Published using Google Docs
Pravilnik_Svetilnik
Updated automatically every 5 minutes

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА

ЧАСТНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ

„СВЕТИЛНИК”

гр. София

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

        Чл. 1. Частно Начално Училище „Светилник“, наричано за краткост СВЕТИЛНИК, е основано през 2018 г. и вписано в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование със Заповед № РД14–23/12.04.2018 г. на Министъра на образованието и науката на Република България.

        Дейността на СВЕТИЛНИК е лицензирана с Удостоверение № 207 от 16.04.2018 г. Търговското дружество на СВЕТИЛНИК е „Частно Начално Училище Светилник“ ЕООД и се управлява от Управител.

        Чл. 2. СВЕТИЛНИК има седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Димитър Доспевски” № 9.

        Чл. 3. СВЕТИЛНИК е член на Българската Асоциация на Частните Училища и дейността му е в синхрон със стандартите, които организацията е утвърдила и гарантира.

        Чл. 4. СВЕТИЛНИК е член на Асоциация на Кеймбридж училищата в България, което гарантира високо ниво на чуждоезиковото обучение и дава възможности за развитие на международно ниво.

        Чл. 5. СВЕТИЛНИК има печат със специфична форма, на който се изписва пълното наименование на училището.

        Чл. 6. В СВЕТИЛНИК се обучават ученици в предучилищна и начална степен на образованието.

        Чл. 7. СВЕТИЛНИК е на самоиздръжка и поема изцяло разходите си, като осъществява своята дейност чрез такси за обучение и дарения.

        Чл. 8. СВЕТИЛНИК се представлява от директор, чиито права и задължения се определят от Кодекса на труда, Закона за предучилищното и училищното образование и глава III, раздел I от този ПРАВИЛНИК.

        Чл. 9. ал. (1) Правилникът за организацията и дейността на СВЕТИЛНИК, наричан по-нататък за краткост ПРАВИЛНИК урежда устройството, функциите и управлението на СВЕТИЛНИК по отношение на цялостния учебно-образователен процес.

                ал. (2) ПРАВИЛНИКЪТ е разработен на основание чл. 28 от Закона за предучилищното и училищното образование.

                ал. (3) ПРАВИЛНИКЪТ е съобразен с действащото българско законодателство, Конституцията на Република България, Кодекса на труда, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Закона за закрила на детето, Държавните образователни стандарти.

        Чл. 10. Дейността на СВЕТИЛНИК създава предпоставки за:

                т. 1. Равни условия за получаване на образование на всички приети ученици, независимо от тяхната етническа и расова принадлежност, пол и вероизповедание.

                т. 2. Овладяване на българския език като официален книжовен език.

                        т. 3. Разширено чуждоезиково обучение – английски език и руски език.

                        т. 4. Специализирано изучаване на музикално изкуство или изящни изкуства.

        Чл. 11. ал. (1) ПРАВИЛНИКЪТ е задължителен за класните ръководители, учителите, учениците, и непедагогическия персонал на СВЕТИЛНИК, както и за всички други лица, намиращи се на територията на СВЕТИЛНИК.

                ал. (2) Родителят/представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето контролира изпълнението на ПРАВИЛНИКА от детето му и да съдейства за спазването му от другите ученици.

                ал. (3) Директорът на СВЕТИЛНИК актуализира ПРАВИЛНИКА съобразно промените в нормативната уредба и вътрешно училищните потребности, непротиворечащи на съществуващото законодателство.

        Чл. 12. ал. (1) В СВЕТИЛНИК се приемат ученици в подготвителна група и от I до IV клас.

                ал. (2) Обучението на учениците в СВЕТИЛНИК е платено.

        Предвидени са преференции и стипендии, регламентирани в Договора за обучение на СВЕТИЛНИК, наричан по-нататък за краткост ДОГОВОР.

        Чл. 13. Двустранните договорни отношения между СВЕТИЛНИК и родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, се уреждат на основание Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за задълженията и договорите.

        Чл. 14. ДОГОВОРЪТ се прекратява в следните случаи:

                        т. 1. С изтичането на срока му или приключване на учебната година, за която е сключен.

                        т. 2. При неизпълнение от страна на родителя/представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, на договорените училищни такси.

                        т. 3. При прилагане на санкция по чл. 199. (1), т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, а именно: преместване на ученика в друго училище.

                        т. 4. На основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите и в съответствие с условията, посочени в ДОГОВОРА.

                        т. 5. На основание чл. 342. (1) от Закона за предучилищното и училищното образование.

        Чл. 15. СВЕТИЛНИК осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

                        т. 1. Избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование.

                        т. 2. Определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци.

        Чл. 16. Автономията на СВЕТИЛНИК включва и правото му да определя профилите, както и самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование.

        Чл. 17. Учениците, завършили успешно степен на образование в СВЕТИЛНИК, получават свидетелство по образец на Министерство на образованието на Република България и могат да продължат образованието си в други училища.

        Чл. 18. Контролът по спазване на държавните образователни изисквания се упражнява от Министерство на образованието на Република България, Регионално управление на образованието – София-град, управителя и директора на СВЕТИЛНИК.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Раздел І. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

        Чл. 19. ал. (1) Според възрастта, степента на подготовка и документа за завършен клас учениците се организират в подготвителна група и последователни класове.

        ал. (2) Продължителността на обучение в подготвителна група и един клас е една учебна година.

        ал. (3) Класовете се номерират във възходящ ред, с римски цифри.

        Чл. 20. ал (1) Класовете се разделят на паралелки с капацитет 12 ученици.

        ал. (2) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи, да се организират сборни групи от различни паралелки или да се организира индивидуално обучение.

        ал. (3) Сборни групи се организират за извънкласните дейности или допълнителни програми.

        Чл. 21. Разпределението на учениците по паралелки се извършва в началото на учебната година. В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всяка паралелка.

        Чл. 22. Класният ръководител организира и провежда час на класа, който в СВЕТИЛНИК носи наименованието „Час по пантофи“.

Раздел ІІ. УЧЕБНО ВРЕМЕ

        Чл. 23. ал. (1) Съгласно установената практика в Република България и съответната нормативна уредба учебно-възпитателният процес се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

                ал. (2) Учебната година започва на 15 септември и завършва на 24 май за учениците от подготвителна група и I клас, и на 31 май за учениците от II – IV клас.

                ал. (3) Учебните занятия са с продължителност не повече от 36 и не по-малко от 31 учебни седмици, които се разделят на два учебни срока.

        Чл. 24. ал. (1) Ваканциите за всяка учебна година са следните: Коледна, Междусрочна, Пролетна, Великденска.

                ал. (2) Промяната на ваканциите и други неучебни дни се определя със заповед на Министъра на образованието и науката.

                ал. (3) През ваканционните и неучебни дни СВЕТИЛНИК организира със съдействието на културно-образователен център „Дворецът на щастливите хора“: „Щастлива арт-ваканция“, ски-училища, еко-лагери, излети и екскурзии, посещения на музеи и други културно-образователни дейности.

        Чл. 25. ал. (1) Учебното време на задължителните учебни предмети за учебната седмица се определя с учебния план на СВЕТИЛНИК.

