KOLLÉGIUMI HÁZIREND


Tartalomjegyzék

Bevezető rendelkezések                                                 3. oldal

A kollégiumban történő elhelyezés szabályai                         4. oldal

Általános működési szabályok                                         4. oldal

Jogok és kötelességek                                                 5. oldal

A térítési díj befizetése és visszatérítése                         7. oldal

A szülők (gondviselők), diákok tájékoztatása                        7. oldal

Egészségvédelem                                                         7. oldal

Balesetvédelem                                                         8. oldal

Vagyonvédelem, kártérítés                                         8. oldal

A szobák használata                                                 8. oldal

A könyvtár használata                                                 8. oldal

A tornaterem használata                                                 9. oldal

Vendégek fogadása                                                 9. oldal

Egyéb előírások                                                         9. oldal

A növendékek által előállított termék, dolog,

alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai                 10. oldal

A szociális támogatások megállapításának és elosztásának elvei 10. oldal

A jutalmazás elvei                                                         10. oldal

A házirend megsértésének következményei                         11. oldal

Záró rendelkezések                                                 12. oldal

Melléklet                                                                  13. oldal


1. Bevezető rendelkezések

A házirend a kollégium diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint a kollégium munkarendjét. Betartása és betartatása a kollégium minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége!

A Házirendet:

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor ki kell kérni a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség véleményét. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

Ezen házirend:

A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló kollégiumi belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.

A csoportnevelők minden tanév első hetében kötelesek ismertetni növendékeikkel a Házirend szövegét.

A kollégium minden tagja köteles betartani a kulturált együttélés szabályait, és köteles tiszteletben tartani mások jogát a tanuláshoz, munkához és pihenéshez.

A Kollégiumban folytatott tanulás, szakmai munka minden esetben elsőbbséget élvez a más célú tevékenységekkel szemben.

A Kollégium valamennyi tagjával szemben elvárás, hogy arányosan vegye ki részét azokból a munkákból, amelyek a Kollégium rendjének, a környezet rendezettségének fenntartása érdekében a kollégisták közösségére hárulnak.

A Házirend megsértése fegyelmi eljárást von maga után.

A Kollégium területén a hatósági tűzrendészeti és balesetvédelmi előírásokat mindenki köteles betartani.

Az Intézmény adatai

Név:                 Hungária Általános Iskola és Kollégium

Székhelye:         1192 Budapest Hungária út 36.

Alapító:         Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

A kollégium nagyobb tanulóközösségei

A növendékek nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt a kollégium vezetése kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát.

2. A kollégiumban történő elhelyezés szabályai

A kollégiumban való elhelyezést a szülőnek (gondviselőnek) minden tanítási évben írásban kérnie kell. A felvételről az igazgató dönt, figyelembe véve a növendék lakóhelye szerint területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat javaslatát. A döntés előkészítés során kikéri a nevelők, szükség esetén a pszichológus és a gyermekvédelmi felelős véleményét.

3. Általános működési szabályok

-A kollégium az oktatásért felelős miniszter által minden évben kiadott, a tanév rendje rendeletben foglaltak szerint működik, igazodva az általános iskola működéséhez.

-A kollégisták a szorgalmi időszakban laknak a kollégiumban.

-Hétvégére ügyeletre a kollégiumban akkor lehet bent maradni, ha azt legalább 30 fő kéri, 30 fő alatt ugyanis nem tudjuk biztosítani a bent maradók étkezését.

-Beköltözéskor a növendékek a gyermekfelügyelőktől átveszik a szobákban lévő tárgyakat. A kollégisták az átvett tárgyakban általuk okozott károkért, illetve a tárgyak elvesztéséért anyagi felelősséggel tartoznak.

-Kiköltözéskor vissza kell adni a kollégiumtól kölcsönzött eszközöket, tárgyakat, illetőleg el kell számolni azokkal.

-A kollégistáknak be kell tartaniuk a korcsoportjuknak megfelelő napirendet, amely a házirend melléklete.

-A kollégiumba hetente vasárnap 18 és 20 óra között, illetve hétfőn 6 és 7 óra között kell beérkezniük. Vasárnap este a kollégium csak ügyeletet biztosít.

-Haza távozni pénteken 1530 és 17 óra között lehet.

