Regulamin serwisu Justsend

(dalej zwany „Regulaminem”)

w wersji obowiązującej z dnia 25.05.2018 roku

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. §1

Justsend jest opisanym w § 2 poniżej serwisem umożliwiającym wysyłki wiadomości SMS (dalej „wiadomości SMS”), prowadzonym przez Digital Virgo S.A. (zwaną dalej „Digital Virgo” ), z siedzibą w Warszawie 00-189, przy ul. Inflanckiej 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000253675, NIP: 527-23-17-216, Regon: 016750310, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 PLN, opłaconym w całości.

 1. §2
 1. Serwis Justsend (zwany dalej „Serwisem Justsend” lub „Serwisem”) polega na udostępnieniu podmiotom, które dokonują rejestracji w Serwisie (dalej „Usługobiorcy”) możliwości dokonywania samodzielnych wysyłek wiadomości SMS (dalej zwanych „Wysyłkami SMS”) na wskazane przez Usługobiorców numery telefonów komórkowych działających w sieciach następujących operatorów sieci komórkowych: Orange Polska S.A., T-Mobile Polska  S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. (dalej „Operatorzy”).
 2. Serwis jest dostępny poprzez stronę: www.justsend.pl (dalej „strona Serwisu”).
 3. Serwis działa w oparciu o rozwiązania technologiczne, którego dostawcą jest Digital Virgo,  umożliwiające Usługobiorcom samodzielne przeprowadzanie Wysyłek SMS (dalej „Bramka SMS”), poprzez: wybór odbiorcy, określenie treści przekazu oraz zainicjowanie przesyłu informacji.
 4. Każdy Usługobiorca korzystający z Serwisu Justsend powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 1. §3

Usługobiorcami serwisu Justsend (zwanego dalej „Serwisem”) mogą być:

 1. konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 3. osoby prawne,

które dokonują rejestracji w Serwisie w celu realizacji wysyłek SMS.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU JUSTSEND
 1. §4

Rejestracja w Serwisie

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga rejestracji w Serwisie na stronie Serwisu poprzez podanie danych (w tym danych osobowych) określonych w formularzu rejestracyjnym oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

.

 1. Digital Virgo może zaproponować Usługobiorcom, których staż i aktywność w zakresie korzystania z Serwisu będą to uzasadniały, zawarcie umowy regulującej indywidulane warunki współpracy Stron w ramach Serwisu Justsend.
 2. Użytkownik może dokonać  Rejestracji Skróconej lub Rejestracji Pełnej (dalej zwanymi „Rejestracją”). Rejestracja Skrócona w Serwisie wymaga podania następujących danych: numeru telefonu oraz adresu e-mail.  Rejestracja Skrócona umożliwia wysłanie określonej liczby  widomości  SMS. Liczba SMSów  jaką można wysłać po dokonaniu Rejestracji Skróconej podana jest na stronie Serwisu. Rejestracja Pełna w Serwisie wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko lub pełna nazwa, adres zameldowania i korespondencyjny (jeśli jest inny niż zameldowania) lub siedziby, nr PESEL (w przypadku konsumentów),  nr NIP, adres e-mail.
 3. Rejestracja w Serwisie wymaga potwierdzenia przez Usługobiorcę poprawności podanych danych przez kliknięcie w link przesłany przez Digital Virgo na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w danych rejestracyjnych.  
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła osobom trzecim oraz zachowania ich w tajemnicy w celu uniemożliwienia osobom trzecim nieuprawnionego dostępu do Serwisu. a także zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Digital Virgo utratę, kradzież oraz uzyskanie przez osoby nieuprawnione jego loginu lub hasła pocztą elektroniczną, telefonicznie, lub pocztą tradycyjną. Digital Virgo nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się loginem lub hasłem przez osobę nieuprawnioną powstałe w wyniku okoliczności niezależnych od Digital Virgo.
 5. W procesie rejestracji Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulamin oraz akceptuje jego treść a także oświadcza, iż spełnienia określone w Regulaminie wymagania dotyczących zasad korzystania z Serwisu i przeprowadzania Wysyłek SMS oraz zobowiązuje do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu.