                ал. (2) Седмичното разпределение на учебната програма се приема на педагогически съвет и се утвърждава от директора не по-късно от три дни преди започване на учебната година.

                ал. (3) Учебната седмица е петдневна.

        Чл. 26. При целодневна организация на учебно-възпитателния процес задължителните учебни предмети се изучават до обяд, а отдих, самоподготовка и извънкласни дейности се извършват след обяд.

Раздел ІІІ. ДНЕВЕН РЕЖИМ

        Чл. 27. Работното време на СВЕТИЛНИК започва в 8:00 ч и приключва в 18:30 ч.

         Чл. 28. Учебните часове са с продължителност, както следва:

                        30 минути за Подготвителна група

                        35 минути за I и II клас

                        40 минути за III и IV  клас

        Чл. 29. Учениците имат междучасия по 10 минути и голямо междучасие от 30 минути.

Дневен режим на първи клас

                   08:00-08:20       Прием и подготовка за учебните часове

                   08:25-09:00       Първи учебен час

                   09:00-09:30      Голямо междучасие и сутрешна закуска

                   09:30-12:20      Учебна дейност

                 12:30-13:30       Изпращане, /Обяд и отдих/ към Културно образователен център “ Дворецът на Щастливите хора”

                  13:30-16:00             Следучилищна подготовка

                        16:00-17:00           Следобедна закуска и свободно време

                      17:00-17:30              Специализирани допълнителни програми

                      17:30-18:30              Извънкласни форми и занимания по интереси

Дневен режим на Подготвителна група

                           08:30-08:50     Прием на децата

                          08:50-09:20      Педагогическо взаимодействие-закуска

                          09:20-12:30       Планирани педагогически ситуaции по направления и педагогическо взаимодействие.

                         12:30-13:30         Педагогическо взаимодействие-обяд/Изпращане на децата/ занимания по интереси към Културно образователен център “ Дворецът на Щастливите хора”

                   

Раздел ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И УЧЕБНА ПРОГРАМА

        Чл. 30. ал. (1) Учебното съдържание се структурира в учебни предмети.                         Обучението по учебните предмети се осъществява чрез урочни и извънурочни дейности.

                ал. (2) Чрез учебния предмет се обхваща в определена последователност система от знания и умения.

                ал. (3) Общообразователните предмети осигуряват усвояването на необходимите за всеки ученик знания и култура.

        Чл. 31. ал. (1) Учебното съдържание се систематизира в учебни планове и учебни програми.

                ал. (2) Учебният план определя:

                        т.1. Наименованието, броя и разпределението на учебните предмети по класове и часове;

                        т. 2. Учебното време по всеки предмет;

                        т. 3. Графика на обучението;

                        т. 4. Начина на завършване на образователна степен.

                ал. (3) Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание по всеки учебен предмет за всеки клас, целите и задачите на обучението.

        Чл. 32. Усвояването на учебното съдържание от учениците се осъществява чрез учебници, учебно-помощна литература, учебни пособия и аудио-визуални средства.

Раздел V. КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

        Чл. 33. ал. (1) Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити.

                ал. (2) Формите за проверка и оценка са устни, тестови и други писмени и практически форми.

        Чл. 34. Контролът се осъществява текущо и периодично.

                ал. (1) Текущият контрол се осъществява от учителите, системно през първия и втория учебен срок, чрез избрани от тях форми за проверка и оценка.

                ал. (2) Периодичният контрол се извършва от учителите по график, утвърден от директора на училището.

                ал. (3) Знанията и уменията на учениците могат да се проверяват от упълномощени длъжностни лица, от инспекторатите по образованието и от Министерството на образованието и науката.

                ал. (4) Проверката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училището.

        Чл. 35. Независимо от системата на проверка, оценяването на знанията и уменията на учениците става по действащата в страната шестобална система за оценяване.

        Чл. 36. Резултатите от оценяването се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа.

Раздел VІ. ДИСЦИПЛИНА

        Чл. 37. СВЕТИЛНИК сьздава всички необходими условия за получаване на образование. Отговорност на всеки ученик е да полага необходимите усилия за постигане на успех и лично удовлетворение от наученото.

        Чл. 38. Директорът, като ръководител на учебно-вьзпитателния процес, по предложение на класния ръководител или на педагогическия съвет може да налага следните санкции или наказания на учениците:

                т. 1. Забележка;

                т. 2. Предупреждение за изключване;

                т. 3. Временно отстраняване от учебния процес;

                т.4. Изключване преди края на учебната година.

        Чл. 39. Изисква се от всички участници в учебно-възпитателния процес да спазват работното време и дневния режим на СВЕТИЛНИК. При закъснения и отсъствия на ученика или учителя се прилагат съответните санкции.

III. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Раздел I. ДИРЕКТОР

        Чл. 40. ал. (1) СВЕТИЛНИК се управлява и представлява от директор.

                ал. (2) Директорът е орган за управление и контрол на образователната институция.

        Чл. 41. ал. (1) Директорът на СВЕТИЛНИК организира и контролира цялостната дейност на училището в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

                ал. (2) Директорът е педагогически специалист.

        Чл. 42 Директорът като орган на управление и контрол на СВЕТИЛНИК, изпълнява следните функции:

                        т. 1. Организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с обучение, възпитание и социализация в СВЕТИЛНИК.

                        т. 2. Отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти.

                        т. 3. Организира и ръководи процеса на самооценяване на СВЕТИЛНИК чрез изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на институцията.

                        т. 4. Контролира дейности, свързани със задържането на учениците от СВЕТИЛНИК, подлежащи на задължително обучение, и с организирането и изпълнението на приема.

                        т. 5. Подписва документите за преместване на учениците, за задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование.

                        т. 6. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите.

                        т. 7. Организира ефективното управление на училищния екип и създава условия за повишаване на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти.

                        т. 8. Организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа.

                        т. 9. Контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите.

                        т. 10. Съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им.

                        т. 11. Поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им.

                        т. 12. Налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал.

                        т. 13. Отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд.

                        т. 14. Съблюдава цялостната атмосфера съобразно цялостната концепция на СВЕТИЛНИК за ценности и развитие.

                        т. 15. Осъществява първоначални срещи с родители, чиито деца кандидатстват за записване в СВЕТИЛНИК.

                        т. 16. Осъществява взаимодействие с родители при необходимост и представители на организации и общности.

                        т. 17. Координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни.

                        т. 18. Представлява СВЕТИЛНИК пред органи, институции, организации и лица.

                        т. 19. Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.

        Чл. 43. В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

Раздел II. ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ

        Чл. 44. ал.(1) При управлението и контрола на учебната и административната дейност директорът може да бъде подпомаган от един или няколко заместник-директори.

                ал. (2) Функциите на заместник-директорите в СВЕТИЛНИК се определят от Управителя на училището.

                ал. (3) Заместник-директорите, които осъществяват функции, свързани с управлението и контрола на учебната дейност, изпълняват норма за преподавателска работа.

                ал. (4) Заместник-директорът, който изпълнява функции, свързани с управлението и контрола на административно-стопанската дейност, може да изпълнява норма за преподавателска работа, ако отговаря на изискванията за заемане на длъжност „учител“. В този случай той е педагогически специалист.

