та індивідуальні форми роботи:

Індивідуальні

      Групові

             Масові

1. Самоосвіта вчителя

2. Атестація

3. Індивідуальні

консультації

4. Наставництво

5. Фестиваль методичних ідей

1.Робота засідань МО

2.Творчі групи

3. Школа молодого вчителя

4. Школа впро-

вадження Держстандарту

5. Школа педмайстерності

6. Тренінги

1. Педрада

2. Психолого-педагогічні семінари

3. Методичні виставки

4. Інструктивно-методичні наради

5. Предметні декади

6. Наради за участю директора

7. Творчі звіти вчителів

8. Педагогічні читання

9. Тиждень молодого вчителя 10.Презентація проблемних  груп

11. Методичний  коучинг

         На першому засіданні члени методичного об’єднання вивчили основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи, обговорили виконання плану роботи методичного об’єднання  за 2015-2016 навчальний рік та затвердити план роботи на 2016-2017 навчальний рік, проаналізували оновлені навчальні програми, підручники, зошити, опрацювали інструктивно-методичні рекомендації на 2016 -  2017 навчальний рік.

        На другому засіданні методичного об’єднання вчителі розглянули питання щодо розвитку потенційних здібностей учнів початкової школи та формування пізнавальної активності школярів, як важливого фактору оптимізації навчання і виховання.

        Третє засідання було присвячене обміну досвідом вчителів на тему:  «Компетентнісно зорієнтований підхід до навчання та виховання молодших школярів».

        Четверте засідання проведено у формі круглого столу на тему: «Формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя на основі впровадження інноваційних технологій навчання». 

               На п’ятому засіданні, використовуючи панораму ідей, склали перспективний план роботи  методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017 – 2018 навчальний рік, заслухали звіти вчителів по своїм проблемам.

На засіданнях методичного об’єднання були прослухані доповіді:

      Наслідком роботи методичного об’єднання у 2016/ 2017 навчальному році є впровадження елементів STEM освіти.

     Використання конструктора ЛЕГО на уроках дозволили дітям втілити найрізноманітніші проекти, працювати за своїм задумом і в своєму темпі, самостійно вирішувати  поставлену задачу, бачити продукт своєї діяльності, конструювати свої простори, в яких можна з задоволенням грати, змінювати і вдосконалювати. Робота з конструктором ЛЕГО дозволяє молодшим школярам у формі пізнавальної гри дізнатися багато важливих ідей і розвинути необхідні в подальшому житті навички.

     При підготовці навчальних проектів на уроках застосовувались інноваційні технології. Вчителі методичного об’єднання підготували методичні рекомендації «На допомогу молодому вчителеві» щодо інноваційних  засобів соціалізації особистості учня  початкових класів, методичні поради молодому вчителю «Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку».

        Протягом року кожний вчитель працював над виконанням індивідуальних планів самоосвіти.

         Заходи з підвищення фахової  майстерності педагогів

Вчителі повинні не тільки вчити, а й навчати учнів вчитися, підготувати їх до самостійного вдосконалення. Тому педагоги мають постійно дбати про свій рівень педагогічної компетентності, займаючись самоосвітою, підвищуючи кваліфікацію на постійно діючих курсах та семінарах при міському управлінні освіти, інституті післядипломної підготовки вчителів.

 Так, згідно шкільного плану курсової перепідготовки, в 2016 -2017 н. р. слухачем курсів при обласному КІППО імені Василя Сухомлинського стала Тарасова М. А.. Після проходження курсової підготовки вчитель виступили з доповіддю, в якій поділилися з колегами новими методичними підходами щодо більш ефективного проведення уроків нового типу, що повинні стати в основі діяльності кожного педагога.

Вдовиченко Т. В. пройшла навчання при обласному КІППО імені Василя Сухомлинського за дистанційним тренінгом «Особливості використання ментальних карт»

В 2016 – 2017 н. р. успішно пройшли атестацію та підвищили свій професійний рівень Тарасова М. А.  (підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», встановлено звання «Старший вчитель»), Бурдюг Н. В. (встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»).

Більшістю вчителів початкової школи було проведено цикл відкритих уроків з різних предметів та виховних заходів. Коваленко Н. І. прийняла участь у конкурсі «Вчитель року»

Вчителі Коваленко Н. І., Вдовиченко Т. В. популяризують свій досвід через проведення майстер-класів та відео уроки, через персональні власні сайти та блоги.