§5

Wysyłki SMS

 1. Wysyłki SMS są realizowane od godz. 8:00 do godz. 22:00.
 2. Wysyłki SMS realizowane są w godzinach wybranych przez Usługobiorcę, z zastrzeżeniem z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej a także faktycznych możliwości Digital Virgo (tj. m.in. z uwzględnieniem wcześniej dokonanych przez innych Usługobiorców zleceń wysyłek, liczby wiadomości SMS wchodzących w zakres jednej wysyłki, liczby aktualnie dostępnych Bramek SMS).
 3. Wysyłka SMS może ulec opóźnieniu ze względu na okoliczności niezależne od Digital Virgo, w tym m.in. w przypadku czasowych ograniczeń przepustowości systemu, kolejek wynikających z wcześniej złożonych zleceń, działań lub zaniechań dostawców bramek SMS, awarii sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji całości lub części Wysyłki SMS w dniu złożenia zlecenia przez Usługobiorcę (tj. wiadomości SMS o statusie Niewysłane), odpowiednia liczba punktów, o których mowa w § 6 Regulaminu, która została pobrana za realizację takiej Wysyłki SMS zostaje automatycznie zwrócona na konto Usługobiorcy. .  
 5. Digital Virgo nie gwarantuje dostarczenia Wiadomości SMS do odbiorcy (dalej zwanego „Użytkownikiem końcowym”). Wysyłki SMS są realizowane bez względu na okoliczności faktyczne uniemożliwiające dostarczenie wiadomości SMS, leżące po stronie Użytkownika końcowego numeru MSISDN lub Operatora obsługującego sieć, w której działa numer MSISDN, takie jak m.in. wyłączony telefon, brak zasięgu, blokada połączeń przychodzących, nieistniejący numer MSISDN, przepełniona skrzynka odbiorcza.
 6. Wysyłka SMS/VMS powinna odpowiadać następującym kryteriom:
 1. jednoczęściowa wiadomość SMS może składać się maksymalnie z 160 znaków lub 70 znaków jeśli z polskimi literami / znakami specjalnymi;
 2. wieloczęściowa wiadomość SMS składająca się minimum z dwóch części (maksymalnie siedmiu) nie może przekroczyć 1071 znaków bez polskich liter oraz 469 znaków z polskimi literami, która liczona jest wg. wzoru:
  - bez znaków specjalnych: liczba części wiadomości (większa od 1) = ilość znaków / 153;

- ze znakami specjalnymi: liczba części wiadomości (większa od 1) = ilość znaków / 67.

Wynik należy zaokrąglić w górę do najbliższej liczby całkowitej.

 1. jednoczęściowa wiadomość VMS może składać się maksymalnie z 160 znaków (z polskimi literami / znakami specjalnymi);
 2. wieloczęściowa wiadomość VMS składająca się minimum z dwóch części (maksymalnie siedmiu) nie może przekroczyć 459 znaków, która liczona jest wg. wzoru:
  - bez znaków specjalnych: liczba części wiadomości (większa od 1) = ilość znaków / 153;

- ze znakami specjalnymi: liczba części wiadomości (większa od 1) = ilość znaków / 153.

Wynik należy zaokrąglić w górę do najbliższej liczby całkowitej.

 1. Znaki specjalne - znaki nie zawarte w poniższej liście:

@ £ $ ¥ è é ù ì ò Ç Ø ø Å å _ ^ { } \ [ ~ ] | Æ æ ß É ! " # ¤ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ä Ö Ñ Ü § ¿ a – z ä ö ñ ü à oraz spacja liczone są jak 2 znaki.

Ponadto znaki należące do zbioru znaków: '|', '^', '€', '{', '}', '[', ']', '\', '~' zakodowane są na 2 znakach gdzie znaki ^ { } [ ] ~ \ | € oraz enter liczone są jak 2 znaki.