                ал. (5) Заместник-директорите изпълняват и други задължения, възложени от директора и произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

        Чл. 45. ал. (1) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор, а при невъзможност – от определен със заповед педагогически специалист от СВЕТИЛНИК. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от съответния орган по чл. 217., ал. 1–4 от ЗПУО.

                ал. (2) Със заповедта за заместване директорът може да делегира правомощия на заместник-директорите в определените в нормативен акт случаи.

                ал. (3) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1., Управителят на СВЕТИЛНИК сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността "директор".

Раздел III. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

        Чл. 46. Педагогическият съвет на СВЕТИЛНИК е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси.

        Чл. 47 Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директора.

        Чл. 48 Директорът на СВЕТИЛНИК е председател на педагогическия съвет.

        Чл. 49 Педагогическият съвет на СВЕТИЛНИК изпълнява следните функции:

                        т. 1. Приема стратегия за развитие на СВЕТИЛНИК за период от 4 години с приложен към нея план за действие.

                        т. 2. Приема и утвърждава ПРАВИЛНИКА на СВЕТИЛНИК.

                        т. 3. Приема училищния учебен план.

                        т. 4. Приема формите на обучение.

                        т. 5. Приема годишния план за дейността на СВЕТИЛНИК.

                        т. 6. Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение.

                        т. 7. Приема мерки за повишаване качеството на образованието;

                        т. 8. Приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи.

                        т. 9. Прави предложения пред директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в закона случаи.

                        т. 10. Определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци.

                        т. 11. Определя ученическите униформи.

                        т. 12. Проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

IV. УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО–ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

        Чл. 50. Участници в образователния процес са учениците, учителите, заместник-директорът с преподавателска норма, директорът и другите педагогически специалисти, както и родителите/представителите на детето или лицата, които полагат грижи за дете, което е ученик в СВЕТИЛНИК.

Раздел I. УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

        Чл. 51. ал. (1) Учителите, директорите, както и заместник-директорите, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.

                ал. (2) Педагогически специалист е и психологът.

                ал. (3) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието и социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на учениците в СВЕТИЛНИК.

        Чл. 52. ал. (1) Учителска длъжност се заема от лица със завършена степен минимум „Бакалавър“ по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация "учител".

                ал. (2) Държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" се определят с наредба на Министерския съвет.

                ал. (3) Учителска длъжност по учебен предмет Чужд език, с изключение на английски, испански, италиански, немски, руски и френски език, може да се заема и от лица със завършена степен минимум „Бакалавър“ по съответната специалност и без професионална квалификация "учител".

                ал. (4) В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална квалификация "учител", училището изготвя и реализира план за придобиване на педагогически компетентности от съответното лице.

        Чл. 53. ал. (1) В СВЕТИЛНИК се провежда практическа подготовка на:

                        т. 1. Студенти, които се обучават за придобиване на степен на висше образование в професионално направление, съответно на длъжностите на педагогическите специалисти.

                        т. 2. Лица, които са придобили степен на висше образование и се обучават за придобиване на професионална квалификация "учител".

                ал. (2) Лица по ал. (1), които самостоятелно участват в образователния процес под ръководството на учител-наставник, са стажант-учители.

                ал. (3) За организирането и провеждането на практическата подготовка по ал. (1) се сключва договор между СВЕТИЛНИК и съответното висше учебно заведение.

        Чл. 54. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от Управителя на СВЕТИЛНИК.

        Чл. 55. Управителят на СВЕТИЛНИК сключва и прекратява трудовите договори с директора.

        Чл. 56. Педагогическите специалисти в СВЕТИЛНИК имат следните права:

                        т. 1. Да бъдат зачитани правата и достойнството им.

                        т. 2. Да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите на СВЕТИЛНИК.

                        т. 3. Да участват във формирането на политиките за развитие на СВЕТИЛНИК.

                        т. 4. Да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения.

                        т. 5. Да повишават квалификацията си.

                        т. 6. Да бъдат поощрявани и награждавани.

                        т. 7. Да оценяват и избират учебниците и учебните помагала по учебния предмет или модул, по който преподават, съгласно процедурата в Наредба № 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

                ал. (2) На педагогическите специалисти в СВЕТИЛНИК се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.

        Чл. 57. ал. (1) Педагогическите специалисти в СВЕТИЛНИК имат следните задължения:

                        т. 1. Да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти, да оценяват писмено и устно ученика съгласно изработените критерии за оценяване в СВЕТИЛНИК.

                        т. 2. Да водят коректно и редовно училищната документация:

                                – да вписват в дневника на класа ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока;

                                – ежедневно да внасят оценките и информация за поведението на ученика в ученическата книжка;

                        т. 3. Да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от СВЕТИЛНИК:

                                – да не отклоняват ученици от учебния процес;

                                – да не прилагат форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не накърняват личното им достойнство.

                т. 4. Да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в учебно-възпитателния процес.

                т. 5. Да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни.

                т. 6. Да подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

                т. 7. Да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на училищното образование.

                т. 8. Да изпълняват решенията на директора и педагогическия съвет.

                т. 9. Да докладват на класния ръководител един месец преди приключване на срока застрашените със слаб успех ученици, причините и извършените до момента дейности.

                т. 10. Да изготвят всяка учебна година до 10 септември тематично разпределение на учебния материал по предметите, които ще преподават, и да го предават на директора.

                т. 11. Да не ползват мобилен телефон през работно време.

                т. 12. Да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението им на учители и на добрите нрави. С външния си вид, облекло и поведение учителите да допринасят за изграждане на нравствените добродетели в учениците си.

                т. 13. Да уведомяват своевременно директора, когато се налага да отсъстват от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на невзети часове.

                т. 14. Учителите са длъжни да спазват установеното работното време и да бъдат в СВЕТИЛНИК за:

                        – изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост от нормативната база, касаеща нормите за преподавателска работа;

                        – участие в педагогически съвети и провеждани оперативки;

                        – класни и общи родителски срещи;

                        – сбирки на екипите по ключови компетентности, обучителни курсови, тиймбилдинги и училищни комисии;

                        – провеждане на възпитателна работа;

                        – провеждане на консултации с родителите и учениците и допълнителна работа с тях;

                        – срещи с родители;

                        – заместване на отсъстващи учители;

                        – други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от заеманата длъжност.

                т. 15. Учителите са длъжни да идват на работа изрядно подготвени за учебно-възпитателния процес.

Раздел ІІ. КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Чл. 58. Класният ръководител има следните задължения:

                т. 1. Да осигурява изпълнението на решенията на педагогическия съвет и нарежданията на директора, които се отнасят до поверената му паралелка.

                т. 2. Да запознава учениците от поверената му паралелка с вътрешните нормативни актове – ПРАВИЛНИКА на СВЕТИЛНИК, инструктажи, заповедите на директора и др.

                т. 3. Да осъществява образователно-възпитателната дейност, ориентирана към интереса и мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.

                т. 4. Да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си работа с тях.

                т. 5. Да следи за редовното присъствие на учениците от паралелката в учебните часове.

                т. 6. Да провежда регулярни срещи с родителите на учебен срок, системно да отразява отсъствията и да контролира редовното нанасяне на резултати в ученическите книжки на учениците.