Робота вчителів методичного об’єднання була спрямована на покращення якості пропонованих учням знань, та на розвиток потенційних можливостей особистості кожного учня. Як зазначено в матеріалах Державного стандарту початкової освіти в Україні, це мають бути знання, які:

•        потрібні кожній людині протягом усього її життя, незалежно від виду діяльності, якою вона займається;

•        допомагають їй самостійно оволодівати певними знаннями, необхідними у повсякденному житті;

•        дають можливість швидко та без сторонньої допомоги знаходити правильне рішення в будь-якій нестандартній ситуації;

•        дозволяють самовизначитись у колективі та суспільстві.

Ці завдання покладають особливу відповідальність на вчителя. Щоб сформувати в учнів зазначені якості, вчителі методичного об’єднання постійно займаються самоосвітою, вивчають основні державні документи, що стосуються освіти, знайомляться з доробками творчих учителів регіону, країни, міста, з новинками науково-популярної, навчальної та психолого-педагогічної літератури.

Однією з форм удосконалення майстерності вчителя є вибір науково-методичної проблеми, над якою він може працювати один, або кілька років.

       Всі вчителі протягом навчального року працювали за індивідуальними науково-методичними планами. Про свою роботу звітували на засіданнях методичного об’єднання.

      З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у початковій школі  проводиться спеціальна методична робота, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

      У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

                              Робота з обдарованими учнями

       Епоха, що настала, - епоха змін, інновацій, епоха інтелекту, – диктує свої умови життя, висуває нові вимоги до людини. Якісно нові зміни в суспільстві переконують, що найбільшою цінністю є неповторна людська особистість з її нахилами, вподобаннями, обдаруваннями. Час ставить перед освітою нове завдання: школа повинна займатися пошуком індивідуальності, адже так важливо виявити всіх, хто цікавиться знаннями з різних галузей науки і техніки, допомогти втілити в життя їхні плани й надії, якомога повніше розкрити свої здібності.

      Роботи з обдарованими дітьми спрямована на формування конкурентноспроможної особистості, здатної до творення культури та самотворення, постійного духовного самовдосконалення шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та успішної соціалізації.

Для організації роботи з обдарованими дітьми в школі вироблено наступний алгоритм діяльності.

  1. Виявлення здібностей та обдарувань учнів. Для цього використовуються спеціальні методики розвитку оперативної пам'яті, пам'яті на образи, проводяться тести для визначення інтелектуального потенціалу дитини.
  2. Запровадження діагностики для вивчення інтересів особистості та  створення банку даних обдарованих  учнів. Для того, щоб робота з обдарованими дітьми не була епізодичною, а складалася в певну систему, психологічна служба і педагоги проводять  діагностику розвитку учнів з 1–го класу початкової школи. Результати діагностики заносять в  картку розвитку обдарованої дитини. Одне з головних завдань вчителя на цьому етапі - побачити загальні та універсальні здібності учнів.
  3. Проведення мотиваційної роботи з обдарованими учнями для орієнтації їх на досягнення високих результатів.
  4. Взаємодія вчителя із психологом та батьками.
  5. Участь у різноманітних  конкурсах.
  6. Робота з обдарованими учнями за індивідуальним планом.
  7. Стимулювання саморозвитку.
  8. Змістовна позакласна робота.

     Метою роботи початкової школи з обдарованими дітьми є: об’єднання зусиль навчального закладу і позашкільних закладів, культурно-соціальних установ і громадських організацій у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей, забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей як важливого чинника майбутнього України.

          Завдання педагогів полягало у тому, щоб створити умови, з яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. Цей шлях називається «самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу».

На протязі навчального року активно здійснювалася робота з обдарованими дітьми. Діти брали участь у різноманітних конкурсах та виховних заходах.