 1. być realizowana z zachowaniem wymaganych przez prawo oraz Operatorów lub dostawców usług telekomunikacyjnych zasad ochrony Użytkowników końcowych numerów MSISDN;
 2. zakazane jest używanie słów zarówno w treści jak i nadpisie wiadomości SMS:
 1. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarnych,
 2. stanowiących nazwy zastrzeżone do używania przez określone podmioty (słowne znaki towarowe, nazwy własne, nazwiska itp.), chyba, że Usługobiorca dysponuje tytułem prawnym do ich używania;
 1. zakazane jest stosowanie w nadpisie lub treści wiadomości SMS numerów SMS, MMS i IVR Premium, jak również numerów telefonicznych (numerów MSISDN), za wyjątkiem numeru MSISDN Usługobiorcy, podanego Usługodawcy w danych rejestracyjnych,
 2. zakazane jest promowanie (rozumiane jako przekazywanie jakichkolwiek informacji dotyczących produktów lub usług, o których mowa w niniejszym punkcie) lub odwoływały się:
 1. do serwisów, usług lub produktów przeznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla osób pełnoletnich, o charakterze erotycznym, dotyczących lub związanych z produktami alkoholowymi, tytoniem, produktami leczniczymi, usługami medycznymi, bronią, a także substancjami, których produkcja, rozpowszechnianie, reklamowanie jest zabronione przez prawo,
 2. do hazardu,
 3. do serwisów, usług lub akcji o charakterze charytatywnym.
 1. zakazana jest Wysyłka SMS, nadpis lub treści wiadomości SMS, która narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje lub jakichkolwiek prawa osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich.
 2. zakazana jest Wysyłka SMS, nadpis lub treści wiadomości SMS która może wprowadzać odbiorców w błąd lub powodować  prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przez brak precyzji, dwuznaczność lub w inny sposób czy która może wywoływać u odbiorcy niepokój, poczucie zagrożenia, strachu lub lęku.
 1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż zarówno nadpisy jaki i treści wiadomości SMS mogą podlegać automatycznemu filtrowaniu pod katem ich zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.

§6

Zasady rozliczeń

 1. W celu realizacji Wysyłki SMS, Usługobiorca powinien dokonać zasilenia konta punktami  Justsend (dalej „Punkty”).
 2. Zasilenia konta Punktami można dokonać:
 1. przed wstawieniem zlecenia realizacji Wysyłki SMS w Serwisie (bez określania liczby wiadomości SMS, które Usługobiorca zamierza wysłać dzięki Punktom) lub
 2. po wstawieniu zlecenia Wysyłki SMS w Serwisie (w celu realizacji wysyłki określonej przez Usługobiorcę liczby wiadomości SMS),

przy czym realizacja Wysyłki SMS jest możliwa po skutecznym zasileniu konta Punktami.

 1. Przeliczenie Punktów następuje według następującego przelicznika: 1 grosz netto = 1 Punkt.

.

 1. Zasilenie konta Punktami można dokonywać poprzez:
 1. wysłanie wiadomości SMS o treści i na numer Premium podany w Serwisie – Usługobiorca jest informowany każdorazowo o liczbie i wartości SMS Premium, które należy wysłać w celu zasilenia konta określoną liczbą

lub

 1. system płatności on-line, obsługiwany przez operatora płatności PayU lub innego dostępnego operatora płatności - kwotą wymaganą do zasilienia  konta określoną liczbą Punktów.
 1. Usługobiorca, realizując Wysyłki SMS, wykorzystuje zgromadzone na koncie Punkty według cennika obowiązującego w dniu realizacji danej Wysyłki SMS. Aktualny cennik znajduje się na stronie Serwisu. Informacje o liczbie Punktów wymaganych do wysłania określonej liczby wiadomości SMS w danym dniu dostępne są po zalogowaniu do Serwisu na stronie przeznaczonej do wstawiania zlecenia realizacji Wysyłki SMS.
 2. Każda wiadomość SMS wysłana w ramach Wysyłki SMS pomniejsza liczbę Punktów zgromadzonych na koncie Usługobiorcy, niezależnie od tego, czy wiadomość SMS została dostarczona do Użytkownika końcowego (por.§5 ust.4 Regulaminu).  

