ПРОГРАМА НА КУРС: ”СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ”, учебна 2017-2018

проф. д.ик.н. Невяна Кръстева, асистенти: хон. ас. Цветелина Гаврилова, хон. ас. Деница Чолакова-Гаврилова

Зала 300, Стопански факултет, събота 13 часа

18 ноември

Предизвикателствата пред маркетинга в 21 век „Син океан” - проф. Н. Кръстева

Запознаване с асистентите и задачите за семестъра. Разпределение на задачите

The Corporation

25 ноември

Студентски празник СУ

2 декември

Елементи на корпоративните бизнес стратегии Пазарна сегментация и целеви пазари. Сегментиране и таргетиране (Раздел ІІ гл.3-5)

- презентации

9 декември

Студентски празник

самоподготовка

16 декември

Позициониране. Стратегии и жизнен цикъл (глави 6-7, Раздел ІІ)

- презентации

6 януари

Стратегии за навлизане на различни видове пазари-(глави 8-11, Раздел ІІ) - презентации

Стратегии за навлизане на различни видове пазари-(глави 8-11, Раздел ІІ) - презентации

13 януари

Закъснели презентации

Литература:

1. Кръстева Невяна, Петрова Ива, “Стратегически маркетинг - маркетингови стратегии”, Авангард, 2007

2. Кръстева Невяна, Петрова Ива, “Стратегически маркетинг” Български център по производителност и качество, София, 2001, 2005г. второ издание

Допълнителна литература:

1. Кръстева Н., „Направи си сам...маркетинг: Творчески стратегии в рекламата по време на криза”, Издателство „Авангард прима”, София, 2009

2. Кръстева Н., „Маркетинг по време на рецесия”-  Издателство „Авангард прима”, София, 2009

3. Кръстева Н., „Маркетинг- теории, термини, тестове”-Издателство „Авангард прима”, София, 2007

4. Кръстева Н., „Основи на маркетинга”- Издателство „Авангард прима”, София, 2009, 290стр.

5. Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, ISBN: 978-619-160-146-2, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 388 стр.

6. Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, ISBN: 978-619-160-147-9, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 369 стр.

Книгите се продават в книжарница „Хеликон” и книжарницата в ректората на СУ „Св. Кл. Охридски”, както и в книжарницата на МВБУ, ул. Винсент Ван Гог 7, тел. на книжарката: Ани – 0888565620.

Уважаеми колеги,

Предстои ни заедно да опознаем основите на стратегическия маркетинг. Пред вас е програмата за курса лекции. С вашите асистенти ще провеждате упражнения, за тези студенти, за които упражнения са предвидени в програмата. Ще бъдете поканени да участвате в презентации по време на лекции. Когато е възможно ще бъдат канени уважаеми колеги от практиката за лекции.

Оценката ще се формира от:

Курсова работа - 40 точки

Упражнения - 30 точки

Презентации - 30 точки

Задание за курсова задача:

1. «Проучване на приложимостта на принципите на шведската концепция „Lagom” в маркетинга в България»; Курсовата работа на тази тема се подготвя в обем от ок. 8-10 стр. на английски език, без copy paste (работите ще минат turn it in). Студентите могат да се обединяват в групи от 2-3 души като проведат представително анкетно проучване по свой въпросник. Внимателно да се опише същността на концепцията, както и методиката на проучването. Изводите да се обосноват с резултатите от анкетата.

Оценяването на курсовите работи се извършва по следните критерии:

- значимост (актуалност) на избраната тема - 20т.

- пълнота на анализа - 30 т.

- подходящ език и стил - 10 т.

- графики и таблици - 10т. – графиките и таблиците да са на български език! – не се отнася за курсовата работа на английски език!

- правилно цитиране на източниците - 20 т. –източниците да  не са по-стари от 2012г.

Например: Hilbert, M., Lopez, P. , ‘The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information’,  Science (2011, 1 April)

- правилно оформление - 10т.

Обемът на курсовата работа да е 10-12 стр., Times New Roman 12, междуредие 1.5. Файлът се наименова с факултетния номер на студента- например 1122.doc. Файловете да са запомнени в Word за Windows. Посочването на използваните източници и цитати става под линия на същата страница и е задължителен елемент, който се оценява с 1 единица от оценката. Цитирането става като се посочва фамилията на автора, абревиатура на името, година на издаване, заглавие, източник, интернет сайт, ако е взет от такова място. Курсови работи в други формати няма да се разглеждат и оценяват. Готовите курсови работи се изпращат на мейл nevianak@yahoo.com. В subject на мейла се посочва- kursova rabota marketing SU2018. Документът се прилага  към мейла, а не се изпраща като писмо.

Краен срок за предаване 10 януари 2018 г.

Презентациите се подготвят върху маркетингов текст, който е от учебника. Студентите, разделени на групи трябва да подготвят презентация в Power Point, която да бъде представена пред колегите. Презентациите се изпращат на мейл: nevianak@mail.bg. В subject на мейла се посочва – presentacia Stratmarketing SU2017. Файлът трябва да бъде във Power Point с разширение ppt, а нe pptx и да се наименова с факултетния номер на студента, водещ екипа. На първата страница се отбелязват всички участници. Документът се прилага (attach) към мейла, а не се изпраща като писмо. Презентацията се представя след представянето и в час.

Официален изпит по време на сесията.

Оценките от текущ контрол ще се обявят до 20 януари. Нанасянето на оценките в книжките ще стане на официалната дата на изпита. Дата на Финален изпит- предстои да се уточни. На финалния изпит могат да се използват легални печатни материали и лични записки (без електронни устройства и фотокопия).

Оценка отличен се формира при набрани 90-100 точки.

Екипът по “Маркетинг” Ви желае успех!