-Az alsó tagozatos tanulókért szüleik kell, hogy jöjjenek. 3-4. osztályosok esetében a szülő írásbeli kérésére a nevelő egyedül is hazaengedheti a gyermeket.

-A felső tagozatosok és a középiskolások általában egyedül járhatnak haza. Ha a szülő kéri, a nevelő nem engedi el egyedül a gyermeket.

-Hét közben a növendékek csak nevelőjük által kiállított kimenő engedéllyel hagyhatják el az intézményt. Hazamenetelt csak a szülővel való előzetes egyeztetés alapján lehet engedélyezni.

4. Jogok és kötelességek

A növendékek jogai

Az alábbi jogosultságok minden növendéket megilletnek.

A kollégium minden növendékének joga, hogy:

A jogok gyakorlása

Sérelem esetén a kollégium növendéke a csoportnevelőjétől, illetve az kollégium vezetőjétől kérhet jogorvoslatot.

A Kollégiumi és Iskolai Diákbizottság megválasztása tanévenként történik. A kollégiumi közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton keresztül érvényesíthetik jogaikat.

A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségeket érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.

A kollégium vezetősége az előbbitől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét.

A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakíthatják ki.

A diákönkormányzat működéséhez a kollégium minden szükséges feltételt biztosít.

Növendékünk kötelessége hogy:

Növendékünknek tilos:

5. A térítési díj befizetése és visszatérítése

6. A szülők (gondviselők), diákok tájékoztatása

A szülők tájékoztatásának módjai:

A diákok tájékoztatásának módjai:

7. Egészségvédelem

A növendékek részére - egészségi állapotuk napi ellenőrzésére, felülvizsgálatára - hetente egy alkalommal iskolaorvos, naponta ápolónő áll rendelkezésre. Rosszullét, baleset esetén hozzá kell fordulni.

8. Balesetvédelem

Minden növendéknek a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie.

A növendékek az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni nevelőjüknek, annak távollétében valamelyik felnőtt dolgozónak.

9. Vagyonvédelem, kártérítés

Növendékünk köteles a kollégium vagyontárgyainak, a rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni.

Gondatlanságból eredő kár, vagy szándékos károkozás esetén a tanuló kártérítésre kötelezhető.

10. A szobák használata

-A bentlakók kötelesek a szobákat, a közös helyiségeket, valamint az ezekben található berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használni.

-A kollégisták a villamos berendezéseket, csatlakozókat csak a biztonságtechnikai előírások betartásával használhatják.

-A kollégisták kötelesek az előforduló meghibásodásokat, rendellenességeket haladéktalanul közölni a gyermekfelügyelőkkel, nevelőkkel.

-A gondatlanságból bekövetkező és a szándékosan okozott károkért a kollégisták anyagi felelősséggel tartoznak.

Együttes károkozás esetén a kollégisták egyetemlegesen felelnek a bekövetkezett károkért.

Amennyiben a károkozó személye nem állapítható meg, úgy a kárt a közösség egésze viseli.

-A lakószobában csak olyan díszítés engedhető meg, amely nem tesz kárt a szoba falának és berendezéseinek állagában.

11. A könyvtár használata

A könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket a könyvtárban megismerhetik a diákok. A könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendjét ki kell függeszteni mindenki által látható helyre. Az a növendék, aki a könyvtárból kölcsönzött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést fizet.

Könyvtárból kölcsönzött könyvet az intézmény területéről kivinni nem szabad.

12. A tornaterem használata

A tornaterem csak foglalkozások és az intézmény rendezvényei alatt tart nyitva. Ezeken kívül zárva tartandó, az öltözőkkel és a szertárral együtt. A tornatermet csak nevelő felügyelete mellett lehet használni.

A terembe és az öltözőkbe élelmet és innivalót tilos bevinni, fogyasztani.

13. Vendégek fogadása

-A kollégisták vendéget a magasföldszinti portánál fogadhatnak szabadidejükben. A kollégisták felelősséggel tartoznak a hozzájuk érkező vendégek magatartásáért. A vendégek a szobákba csak a nevelő külön engedélyével mehetnek be.

-A rendbontást okozó és a házirendet be nem tartó látogatót a kollégium igazgatója határozott vagy határozatlan időre kitilthatja a kollégium épületéből.