§7

Zobowiązania Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do:
 1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu a także obowiązujących przepisów prawa w szczególności dotyczących ochrony praw Użytkowników końcowych numerów MSISDN, w tym przepisów ustawy o prawach konsumentów, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. nie wysyłania z wykorzystaniem Serwisu jakichkolwiek treści bez uprzedniej zgody Użytkowników końcowych numerów MSISDN, w tym treści które mogą zostać zakwalifikowane jako tzw. „spam”, w tym w szczególności do zapewnienia, aby w każdym przypadku wysyłania wiadomości SMS stanowiących informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługobiorca dysponował zgodą Użytkowników końcowych numerów MSISDN na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu w/w ustawy;
 3. zapewnienia, aby treści rozpowszechniane z wykorzystaniem Serwisu nie naruszały przepisów obowiązującego prawa, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw Użytkowników końcowych lub osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej dóbr osobistych Użytkowników końcowych lub osób trzecich.
 1. Usługobiorca niniejszym oświadcza i zapewnia, iż Wysyłki SMS realizowane są wyłącznie na numery MSISDN Użytkowników końcowych, którzy wyrazili stosowne zgody na taką komunikacje a także, iż jest w posiadaniu takich zgód.
 2. Z uwagi na specyfikę działania Serwisu Justsend, w tym fakt, iż Digital Virgo jest wyłącznie dostawcą Bramki SMS a Usługobiorca samodzielnie przeprowadza Wysyłki SMS, Usługobiorca  ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność Wysyłek SMS z przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym za treść wysyłanych wiadomości SMS oraz realizację Wysyłek SMS w przypadkach braku stosownych zgód Użytkowników końcowych numerów MSISDN w szczególności zgód na otrzymywanie informacji handlowych a także ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw Użytkowników końcowych lub osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do treści, informacji, danych oraz innych elementów stanowiących przedmiot ochrony prawnej zamieszczanych i rozpowszechnianych w Wysyłkach SMS lub dóbr osobistych osób trzecich.
 3. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia, iż Wysyłki SMS (zlecone jak i zrealizowane)  naruszają lub mogą naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje, Digital Virgo zastrzega sobie prawo zatrzymania Punktów znajdujących się na koncie Usługobiorcy, w celu zabezpieczenia kwot ewentualnych odszkodowań, kar, grzywien lub innych kosztów, jakie mogą być zasądzone lub nałożone na Digital Virgo z tytułu wystąpienia powyższych okoliczności oraz zaliczenia zatrzymanych kwot na poczet przedmiotowych kosztów.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż Wysyłki SMS (zlecone jak i zrealizowane) naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje, Digital Virgo uprawniona będzie do żądania od Usługobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 zł za każdy rekord zlecony do wysłania lub wysłany z wykorzystaniem Serwisu, co nie wyłącza uprawnienia Digital Virgo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. Kwota przedmiotowej kary umownej przeliczona na Punkty zgodnie z przelicznikiem, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu może pomniejszyć liczbę Punktów zgromadzonych na koncie danego Usługobiorcy.
 5. W przypadku wystąpienia Użytkowników końcowych, osób trzecich lub innych uprawnionych podmiotów (w tym w szczególności Operatorów, dostawców usług telekomunikacyjnych, dostawców bramek SMS lub organów państwowych) z roszczeniami wynikającymi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługobiorcę zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu, jak również z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu, w tym w szczególności z roszczeniami dotyczącymi faktu wysłania wiadomości SMS w przypadku braku zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub dotyczącymi treści wiadomości SMS, lub odpowiednich przepisów prawa, Usługobiorca zobowiązuje się do wstąpienia w miejsce lub obok Digital Virgo do wszelkich postępowań toczących się z tego tytułu, podjęcia wszelkich działań zmierzających do odparcia takich roszczeń, zwolnienia Digital Virgo z odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń, w tym do zaspokojenia wszelkich takich roszczeń, roszczeń regresowych Digital Virgo  oraz do zwrotu zasądzonych od Digital Virgo odszkodowań, kosztów, grzywien i nawiązek, a także do pokrycia kar pieniężnych nałożonych na Digital Virgo przez uprawnione podmioty, a także kar umownych nałożonych przez Operatorów, dostawców usług telekomunikacyjnych lub dostawców bramek SMS (jak również odszkodowań przewyższających kary umowne).

