GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell:  Títol Superior d'Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDI14 – ELEMENTS   CONSTRUCTIUS II

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

Tercer

Segon

Específica

6

Departament:    Ciència i Tecnologia

Idioma:  Castellà / Català

Horari: Dm, 9.50 –13.05; Dv,  12.10 -14.00

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/c/MTc4Mzg5MTM1MjZa

Professorat responsable:

Rosa María Sánchez Martínez

Correu electrònic: rsanchez@escoladisseny.com

Cap de departament

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

2. Contextualització

Un element constructiu es cada un dels components materials que integren una obra de construcció. Aquesta assignatura forma part, junt amb l’assignatura de Materials, d’ un grup que constitueixen els Fonaments de la Construcció. L’assignatura presenta un conjunt de sistemes i processos integrats en la construcció, que considera les exigències globals de seguretat, habitabilitat i mediambientals que han de satisfer. S’analitzen les parts que constitueix un edifici, començant per els diferents sistemes que configuren l’espai, fent hincapié en els diferents elements constructius de l’espai interior d’un edifici.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

 L’assignatura pertany a la matèria de Materials i Tecnologia aplicats al disseny d’Interiors.

2.2. Perfil professional.

L’assignatura ha de proporcionar-li al dissenyador d’interiors un coneixement  de cada una dels elements i sistemes constructius que formen un espai arquitectònic, així com la capacitat de resoldre problemes constructius

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Els requisits essencials es haver superat les assignatures de formació bàsica: Fonaments científics i ecològics del disseny

3.2. Requisits recomanables 

Convé haver aprovat l’assignatura de Materials I i Materials II

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT07. Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12-Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16-Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17-Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

És requisit imprescindible per a poder cursar l’assignatura haver aprovat l’assignatura de formació bàsica de primer curs de Fonaments Científics i Ecològics del Disseny, així com 12 crèdits ECTS corresponents a les assignatures de primer per a poder accedir a segon. Per lo tant, les competències se consideren superades a la formació bàsica.

4.3.CE/Competències específiques de l’especialitat

Segons el Decret 43/2013 les competències específiques per a l’assignatura de Materials I son les següents:

CEDI10        Generar i materialitzar solucions funcionals, formals, tècniques a l’hora de projectar que permetin realitzar-les a peu d’obra per l’aprofitament i la utilització d’espais interiors.

CEDI12        Resoldre els problemes tècnics i constructius que es plantegen durant el desenvolupament i execució de l’obra

CEDI14        Conèixer els processos de construcció, producció i manufacturat més usuals dels diferents sectors vinculats al disseny d’interiors.

CEDI15        Adequar la metodologia i les propostes a l’evolució tecnologia e industrial pròpia del sector.

5. Resultats d’aprenentatge

Els resultats d’aprenentatge son declaracions verificables de lo que un estudiant ha de sabre, comprendre i ser capaç de fer després d’obtenir una qualificació concreta en una assignatura. Els resultats d’aprenentatge segons la taxonomia de Bloom, evoluciona de sis categories de manera jeràrquica: el coneixement, la comprensió, l'aplicació, la anàlisis, la síntesi i l’avaluació.

R1 Interpretar i utilitzar  la simbologia i el llenguatge tècnic específic, a nivell tècnic i gràfic.

R2 Entendre, plantejar i resoldre problemes tècnics constructius que es presentin a l’exercici de l’activitat professional del dissenyador

R3 Resoldre, plantejar i entendre problemes tècnics constructius que es plantegen durant el desenvolupament i execució de l’obra.

R4 Identificar els diferents processos de construcció, producció i manufacturat dels diferents diferents sectors.

R5 Desenvolupar la imaginació, la sensibilitat artística, les capacitats d’anàlisi i síntesi, el sentit crític, així com potenciar les actituds creatives per a la resolució de problemes tècnics propis de la construcció.

6. Continguts

1.  Forjat i cobertes

 • Funció d’un forjat
 • Elements d’un forjat
 • Tipus de forjats
 • Estratificació de la coberta
 • Tipus de cobertes

2. Divisions interiors.

 • Extrapolació d’un envà
 • Tipus d’envans

3. Fusteria.

 • Grafisme de les diferents fusteries
 • Elements d’una fusteria
 • Tipus de fusteries segons material i moviment

4. Revestiments i paviments.

 • El revestiment, com definició d’un espai
 • Tipus de revestiments
 • Tipus de paviments

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia docent combinarà el “mètode expositiu” consistent en la presentació d’un tema estructurat lògicament amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a un objectiu determinat amb un “mètode de classe participativa” consistentment la participació i intervenció de l’alumnat en activitats, exposició de les temes i resolució de problemes vinculats amb el plantejament teòric exposat i finalment amb un “mètode de resolució de problemes i exercicis” on es demana a l’estudiant que desenvolupa les solucions adequades o correctes als problemes plantejats.