                т. 7. Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна причина, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя писмено и да обсъди с него в телефонен разговор възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.

                т. 8. Задължително да уведомява родителите писмено, когато спрямо ученика ще започне процедура за налагане на санкция или други мерки съгласно ПРАВИЛНИКА.

                т. 9. Да предлага налагане на санкции, като спазва изцяло процедурата, заложена в Закона за предучилищното и училищното образование и ПРАВИЛНИКА на СВЕТИЛНИК.

                т. 10. Да оформя в едноседмичен срок в дневника отсъствията на учениците от съответния клас.

                т. 11. Да води училищната документация на паралелката съгласно изискванията в Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и в края на учебната година да я предаде на директора без пропуски, а именно:

                        – Ученическа лична карта – оформена със снимка, адрес, учебна година.

                        – Ученическа книжка – оформена със снимка, адрес, подпис на родител/представител на детето учебни предмети, модули и учители; седмично разписание; резултати от обучението; отзиви и информация относно ученика; права и задължения на ученика.

                        – Бележник за кореспонденция – текуща информация за личностното развитие, процеса на обучение и постигнатите от ученика резултати.

                т. 12. Да води дневника на паралелката съгласно изискванията на Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, като отразява в него: списъка на учителите по отделните предмети; седмичното разпределение на учебните часове; срещи с родители; график на контролните и класните работи; резултати от обучението; наложени и отменени наказания, индивидуална работа, обща подкрепа за личностно развитие; да изписва учебните предмети за седмицата и деня и да следи за попълването на темите от учителите, техния подпис, отсъствията и останалите графи за попълване от тях.

                т. 13. Да оформя и подписва следните документи заедно с директора:

                        – Удостоверение за завършен клас от начален етап;

                        – Удостоверение за завършен начален етап;

                        – Удостоверение за завършен клас или подготвителна група;

                        – Удостоверение за преместване.

                т. 14. Да подготвя заедно с директора и други свидетелства, приложения и удостоверения от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

                т. 15. Да съхранява медицинските бележки, копия от уведомителните писма и други оправдателни документи и носи отговорност за това.

                т. 16. Единствено класният ръководител има право да извинява отсъствията на учениците в дневника на класа.

                т. 17. От 1-во до 5-то число на всеки месец да подава в администрацията на СВЕТИЛНИК броя на учениците, извинените и неизвинени отсъствия за предходния месец, наложените наказания, номерата на учениците, допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия за предходния месец.

                т. 18. При изгубване на дневника на класа да оформя нов, като възстановява цялата информация и го поднася за заверка на директора не по-късно от една седмица.

                т. 19. Един месец преди приключване на срока да докладва на директора застрашените със слаб успех и ниски резултати ученици, причините и извършените до момента дейности. Изпраща и регистрира в дневника на класа уведомително писмо до родителите.

                т. 20. Да планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им, целящи изграждане на ученически колектив.

                т. 21. Да реализира постоянна връзка с родители. Да организира изпълнението на решенията на педагогическия съвет.

                т. 22. Да запознава родителите с ПРАВИЛНИКА на СВЕТИЛНИК, учебните планове и нормативните актове със задължителен характер срещу подпис. В срок до 1 октомври е длъжен да предаде списъка с подписите в администрацията.

                т. 23. Да организира застраховането на учениците.

                т. 24. При възникнала конфликтна ситуация да предприема мерки за разрешаване на конфликти:

                        – Конфликтни ситуации между ученици – да прилага адекватни методи и действия за потушаване на ситуациите и разрешаване на конфликтите. При особено тежки ситуации писмено да уведомява ръководството на СВЕТИЛНИК.

                        – Конфликтни ситуации между ученици и учител – да прилага адекватни и законосъобразни мерки за разрешаване на конфликтите и да запознава училищното ръководство с конкретните ситуации.

        Чл. 59. Класният ръководител има следните права:

                т. 1. Да предлага за награди и наказания учениците от поверената му паралелка.

                т. 2. Да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи се до учебно-възпитателната работа в поверената му паралелката.

                т. 3. Да поддържа постоянна връзка с родителите, като ги уведомява за развитието на ученика.

Раздел ІII. ПСИХОЛОГ

        Чл. 60. Длъжността „психолог“ включва функции, свързани с наблюдение и подкрепа на психичното здраве и личностно развитие на учениците, подпомагане на процеса на адаптация, личното и социалното им приспособяване в образователната среда чрез методическа, посредническа и консултативна дейност в сътрудничество с учители, директор, другите педагогически специалисти и родителите.

        Чл. 61. Лицата, заемащи длъжността „психолог“ в СВЕТИЛНИК, изпълняват следните функции:

                        т. 1. Извършват превенция на обучителните трудности, като предварително информират родителите за значението на превенцията.

                        т. 2. Извършват ранно установяване на проблеми в развитието и прилагат програми за психомоторно и когнитивно развитие на учениците.

                        т. 3. Интерпретират и оценяват получените резултати от диагностичните изследвания.

                        т. 4. Анализират влиянието на наследствени, социални, професионални и други фактори върху мисленето, поведението и емоциите на учениците.

                        т. 5. Осъществяват дейности по превенция на зависимостите и насилието, разпознават формите им, оценяват поведенчески прояви на учениците, предлагат и прилагат форми на въздействие и дейности за мотивация за преодоляване на проблемното поведение на ученици.

                        т. 6. Провеждат разговори или интервюта с отделни лица или групи с цел допълнителна подкрепа.

                        т. 7. Информират родители, учители и други педагогически специалисти, консултират и предлагат възможни решения за справяне с даден проблем.

                        т. 8. Извършват оценка на индивидуалните потребности на даден ученик в случай на необходимост от предоставяне на допълнителна подкрепа.

                        т. 9. Проучват психологическите фактори при диагнози и за превенция на заболявания и състояния, емоционални и личностни разстройства, както и се консултират със съответните специалисти.

                        т. 10. Участват в изслушването на учениците преди налагане на съответната санкция.

                        т. 11. Разглеждат писмените сигнали на класния ръководител преди налагане на съответната санкция и мотивираните искания на учителите.

                        т. 12. Изготвят механизъм за вътрешната мотивация за преодоляване на проблемното поведение на учениците преди откриване на процедура по налагане на санкция.

                        т. 13. Изготвят механизъм за въздействие върху вътрешната мотивация за преодоляване на проблемното поведение на учениците след налагане на санкция.

Раздел IV. ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

        Чл. 62. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

        Чл. 63. Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от СВЕТИЛНИК се осъществяват на училищно ниво.

        Чл. 64. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации.

        Чл. 65. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

        Чл. 66. Одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти са публикувани в регистър на официалната страница на Министерство на образованието и науката.

        Чл. 67. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от СВЕТИЛНИК чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.

        Чл. 68. Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.

        Чл. 69. ал. (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти могат да придобиват професионално-квалификационни степени.

                ал. (2) По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен.

                ал. (3) Професионално-квалификационните степени и условията и редът за тяхното придобиване се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти.

        Чл. 70. ал. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с учениците.

                ал. (2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.

                ал. (3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Раздел V. УЧЕНИЦИ

        Чл. 71. Ученик е този, който е записан в СВЕТИЛНИК за обучение и завършване на клас съобразно предвидените за целта ред и срокове.

