Додаток  1

                                                                   до рішення  селищної ради

                                                                                  від 10 травня  2018 р. № 142-5/2018

ПРАВИЛА

розміщення зовнішньої реклами на території Делятинської ОТГ

І. Загальні положення

        1. Правила про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Делятинської ОТГ (надалі - Правила) розроблене відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”(із внесеними змінами та доповненнями), “Про рекламу” (із внесеними змінами та доповненнями), “Про інформацію” (із внесеними змінами та доповненнями), “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”(із внесеними змінами та доповненнями), Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року №2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами” (із внесеними змінами та доповненнями) (надалі - Типові правила), і регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Делятинської ОТГ та визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.        

            2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Делятинської селищної ради ОТГ ;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Делятинської селищної ради ОТГ, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

 місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах об’єднаної територіальної громади, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, тумби тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України „Про рекламу”.

ІІ. Порядок надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

3. Зовнішня реклама розміщується на території Делятинської об’єднаної територоіальної громади на підставі рішення виконавчого комітету Делятинської селищної  ради ОТГ про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Плата за видачу зазначених дозволів не справляється.

4. Рекламний засіб не вважається самовільно встановленим протягом часу розгляду заяви розповсюджувача зовнішньої реклами про продовження дії дозволу до моменту прийняття виконавчим комітетом Делятинської селищної ради ОТГ відповідного рішення за такою заявою.

5.  Повноваження щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами в Делятинській ОТГ здійснює виконавчий комітет Делятинської селищної ради ОТГ (далі - робочий орган).

Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

            6. До повноважень робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

- видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради ОТГ;

              - встановлення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Для одержання дозволу заявник подає заяву за формою згідно Додатку 1.1

До заяви додаються:

- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

8. За наявності документів, передбачених пунктом 8 цих Правил, відомості про заяву в той же день вносяться уповноваженою особою робочого органу до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами ( журналу),  який ведеться у довільній формі.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві на предмет  надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу  робочий орган   надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

9. Видача  дозволу погоджується з:

-  власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

- відповідним органом у сфері охорони культурної спадщини  - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток;

- Івано-Франківською обласною державною адміністрацією  - у разі розміщення зовнішньої реклами на памʼятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих памʼяток;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

- службою автомобільних доріг Івано-Франківської області та відділенням національної поліції- у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги автомобільних доріг, що належить до їх компетенції.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується  видача дозволу, є вичерпним.

Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

10. Дії щодо отримання  зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу. Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному вигляді органам, зазначеним у пункті 10 цих Правил, та встановлює строк розгляду зазначених документів. За результатами дозвільної процедури органи, що зазначені в пункті 10 цих Правил, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилаються робочому органу. У разі ненадання органами, зазначеними у пункті 10 цих Правил протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

11. Після отримання таких погоджень, виконавчий комітет селищної ради ОТГ приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

12. Робочий орган протягом 10 (десяти) днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

13. Дозвіл надається строком на три роки, якщо менший строк не зазначено у заяві.

14. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

15. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

16. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.

У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.

У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється.

Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця.

Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

17. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку дії дозволу.

Продовження дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

18. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі: рішення виконавчого комітету селищної ради ОТГ за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців, непереоформлення дозволу в установленому порядку та у випадках передбачених договором про надання в користування місць для розміщення зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

19. Плата за тимчасове користування місцем для розміщення зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному сесією селищної ради, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

При цьому площа місця розміщення рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу.

Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

Розмір плати за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами не може встановлюватися в залежності від змісту реклами.

20. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

-  розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

              21. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

               22. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території селища.

              23.Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

               24.  Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів – заборонена

 

 Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 22-25 цих Правил, є вичерпним.

 25. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

 26. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

               27. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

 28. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

 29. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

 30. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

               31. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

 32.  Вивіски чи таблички:

 - повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

               -  не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

               -  не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

               -  площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

 Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

 33. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

               -  припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

               -  невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

               -  порушення благоустрою території.

  Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

  Контроль за додержанням цих Правил здійснює виконавчий комітет Делятинської селищної ради ОТГ та інші органи відповідно до законодавства.

