1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 273 “Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць”»

1 -Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Державний вищий навчальний заклад “Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури”

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Молодший спеціаліст технік- електрик

Junior Specialist electrician

Офіційна назва освітньої програми

Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2,10 років на основі ПЗСО та 3,10 років з одночасним вивченням предметів ПЗСО

Наявність акредитації

Первинна

Цикл/рівень

НРК України - 5 рівень

Передумови

Наявність базової загальної середньої освіти

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

5 років

Інтернет - адреса постійного розміщення опису освітньої програми

www.dtgt.dp.ua

2 - Мета освітньої програми

 Створення цілісної системи підготовки молодшого спеціаліста, що забезпечує здобуття теоретичних знань, практичних умінь і навичок (компетентностей), достатніх для успішного виконання професійних обов'язків у сфері обслуговування та ремонту пристроїв електропостачання залізниць

3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Галузь знань 27 «Транспорт»

Спеціальність 273 «Залізничний транспорт»

Спеціалізація «Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць»

Обсяг обов'язкових компонентів  становить 83,33% обсяг вибіркових компонентів становить 16,67 %.

2.  Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

        2.1  Перелік компонент ОП

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Форма

підсумк. контролю

Семестр

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ    ОП

1 ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ОК.01

Філософія і культурологія

2

залік

4

**Культурологія

ОК.02

*Українська мова (за професійним спрямуванням)

2

екзамен

4

ОК.03

*Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

1,5

залік

3

ОК.04

Соціологія

2,5

залік

4

ОК.05

Економічна теорія

2

залік

5

ОК.06

*Правознавство

2

залік

3

ОК.07

*Історія України

2,5

екзамен

3

ОК.08

***Фізичне виховання

7

залік

6

ОК.09

Електротехніка

3

екзамен

4

ОК.10

*Креслення та комп'ютерне проектування

3

залік

4

ОК.11

Електричні вимірювання

3

екзамен

4

ОК.12

*Хімія

2

залік

4

ОК.13

*Фізика

4

екзамен

3

ОК.14

*Екологія

2

залік

2

ОК.15

*Основи вищої математики

2

екзамен

4

ОК.16

*Обчислювальна техніка і програмування

1,5

залік

3

**Безпека життєдіяльності

ОК.17

Конструктивні та електротехнічні матеріали

2,0

залік

5

ОК.18

Електричні машини

2,0

залік

5

ОК.19

Технічна механіка

2,0

залік

5

Разом ЗП

48,0

2 ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ОК.20

Електричні станції і підстанції

10

екзамен

6

ОК.21

Електричні станції і підстанції (курсовий проект)

2

залік

8

ОК.22

Електропостачання залізниць

7,0

екзамен

8

ОК.23

Контактна мережа

7,5

екзамен

5

ОК.24

Контактна мережа (курсовий проект)

2

залік

6

ОК.25

Енергозбереження

1,5

залік

8

ОК.26

Релейний захист, автоматика і телемеханіка

6,5

екзамен

8

ОК.27

Економіка і планування електропостачання залізниць

4,5

залік

8

ОК.28

Економіка і планування електропостачання залізниць (курсова робота)

1,5

залік

8

ОК.29

Охорона праці та БЖД

3,5

екзамен

6

**Безпека життєдіяльності

ОК.30

Технологія обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць

5,5

екзамен

6

ОК.31

Технічна експлуатація залізниць та безпека руху

4,5

екзамен

5

ОК.32 .1

Навчальна слюсарна практика (в майстернях)

2,0

залік

3

ОК.32.2

Навчальна практика (в майстернях)

7

залік

4,6

ОК.33

Навчальна практика (на виробництві)

3

залік

6

ОК.2.11

Технологічна практика

19,5

залік

7

ОК.2.34

Переддипломна практика

4,5

залік

8

ОК.2.35

Дипломне проектування

12

Вибіркові компоненти ОП

ВБ.01

Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка

3,5

екзамен

6

ВБ.02

Технологія галузі та технічні засоби залізниць

2,0

залік

4

ВБ.03

Організація експлуатації пристроїв електропостачання

5,0

залік

8

ВБ.04

Техніка високих напруг

2,5

залік

8

ВБ.05

Електричні мережі

3,0

залік

6

ВБ.06

*Основи управлінської діяльності

ВБ.07

Основи стандартизації

1,5

залік

5

Разом ППП

121,5

Всього за два цикли підготовки

169,5

В тому числі вибіркових навчальних дисциплін

17,5

Екзамени

10,5

Всього:

180

Примітка: Пояснення до переліку дисциплін освітньої програми.

        Результати навчання, які виходять за рамки Державного стандарту з дисципліни ОПП (Історія України, вища математика, українська мова за професійним спрямуванням, хімія, фізика, обчислювальна техніка, інженерна графіка), зараховують в результатах навчання за ОПП молодшого спеціаліста, обсяги яких визначаються в кредитах ЄКТС та зараховуються в дисциплінах навчального плану підготовки за ОВКР молодшого спеціаліста.

        При інтеграції дисциплін загальної підготовки (ЗП) в предмети загально-освітньої підготовки (ЗОП) дисципліни ЗП помічаються *, наприклад:

- предмет «Правознавство» в «Громадську освіту»;

- предмет «Історія України» в «Історію України»;

- предмет «Фізика» в «Фізика»;

- предмет «Хімія» в «Хімія»;

- предмет «Екологія» в «Біологія і екологія»;

- предмет «Основи вищої математики» в «Математика»;

- дисципліна «Обчислювальна техніка і програмування» в «Інформатику»;

- дисципліна «Креслення та комп'ютерне проектування» в «Технології».

        При інтеграції (об'єднанні кількох дисциплін) дисциплін ЗП в дисципліну ЗП та  дисциплін ЗП в дисципліни ПП, помічаються **, наприклад:

- дисципліна (**Філософія і культурологія);

- дисципліна (**Охорона праці і безпека життєдіяльності).

        ***Граничне тижневе навантаження студента на всіх курсах -30 год. На старших курсах на дисципліну “Фізичне виховання” планується 4 години на тиждень крім останнього семестру, які не враховуються при визначенні гранично допустимого тижневого навантаження студентів.