        чл. 72. Ученик се отписва от СВЕТИЛНИК при следните обстоятелства:

                        т. 1. Когато се премества в друго училище.

                        т. 2. Когато се обучава в дневна, вечерна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца.

                        т. 3. Когато се обучава в самостоятелна, индивидуална, дистанционна или задочна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

        Чл. 73.Учениците имат следните права:

                        т. 1. Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда.

                        т. 2. Да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес.

                        т. 3. Да избират между музикален профил или изящни изкуства от специализираните предмети, заложени в учебната програма на СВЕТИЛНИК.

                        т. 4. Да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си.

                        т. 5. Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

                        т. 6. Да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование.

                        т. 7. Да получават съдействие от СВЕТИЛНИК при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в училищния живот.

                        т. 8. Да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

                        т. 9. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

                                – По здравословни причини – представя се медицински документ лично от родителя/представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в първия присъствен ден на ученика след неговото отсъствие. При неспазване на посочените срокове и условия, причините се регистрират като неуважителни

                                – Поради наложително участие в друга дейност – представя се съответния документ лично от        родителя/представителя на детето, предварително преди отсъствието на ученика. При неспазване на посочените срокове и условия причините се регистрират като неуважителни

                                – до 3 учебни дни в рамките на една учебна година въз основа на предварително подадено мотивирано писмено заявление по образец от родителя до класния ръководител. При невъзможност предварително да се подаде заявлението родителят уведомява класния ръководител устно и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

                                – до 7 учебни дни в рамките на една учебна година с предварително разрешение на директора на СВЕТИЛНИК въз основа на мотивирано писмено заявление по образец от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието. При невъзможност предварително да се подаде заявлението родителят уведомява класния ръководител устно и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на СВЕТИЛНИК въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

        Чл. 74. Учениците имат право да получават стипендии след обсъждане и решение на ръководството на СВЕТИЛНИК.

        Чл. 75. Учениците от СВЕТИЛНИК имат следните задължения:

                        т. 1. Да спазват ПРАВИЛНИКА на СВЕТИЛНИК.

                        т. 2. Да присъстват и да участват в учебните часове и занимания.

                        т. 3. Да не отсъстват от учебни часове без уважителна причина.                

                т. 4. Да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за учебния час преди началото му. Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отбелязва като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие.

                        т. 5. Да напускат територията на СВЕТИЛНИК по време на учебен час само след разрешение на учителя.

                        т. 6. Да не посещават избирателно часовете, когато имат медицински документ за освобождаване от учебни занятия по здравословни причини.

                        т. 7. Да не използват нечестни начини за повишаване на успеха и извиняване на отсъствия.

                        т. 8. При пропуснати над 30% от учебните часове по съответен предмет в рамките на един учебен срок ученикът полага изпит за оформяне на срочен резултат.

                        т. 9. При допуснати над 70 отсъствия по уважителни причини за учебен срок ученикът полага изпити по всички предмети за оформяне на срочен резултат. По решение на педагогическия съвет ученикът може да бъде освободен при представен Протокол от медицинска комисия и молба от родител. Протоколът и молбата се представят в срок от 7 дни, считано от деня на натрупване на отсъствията. Редът и провеждането на изпитите се определят със заповед на директора.

                        т. 10. Да пазят авторитета на СВЕТИЛНИК и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции.

                        т. 11. Да не ползват записващи и заснемащи устройства или други начини за компрометиране авторитета на СВЕТИЛНИК и училищната общност. При допускане на такова провинение ученикът подлежи на санкция „предупреждение за преместване в друго училище”.

                        т. 12. Да не разпространяват записи, снимки или други материали в социалните мрежи, уронващи престижа на СВЕТИЛНИК и училищната общност. При допускане на такова провинение ученикът подлежи на наказание „преместване в друго училище”.

                        т. 13. Да не уронва с поведението си престижа и достойнството на учителите и непедагогическия персонал на СВЕТИЛНИК.

                        т. 14. Да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие.

                        т. 15. Да не присвояват чужди вещи. В случай на доказано провинение родителите на ученика възстановяват щетата.

                        т. 16. Да пазят материалната база на СВЕТИЛНИК. При повреда и доказана виновност родителите на ученика възстановяват щетата.

                        т. 17. Да спазват правилата за поведение в паралелката и на територията н СВЕТИЛНИК:

                                        – да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

                                               – да не използват мобилните си телефони по време на учебните занятия;

                                        – преди началото на учебните занятия да оставят изключени всички лични електронни средства на определено от учителя място. Учителят ги връща на учениците след приключване на учебните занятия. Ученик, който не спазва това задължение, се наказва със „забележка”. При повторно нарушение се информират родителите на ученика и се провежда разговор в негово присъствие;

                                        – да не хвърлят предмети, да не използват неприлични жестове, викове и др. противообществени прояви и да не нарушават правно-етичните норми;

                                        – да не се пързалят по парапети, надвесват от прозорци, играят опасни игри, по време на които могат да се наранят. Ученик, който не спазва това задължение, се наказва със „забележка”. При повторно нарушение се информират родителите на ученика и се провежда разговор в негово присъствие;

                                        – да не демонстрират прояви на интимна близост на територията на СВЕТИЛНИК;

                                        – да не задействат без причина противопожарната или охранителната система в училището.

                        т. 18. Да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на СВЕТИЛНИК, когато такива са предвидени, или да се явяват на училище с облекло и във вид съгласно изискванията на ПРАВИЛНИКА:

                                – Да не се явяват в училище с неприлично облекло (дрехи, непокриващи талията и позволяващи да се вижда бельото, панталони по-къси от 3/4, поли до 10 cм над коляното, дълбоки деколтета, разкъсани дънки и дрехи, джапанки), с тежък грим и екстравагантни прически;

                                – Да не носят дрехи с провокативни изображения и надписи;

                                – Да не се явяват с опасни обувки (маратонки с колелца, бутонки с шипове и други);

                                – Да не носят пиърсинг по части от лицето – устни, нос, вежди и др.;

                                – Да не стоят в учебните часове с шапка и със слънчеви очила.

                        т. 19. Да не консумират храна и да не дъвчат дъвка в учебните кабинети и местата, предвидени за провеждане на отделните дейности от учебно-възпитателния процес.

                        т. 20. Да не участват в хазартни игри, да не употребяват, разпространяват и/или внасят в района на СВЕТИЛНИК тютюн и тютюневи изделия, цигари, наргилета /включително и електронни/, алкохол, наркотични и други упойващи вещества.

                        т. 21. Да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

                        т. 22. Да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка или бележника за кореспонденция.

                        т. 23. Да носят ученическата си лична карта в училище и извън него.

                        т. 24. Да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия и да бъдат подготвени за началото на учебните         занятия;

                        т. 25. Да влизат с подходящ екип в часовете по физическо възпитание.

                        т. 26. Да опазват дневника на класа.

                        т. 27. Да пазят училищното имущество:

                                – Родителите на ученик, който повреди училищното имущество, отстраняват повредата или заплащат същата в срок от една седмица от датата на констатираното нарушение;

                                – Ако повредата е направена умишлено, на ученика се налага и наказание;

                                – При установяване на липса на училищно имущество извършителят възстановява липсата;

                                – При липса на училищно имущество и неустановен извършител щетата се възстановява солидарно от всички, които са го ползвали.

