REGULAMIN REGIONALNEGO  PRZEGLĄDU PIEŚNI, PIOSENEK

 PATRIOTYCZYCH I TAŃCÓW NARODOWYCH

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

w ramach  obchodów uroczystości

 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Objęty honorowym patronatem  

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum  

Pana  Leszka Tabora

1. Postanowienia ogólne

              Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 2   im. Maksymiliana Golisza w Sztumie  zaprasza dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, uczniów ze SOSW, zespoły działające w SCK, koła gospodyń  z  terenu miasta i gminy Sztum do udziału:

w Regionalnym  Przeglądzie  pieśni, piosenek patriotycznych i tańców narodowych:

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

2. Cele :

1. Przedstawienie w formie muzycznej tanecznej lub wokalnej tradycji i kultury naszego narodu.

2. Rozbudzanie aktywności dzieci, uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu elementów edukacji patriotycznej i regionalnej.

3. Kształcenie umiejętności wyrażania artystycznego przekazu w formie pieśni i tańca.

4. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych, ich wrażliwości estetycznej    oraz indywidualnych zdolności artystycznych,  tanecznych oraz wokalnych .

5. Pogłębianie wiedzy na temat historii i tradycji Polski; zacieśnienie więzi z Ojczyzną.          

6. Promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz integracja środowisk szkolnych.

3. Tematyka :

1. Zadaniem uczestnika - uczestników Regionalnego Przeglądu  jest przygotowanie prezentacji artystycznej  (tanecznej, wokalnej lub taneczno-wokalnej) zawierającej tradycyjne polskie utwory patriotyczne i tańce narodowe z różnych regionów Polski.

4. Uczestnicy  przeglądu:

          Regionalny Przegląd realizowany będzie w następujących kategoriach wiekowych :

            I kategoria -  przedszkola

            II kategoria -  szkoły podstawowe, SOSW  

            III kategoria – gimnazja, szkoły średnie

            IV kategoria - dorośli

        

5. Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych, SOSW, koła wokalne, taneczne skupione przy SCK Sztum, młodzież gimnazjów i szkól średnich oraz dorośli.

 2. Każdy występ może trwać maksymalnie 10 min.

 3. Występ może zawierać formy: wokalne, taneczne oraz taneczno-wokalne.

 4. Prezentacje mogą zostać przygotowane przez zespoły wokalne , zespoły taneczne (max.10 par), grupy wokalno-taneczne lub indywidualnie (występ solowy).

 5. Warunkiem uczestnictwa w Regionalnym Przeglądzie pieśni, piosenek patriotycznych i tańców narodowych jest złożenie w terminie do dnia 30.09.2018r.,  karty zgłoszenia w formie elektronicznej, pocztą  lub osobiste dostarczenie  do sekretariatu szkoły organizatora Przeglądu. Prosimy też

o wyznaczenie osoby do kontaktu z organizatorami przeglądu.

6.  Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

osobowych wyłącznie do celów przeglądu. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej musi być

podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

7. W wyznaczonym terminie  należy dostarczyć  wypełniony druk zgłoszenia (formularz znajduje się na stronie www.sp2.sztum.net w zakładce:  Konkursy (Niepodległa) oraz zostanie wraz z regulaminem dostarczony do placówek przedszkolnych,  szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i innych instytucji.

6. Zastrzeżenia Organizatora:

1.Koszt transportu pokrywają instytucje delegujące.

2.Uczestnicy przeglądu ubezpieczają się we własnym zakresie.

3.Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w czas trwania programu, zmiany godzin prezentacji oraz programu Regionalnego Przeglądu.

4.Organizatorzy zapewniają: profesjonalną obsługę techniczną  imprezy, dyplomy, upominki okolicznościowe, dobrą zabawę.

5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania i upowszechniania programów artystycznych oraz  danych uczestników w celu promowania projektu w wydawnictwach, lokalnej prasie, a także przez portal internetowy .

6.Udział w przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi dysponuje organizator.