                34. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами виконавчий комітет Делятинської селищної ради ОТГ звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

  У разі невиконання цієї вимоги, виконавчий комітет подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у Івано-Франківській області (Держпродспоживслужба) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

                35. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

                                                     

     Селищний голова ОТГ                                                                   Богдан Клим’юк

         Додаток 1.1

          до Правил розміщення

          зовнішньої реклами

          на території

          Делятинської селищної ради

          об’єднаної територіальної

          громади

         Селищному голові

         Клим’юку Б.Б.

                                                               ЗАЯВА

про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник ________________________________________________________________________

                                   (для юридичної особи-повне найменування розповсюджувача)

___________________________________________________________________________

                                                      зовнішньої реклами, для фізичної особи –

___________________________________________________________________________

                                                                прізвище, ім’я та по батькові)

Адреса заявника_____________________________________________________________

                                 (для юридичної особи – місцезнаходження,

___________________________________________________________________________

                для фізичної особи-місце проживання,

___________________________________________________________________________

                                                                             паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи

або ідентифікаційний номер фізичної особи_____________________________________________________________________

Телефон  (телефакс) ___________________________________________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою

___________________________________________________________________________

                (повна адреса місця розташування рекламного засобу)

Тип спеціальної конструкції________________________________________________________________

                                                    (вид спеціальної конструкції та її розмір)

Строком на

 __________________________________________________________________________

                                                                                     (літерами)

Перелік документів, що додаються:

- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, з прив'язкою до місцевості;

- ескіз рекламного засобу з його конструктивним рішенням (конструктивне рішення повинно містити інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж);

- висновок технічної експертизи (у випадку розміщення дахової конструкції);

- письмове погодження власника місця розташування спеціальної конструкції або уповноваженої ним особи та копії документів, що підтверджують право власності на зазначене місце.

Заявник

або уповноважена ним особа   __________________         ____________________________

М.П.                                                          (підпис)                          (ініціали та прізвище)

                                              Додаток 2.2

                                                                     до Правил розміщення

                                                                 зовнішньої реклами                    

                                                                                                            на території Делятинської

                                                                                                                       селищної ради об’єднаної

                                                                                                            територіальної громади

                                                                    ДОЗВІЛ
                                          на розміщення зовнішньої реклами

Виданий _________________ р. на підставі  рішення  виконавчого комітету Делятинської селищної ради ОТГ   № _____   від ______________________________________________________________________________________________________________________________________(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,
_____________________________________________________________________________
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
_____________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу _________________________________
_____________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу _____________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

“Строк дії дозволу з _____ до ________

Селищний голова ОТГ

                                                                                                     

                                 __________________________________________

Клим’юк Богдан Богданович

       

                                                                                                   

                                                                                                             Додаток 2

                                                                                                             до рішення сесії                                        

                                                                              селищної ради ОТГ

                                                                                   від 10 травня 2018 р

                                                                       № 142-5/2018

ПОРЯДОК

визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Делятинської

об’єднаної територіальної громади

  1. Даний Порядок розроблений відповідно до положень Закону України „Про рекламу”,  постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», інших нормативно-правових актів.
  1.      Порядок плати за тимчасове користування  місцями   розташування рекламних

засобів, що перебувають у комунальній  власності  Делятинської обєднаної територіальної громади (далі – Порядок) регулює фінансово-правові відносини між виконавчим органом Делятинської селищної ради та фізичними і юридичними (незалежно від форми власності та підпорядкованості) особами, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах  які перебувають у комунальній власності об’єднаної територіальної громади смт. Делятин, визначає порядок ціноутворення, порядок оплати за  тимчасове користування  місцями   розташування рекламних засобів.

         1.3  Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів справляється з дати прийняття рішення виконавчого комітету селищної ради ОТГ про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі укладеного договору.

         1.4   Відсутність рекламного засобу на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користування місцем.

         1.5    Місячний розмір плати за місце розміщення зовнішньої реклами визначається згідно таблиці.

Таблиця

№ п/п

Вид засобу зовнішньої реклами

Одиниця виміру

Базова плата за місяць, у відсотках від мінімальної заробітної плати

1.

