Закон України

Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо посилення ролі територіальних громад у місцевому самоврядуванні

Верховна Рада України постановляє:

  1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
  1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Статтю 3 доповнити частиною 3 такого змісту:

3. Громадянам гарантується право, вільно і безперешкодно, без попереднього погодження або повідомлення відвідувати органи місцевого самоврядування у робочий час. Кожному гарантується право бути присутнім на засіданнях колегіальних органів місцевого самоврядування, окрім випадків, установлених законом. У виключному випадку колегіальні органи можуть проводити окремі закриті засідання для розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом. Вичерпний перелік питань, що розглядаються на закритих засіданнях встановлюється представницьким органом місцевого самоврядування після проведення громадських слухань..

Статтю 8 викласти в такій редакції:

Стаття 8. Загальні збори громадян

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності. У разі неможливості врахувати рішення загальних зборів громадян, таке рішення органу місцевого самоврядування повинно бути обґрунтованим. 

3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної громади. Ініціативна група членів територіальної громади завчасно повідомляє про проведення загальних зборів жителів відповідної території та орган місцевого самоврядування і не потребує узгодження про їх проведення з органами або посадовими особами місцевого самоврядування.

Частину 2 Статті 9 доповнити реченням:

Питання, внесене на розгляд ради у порядку місцевої ініціативи, не може розглядатись органами або посадовими особами місцевого самоврядування як звернення громадян.

Статтю 13 доповнити частиною 2 наступного змісту:

2. За наявності технічної можливості, громадські слухання можуть проводитись у електронному вигляді на офіційному веб-сайті ради у формі аудіовізуального онлайн-спілкування, письмових обговорень, опитувань, тощо. Порядок проведення таких громадських слухань встановлюється місцевою радою із забезпеченням права всіх членів територіальної громади взяти участь в таких громадських слуханнях.

Доповнити статтею 131 наступного змісту:

Стаття 131. Громадські експертизи

1. Громадська експертиза діяльності органів місцевого самоврядування - це проведення інститутами громадянського суспільства: громадськими організаціями, професійними спілками і їх об’єднаннями, творчими спілками, організаціями роботодавців  і їх об’єднаннями, благодійними і релігійними організаціями, органами самоорганізації населення, недержавними засобами масової інформації та іншими непідприємницькими товариствами і установами, легалізованими відповідно до законодавства, громадськими радами оцінки діяльності органів місцевого самоврядування, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами місцевого самоврядування у своїй роботі.

2. Органи місцевого самоврядування, у разі надходження письмового запиту,  сприяють інституту громадянського суспільства у проведенні громадської експертизи. -

3. Посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевих рад не повинні перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у діяльність інституту громадянського суспільства, громадської ради, пов'язану з проведенням еспертизи.. Не допускається проведення громадської експертизи представниками, які є посадовимиі особами органів місцевого самоврядування чи їх близькі родичі є засновниками або входять до керівних органів відповідного інституту громадянського суспільства, громадської ради.

4. Порядок проведення громадської експертизи встановлюється місцевими радами.

У статті 19:

Частину 1 викласти в такій редакції:

“1. З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України та в межах цього Закону приймає статут територіальної громади села, селища, міста.”

Доповнити частиною 2 наступного змісту:

2. Статут територіальної громади та зміни до нього приймаються представницьким органом місцевого самоврядування після громадських слухань, що проводяться із забезпеченням можливості всіх членів територіальної громади подати пропозиції усно, письмово та (або) в електронному вигляді.

Частини 2 та 3 вважати частинами 3 та 4 відповідно.

Частину 7 статті 42 після слів «не рідше одного разу на рік» доповнити словами:

«або на вимогу членів територіальної громади у кількості, що встановлюється статутом територіальної громади»

Частину 10 статті 59 викласти в наступній редакції:

10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які прийняті із порушенням цього Закону можуть бути скасовані у судовому порядку за позовом члена територіальної громади або особи, яка вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси.

Доповнити статтею 59-2 наступного змісту:

Стаття 59-2 Етика поведінки в місцевому самоврядуванні.

  1. Депутати місцевих рад та посадові особи місцевого саморвядування зобов’язані неухильно додержуватися вимог цього закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
  2. Органи місцевого самоврядування розробляють та забезпечують виконання кодексів чи стандартів етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
  3. У кодексах етичної поведінки в обов’язковому порядку визначаються норми поведінки при спілкуванні із громадянами, питання врегулювання конфлікту між службовим інтересом та інтересом територіальної громади, питання врегулювання конфлікту між службовим і депутатським інтересом у осіб, які поєднують депутатську діяльність та службу в органах місцевого самоврядування, стиль одягу посадових осіб місцевого самоврядування, звітування депутатів місцевої ради перед виборцями, в тому числі і позачергово на вимогу виборців, дисциплінарна та інші види юридичної відповідальності за порушення етичних норм.