§8

Konta Usługobiorców

 1. Digital Virgo zastrzega sobie możliwość blokady lub usunięcia konta Usługobiorcy w Serwisie, jak również zawieszenia bądź zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu na rzecz Usługobiorcy, w przypadku:
 1. stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia lub możliwości naruszenia przez Usługobiorcę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów;
 2. stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia, iż działania lub zaniechania Usługobiorcy godzą lub mogą godzić w interesy lub dobry wizerunek Digital Virgo;
 3. stosowania lub podejrzenia stosowania rozwiązań technicznych umożliwiających obejście zasad odpłatności Wysyłek SMS realizowanych z wykorzystaniem Serwisu,
 4. na każde żądanie organów władzy publicznej lub Operatorów,
 5. wszczęcia postępowania sądowego, przygotowawczego lub przed organem administracji, a także przed innym uprawnionym organem, w związku z działaniem lub zaniechaniem  Usługobiorcy w ramach Serwisu.
 1. Dodatkowo Digital Virgo zastrzega sobie możliwość blokady konta Usługobiorcy w Serwisie lub zawieszenia świadczenia usług w ramach Serwisu w przypadku podejrzenia posługiwania się loginem i hasłem przez osobę nieuprawnioną, w szczególności w przypadku wpisania błędnego hasła przy próbie zalogowania z wykorzystaniem danego loginu.
 2. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o zdarzeniu zagrażającemu bezpieczeństwu Serwisu, Digital Virgo może zablokować dostęp do Serwisu lub zawiesić świadczenie usług w ramach Serwisu.
 3. Digital Virgo może odmówić ponownej Rejestracji w Serwisie Usługobiorcy, którego konto w Serwisie zostało uprzednio zablokowane lub usunięte lub w stosunku do którego nastąpiło zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług w ramach Serwisu z powodów, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 4. O dokonywaniu blokady  konta lub jego usunięciu a także o zawieszeniu lub zaprzestaniu świadczenia usług w ramach Serwisu w przypadkach o których mowa powyżej, a jeśli jest to możliwe o ich przyczynach, Usługobiorca otrzyma powiadomienie na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.  
 5. Digital Virgo może usunąć konto Usługobiorcy w przypadku braku realizacji Wysyłek SMS przez Usługobiorcę w Serwisie w ciągu 6 kolejnych okresów rozliczeniowych (miesięcy kalendarzowych). Usunięcie konta Usługobiorcy spowoduje przepadek Punktów znajdujących się na jego koncie. Przed skasowaniem konta do Usługobiorcy zostanie wysłana e-mailem informacja o likwidacji konta w przypadku braku realizacji Wysyłek SMS w Serwisie w ciągu kolejnych 60 dni, począwszy od dnia wysłania wiadomości e-mail.
 6. W przypadku blokady lub usunięcia przez Digital Virgo konta Usługobiorcy w Serwisie, jak również zawieszenia bądź zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu z tytułu wystąpienia okoliczności określonych w niniejszym paragrafie, Digital Virgo zastrzega sobie prawo zatrzymania Punktów znajdujących się na koncie Usługobiorcy, w celu zabezpieczenia kwot ewentualnych odszkodowań, kar, grzywien lub innych kosztów, jakie mogą być zasądzone lub nałożone na Digital Virgo z tytułu wystąpienia powyższych okoliczności. Kwota odpowiadająca zatrzymanym Punktom (zgodnie z przelicznikiem, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu), o ile nie będzie podlegać zaliczeniu na poczet wyżej określonych kosztów, zostanie wypłacona Usługobiorcy niezwłocznie po wyjaśnieniu sprawy i/lub usunięciu naruszeń.
 7. W zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Digital Virgo nie ponosi odpowiedzialności za szkody Usługobiorcy powstałe w związku lub w wyniku blokady lub usunięcia przez Digital Virgo konta Usługobiorcy w Serwisie czy w związku lub w wyniku zawieszenia bądź zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu z tytułu wystąpienia okoliczności określonych w niniejszym paragrafie.

§9

Przerwy w działaniu Serwisu

 1. Digital Virgo ma prawo do przerw w udostępnianiu Serwisu Justsend w przypadku:
 1. okresów braku transmisji, nieprawidłowej transmisji, opóźnień lub przerw w świadczeniu usług niezależnych od Digital Virgo, w szczególności z powodów siły wyższej, przyczyn związanych bezpośrednio z uprawnieniami lub działaniami faktycznymi dostawców usług telekomunikacyjnych, dostawców sieci Internet czy bramek SMS oraz innych przyczyn, uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu;
 2. awarii;
 3. przerw technicznych (np.: konserwacja sprzętu, aktualizacja oprogramowania, rozbudowa Serwisu);
 4. sytuacji szczególnie zagrażających bezpieczeństwu lub stabilności Serwisu Justsend.

W przypadku, gdy przerwy w dostępie do Serwisu będą możliwe do przewidzenia, Digital Virgo powiadomi Usługobiorcę.

