ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»

 (надалі – Товариство), місцезнаходження: вулиця Небесної Сотні, будинок 49, місто Умань, Черкаська область, 20300, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори) 18 квітня 2019 року об 11.00 год., за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Небесної Сотні, б. 49, адмінбудівля Товариства, актовий зал  (кабінет № 201). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 18 квітня 2019 року, з 10.00 год. до 10.45 год., за адресою та місцем проведення загальних зборів. Дата складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24.00 год., 12 квітня 2019 року. 

Проект порядку денного  

(перелік питань що виносяться на голосування):

1. Про встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

5. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Про  розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

7. Про розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

9. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства у новій редакції.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

  1. Про встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів

лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів:

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:Обрати:

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів:

5. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

6. Про  розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: прийняти до відома та затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

7. Про розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

Проект рішення: Отриманий  за результатами 2018 року прибуток у сумі 3 345 тис.грн., залишити нерозподіленим.  Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»  у новій редакції. Призначити Голову Загальних зборів Товариства  уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити  Голову правління Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

9. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень у новій редакції.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: У зв’язку з прийняттям Статуту Товариства у новій редакції припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Ревізійної комісії Товариства:

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з  яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів     120  000 000,00  (сто двадцять  мільйонів)  гривень,  предметом (характером) яких є:

одержання Товариством  грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства  в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки)  Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпортних договорів, надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов’язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.  

Уповноважити Голову правління Товариства  (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів.

Укладання кожного значного правочину відбувається обов’язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним

Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Голова правління (або особа, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2018р.

Попередній 2017р.

Усього активів

43013

41851

Основні засоби (за залишковою вартістю)

6188

6458

Запаси

21211

16557

Сумарна дебіторська заборгованість

11970

11223

Грошові кошти та їх еквіваленти

3450

7193

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3345

6924

Власний капітал

35603

35603

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

240

240

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

4065

6248

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

3345

6924

Середньорічна кількість акцій (шт.)

958125

958125

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

3,49

7,23

Адреса власного  веб-сайту, на  якому  розміщена  інформація  згідно з вимогами статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.megommetr.com, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер має право:

- ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення і закінчуючи датою проведення загальних зборів, в робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства: адмінбудівля Товариства, кабінет № 206, вул. Небесної сотні, 49, місто Умань, Черкаська область. Відповідальна посадова особа – голова Ревізійної комісії Урсол Світлана Миколаївна.  Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можливо у місці проведення загальних зборів;

- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Письмові запитання надаються на адресу за місцезнаходженням Товариства. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів);

- на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів;

- у разі внесення змін до порядку денному загальних зборів отримати, у визначені законодавством строки, повідомлення про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на  загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який визначає повноваження уповноваженої особи. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.  Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються законодавством.

Загальна кількість акцій  - 958 125 штук, голосуючих акцій – 793 722 штук станом на 25.02.2019 р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Наглядова рада ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР».

Телефон для довідок Товариства: (04744) 32720.