   Результативність

участі учнів початкової школи

у Міжнародному конкурсі знавців української мови

імені Петра Яцика

Рік

Кількість учасників

Кількість учнів, які брали участь в шкільному етапі

Міжнародного конкурсу знавців української мови

імені Петра Яцика

відносно до загальної кількості учнів початкової школи (у%)

Кількість учнів, які брали участь в шкільному етапі

Міжнародного конкурсу знавців української мови

імені Петра Яцика

відносно до кількості учнів на паралелі (у%)

3 клас

4 клас

3 клас

4 клас

3 клас

4 клас

2015-2016

8

10

2,3

2,9

10,1

11,5

2016-2017

9

9

2,4

2,4

11

11,4

Шкільний етап

2015-2016

2016-2017

3 клас

4 клас

3 клас

4 клас

1 місце

- Михайловський Денис 3-Б

2 місце

-Жабковська Єлизавета 3-Б

3 місце

  • Ікленко Марія 3-А

-Євстравтова Ксенія 3-В

1 місце

-Кондратюк Віталій 4-А

2 місце

-Живицька Валерія 4-В

-Хільченко Олександра 4-В

3 місце  

 - Лобко Мілена 4-В

-Гнибіденко Вікторія 4-В

1 місце

-Соколець Наталія 3-В

2 місце

-Проценко Олександра 3-А

3 місце

-Башмаченкова Анастасія 3-Б

-Чабан Владислава 3-Б

1 місце

- Ікленко Марія 4-А

2 місце

- Глобенко Софія 4-А

 -Перерва Поліна 4-Б

3 місце

- Левінкова Анна 4-В

- Прошаченко Валерія 4-Б

- Рудий Ростислав 4-А

Міський етап

  1. місце - Кондратюк Віталій 4-А

4 місце - Ікленко Марія 4-А

Обласний етап

2 місце - Кондратюк Віталій 4-А

-

Всеукраїнський етап

Кондратюк Віталій 4-А

-

Результативність

участі учнів початкової школи у олімпіаді з математики

Рік

Кількість учасників

Кількість учнів, які взяли участь в шкільному етапі

Міжнародного конкурсу знавців української мови

імені Петра Яцика

відносно до загальної кількості учнів початкової школи (у%)

Кількість учнів, які взяли участь в шкільному етапі

Міжнародного конкурсу знавців української мови

імені Петра Яцика

відносно до кількості учнів на паралелі (у%)

4 клас

4 клас

4 клас

2015-2016

10

2,9

11,5

2016-2017

10

2,7

12,7

Шкільний етап

2015-2016

2016-2017

1 місце Кондратюк Віталій 4-А

2 місце Панченко Ігор 4-Б

3 місце Поступайло Анна 4-А

1 місце Штомпель Макар 4-Б

2 місце Глобенко Софія 4-А

3 місце Ікленко Марія 4-А

Міський етап

Не брали участь

4 місце - Штомпель Макар 4-Б

Участь учнів початкової школи  

у Всеукраїнських конкурсах «Колосок» та «Кенгуру» за 2016 – 2017 н. р.

    Всеукраїнський інтерактивний математичний конкурс «Кенгуру»

75 учнів  2 - 4 класів приймали участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».

«Малюк 2» -30 учнів

«Малюк 3,4» -45 учнів

За результатами конкурсу 24 учнів показали відмінний результат, 38 учнів показали добрий результат, 13 учнів отримали сертифікат учасника конкурсу. Участь в таких конкурсах не тільки сприяє розвитку математичних здібностей учнів, а і підвищує їх активність, позитивне ставлення до навчання.

       Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс «Колосок»

47 учнів 3-4 класів приймали участь у Всеукраїнському  природничому конкурсі «Колосок». За результатами цього конкурсу 22 учнів отримали «Золотий колосок» за відмінний результат, 20  учнів отримали «Срібний колосок». Приймаючи участь у конкурсі діти виявили більше зацікавленості природничими науками, отримали поштовх до процесу пізнання, вміння  самостійно знаходити відповіді на запитання, вчаться експериментувати та спостерігати, стають допитливими, змагаються зі своїми однолітками і ще більше можуть повірити у свої сили. Участь в цьому конкурсі спонукає до процесу пізнання, розширює ерудицію, дає змогу працювати самостійно з різними джерелами інформації.

             Робота вчителів початкової школи на рівні гімназії

У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

     Із метою вивчення і поширення кращого досвіду роботи, розкриття творчого потенціалу та педагогічної майстерності педагогічних працівників  методичним об’єднанням було  проведено традиційний конкурс «Урок року-2016 -2017». У конкурсі «Урок року-2016 - 2076» брали участь вчителі: Вдовиченко Т.В.,  Коваленко Н. І., Кучеренко С. С, Єрьоменко О. Г.., Тарасова М. А., Бурдюг Н. В., Зозуля Ю. А..  Всі конкурсанти провели відкриті уроки.