 1. W zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Digital Virgo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorcę Serwisu w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług niezależnymi od Digital Virgo, w szczególności z powodów o charakterze siły wyższej: wybuch wojny, huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, awarie sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, jak też przyczyn związanych bezpośrednio z uprawnieniami lub działaniami faktycznymi Operatorów, dostawców usług telekomunikacyjnych, dostawców sieci Internet czy bramek SMS oraz innych przyczyn uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

§10

Rezygnacja z Serwisu

 1. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem kolejnego zdania niniejszego ustępu. W przypadku złożenia zlecenia realizacji Wysyłki SMS (najpóźniej) w dniu rezygnacji z Serwisu, rezygnacja z Serwisu staje się skuteczna z końcem dnia, w którym zrealizowano ostatnią Wysyłkę SMS zleconą przez Usługobiorcę. Rezygnacja wymaga notyfikacji w drodze elektronicznej (e-mail z potwierdzeniem odbioru, wysłany na adres pomoc@justsend.pl) zawierającej dane umożliwiacie identyfikację składającego notyfikację jako Usługobiorcy Serwisu JustSend. Rezygnacja Usługobiorcy z Serwisu spowoduje przepadek Punktów znajdujących się na jego koncie.
 2. Digital Virgo zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia funkcjonowania Serwisu w przypadku zaistnienia zdarzeń od niego niezależnych, w szczególności o charakterze siły wyższej bądź związanych z czynnościami prawnymi lub faktycznymi Operatorów, dostawców usług telekomunikacyjnych, dostawców bramek SMS, jak również w wyniku decyzji organów państwowych, o czym poinformuje Usługobiorców…………. . Ponadto, Digital Virgo zastrzega sobie prawo zakończenia funkcjonowania Serwisu z zastrzeżeniem 7-dniowej notyfikacji dokonanej w formie pisemnej, na adres podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym lub w formie elektronicznej (wiadomość e-mail wysłana na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym).  W przypadkach, o których mowa w niniejszym ustępie Usługobiorcy przysługuje zwrot pieniędzy w kwocie odpowiadającej niewykorzystanym Punktom znajdującym się na koncie Usługobiorcy, zgodnie z przelicznikiem, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu. Usługobiorca może zażądać zwrotu pieniędzy w terminie do 90 dni od dnia zakończenia funkcjonowania Serwisu. W celu otrzymania zwrotu pieniędzy Usługobiorca powinien przekazać Digital Virgo numer rachunku bankowego na który ma zostać dokonany zwrot. Zwrot następuje na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę w terminie 30 dni od dnia przekazania Digital Virgo numeru rachunku bankowego.

§11

Reklamacje

 1. Pytania i problemy techniczne związane z Serwisem Usługobiorcy mogą zgłaszać za pomocą formularza na stronie Serwisu.
 2. Usługobiorca może  złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Serwisu w terminie 21 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji poprzez:
 1. wypełnienie formularza na stronie Serwisu lub
 2. wysłanie reklamacji na piśmie na adres: Digital Virgo S.A., z siedzibą w Warszawie 00-189, przy ul. Inflanckiej 4 z dopiskiem „Justsend”.
 1. Dla ułatwiania identyfikacji Usługobiorcy oraz zgłaszanych problemów reklamacja powinna zawierać: dane Usługobiorcy umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Usługobiorcę Serwisu Justsend   (takie jak imię i  nazwisko lub pełną nazwę, numer telefonu czy adres e-mail) opis problemu w tym, o ile jest to możliwe datę wystawienia problemu lub wskazanie zarzutów i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, .
 2. Digital Virgo rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 
 3. Zgłoszenie reklamacji przez Usługobiorcę będącego konsumentem pozostaje bez wpływu na na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Digital Virgo wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, w tym prawo konsumenta do dochodzenia roszczeń w sądzie czy możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, min. w drodze postępowania polubownego przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych czy mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualny Regulamin Serwisu jest dostępny w siedzibie Digital Virgo oraz na stronie Serwisu.
 2. Digital Virgo ma prawo wprowadzać zmiany w Regulaminie w następujących przypadkach:
 1. zmiana cech lub funkcji Serwisu związanych z rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technicznym lub technologicznym lub mających na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z Serwisu czy uniemożliwienie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami;
 2. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływa na Serwis lub treść Regulaminu;
 3. wykonanie obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji.
 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia nowego brzmienia Regulaminu na stronie Serwisu. Usługobiorcy będą informowani o zmianach Regulaminu w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w danych zgłoszeniowych z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu Usługobiorca powinien niezwłocznie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin nie uprawnia Usługobiorcy do dowolnego wykorzystywania nazw, znaków towarowych, nazw domen internetowych, adresów URL oraz jakichkolwiek innych znaków identyfikujących Serwis za wyjątkiem sytuacji, gdy zgoda na ich wykorzystanie zostanie wyrażona przez Digital Virgo w formie pisemnej lub dla celów publikacji ograniczonych do informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu Justsend.
 3. Usługobiorcy będącemu konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od rejestracji w Serwisie, jednakże wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na realizację pierwszej Wysyłki SMS w Serwisie przed upływem tegoż terminu a także potwierdzenie, iż Użytkownik jest świadomy utraty tegoż prawa w chwili realizacji Wysyłki SMS, wiązać się będzie z utratą prawa do odstąpienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory, których Digital Virgo oraz Usługobiorcą nie będącym konsumentami nie uda się załatwić w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Digital Virgo.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Digital Virgo S.A. („Administrator”), ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, tel. 22 312-1000, fax. 22 312-1001, e-mail: pomoc@justsend.pl.

Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem na podstawie Art. 6, ust. 1 lit a, b, f w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu Justsend, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji a jeśli Usługobiorca wyrazi stosowną zgodę – dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i świadczenia usług w Serwisie. Podanie danych dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie świadczenia usług w Serwisie Justsend do czasu ew. usunięcia danych przez Usługobiorcę lub do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej usługi. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu ew. cofnięcia ww. zgody, natomiast informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane poza wskazanym okresem, jeśli konieczność taka będzie wynikała z przepisów obowiązującego prawa.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje: imię i nazwisko Usługobiorcy, NIP, PESEL, dane kontaktowe, w tym numer telefonu, adres e-mail, adres zameldowania lub adres korespondencyjny.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wycofania udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Osoby, których dane osobowe dotyczą wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


Załącznik

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Warszawie, w dniu …………………………..r. pomiędzy:

……………………………..….. z siedzibą ………………….…, kod pocztowy…………… przy …………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……….………, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….………, z kapitałem zakładowym w wysokości ………………., opłaconym w całości, NIP: ………………….., Regon: ………………., zwaną dalej „Partnerem”, reprezentowaną przez:

……………………….

……………………….

zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy

a

Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-189, przy ul. Inflanckiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253675, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 527-23-17-216, Regon: 016750310, zwaną dalej „Digital Virgo”, reprezentowaną przez:

………………………………..

………………………………..

zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy

dalej występującymi również, jako „Strona” lub „Strony”, w zależności od kontekstu.

§  Definicje

 1. Strony postanawiają, że pojęcia występujące w treści Umowy powinny być rozumiane zgodnie z nadanym im poniżej znaczeniem:
 1. W niniejszej Umowie, jeżeli z kontekstu nie wynika odmienny zamiar, wszelkie odniesienia do liczby pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie.

§ 2. Przedmiot Umowy

 1. Partner, niniejszym powierza Digital Virgo przetwarzanie Danych osobowych w zakresie oraz celu określonym niniejszą Umową.
 2. Partner oświadcza i zapewnia, iż w odniesieniu do powierzanych do przetwarzania Danych osobowych, iż:
 1. spełnił warunki legalności przetwarzania danych osobowych, określone w RODO oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych;
 2. jest odpowiednio administratorem Danych osobowych lub podmiotem, który na podstawie stosownej zgody przetwarza Dane osobowe w imieniu administratora.  
 1. Digital Virgo oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i zasoby oraz wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będzie przetwarzał na podstawie Umowy.

§ 3. Zakres i cel przetwarzania Danych osobowych

 1. Dane osobowe powierzone Digital Virgo do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy to wszelkie dane niezbędne do realizacji usług będących przedmiotem Umowy współpracy, do obsługi reklamacji, zapytań, pism otrzymywanych od użytkowników końcowych, Operatorów lub organów państwowych (regulatora rynku telekomunikacyjnego, organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych, organów zajmujących się ochroną konsumentów policji, prokuratury, itp.), a także do wykrywania oraz zapobiegania nadużyciom związanych z usługami/serwisami wykorzystującymi sieci Operatorów. W szczególności są to: imię nazwisko adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail i inne dane kontaktowe.
 2. Przetwarzanie Danych osobowych dotyczyć będzie następujących kategorii osób: użytkownicy końcowi usług/serwisów wykorzystujących sieci Operatorów, osoby zgłaszający reklamacje związane z usługami/serwisami wykorzystującymi sieci Operatorów.
 3. Powierzane Dane osobowe nie stanowią szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu Art. 9 RODO ani danych osobowych, o których mowa w Art. 10 RODO.
 4. Dane osobowe powierzone Digital Virgo do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy będą przetwarzane wyłączenie w celu należytej realizacji usług będących przedmiotem Umowy współpracy, obsługi reklamacji, zapytań, pism otrzymywanych od użytkowników końcowych, Operatorów lub organów państwowych (w tym w celu samodzielnego udzielania odpowiedzi lub przekazywania tych odpowiedzi osobom/podmiotom kierującym reklamacje, zapytania, pisma), skutecznego wykrywania oraz zapobiegania nadużyciom związanych z usługami/serwisami wykorzystującymi sieci Operatorów (zarówno samodzielnie jak i we współpracy z Partnerem czy Operatorami).
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Umowy współpracy, rozpatrywania reklamacji lub inny okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Digital Virgo będzie przetwarzał Dane osobowe w formie papierowej lub w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

