นักเรียนติดค้างภาระงาน ของครูจีระพงษ์  โพพันธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ม.1/1

ชื่อ – สกุล

ภาระงานค้าง

หมายเหตุ

เด็กหญิงสุธาสินี  ผึ้งรอด

- วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยี

- ชื่อโปรแกรม และการทำงาน

 

ม.1/2

ชื่อ – สกุล

ภาระงานค้าง

หมายเหตุ

เด็กหญิงกรกช  ธรรมชาติ

- วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยี

- ชื่อโปรแกรม และการทำงาน

 

ม.2/2

ชื่อ – สกุล

ภาระงานค้าง

หมายเหตุ

เด็กชายเกรียงศักดิ์  พานิชสรรค์

- แกราฟ Excel

 

ม.3/2

ชื่อ – สกุล

ภาระงานค้าง

หมายเหตุ

เด็กชายภาณุเดช  สิงห์ทอง

- โมเดลฮาร์ดแวร์

- POP UP เรื่องระบบสารสนเทศ

- แปลงเลขฐาน

 

เด็กชายอนุวัตร  สระทองยอด

- โมเดลฮาร์ดแวร์

- POP UP เรื่องระบบสารสนเทศ

- แปลงเลขฐาน

 

ม.5/2

ชื่อ – สกุล

ภาระงานค้าง

หมายเหตุ

นายอนุสรณ์  จันทร์เนียม

งานที่ 1 จิตวิทยาเกี่ยวกับสี https://padlet.com/krui3/web51

งานที่ 4 Banner + ปุ่มลิงค์

งานที่ 5 แบบทดสอบกิจกรรมที่ 1

 

นายชนาธิป  อุ่นห้อง

งานที่ 2 หน้าเว็บไซต์แนะนำตัว

งานที่ 3 โครงสร้างเว็บด้วย <DIV>

งานที่ 5 แบบทดสอบกิจกรรมที่ 1

งานที่ 6 นำเสนอเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

นายณัฐพล  เมฆนันทไพศิฐ

งานที่ 2 หน้าเว็บไซต์แนะนำตัว

งานที่ 3 โครงสร้างเว็บด้วย <DIV>

งานที่ 5 แบบทดสอบกิจกรรมที่ 1

งานที่ 6 นำเสนอเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

นายนพดล  ศรีน้อย

งานที่ 2 หน้าเว็บไซต์แนะนำตัว

งานที่ 3 โครงสร้างเว็บด้วย <DIV>

งานที่ 4 Banner + ปุ่มลิงค์

งานที่ 5 แบบทดสอบกิจกรรมที่ 1

งานที่ 6 นำเสนอเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

นายธรรมนูญ  จันทร์แจ้ง

งานที่ 2 หน้าเว็บไซต์แนะนำตัว

งานที่ 3 โครงสร้างเว็บด้วย <DIV>

งานที่ 4 Banner + ปุ่มลิงค์

งานที่ 5 แบบทดสอบกิจกรรมที่ 1