14. Egyéb előírások

15. A növendékek által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára

vonatkozó díjazás szabályai

16. A szociális támogatások megállapításának és elosztásának elvei

17. A jutalmazás elvei

Kiemelkedő tevékenységért kollégiumunk növendékei, közösségei és csoportjai jutalmazásban részesülhetnek. A végzett kiemelkedő munka tanév végén,vagy alkalomszerűen kerül jutalmazásra.

Egyéni jutalmazások:

Jutalmazásnál figyelembe veendő szempontok:

Csoportközösségek jutalmazása:

-az a csoportközösség amely egész évben kiemelkedő munkát végez, évente jutalomban részesíthető.

18. A házirend megsértésének következményei

Az a növendék aki a házirendet megszegi fegyelmi intézkedésben, súlyosabb esetben fegyelmi büntetésben részesítendő.

Fegyelmező intézkedések:

Fegyelmi büntetések:

Ne feledd, jogaidat csak úgy gyakorolhatod, hogy közben nem sértheted mások jogait!

19. Záró rendelkezések

-A Házirend a megismerhetőség folyamatos biztosítása céljából az intézmény épületében kifüggesztésre kerül.

-A Házirend egy példányát a tanuló kollégiumba való beíratásakor át kell adni a szülőnek, tanulónak.

Záradék

   

 

A Kollégiumi házirendet a nevelőtestület 2017. szeptember 01-i ülésén elfogadta.

A törvény által véleményezési joggal rendelkező testületek; diákönkormányzat, szülői munkaközösség a dokumentummal egyetértett.

Budapest, 2017. szeptember 01.

………………………………..

intézményvezető


Melléklet

Napirend az 1-2. osztály számára:

645 – 730 Ébresztő, tisztálkodás, hálórend

730 Reggeli

800 – 1200 Tanítás

1200 – 1230 Ebéd

1230 – 1445 Pihenés, levegőzés, szakköri és kulturális foglalkozás, játék

1435 – 1500 Uzsonna

1500 – 1615 Tanulószoba (közben 15 perc szünet)

1600 – 1745 Szabadfoglalkozás

1730 Vacsora

        Vacsora után Szabadfoglalkozás, tisztálkodás, tévézés, mese, játék, olvasás.

2000Készülődés a takarodóra

2030 Takarodó

Napirend az 3-4. osztály számára:

645 – 730 Ébresztő, tisztálkodás, hálórend

730 Reggeli

800 Tanítás

1230 – 1300 Ebéd

1300 Szabadfoglalkozás, szakkörök, munkafoglalkozás, kulturális foglalkozás

1500 - 1545 A tanulószoba első részre

1545 – 1600 Uzsonna

1600-1700 A tanulószoba második része,

1700 – 1800 Szabadfoglalkozás

1745 Vacsora

        Vacsora után Szabadfoglalkozás, tisztálkodás, tévézés, mese, játék, olvasás.

2000Készülődés a takarodóra

2030 Takarodó

Napirend a felső tagozat számára:

630 – 700 Ébresztő, tisztálkodás, hálórend

700 Reggeli, levegőzés, tanulmányi munkára való

Felkészülés

800 Tanítás

1245 – től Ebéd folyamatosan

1545 -ig Szabadfoglalkozás, szakkörök, a csoport által tervezett program, sportkör, szakkör

1600 – 1700 A tanulószoba első részre

1700 Szünet

1715-1800 A tanulószoba második része,

1800 -tól Szabadfoglalkozás, teremrendezés

1825 Vacsora leányok

1845 Vacsora fiúk

Vacsora után Szabadfoglalkozás, tisztálkodás, tévézés, játék, olvasás.

2100 Készülődés a takarodóra

2115 Takarodó

Napirend a középfokú iskolába járó csoport számára:

530 – 730 Ébresztő szükség szerint

730 - 800 Hálórend, reggeli

Délelőtt Tanítás a középfokú iskolában

1300 – tól Ebéd (beérkezéstől függően)

1500-2100 Tanulószoba, szabadfoglalkozás, esti teendők

2100 Készülődés a takarodóra

2130 Takarodó

Csak a középiskolásokra vonatkozó szabályok:

Hetirend

630 – 1600 Érkezés hétfőn

1400 – 1700 Távozás pénteken

Házirend

Az általános iskolai szakkörökön, korrepetálásokon igény szerint a középfokú iskolások is részt vehetnek.

A középfokú iskolások az ebédlőből engedéllyel kivihetnek élelmet.