Rackard League Boys

Roinn A Quarter Finals:

                  Monday 23rd Oct

       To Be Confirmed


Roinn B Quarter Finals: 

                        Tuesday 24th Oct

          Wednesday 25th Oct

Rackard League Girls

Roinn A Quarter Finals:

                 Wednesday 25th Oct


Roinn B Quarter Finals 

                 Wednesday 25th Oct:

** Extra Time if required**