                        т. 28. Да изпълняват нарежданията на учителите при извънучилищни мероприятия.

Раздел VІ. САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

        Чл. 76. ал. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в Закона за предучилищното и училищното образование, в нормативната уредба и правилата, установени с ПРАВИЛНИКА на СВЕТИЛНИК, и след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците могат да се налагат следните санкции:

                т. 1. „Забележка”:

                        – при отсъствия по неуважителни причини над 5 и/или за регистрирани 7 дисциплинарни забележки в дневника на класа;

                        – за пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри, по време на които учениците може да се наранят;

                        – за неизпълнение инструкциите на учителите при извънучилищни мероприятия;

                        – за неспазване на установения ред и организация на територията на СВЕТИЛНИК;

                        – за въвеждане на външни лица в сградата или двора на СВЕТИЛНИК;

                        – за използване на електрони средства след началото на учебните занятия и преди техния край;

                        – за други нарушения на задълженията по чл. 75 от         ПРАВИЛНИКА.

                т. 2. „Временно отстраняване от учебните занятия“:

                        – ако ученик се яви в СВЕТИЛНИК с облекло или във вид, който е в нарушение на ПРАВИЛНИКА, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

                т. 3. „Предупреждение за преместване в друго училище”:

                        – при тормоз и/или агресивно поведение;

                        – при допускане на над 10 отсъствия по неуважителни причини и/или за регистрирани 15 дисциплинарни забележки;

                        – за накърняване с поведението си авторитета и достойнството на учителите, училищния екип или СВЕТИЛНИК;

                        – за незачитане правата, честта и достойнството на другите, както и за прилагане на физическо и психическо насилие;

                        – за участие в хазартни игри, за употреба и разпространение и/или внасяне в района на училището на тютюн и тютюневи изделия, цигари, наргилета, алкохол, наркотични и други упойващи вещества;

                        – за носене на оръжие, избухливи вещества;

                        – за носене на касети, дискове, вестници, списания или какъвто и да е друг носител на материали с нецензурно съдържание;

                        – за използване на нечестни начини за повишаване на успеха и извиняване на отсъствия;

                        – за кражба или умишлено увреждане на лично имущество на ученици, учители и други служители на СВЕТИЛНИК;

                        – за ползване на записващи и снимащи устройства или други начини за компрометиране авторитета на СВЕТИЛНИК и училищната общност;

                т. 4. „Преместване в друго училище”:

                        – при допускане на 22 дисциплинарни забележки и/или над 15 отсъствия по неуважителни причини;

                        – за явяване на територията на СВЕТИЛНИК в нетрезво състояние и/или след употреба на наркотични вещества;

                        – за упражняване на физическо или психическо насилие;

                        – за умишлено нанесени щети на училищно имущество;

                        – за разпространяване на записи, снимки или други материали в социалните мрежи, компрометиращи авторитета на         училището и училищната общност;

                ал. (2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час. Ученик се отстранява от учебен час и в случай на:

                        – грубо или системно нарушаване на дисциплината;

                        – демонстративно неизпълнение на задача, поставена от учителя.

        Чл. 77. За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение.

        Чл. 78. Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

        Чл. 79. Санкциите са срочни. Срокът на санкциите е до края на учебната година.

        Чл. 80. При наложена санкция "предупреждение за преместване в друго училище" до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, през следващата учебна година, ако ученикът допусне същия вид нарушение или над 5 отсъствия по неуважителни причини, или регистрирани 7 дисциплинарни забележки в дневника на класа, той подлежи на санкция „преместване в друго училище“.

        Чл. 81. Директорът на СВЕТИЛНИК задължително уведомява писмено родителя за откриването на процедура по налагане на санкция.

        Чл. 82. Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на училищния психолог и на родителите.

        Чл. 83. ал. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител. Заповедта съдържа вида на санкцията, срока и мотивите за налагането й.

                ал. (2) Заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" – и в Регионално управление на образованието – София-град.

        Чл. 84. Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в бележника за кореспонденция на ученика.

        Чл. 85. Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава обучението си в другото училище по ред и при условия, определени със заповед от Регионално управление на образованието – София-град.

        Чл. 86. Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго училище" за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия.

        Чл. 87. Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени. Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Раздел VII. РОДИТЕЛИ

        Чл. 88. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и СВЕТИЛНИК се осъществява чрез ежедневна комуникация, индивидуални консултации, родителски срещи, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

        Чл. 89. Средство за постоянна връзка между СВЕТИЛНИК и родителя е ученическата книжка и бележникът за кореспонденция или електронна поща.

        Чл. 90. Родителите имат следните права:

                        т. 1. Периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в учебно-образователния процес, за спазването на ПРАВИЛНИКА на СВЕТИЛНИК и за приобщаването им към общността;

                        т. 2. Да се срещат с ръководството на СВЕТИЛНИК, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време, което е предварително фиксирано помежду им.

                        т. 3. Да се запознаят с учебния план на СВЕТИЛНИК, по който се обучава тяхното дете и да изискват да бъде спазван установеният ред и учебния план.

                        т. 4. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика.

                        т. 5. Периодично да получават информация, подкрепа и консултиране в СВЕТИЛНИК по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на  ученика.

                        т. 6. Да следят за контрола, който се осъществява от СВЕТИЛНИК, за спазване на съответните хигиенни и санитарни норми.

                        т. 7. Да участват в инициативите на СВЕТИЛНИК, свързани с обучението и възпитанието на децата.

                        т. 8. Да следят актуалната информация на предназначеното за целта електронно табло в сайта на СВЕТИЛНИК.

        Чл. 91. Родителите имат следните задължения:

                        т. 1. Да запишат детето в подготвителна група, първи или друг клас на СВЕТИЛНИК при условията и реда на чл. 12 ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

                        т. 2. Да заплатят договорената при подписването на ДОГОВОРА училищна такса в реда и сроковете, описани в раздел V на същия договор.

                        т. 3. Да спазват ПРАВИЛНИКА и да съдействат за спазването му от страна на ученика.

                        т. 4. Да осигурят присъствието на ученика в определените от СВЕТИЛНИК часове и съобразно установената програма на ред и режим и да не допуска безпричинно отсъствие.

                        т. 5. Да уведомяват своевременно СВЕТИЛНИК за отсъствия на ученика, както и да представят съответните документи за причините, които ги налагат, съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

                        т. 6. Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила.

                        т. 7. Да оказват нужното съдействие на учителите и възпитателите за постигане на оптимални резултати при обучението и възпитанието на децата.

                        т. 8. Да участват в родителските срещи.

                        т. 9. Да се явяват в СВЕТИЛНИК след покана от учител, директора или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

                        т. 10. Да информират училищната администрация при промяна на адрес, телефон и други лични данни на ученика.

                        т. 11. В случай че родителят отсъства за срок, по-дълъг от един месец, е длъжен да уведоми писмено директора на СВЕТИЛНИК за това и да посочи лице и телефон за контакт, което ще контактува със СВЕТИЛНИК за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование на ученика (с изключение на отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение).