Щит, що стоїть окремо (білборд, бігборд), рекламний щит та інше

м2

5%

2.

Горизонтальні чи прямовисні панелі, які кріпляться на кронштейнах до стін будівель та інше

м2

5%

3.

Щит, плакат на павільйонах, об’єктах чи

елементах благоустрою та інше

м2

2%

4.

Панель, яка кріпиться на кронштейнах до стовпів селищного освітлення та до ін. опор, стовпів, стенд змішаної інформації (реклами від населення та підприємств) та інше

м2

3%

5.

Банер, банерна сітка, перетяжки (тролли) панно на фасаді будинку та інше

м2

2%

6.

Конструкції на даху будинку (будівлі), споруди

м2

3%

7.

Кронштейн

на стіні будівлі

на стовпі, опорі освітлення та ін.

м2

м2

5%

3%

8.

Нанесення трафарету на бетонне покриття та ін.

м2

3%

9.

Флагшток та інше

м2

2%

10.

Виклейка ролет, вітрин та ін.

м2

2%

11.

Стели та інше

м2

5%

12.

Світлові короби та інше

м2

3%

2. Розмір плати для розміщення конструкцій (виносних щитів) на прилеглих та прибудинкових територіях будівель, якщо розмір місця їх розміщення горизонтальної проекції рекламного засобу не перевищує два квадратних метри і конструкція встановлюється тимчасово, на період робочого часу торговельного або іншого суб’єкта господарювання закладу (підприємства, установи, організації) встановлюється в розмірі 25% від місячного розміру плати за місце.

3. Розмір плати за користування місцями розташування спеціальних конструкцій під час проведення масових заходів рекламного характеру, видовищного, споживчого, культурно-просвітницького, соціального та іншого характеру, які поєднуються з рекламними заходами з використанням міського середовища, визначаються відповідним договором, що укладається з організаторами таких заходів і встановлюються у розмірі 100 грн. за добу.

4. Виконавчий комітет селищної ради може переглядати тарифи, у зв’язку з розвитком ринку рекламних послуг в Делятинській ОТГ або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5. Строк внесення плати визначається в договорі сторін, але не пізніше 25 числа місяця, що передує звітному.

6. За несвоєчасне виконання своїх грошових зобов’язань з внесення плати за місце розміщення зовнішньої реклами користувач сплачує пеню 0,5% від заборгованої суми за кожен прострочений день. Розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на час нарахування пені згідно з чинним законодавством України.

7. Несплата платежів протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання Договору. При цьому з користувача місцем зовнішньої реклами стягується заборгована сума плати з нарахуванням пені за кожен день прострочення платежу.

8. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста, зараховується до бюджету ОТГ.

9. При відмові власника конструкції для розміщення зовнішньої реклами провести демонтаж рекламного засобу, такий демонтаж та витрати на його зберігання покладаються за рахунок власника конструкції з розрахунку витрат організації, підприємства, установи комунальної власності Делятинської об’єднаної територіальної громади, що провели демонтаж та зберігання.

10. При відсутності таких можливостей у підприємства комунальної власності територіальної громади селища, демонтаж і зберігання конструкції може бути виконаний іншими суб’єктами господарювання на договірних засадах з Делятинською селищною радою ОТГ.

    Заступник селищного голови                                                     Петро Якимець

           

                                         Аналіз впливу регуляторного акта

      Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в Делятинській об’єднаній територіальній громаді, Порядку  визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Делятинської об’єднаної територіальної громади.

      Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  від 11.09.2003 №1160/IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 та визначає правові і організаційні засади реалізації рішення сесії селищної ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в Делятинській селищній раді об’єднаної територіальної громади», «Порядку  визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Делятинської об’єднаної територіальної громади».

 1.Визначення проблеми, яку передбачається розвʼязати

        Беручи до уваги утворення Делятинської ОТГ і той факт, що тарифи на розміщення реклами до цього не  затверджувались, на сьогоднішній день існує необхідність приведення їх розміру у відповідність до ринку, який диктує діяльність у сфері розміщення реклами.