    Конкурсні уроки були проведені із застосуванням інноваційних педагогічних технологій, а це свідчить про те, що у початковій школі працюють творчі педагогічні працівники, які впроваджують сучасні педагогічні технології у своїй роботі, ефективно використовують технічні засоби навчання.

Вчителі Бурдюг Н. В. та Тарасова М. А. взяли участь у підготовці та проведенні загально гімназійних педагогічних рад, та виготовили з цієї теми інформаційні буклети та електронні презентації.

             Робота вчителів початкової школи на рівні  міста та області

           МО вчителів початкових класів прийняло  участь у проведенні науково – практичної конференції з проблеми «Використання сучасних педагогічних технологій у навчальному процесі»,  семінарів – практикумів, отримували веб – консультації з проблеми «Моделювання сучасного уроку в площині сучасного бачення процесу навчання», майстер класів вчителів міста: Табальчук Л. М. з проблеми « Формування пізнавальної активності молодших школярів через інтеграцію краєзнавчих знань» та Мироненко Н. «Використання елементів казкотерапії в початковій школі». Тарасова М. А. прийняла участь у дистанційному курсі «Інноваційна освітня діяльність: зміст і форми».  

          Богдашова Т. Р. є членом журі міської олімпіади з української мови серед учнів 3 – 4 класів.

           Вдовиченко Т. В. є членом журі міської олімпіади з математики серед учнів 4 класів.

       Тарасова М.А. є членом міської організаційної  групи при проведенні олімпіади з математики.  

        Вдовиченко Т. В. є членом міської проблемної групи для вчителів початкових класів з проблеми: «Удосконалення науково-методичного супроводу педагогічних працівників в умовах реалізації нового Державного стандарту  початкової загальної освіти».

      Тарасова М. А., Вдовиченко Т. В. є членами міської творчої групи з проблеми  «Використання хмарних технологій у навчанні учнів початкових класів».

        Коваленко Н. І. є членом обласної творчої групи з проблеми  «Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини у навчально-виховному процесі».

       Вчителі Єрьоменко О.Г., Зозуля Ю. А. взяли участь у творчій майстерні «Все починається з як?», яка проходила при НВО № 6.  Зозуля Ю. А., Єрьоменко О. Г., Гвардіонова О. В. були учасниками фестивалю STEM освіти у місті Києві. Кучеренко С. С., Гвардіонова О. В. прийняли участь в обміні досвідом з проблеми « Використання елементів STEM освіти у початковій школі».

Висновок

Завдання на 2017 -2018 навчальний рік

            Аналіз роботи  методичного об'єднання свідчить про те, що ефективна організація роботи залежить від розвитку його інноваційного потенціалу, професійної компетентності педагогічного колективу, його готовності до роботи в умовах пошуку; створення науково-методичної та матеріально-технічної підтримки інноваційних змін.

        Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані вчителі, які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засоби вирішення завдань навчання, виховання, розвитку учнів, підготовки їх до життя. Вирішення цих завдань потребує пошуків творчих шляхів удосконалення всіх ділянок  роботи методичного об’єднання, систематичного озброєння вчителів міцними та глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці. Тому ми будуємо методичну роботу так, щоб кожен учитель міг якнайповніше розкривати здібності й талант, розвивати ініціативу й творчий пошук, самореалізуватися в професійній діяльності, підвищувати інноваційну культуру.

      План роботи методичного об’єднання – виконано. У своїй роботі вчителі досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів, формуванні пізнавальної самостійності, духовної культури, національної самосвідомості учнів, розвитку здібностей та інтересу учнів до навчально-виховного процесу.

                       

                     Напрямки розвитку роботи початкової ланки

                           

Наука – дослідження актуальних, глобальних наукових проблем.

Технологія – використання сучасних засобів навчання.

Інжиніринг -  використання Лего для моделювання та демонстрації у вирішенні різноманітних задач.

Математика – обчислення даних для її подальшого використання при створенні проектів.

                                      Завдання на майбутнє:

    В новому 2017 – 2018 н. р. методичне об'єднання вчителів початкових класів працюватиме над науково-методичною темою: «Інноваційні технології в системі роботи вчителя початкової школи – засіб творчого розвитку молодших школярів».

Основні завдання методичного об'єднання вчителів

початкових класів на 2017 – 2018 н. р.