Kommunedelplan for kunst og kultur i Trondheim 2018-2028

PLANPROGRAM

1        Innledning og bakgrunn

Dette planprogrammet fastlegger rammene for arbeidet med Kommunedelplan for kunst og kultur 2018–2028.  Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og medvirkning, og danner grunnlaget for prosessen fram til endelig vedtak i bystyret. I tillegg foreslår rådmannen satsingsområder for den kommende planen.

Rådmannen har utarbeidet et statusdokument som vedlegg til planprogrammet. Statusdokumentet beskriver status og utfordringer for profesjonell kunst og kultur, samt fritidskulturlivet i Trondheim. I tillegg beskrives Trondheim kommunens tjenester og virkemidler på kunst- og kulturområdet.

Planprogrammet med statusdokumentet vil danne grunnlag for en ny Kommunedelplan for kunst og kultur. Rådmannen vil fremme forslag til Kommunedelplanen for kunst og kultur 2018-2028 for bystyret høsten 2018. Behovet for Kommunedelplan for kunst og kultur ble behandlet som del av Planstrategi for Trondheim kommune, vedtatt av bystyret 6. desember 2012. Kommunedelplanen for kunst og kultur skal erstatte Handlingsprogram for kunst (2005–2013) som ble vedtatt i bystyret 22. juni 2005 og rullert i desember 2009 (Bystyresak 121/10), samt Handlingsprogram for kultur (2010–2013) vedtatt i bystyret 28. januar 2010 (sak 2/10).

 

2        Forholdet til kommunedelplan for kulturarenaer

Samtidig som sak om Kommunedelplan for kunst og kultur legges fram for bystyret, vil rådmannen fremme sak om rullering av Kommunedelplan for kulturarenaer 2012-2024, med tilhørende handlingsdel 2013-2016 (Bystyresak 3/13). Kulturarenaplanen er kommunes viktigste styringsdokument for utvikling av kulturarenaer og annen fysisk infrastruktur. Mål og strategier i planen ble utviklet på bakgrunn av en omfattende dokumentasjon av behov og utfordringer som ble presentert i et statusdokument. 

Kommunedelplan for kunst og kultur og Kommunedelplan for kulturarenaer er tilsammen kommunens viktigste styringsredskap i arbeidet med å legge til rette for Trondheim som kunst- og kulturby. Samlet vil de to planene danne et helhetlig grunnlag for kulturpolitikken i Trondheim. Rådmannen arbeider for at de to kommunedelplanene skal utfylle hverandre slik at det blir en god sammenheng mellom utviklingen av innhold og arenaer i kulturlivet. Satsingsområdene i kulturarenaplanen vil derfor bli tilpasset satsingsområdene i Kommunedelplan for kunst og kultur for kommende periode.

Ved rullering av Kommunedelplan for kulturarenaer vil rådmannen beskrive status med oppnådde resultat, samt utfordringer for kommende periode. Handlingsdelen vil med utgangspunkt i de foreslåtte satsingsområdene beskrive strategier og tiltak for den kommende perioden.

3        Formål og avgrensninger

Formålet er å utvikle en plan som skal være kommunens viktigste redskap for å videreutvikle kunst- og kulturområdet i Trondheim. Den kommende kommunedelplanen skal synliggjøre behov innenfor kunst- og kulturområdet og beskrive hvordan Trondheim kommune kan bidra til å styrke og videreutvikle området, samt den kulturelle infrastrukturen. Gjennom planen skal kommunen legge til rette for at målene for kulturområdet i Trondheim nås gjennom en målrettet og strategisk oppfølging av utfordringer innenfor kunst- og kulturområdet, tett knyttet opp til Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 og kommunens øvrige plandokumenter.

Kommunedelplanen for kunst og kultur vil ha en generell del med forutsetninger for planen og kommunens rolle i utviklingen av kulturområdet i Trondheim og regionen for øvrig. Planen skal beskrive overordnede mål for kunst- og kulturpolitikken, samt hvordan kommunen skal arbeide for å nå disse målene. Handlingsdelen vil konkretisere strategier og tiltak, og prioritere disse innenfor økonomiske rammer. 

