GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDM20-MULTIMÈDIA

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Quart

Primer

Específica

4

Departament:    MITJANS INFORMÀTICS

Idioma: Català/castellà

Horari: ----------------------

Web de l’assignatura:  Google sites

Professorat responsable:

Blanca castaldo Suau

Correu electrònic: bcastaldo@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Altres professors:

Angeles Alonso

Correu electrònic:informatic@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Fàtima Arjona Verdejo

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Llenguatges i Tècniques de Representació i Comunicació

2.2. Perfil professional

L’assignatura respon a la necessitat de coneixement i ús de les tecnologies de la informació i comunicació aplicades al Disseny.

Tecnologia digital: Imatge digital. Edició i publicació electrònica. Comunicació multimèdia

3. Requisits

3.1. Requisits recomanables 

Haver aprovat les assignatures: Gràfica Digital i  Imatge i so

.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

CE-DG2        Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons.

CE-DG4        Establir estructures organitzatives de la informació.

CE-DG7        Aplicar mètodes de verificació de l'eficàcia comunicativa.

CE-DG11        Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

CE-DG14        Conèixer els canals que serveixen de suport a la comunicació visual i utilitzar-los d'acord amb els objectius comunicacionals del projecte.

CE-DG15        Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.

CE-DG16        Dominar els processos de producció d’imatges, sons, impressió, distribució, mitjans i suports materials.

5. Resultats d’aprenentatge

Creació, gestió i difusió de continguts multimèdia online.

6. Continguts

Eines multimèdia aplicades al disseny de moda:

 1. Creació de continguts multimèdia.
 2. Publicació de continguts digitals: Web 2.0, la possibilitat de compartir.
 3. Representació digital de models i peces.
 4. Noves tecnologies i possibilitats de disseny.
 5. Intercanvi d’arxius.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament de Mitjans Informàtics ha acordat en la reunió de data 7 de setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir un 70% d’assistència per no perdre l’avaluació continua.

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques o  les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

45 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

32 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

32 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

3 hores

Activitats de treball no presencial

55 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

31 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula d´informàtica amb ordenadors individuals.

 • Aula virtual de la assignatura.
 • Projector.
 • Scanner.
 • Impressora.
 • Pissarra.
 • Hosting.
 • Conexió a Internet

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

Blocs de continguts:

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació ordinària i/o extraordinària.

Treballs en grup:

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Formats d’entrega:

- En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat de l'exercici (tant natius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el profesor podrà demanar en qualsevol període d'avaluació.

- En cas de treballs plagiats es posarà un 0.

- Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Procediments i tècniques d’avaluació:

L’assignatura es pot cursar seguint un dels següents itineraris:

Itinerari A: Alumnes amb el 70% de l'assistència i participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

Per aprovar l'assignatura mitjançant l’itinerari A (tant per a l’avaluació ordinària com a l’avaluació extraordinaria) l'alumne ha de:

 • Lliurar tots els treballs/projectes (100%) en la data de lliurament indicada, i obtenir una nota mínima de 4 en cada un dels exercicis.
 • Obtindre una nota mitjana de 5 (treballs/projectes).

Itinerari B: Alumnes que no han assolit el 70% de l'assistència i/o participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

Per aprovar l'assignatura mitjançant l’itinerari B (tant per a l’avaluació ordinària com a l’avaluació extraordinaria) l'alumne ha de:

 • Lliurar tots els treballs/projectes  (100%)  i obtenir una nota mínima de 5 (en cada un dels exercicis).
 • Fer una prova final i obtindre un mínim de 5.

 • Per tal de que a l’alumne se li aplique l’itinerari A, ha de complir tots el requisits demanades per aquest itinerari. Aquells alumnes que no compleixin aquests requisits seran avaluats  amb l’itinerari B.
 • L’alumne podrà elegir l’itinerari B en qualsevol de les dues convocatòries (ordinària i extraordinària).

Criteris de qualificació o ponderació (tant per a l’avaluació ordinària com a l’avaluació extraordinaria):

A la taula inclosa a continuació es dóna  informació detallada de:

 • El pes de cada instrument o procediment a l’hora de quantificar el grau d’aprenentatge aconseguit per cada alumne.
 • Els procediments i les tècniques establerts per avaluar el nivell d’adquisició i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Treballs i projectes

R

CA06  CA09  CA10  CA11  CA12  CA13  CA14  CA15 CA16  CA17

100%

60%

Prova objectiva final

R

CA05  CA07  CA08

0%

40%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).