 

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

L’assignatura d’Elements Constructius II, té una carga lectiva de 6 ECTS i un volum de treball de 150 hores per a l’alumne, que se desenvolupen segones el següent esquema:

Activitats de treball presencial

76 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S'exposa el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

34 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

40 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita,

2 hores

Activitats de treball no presencial

74 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball d’anàlisi i recerca

Individual

Treball pràctic i de recerca d’informació

20 hores

Treball gràfic

Individual

Desenvolupament de pràctiques gràfiques

54 hores

        

L’assignatura s’organitza i es distribueix en tres hores de classe teòrica en la que es comenta les explicacions i es ampliarà la informació amb fotos i videos relacionats amb les conceptes explicats i dues hores de classes de correccions i pràctiques

7.3 Instal·lacions del centre i material

És necessari per a poder impartir correctament la matèria un ordinador i un projector

7.4 Activitats interdisciplinàries

Sempre i quan sigui possible s’intentarà fer alguna activitat interdisciplinari amb altres assignatures

7.5 Activitats complementàries

Sempre que sigui possible s’intentarà visitar alguna fábrica o botiga de materials

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

Assistència mínima d’un 80%.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentatiu en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Consideracions generals

Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà d'haver superat tots els examens proposats durant el curs, consistents en dues proves objectives de relació de conceptes i aplicació dels mateixos (avaluació contínua). Cada un dels exàmens es puntuarà amb una nota numèrica entre 0 i 10. Per aprovar  la nota mínima de cada un dels exàmens parcials ha de ser de 5.  No obstant això, per a fer mitjana entre les diferents proves s’ha de treure com mínim un 4, sempre i quan la mitjana de totes les proves sigui major o igual a 5

Per un altra banda i encara que l’assignatura s’enfoca des d’una forma bastant teòrica, durant el curs es proposen diversos treballs gràfics  d’assimilació de l’explicació teorica. Per a poder aprovar l’assignatura  l'alumne haurà de lliurar tots els exercicis proposats,  revisats i lliurats en las dates establertes pel professor amb una nota no inferior a 5.

Aquells alumnes que presentin tots els treballs i tinguin una mitjana superior a 5 en les proves teòriques, i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competències poden superar l'assignatura per avaluació contínua. La resta han de presentar-se a la prova complementària o extraordinària.

Avaluació continua

L’aplicació del procés d’avaluació contínua demana de l’alumnat una assistència mínima del 80% del total d’activitats d’aprenentatge presencials.

L’avaluació consistirà en la realització correcta de les dues proves i el lliurament en la data prevista del treball de recerca que es proposi.

Els exercicis es plantejaran per escrit, on quedaran reflectits: les competències a assolir, els criteris d’avaluació i la data de lliurament. El retard en la presentació d’un exercici suposarà un decriment de un 20% en la qualificació.

Aquells alumnes que superin correctament totes les proves o exàmens i presentin tots els treballs i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competències i assimilat els conceptes bàsics poden superar l’assignatura en l’avaluació contínua. La resta han de presentar-se a l’examen final.

Es qualificarà com no presentat (NP) l’alumne que no hagi lliurat cap treball i no s’hagi presentat a cap prova teòrica.

Avaluació ordinària i extraordinària

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència mínima d’un 80% hauran de superar un examen en gener (ordinària) o/i en febrer (extraordinària) amb les proves teòriques no assolides

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència de menys d’un 80%, hauran de superar un examen en gener (ordinària) o/i en febrer (extraordinària)  amb tots els continguts de l’assignatura (amb nota no menor a 5) i lliurar un treball  o treballs  que es proposen  a l’alumne.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (aptitud, assistència)

NR

CA01 CA02 CA03 CA04

5%

Treballs gràfics

R

CA05 CA06 CA07 CA08 CA09 CA11 CA13 CA14 CA15 CA16 CA17

70%

70%

Proves objectives parcials

R

CA05 CA07

25%

Prova objectiva final

R

CA05 CA07

30%

Total

100 %

100%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

WWOLFGANG  NUTSCH. Manual de Construcción. Detalles de interiorisme. Editorial Gustavo Gili.Barcelona.

HEINRICH SCHIMITT, ANDREAS HEENE. Tratado de construcción. Editorial Gustavo Gili. Barceloona. 2006

MUNILLA-LEIRA. 2002. Tratado de Construccion. Sistemas. DCTA. 2002. Madrid.Documentacio

9.2. Bibliografia complementària: 

ROY CHUDLEY, ROGER GREENO. Manual de construcción de edificios. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2006

DENIS WALTON.  Manual de Construcción. Editorial A. Madrid. Vicente Ediciones. 1995.

CTE. 2006. Ministerio de obras públicas.

PLANETA DE AGOSTINI PROFESIONAL Y FORMACIÓN. Nueva Enciclopedia del encargado de obras. Ediciones ceac. Madrid

9.3. Altres recursos: 

Documentació facilitada per la professora, així com la projecció de diferents vídeos promocionals de productes constructius. Visites a determinades empreses del sector sempre i quan sigui possible.