Published using Google Docs
klachtenregeling
Updated automatically every 5 minutes

Klachtenregeling bezem.jpg

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of worden er af en toe fouten gemaakt. Deze ”huis-tuin-en-keuken-zaken” worden in eerste instantie met de leerkracht van Uw kind en/of andere direct betrokkenen besproken. Ons streven is dat elke leerkracht U en/of Uw kind altijd serieus neemt en goed naar U en/of Uw kind luistert en samen met U en/of Uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.

Mocht U het gevoel krijgen dat U niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar U geluisterd wordt, dan kunt U de zaak bespreken met de directie of de interne contactpersoon. De interne contactpersoon draagt er zorg voor dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld. De interne contactpersoon komt op voor het belang van de kinderen en ouders.

De interne contactpersoon bij ons op school is Els Rikhof 0546-621979.

Elke ouder of elk kind kan een beroep op een van hen doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen of de klassenleerkracht over durft te praten of wil praten, of waar u bij de groepsleerkracht of de directie geen luisterend oor vindt.

Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder dat overleg gepleegd is met u of met uw kind. Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik is het van belang met de interne contactpersoon hierover te praten.

Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op privacy, maar ook als het gaat om de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van Uw kind of de groep waarin Uw kind zit.

In het overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon van TOF Onderwijs is:

mw. M. Schrier.

Zij is te bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon.noordoost@humancapitalcare.nl

of telefonisch via Human Capital Care tel: 053 - 750 43 63

Ons bestuur is daarnaast lid bij de klachtencommissie van de bond KBO, Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.

Aanmelding van klachten kan geschieden bij de ambtelijke secretaris van deze klachtencommissie, de heer mr. H. Nentjes, bereikbaar via telefoonnummer:

070 – 392 55 08

Samengevat in 4 stappen:

1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht; bij onvoldoende resultaat

stap 2

2. Overleg met de directeur of interne contactpersoon; bij onvoldoende resultaat

stap 3

3. Inschakeling van de externe vertrouwenspersoon; bij onvoldoende resultaat stap 4

4. Indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie

Met klachten over seksuele intimidatie of ernstig fysiek en/of geestelijk geweld kunt u ook direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. (centraal meldnummer: 0900 – 111 31 11.

De Klachtenregeling is onderdeel van het veiligheidsplan van TOF Onderwijs ‘De Veilige School’. Dit plan is in te zien op onze website: www.heilighartschool.nl  en de website van TOF Onderwijs, www.tofonderwijs.nl

Pesten

Wij doen er alles aan om pesten te voorkomen. Dit doen wij door bij gesignaleerd pestgedrag direct om in gesprek te gaan met de betrokken kinderen en hun ouders. Pesten is alleen op te lossen als school, kinderen en ouders intensief samen werken.

Helaas is pestgedrag niet altijd direct te signaleren. Daarom hebben we een “pest-contactpersoon” op onze school. Dit is Els Rikhof, zij is tevens de vertrouwenspersoon. Normaal gesproken gaan wij er vanuit dat kinderen en/of ouders direct bij de leerkracht pestgedrag aan de orde stellen. Mocht het zo zijn dat kinderen/ouders zich niet gehoord voelen door de leerkracht dan kan contact opgenomen worden met de pest-contactpersoon. Jaarlijks gaat de pest-coördinator de klassen rond om kinderen voor te lichten.

Pestprotocol