Trondheim kommune ønsker å tilrettelegge for en videreutvikling av kulturbyen, men kommunen skaper ikke kulturbyen alene. Kulturlivet i Trondheim består av mange dyktige kulturarbeidere, kunstnere, institusjoner og organisasjoner som bidrar til å skape gode kunst- og kulturtilbud for byens befolkning, og til å markere Trondheim som kulturby både nasjonalt og internasjonalt. En ny Kommunedelplan for kunst og kultur vil være styrende for kommunens eget tjenestetilbud innenfor kunst- og kulturområdet. Kommunedelplanen for kunst og kultur 2016 -2024, i sammenheng med Kommunedelplan for kulturarenaer 2012-2024, vil også være sentrale dokumenter for kulturlivet i Trondheim da disse planene synliggjøre kommunens satsingsområder for årene som kommer.

I januar 2020 går Klæbu og Trondheim kommuner sammen i nye Trondheim kommune. Kommunedelplanen med handlingsdel vil rulleres etter kommunesammenslåingen.

4        Planprosess og medvirkning

Planen har status som Kommunedelplan og utarbeides i tråd med Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Det innebærer blant annet at forslag til Kommunedelplan skal sendes på høring, med minimum seks  ukers frist for å gi innspill.

Arbeidet med kommunedelplanen for kunst og kultur startet allerede i 2013, og Planprogram Kommunedelplan for kunst og kultur (2016 - 2028) med statusdokument ble sendt på høring i 2015. I forkant av høringen hadde rådmannen dialog med et bredt spekter av aktører innen kunst- og kulturområdet og disse ga innspill om status og utfordringer, samt om hvilke satsingsområder kommunen burde prioritere. Kommunedelplanen ble ikke fullført etter høringsrunden, men inngår som viktig grunnlagsarbeid for det videre planarbeidet.

Rådmannen har vinteren 2018 oppdatert planprogrammet med statusdokument fra 2015. God forankring og dokumentasjon fra de ulike aktører innen kunst- og kulturfeltet i kommunen er avgjørende for å sikre en helhetlig utvikling av kulturområdet. I det justerte statusdokumentet har rådmannen tatt hensyn til mottatte høringsuttalelser fra kunst- og kulturaktører fra 2015. For å kvalitetssikre planprogram med statusdokument og sikre god brukermedvirkning, har rådmannen på nytt involvert og bedt om innspill fra berørte og relevante aktører innen kunst- og kulturområdet i kommunen.

I prosessen med utarbeiding av statusdokumentet og planprogrammet, har rådmannen lagt vekt på en kunnskaps- og faktabasert tilnærming og tatt utgangspunkt i en rekke skriftlige kilder, som nasjonale, regionale og lokale styringsdokument, stortingsmeldinger, planer, rapporter og utredninger. Datatilfanget er stort og kildene mange, og dette kan føre til utelatelser eller mangler i statusdokumentet.  Korrigeringer vil bli foretatt der det er nødvendig mens planarbeidet pågår.

Forslag til Kommunedelplan for kunst og kultur 2018–2028 planlegges sendt på offentlig høring i løpet av sommeren 2018, med minimum seks ukers høringsfrist. Alle høringssvar vil bli synliggjort og vurdert av rådmannen før endelig forslag til kommunedelplan for kunst og kultur legges fram for behandling i bystyret senhøsten 2018. Rådmannen vil legge til rette for god involvering og medvirkning i høringsrunden.

5                Forholdet til andre planer og føringer

Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (Kulturloven) slår fast de offentlige styremakters ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle skal kunne delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Kulturloven er først og fremst en verdilov. Kommunedelplanen for kunst og kultur 2018-2024 skal definere hva Kulturloven betyr for Trondheim kommune.

Kommunedelplan for kunst og kultur er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020, og målsettingene i denne planen legges til grunn for arbeidet med kunst- og kulturplanen. I kommuneplanens samfunnsdel går det fram at Trondheim kommune skal legge til rette for at byens innbyggere skal kunne møte ulike kulturuttrykk og utvikle sin kulturkompetanse gjennom hele livet. En attraktiv by kjennetegnes av møter med det ukjente, det stimulerende og det grensesprengende. Kommunen skal tilrettelegge for utvikling av kultur- og fritidstilbud som avspeiler mangfoldet i befolkningen, og kommunen skal bidra til å øke barn og unges læring gjennom møter med kulturelle aktiviteter og opplæring tilpasset deres forutsetninger. Samfunnsdelen peker også på at det skal skapes trivelige byrom og møteplasser, og at det skal tilrettelegges arenaer for samspill mellom mennesker med ulik bakgrunn. Utvikling av kulturarenaer skal være en sentral del av byutviklingen. Samfunnsdelen legger videre vekt på at kunst- og kulturinstitusjonene og uavhengige kulturutøvere er en kreativ kraft som må få muligheter til å utvikle sin rolle som selvstendige aktører og tilbydere av opplevelser, og som viktige partnere i samfunnsutviklingen. Kunst- og kulturinstitusjoner skal være alternative læringsarenaer for livslang læring, og en kreativ kraft i regionutviklingen.

