นักเรียนติดค้างภาระงาน ของครูจีระพงษ์  โพพันธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ม.5/2

ชื่อ – สกุล

ภาระงานค้าง

หมายเหตุ

นายอนุสรณ์  จันทร์เนียม

สร้างเว็บไซต์ด้วย DIV เรื่องเกี่ยวกับตำบลกำแพงดิน จำนวน 3 หน้า พร้อมลิงค์เชื่อมโยง

 

นายณัฐพล  เมฆนันทไพศิฐ

สร้างเว็บไซต์ด้วย DIV เรื่องเกี่ยวกับตำบลกำแพงดิน จำนวน 3 หน้า พร้อมลิงค์เชื่อมโยง

 

นายนพดล  ศรีน้อย

สร้างเว็บไซต์ด้วย DIV เรื่องเกี่ยวกับตำบลกำแพงดิน จำนวน 3 หน้า พร้อมลิงค์เชื่อมโยง