        Чл. 92. Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и в самостоятелна организация, са длъжни да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на ученика.

        Чл. 93. В случай че ученикът няма да продължи обучението си в СВЕТИЛНИК през следваща учебна година, родителите са длъжни да предупредят в писмен вид училищното ръководство най-късно до 31 април на текущата учебна година, като използват предназначения за целта формуляр.

V. ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I. ОЦЕНЯВАНЕ

        Чл. 94. Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценяването.

        Чл. 95. Основните цели на оценяването са:

                        т. 1. Диагностика на индивидуалните постижения и  напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и  областите, в които има нужда от подкрепа.

                        т. 2. Мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.

        Чл. 96. Оценяване се извършва:

                        т. 1. В процеса на обучение.

                        т. 2. В края на клас или на етап от степен на образование.

                        т. 3. При завършване на степен на образование.

        Чл. 97. Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки оценяван.

        Чл. 98. Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат на обучението.

        Чл. 99. Оценяващият предварително запознава оценяваните със съдържанието, формата и конкретните правила, по които ще бъдат оценявани.

        Чл. 100. В зависимост от целите на конкретното оценяване се определя подходът за тълкуване на резултатите, както следва:

                        т. 1. Нормативен – сравняване на индивидуалните постижения на всеки ученик с постиженията на останалите ученици.

                        т. 2. Критериален – измерване на степента на постигане на очакваните резултати.

                        т. 3. Комбиниран – т. 1 и т. 2.

        Чл. 101. ал. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания.

                ал. (2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите изпитвания се съставя текущото оценяване и брой точки, които  формират срочни или годишни резултати.

        Чл. 102. Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка и/или с учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.

        Чл. 103. За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, заложени в нея.

        Чл. 104. В зависимост от оценяващия оценяването може да е:

                        т. 1. Вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия         учител.

                        т. 2. Външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.

        Чл. 105. ал. (1) В края на ІV клас се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

                ал. (2) Форматът на националното външно оценяване по ал. 1, учебните предмети, по които то се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му, се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

        Чл. 106. ал. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател.

                ал. (2) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните резултати от обучението, е:

                                 Отличен (6) – ученикът, постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва успешно. Притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат.

                                 Много добър (5) – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени. Усвоени са новите понятия и повечето от тях се използват правилно. Демонстрира придобитите компетентности при решаване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен.

                                 Добър (4) – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми. Демонстрира знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на знанията и уменията си в непознати ситуации. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат.

                                 – Среден (3) – ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните програми. В знанията си той има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебната програма. Може да ги прилага с пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации. Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат.

                                – Слаб (2) – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден“.

        Чл. 107. В случаите, когато количественият показател не се определя като цяло число, качественият показател се определя, както следва:

                        – за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен;

                        – за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много добър;

                        – за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър;

                        – за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден;

                        – за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб.

        Чл. 108. На учениците от I до IV клас (включително) не се поставят количествени оценки.

        Чл. 109. На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения".

        Чл. 110. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както и организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Раздел II. ТЕКУЩИ ИЗПИТВАНИЯ

        Чл. 111. Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през втория учебен срок.

        Чл. 112. В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове. Това текущото изпитване има диагностична функция с цел установяване на дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.

        Чл. 113. Две седмици преди края на учебната година се провежда текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците.

        Чл. 114. Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:

                        т. 1. Две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до 2 учебни часа седмично.

                        т. 2. Три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5–3,5 учебни часа седмично.

                        т. 3. Четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.

        Чл. 115. Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според обхвата – индивидуални и групови.

        Чл. 116. След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се прави текущо оценяване.

        Чл. 117. При текущите устни изпитвания оценяващият е длъжен да  аргументира устно оценяването пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено.

        Чл. 118. ал. (1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси.

                ал. (2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един учебен час.

                ал. (3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание.

        Чл. 119. ал. (1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

                ал. (2) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.

                ал. (3) При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в екип практически дейности, определени в групово поставено практическо задание.

                ал. (4) При груповите изпитвания се оценява текущо всеки един ученик.

        Чл. 120. Годишно оценяване и резултатите от обучението се формират по следния начин:

                т. 1. В I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател.

                т. 2. Във II и III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен показател.

                т. 3. В IV клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с качествен и количествен показател.

        Чл. 121. Годишна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците за втория учебен срок. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

        Чл. 122. ал. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.

                ал. (2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. (1) са следните:

                        – В деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;

                        – До една седмица след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените изпитвания;

                        – В деня на оформянето им – за срочните и за годишните оценки.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА

        Чл. 123. СВЕТИЛНИК осигурява общообразователна, разширена, профилирана и допълнителна подготовка. Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули, а допълнителната подготовка – чрез обучение или дейности в други форми.

        Чл. 124. ал. (1) Право на СВЕТИЛНИК е да се изучават и учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, родолюбие, околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.

                ал. (2) Учебните предмети по ал. (1) се изучават по учебни програми, утвърдени от директора на СВЕТИЛНИК. Учебните програми определят и броя учебни часове за изучаването им.

        Чл. 125. ал. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови компетентности:

                        т. 1. Компетентности в областта на българския език.

                        т. 2. Умения за общуване на чужди езици.

                        т.3. Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите.

                        т. 4. Дигитална компетентност.

                        т. 5. Умения за учене.

                        т. 6. Социални и граждански компетентности.

                        т. 7. Инициативност и предприемчивост.

                        т. 8. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.

                        т. 9. Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.

                ал. (2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни предмети.

                ал. (3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, както и общообразователните учебни предмети по ал. (2) се определят с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

        Чл. 126. Въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за всеки клас, в които се конкретизират компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението.

        Чл. 127. ал. (1) За учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове, се утвърждават индивидуални учебни програми въз основа на учебните програми в съответствие с чл. 78 от Закона за предучилищното и училищното образование.

                ал. (2) Индивидуалните учебни програми се утвърждават от директора на СВЕТИЛНИК.

                ал. (3) Структурата, условията и редът за утвърждаване на индивидуалните учебни програми се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

        Чл. 128. Общообразователната подготовка в основната степен на образование в СВЕТИЛНИК е еднаква за всички ученици и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния образователен стандарт за учебния план.

        Чл. 129. Разпределението на общообразователните предмети за придобиване на общообразователна подготовка в средната степен на образование в СВЕТИЛНИК по класове, както и броят на учебните часове за изучаването на всеки от тях за всеки клас и етап е определено в рамковия учебен план, утвърден в зависимост от вида на образованието и според спецификата и формата на обучението.

        Чл. 130. Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка.

        Чл. 131. Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в СВЕТИЛНИК, се определят с училищния учебен план в зависимост от възможностите на СВЕТИЛНИК. Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас в СВЕТИЛНИК се определя с учебни програми, утвърдени от директора.

        Чл. 132. Профилираната подготовка обхваща задълбочени компетентности и подкрепя развитието на заложбите на учениците в изучаваните специализирани предмети в СВЕТИЛНИК. Специализираните предмети в СВЕТИЛНИК са следните:

                        т. 1. Разширено изучаване на първи чужд език – английски език

                        т. 2. Изучаване на втори чужд език – руски език

                        т. 3. Музикален профил – изучаване на музикален инструмент в индивидуална форма, солфеж, музикална теория

                        т. 4. Изящни изкуства – специализирано изучаване на изящни изкуства

        Предметите по т. 1 и т. 2 са включени в задължителната учебна програма на СВЕТИЛНИК, одобрена от директора.