7.W przypadku korzystania przez uczestników z własnych  podkładów muzycznych, należy

dostarczyć je wyłącznie na nośniku CD w formacie AUDIO na pięć dni przed występem.

Nośnik podpisany: tytuł prezentacji, nazwa uczestnika/ nazwa zespołu (grupy).

7.Terminarz  przeglądu

8. Karta zgłoszenia

Załącznik Nr 1 karta zgłoszenia + zgoda na udział dziecka/uczestnika w przeglądzie

Załącznik Nr 2 karta zgłoszenia + zgoda na udział uczestnika w przeglądzie – kategoria dorośli

Organizator

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Maksymiliana Golisza

ul. Reja 15

82-400 Sztum

woj. pomorskie

telefon: 55 640-63-53

adres e-mail: sp2_sztum@op.pl

strona internetowa: www.sp2.sztum.net

Klauzula informacyjna (przedstawiona na stronie www.sp2.sztum.net), zawiera informację o celu i sposobach przetwarzania danych (powyższe informacje wskazano

w Zgodzie dziecka/uczestnika na udział w konkursie) i prawie ich poprawiania, jak również

 z możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. W klauzuli wskazano administratora danych oraz inspektora danych osobowych u Administratora.

Dodatkowych informacji o przeglądzie udzielają:

Krystyna Bugowska - Marcinkowska – 668 495 077

Barbara Rogozinska  – 502 059 271

załącznik nr 1                                                          

                                                                                      Podobny obraz 

                                       Karta  zgłoszenia

                 Gminny Przegląd pieśni, piosenek patriotycznych  i tańców narodowych:

                              PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

1.        Nazwa placówki   ......................................................................................................................,

2.        Adres ……………............................................................................................................................

                   ..............................................................................................................................................,

3.        Kontakt do placówki .................................................................................................................,

4.           Osoba wyznaczona do kontaktów (nr telefonu)…………………………………………………………………….

                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.        Adres e-mail szkoły/przedszkola ………………………………………………………………………………………………………………..,

6.        Kategoria  wiekowa    ......................................................................................................,

7.        Forma prezentacji

•        Taniec (tytuł, liczba uczestników, czas trwania)……………………………………………………………………….    

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

•        Utwór wokalny  (tytuł, liczba uczestników, czas trwania) ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………….                            ……………………………………………………………… 

  Miejscowość, data                                                                                                           podpis rodzica/opiekuna dziecka

*proszę wypełnić kartę pismem drukowanym lub komputerowo, podpisy należy złożyć odręcznie

Zgoda na udział dziecka/uczestnika w przeglądzie

PRZEGLĄD PIEŚNI, PIOSENEK, PATRIOTYCZNYCH I TAŃCÓW NARODOWYCH

„Piękna nasza Polska cała”

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Imię i nazwisko dziecka

Imię i nazwisko

rodzica / opiekuna prawnego

Zgodnie z art.7ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie    

 o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 zwanym dalej (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………

                         (imię i nazwisko dziecka)

przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w celu uczestnictwa mojego dziecka/uczestnika w przeglądzie (nazwa przeglądu) PRZEGLĄD PIEŚNI, PIOSENEK, PATRIOTYCZNYCH I TAŃCÓW NARODOWYCH (w załączeniu regulamin przeglądu wraz z celem przedsięwzięcia)

oraz publikacji wizerunku dziecka (w tym danych osobowych – imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła – załącznik - karta zgłoszenia),

osiągnięć:

1) zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka

zarejestrowanych podczas przeglądu, uroczystości zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 2 lub

 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie przy ul. Reja 15, 82-400 Sztum na:

a) stronie internetowej szkoły www.sp2.sztum.net, stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum oraz stronach związanych z realizacją przeglądu, w których dziecko/uczestnik bierze udział

b) profilach internetowych zarządzanych przez szkołę takich jak: Facebook - Dwójka - w przerwie oraz  portalu społecznościowym Miasta i Gminy Sztum oraz innych serwisach internetowych, które związane są z realizacją przeglądu, w których dziecko/uczestnik bierze udział takich jak, Facebook, Youtube, inne  

c) w mediach (np. gazetka szkolna, prasa lokalna), biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Sztum

 i innych publikacjach, które bezpośrednio związane są z realizowanym przegladem i jego promocją.