§ 4. Zasady przetwarzania Danych osobowych

 1. Digital Virgo będzie przetwarzać powierzone Dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, a także, w zakresie obowiązującym, zgodnie z RODO lub zgodnie z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wyłącznie na udokumentowane polecenie Partnera, przy czym za takie udokumentowanie polecenie uważa się także polecanie przekazywane drogą elektroniczną.  
 2. Digital Virgo zapewni bezpieczeństwo przetwarzania Danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 3. W miarę ekonomicznych i technicznych możliwości Digital Virgo będzie pomagać Partnerowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozdziale III RODO.
 4. Digital Virgo, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje (z zastrzeżeniem informacji poufnych lub informacji, których udostępnienie byłoby sprzeczne z prawem), będzie pomagać Partnerowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
 5. Digital Virgo udostępniać będzie Partnerowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w RODO.
 6. Digital Virgo zapewni by osoby działająca z upoważnienia Digital Virgo, które mają dostęp do Danych osobowych zobowiązały się do zachowania przetwarzanych Danych Osobowych w tajemnicy.
 7. Jeżeli Digital Virgo poweźmie wątpliwości, co do zgodności z RODO lub innymi regulacjami w zakresie o ochrony danych osobowych wydanych przez Partnera poleceń wynikających z niniejszej Umowy, poinformuje Partnera bez zbędnej zwłoki o stwierdzonej wątpliwości.
 8. Partner będzie współdziałać z Digital Virgo w wykonaniu Umowy, udzielać Digital Virgo wyjaśnień w razie wątpliwości, co do poleceń wydanych przez Partnera wynikających z niniejszej Umowy, jak też wywiązywać się ze swoich obowiązków wynikających z RODO lub z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 5. Dalsze powierzenie Danych osobowych

 1. Partner wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Digital Virgo przetwarzania Danych osobowych następującym podmiotom: Operatorom, dostawcom poczty elektronicznej, dostawcą usług w chmurze, a także podmiotom, z którymi Digital Virgo współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. Digital Virgo zapewni by podmioty, z którymi Digital Virgo współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych zostały przeszkolone z zakresu zasad ochrony danych osobowych wynikających z odpowiednich przepisów prawa a także z wewnętrznych standardów oraz polityk dotyczących ochrony danych osobowych stosownych w Digital Virgo. Lista podmiotom, o których mowa w zdaniu poprzednim dostępna jest do wglądu w siedzibie Digital Virgo.
 3. Przekazanie powierzonych Danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić wyłącznie na pisemne polecenie Partnera chyba, że obowiązek taki nakłada na Digital Virgo prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Digital Virgo.  

§ 6. Okres obowiązywania Umowy

 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życiem z dniem…. i zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Współpracy. Umowa dzieli los prawny Umowy Współpracy, w szczególności w okresie obowiązywania Umowy Współpracy niniejsza Umowa nie może zostać wypowiedziana ani rozwiązana.
 2. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Digital Virgo usunie lub zanonimizuje Dane osobowe powierzone do przetwarzania oraz usunie ich kopie chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakazują dalsze przechowywanie wszystkich albo części Danych osobowych lub jeżeli ze względów technicznych usunięcie Danych osobowych lub ich kopii nie jest możliwe, Digital Virgo usunie Dane osobowe/ich kopie najszybciej jak to będzie możliwe, przy czym w takim przypadku Digital Virgo zapewni poufność Danych osobowych i nie będzie ich dłużej przetwarzać w sposób aktywny.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, RODO i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy, Strony będą rozwiązywały w drodze negocjacji, a jeżeli nie będzie to możliwe, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Digital Virgo.
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Partner

Digital Virgo

……………………

…………………..

 ……………………..

…………………….