Kulturpolitikken bygger videre på og har grensesnitt til alle kommunens øvrige virksomhetsområder, og skal sees i sammenheng med disse. Eksempler på andre relevante planer er Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer 2013-2025, Temaplan for arbeid mot fattigdom i Trondheim 2013-2017 og Temaplan for Trondheim kommunes frivillighetspolitikk 2018 - 2021.

Videre er også kommunens satsing Områdeprogram for Saupstad-Kolstad 2013-2020 relevant, som en samordnet innsats i en bydel med levekårsutfordringer. Satsingen omfatter områdeutvikling, tjenesteutvikling og lokal ressursmobilisering, og skal bidra til å koordinere innsatsen på tvers av tjenesteområdene i kommunen, samt sørge for gode medvirkningsprosesser og deltakelse i bydelen.

6                Satsingsområder

 I Handlings- og økonomiplan 2018-2021 er hovedmålet for kulturområdet en målrettet satsing på bredde og kvalitet i utviklingen av kulturbyen Trondheim. I tillegg defineres fire mål om at Trondheim skal være en internasjonalt anerkjent kunst- og kulturby, en rik, mangfoldig og inkluderende kulturby, en kulturby for barn og unge, og en kunnskapsbasert kulturby.

Med grunnlag i hovedmålet og periodemålene, og de behov og utfordringer som framgår av statusdokumentet, foreslår rådmannen at Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2028 skal ta utgangspunkt i følgende seks satsingsområder

1        Kunst og kultur som drivkraft

2        Kunstnerisk nyskaping

3         Internasjonale perspektiver  

4        Kunnskapsutvikling

5        Mangfold og inkludering

6        Barn og unge

De seks satsingsområdene skal gi retning for prioriteringer på kunst- og kulturområdet i planperioden. Satsingsområdene skal sees i sammenheng med og gå på tvers av klassiske fagområder og genre, og har relevans for utviklingen av profesjonell kunst og kultur, fritidskulturlivet og kommunens egne satsinger innen kunst- og kulturområdet.  

8        Planprosess med frister

Prosjektperioden startet opp 1. januar 2013 og avsluttes høsten 2018.

Desember 2012

Behovet for Kommunedelplan for kunst og kultur ble behandlet som del av Planstrategi for Trondheim kommune, vedtatt av bystyret 6. desember 2012.

Våren 2013

Oppstart arbeid med planprogram og statusdokument for Kommunedelplan kunst og kultur. Medvirkningsprosess med innspillsmulighet og dialogmøter

Høst 2013 – vår 2015    

Arbeid med planprogram og statusdokument for Kommunedelplan kunst og kultur, egen nettside og Facebook-side.

August 2015

Planprogram Kommundelplan kunst og kultur med statusdokument (vedlegg) sendt på høring (6 uker).

September 2015 - april 2018

Arbeid med oppdatering av statusdokument. Lite arbeidskapasitet fram til desember 2017.

Mai 2018

Planprogram og statusdokument for Kommunedelplan for kunst og kultur ferdigstilles.

 

Mai 2018

Planprogram og statusdokument for Kommunedelplan for kunst og kultur behandles i kommunale råd.

Juni 2018

Planprogram og statusdokument behandles i Kultur-, idretts- og friluftskomiteen.

Juni 2018

Planprogram med statusdokument for Kommunedelplan for kunst og kultur fastsettes av formannskapet.

Juni - august 2018

Forslag til Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2024 og rullering av Kommundelplan for kulturarenaer 2018 -2024 sendes på høring (6 uker).

Oktober 2018

Behandling av planene i kommunale råd og Kultur-, idretts- og friluftskomiteen.

November 2018

Behandling i Bystyret.