2. Oświadczam, że nie będę wnosić roszczeń dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej (www.sp2sztum.net), w tym z informacją o celu

i sposobach przetwarzania danych i prawie ich poprawiania, jak również z możliwością cofnięcia zgody w każdym momencie. W klauzuli wskazano administratora danych oraz inspektora danych osobowych  u Administratora.

……………….. 2018 r.                      ………………………………………………………………

                                                                                                 (czytelny podpis rodzica)

załącznik nr 2      

Kategoria dorośli                                                    

                                                                                      Podobny obraz 

                                       Karta  zgłoszenia

                 Gminny Przegląd pieśni, piosenek patriotycznych  i tańców narodowych:

                              PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Kategoria dorośli

1.        Nazwa grupy/ stowarzyszenia/koła  ...............................................................................................................................................................,

2.        Adres ……………............................................................................................................................

                   ..............................................................................................................................................,

3.           Osoba wyznaczona do kontaktów (nr telefonu)…………………………………………………………………….

                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.        Adres e-mail grupy/ stowarzyszenia/koła  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,

5.        Kategoria wiekowa    ............................................................................................................,

6.        Forma prezentacji

•        Taniec (tytuł, liczba uczestników, czas trwania)……………………………………………………………………….    

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

•        Utwór wokalny  (tytuł, liczba uczestników, czas trwania) ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………….                            ……………………………………………………………… 

 Miejscowość, data                                                                                                                                podpis uczestnika

Zgoda na udział uczestnika w przeglądzie

PRZEGLĄD PIEŚNI, PIOSENEK, PATRIOTYCZNYCH I TAŃCÓW NARODOWYCH

„Piękna nasza Polska cała”

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Imię i nazwisko uczestnika

(kategoria – dorośli)

Zgodnie z art.7ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie    

 o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 zwanym dalej (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

…………………………………………………………

                         (imię i nazwisko uczestnika)

przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w celu udziału w przeglądzie (nazwa przeglądu) PRZEGLĄD PIEŚNI, PIOSENEK, PATRIOTYCZNYCH I TAŃCÓW NARODOWYCH (w załączeniu regulamin konkursu wraz z celem przedsięwzięcia)

oraz publikacji wizerunku (w tym danych osobowych – imię, nazwisko, kategoria – załącznik - karta zgłoszenia),

osiągnięć:

1) zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zarejestrowanych podczas przeglądu, uroczystości zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 2 lub w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie przy ul. Reja 15, 82-400 Sztum na:

a) stronie internetowej szkoły www.sp2.sztum.net, stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum oraz stronach związanych z realizacją przeglądu, w których biorę udział

b) profilach internetowych zarządzanych przez szkołę takich jak: Facebook - Dwójka - w przerwie oraz  portalu społecznościowym Miasta i Gminy Sztum oraz innych serwisach internetowych, które związane są z realizacją przeglądu, takich jak, Facebook, Youtube, inne  

c) w mediach (np. gazetka szkolna, prasa lokalna), biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Sztum

 i innych publikacjach, które bezpośrednio związane są z realizowanym przeglądem i jego promocją.

2. Oświadczam, że nie będę wnosić roszczeń dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej (www.sp2sztum.net), w tym z informacją o celu

i sposobach przetwarzania danych i prawie ich poprawiania, jak również z możliwością cofnięcia zgody w każdym momencie. W klauzuli wskazano administratora danych oraz inspektora danych osobowych  u Administratora.

……………….. 2018 r.                      ………………………………………………………………

                                                                                                 (czytelny podpis uczestnika)