        Родителят избира между предметите от т. 3 или т. 4 кой да бъде включен в програмата на ученика.

VI: ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ И ТАКСИ

Раздел I. ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ

        чл. 133. Приемането на ученици в СВЕТИЛНИК се извършва при следните условия:

                        т. 1. В паралелките на съответния клас има свободни места.

                        т. 2. Приемането и преместването на учениците може да се извършва съгласно разпоредбите на чл. 106 от НАРЕДБА № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, а именно: от I до IV клас през цялата учебна година.

                        т. 3. Родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, е подписало ДОГОВОРА със СВЕТИЛНИК и е заплатило годишната училищна такса за ученика, съобразно реда и сроковете, посочени в ДОГОВОРА.

                        т. 4. За ученици, завършили клас, етап или степен на училищно образование в чужбина, са представени изискуемите по чл. 108, ал. 1 и ал. 8 от НАРЕДБА № 11/ 01.09.2016 г. документи и е извършена процедурата по чл. 107, ал. 3 от НАРЕДБА № 11/ 01.09.2016 г.

        Чл. 134. Ученик може да продължи обучението си в СВЕТИЛНИК през следваща учебна година при следните условия:

                        т. 1. Родителят/представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, и СВЕТИЛНИК са постигнали взаимно съгласие за сключване на договор за обучение на ученика през следваща учебна година.

                        т. 2. Сключеният ДОГОВОР с родителя/представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, за обучение на ученика за следващата учебна година е в определените от ръководството на СВЕТИЛНИК срокове.

 ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ И ПРЕДАВАНЕ НА ДЕЦАТА

 1. Влизането и излизането на родителите се извършва само и единствено през централните входове на училището
 2. Децата се приемат от 8:30 до 08:50 ч. за подготвителна група и от 08:00 до 08:20 ч. за първи клас.
 3. Учителите предават и приемат деца единствено от и на родителите. Не се допуска предаване на деца на по-големи братя,сестри, роднини и познати освен при наличние на писмена молба от съответния родител, оформена като декларация с всички данни на родителя и на този, който ще вземе детето от училището.
 4. При проблем в семейството - промяна в семейното положение/развод,сключване на брак и др./, родителите в писмен вид уведомяват директора и учителя за своето дете. Уведомителното писмо да се придружи с документи/ бракоразводни решения, акт за граждански брак/ за да се установи кой от родителите има или няма право да взима детето от училище.
 5. Забранено е приемането и предаването на деца през оградата на училището.
 6. Децата се предават на родителите от учителите в добър външен вид.
 7. Издаването на децата е до 18:30. При неявяването на родители след приключване на работното време на училището, детето остава да изчаква на рецепцията без придружител.
 8. Не се допуска предаване на дете на родител в нетрезво състояние
 9. Не се допускат мобилните телефони в подготвителната група, а за децата в класовете се допуска мобилен телефон с изключен звук, който да стои в класния ръководител.

ХРАНЕНЕ

 1. От кухненския персонал се спазват строго изискванията, отнасящи се до начина на приготвяне на храната, предварителната подготовка на продуктите, а рисковите ястия се изключват от менюто
 2. Контролът за качеството на продуктите и приготвената храна се осъществява ЕЖЕДНЕВНО от медицинската сестра.
 3. Менюто се изработва от медицинската сестра и д-р Мирослава Тосева
 4. Седмичното меню се предоставя от медицинската сестра на вниманието на родителите чрез поставянето му в сайта.
 5. От храната се  ежедневно се отделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 градуса C  в продължение на 72 часа.
 6. Медицинската сестра всекидневно контролира консумирането на храната от децата и отбелязва в дегустационен дневник качеството на храната, дава разрешение за допускане на храната и консумирането й от децата.
 7. При случай, че детето е закусвало у доми или по пътя към училище, родителите са задължени да уведомят учителя за това, какво е консумирало детето.
 8. След приключване на работния ден, кухненския персонал оставя кухненския блок в изрядно чист вид.
 9. Забранено е влизането на външни лица в кухненския блок, включително собствени деца и роднини на персонала.
 10. Влизане в кухненския блок на персонала, като изключение се прави единствено от мед. сестра и директора.

Раздел II. ТАКСИ

        Чл. 135. Училищните такси се определят ежегодно от ръководството на СВЕТИЛНИК и се  попълват в  договора за обучение.

        Чл. 136. Плащането на училищните такси се извършва по банков път съобразно условията, регламентирани в ДОГОВОРА.

        Чл. 137. Сроковете за плащане на дължимите такси са следните:

                        – Първа вноска или пълната годишна такса – при записване                 на ученика;

                        – Втора вноска – от 1 до 15 септември;

                        – Трета вноска – от 1 до 15 ноември;

                        – Четвърта вноска – от 1 до 15 януари.

        Чл. 138. При закъснение в сроковете до 10 работни дни се начислява неустойка съобразно условията, регламентирани в ДОГОВОРА, и родителите се известяват писмено.

        Чл. 139. При закъснение в сроковете от 11 и до 20 работни дни отпадат всички преференции и стипендии за ученика за настоящата учебна година и родителите се известяват писмено.

        Чл. 140. При закъснение в сроковете от 21 и повече работни дни родителите се уведомяват писмено и се свиква извънреден педагогически съвет, като в присъствието на директора и собственика се взема решение за временно отстраняване на ученика от учебния процес.

        Чл. 141. Съгласно ДОГОВОРА родителят заплаща на СВЕТИЛНИК такса за обучение, в която е включено: обучение по задължителната учебна програма съгласно Държавните образователни изисквания (задължителни предмети, ИУЧ и ФУЧ), специализирани предмети по разширено чуждоезиково обучение, музикално изкуство или изящни изкуства, учебници и учебни помагала, медицински грижи при необходимост, застраховка „Злополука“.

        Чл. 142. По избор родителят допълнително заплаща храна, транспорт и допълнителни програми извън утвърдената учебна програма.

Чл. 143. По инициатива на държавни институции за защита правата на децата се приемат ученици за обучение без заплащане;

Чл. 144. При деца, живеещи в проблемни семейства, които са в неравностойно положение, се приемат ученици за обучение без заплащане.

Чл. 145. До 30 % от общия брой ученици, е възможен приема на обучаващи се без заплащане.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

        Чл. 146. ПРАВИЛНИКЪТ се обсъжда всяка учебна година и се актуализира съобразно нормативната уредба.

        Чл. 147. Настоящият ПРАВИЛНИК влиза в сила след приемането му от педагогическия съвет на СВЕТИЛНИК и с него се запознават всички учители, ученици, родители и служители в СВЕТИЛНИК.

        Чл. 148. Всички учители, служители и ученици в СВЕТИЛНИК се задължават да спазват разпоредбите в ПРАВИЛНИКА на СВЕТИЛНИК.

Правилник за устройството и дейността на Частно Начално Училище „Светилник“