        Неможливість розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що для їх існування має бути створена відповідна правова основа. Діюча правова основа з часом перестала відповідати реаліям життя та не враховує вимоги сьогодення.

        Отже, основним завданням прийняття зазначеного вище регуляторного акту є приведення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності об’єднаної територіальної громади у відповідність до економічно обґрунтованого рівня з метою забезпечення ефективного використання майна Делятинської ОТГ та збільшення надходжень до селищного бюджету.

       Необхідно зформувати реєстр обʼєктів зовнішньої реклами (Далі – ОЗР);

 

2. Визначення цілей державного регулювання

       Основною метою даного регулювання є виконання вимог Законів України «Про  місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», регулювання відносин, що виникають у звʼязку з розміщенням зовнішньої реклами та порядку надання дозволів на розміщення такої реклами.

Цілями регулювання є:

- регулювання відносин, що виникають у звʼязку з розміщенням зовнішньої реклами на території Делятинської об’єднаної територіальної громади;

- встановлення порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

- встановлення єдиного порядку реєстрації та розміщення ОЗР;

- встановлення плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

    3. Визначення та оцінка  прийнятих способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу.

     Збереження існуючого положення -  Не забезпечує  чіткого регулювання  відносин, що

     виникають в зв’язку з розміщенням ОЗР, порядку надання дозволів на розміщення  зовнішньої реклами, плати за  тимчасове користування місцями розташування рекламних  засобів.

     Обраний спосіб - запровадження чіткого регулювання відносин, що виникають у звʼязку з розміщенням ОЗР, порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території  Делятинської ОТГ, затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в Делятинській ОТГ та Порядку  визначення розміру плати за тимчасове   користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Делятинської об’єднаної територіальної громади.

     Такі регуляторні акти відповідають вимогам чинного законодавства, забезпечують

належні надходження до бюджету, забезпечують принципи державної регуляторної політики. Проблема розвʼязується та досягаються поставлені цілі.

    4. Механізми та заходи, що пропонуються для розвʼязання проблеми

     Механізм:

    - підготовка проекту рішення «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в Делятинській селищній раді об’єднаної територіальної громади, Порядку  визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності об’єднаної територіальної громади смт. Делятин».

    - затвердження проекту даного регуляторного  акта з урахування пропозицій та зауважень.

    Заходи:

- забезпечення вільного доступу та участі у розробці проекту рішення Делятинської селищної ради ОТГ«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в Делятинській селищній раді об’єднаної територіальної громади, Порядку  визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності об’єднаної територіальної громади смт. Делятин»  юридичних та фізичних осіб, можливість надання пропозицій;

- опублікування затвердженого рішення Делятинської селищної ради ОТГ «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в Делятинській селищній раді об’єднаної територіальної громади, Порядку  визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності об’єднаної територіальної громади смт. Делятин»  на офіційному веб-сайті Делятинської селищної ради ОТГ.

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.  

Акт забезпечує  чітке регулювання відносин, що виникають в звʼязку з розміщенням ОЗР,  порядком надання дозволів на розміщення ОЗР та платою за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності  на території Делятинської ОТГ.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акта.

                               Вигоди

                                 Витрати

Упорядкування відносин, що виникають в звʼязку з розміщенням зовнішньої реклами

 

                                Відсутні

Забезпечення вчасного надходження плати за користування місцем встановлення ОЗР

                                Відсутні

7. Обгрунтування строку дії запропонованого акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акта- довгостроковий або до  моменту виникнення змін в чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до якого будуть вноситись відповідні коригування.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Результативність  регуляторного акту передбачається в наступному:

- встановлення чіткого регулювання відносин, що виникають в звʼязку з розміщенням ОЗР;

- формування реєстру ОЗР;

- надання дозволів на розміщення ОЗР;

- кількості дозволів на розміщення ОЗР;

- отримання плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Делятинської ОТГ.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Строки проведення відстеження:

Базове відстеження- до набрання чинності

Повторне відстеження- через рік  після набрання актом чинності.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись виконавчим комітетом Делятинської ОТГ.

Заступник селищного голови                                        Петро Якимець