Leveransevilkår Flexistore

Disse vilkår er inngått mellom deg som leietaker («Leietaker») og Flexistore som utleier og tjenestetilbyder («Flexistore»).

 1. Leie av oppbevaringsplass

Leie av plass hos Flexistore gir Leietaker tilgang til en oppbevaringsplass i Flexistores eller Flexistores underleverandørs lokale («Leieområdet»).

Leietaker får tilgang til Flexistores lokaler, herunder områder utenfor Leieområdet («Fellesområder») og så til Leieområdet ved bruk av Flexistores app. Leieområdet sperres av med Leietakers egen kode, slik at andre ikke får tilgang til Leieområdet uten å benytte Leietakers kode gjennom Flexistores app.

 1. Angrerett

Leietaker har angrerett i 14 dager fra den dagen avtalen ble inngått etter lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) av 20. juni 2014 nr. 27.

Egenskapene til tjenestene som ytes fra Flexistore følger av disse leverandørvilkår og av Flexistores nettsider og app.

Leverandør av tjenestene er Flexistore, med følgende kontaktinformasjon:

Flexistore AS

Kontorfellesskapet 5 etg.

Markens gate 9

N-4610 Kristiansand

E-post: support@flexistore.no

Telefon: +47 21 99 94 63

Organisasjonsnr.: 919 419 350        

Den samlede prisen for tjenestene medregnet avgifter fremkommer av nettsiden eller appen ved bestilling.

Standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten følger av skjema som oversendes i den epost som er oppgitt ved bestilling av tjenestene.

Dersom Leietakeren bruker angreretten etter tjenestene er påbegynt, må leietaker betale for tjenester som er påløpt og andre rimelige kostnader.

 1. Kommunikasjon

All kommunikasjon mellom Leietaker og Flexistore skal skje enten gjennom Flexistore-appen, på epost, chat eller telefon.

Du er som Leietaker ansvarlig for å sørge for at Flexistore har til enhver tid oppdatert kontaktinformasjon om deg, og har selv risikoen for om Flexistore ikke kommer i kontakt med deg hvis nødvendig. Dette omfatter også å ha Flexistores app installert på din mobiltelefon, og kontrollere om det er kommet meldinger til deg i appen. Du plikter som kunde å ha siste versjon av appen installert på din telefon av hensyn til sikkerhet og tilgjengelig.

 1. Leietid - Oppsigelse

Leieområdet leies på fulle månedsterminer med minimum leieperiode på én (1) måned, slik at leieperioden løper fra og med den datoen i måneden det flyttes inn til samme dato i den måneden det flyttes ut. Flyttes det inn eksempelvis 15. januar, og avtalen sies opp 3. september, så vil avtalen opphøre 15. oktober. Avtalen fornyes automatisk for én ny måned om ikke Leietaker eller Flexistore har sagt opp Avtalen innen 14 dager før fornyelse.

Oppsigelse skal gjøres enten ved å bruke oppsigelsesfunksjonen i appen, eller ved at det sendes skriftlig melding på epost til support@flexistore.no eller via chatfunksjonen i appen. Flexistore skal si opp ved å gi skriftlig melding til Leietaker enten gjennom appen eller på epost.

Velger Leietaker å flytte ut før avtaleperioden opphører, så gis det ingen refusjon eller avkorting av leiebeløpet.

For virkningene av oppsigelse, se punkt 12 nedenfor.

 1. Leie og Betaling

Leietaker skal betale leien forskuddsvis, enten det er valgt å betale månedlig eller årlig. Betaling skjer automatisk ved at leiebeløpet trekkes samme dag i måneden (eller årlig dersom årlig betaling er valgt) som avtalen ble inngått gjennom den betalingsmåte som er valgt i Flexistore-appen.

Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på Flexistores konto eller trekk er gjort på debet eller kredittkort, avhengig av hvilket betalingsmiddel som er valgt ved inngåelse av avtalen.

Ved forsinket betaling svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr.100 eller lov som trer i stedet for denne. Flexistore har rett til å kreve gebyr ved betalingspåminnelse og inkasso.

Ved forsinket betaling forbeholder Flexistore seg retten til å suspendere Leietakers tilgang til leieobjektet frem til utestående er betalt i sin helhet.

Flexistore forbeholder seg adgang til å automatisk justere leieprisene etter seks måneders leieforhold. Det vil gis én måneds varsel før endringer i leieprisene.

Flexistore forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk av Leietaker.

Prisene er oppgitt uten merverdiavgift, siden utleie av minilager anses som utleie av fast eiendom og er derfor fritatt for merverdiavgift for privatpersoner. Leietaker er imidlertid selv ansvarlig for denne eventuelle merverdiavgift, og at Leietaker oppgir rett informasjon til Flexistore slik at Flexistore kan innkreve merverdiavgift hvis dette tilkommer.

 1. Fremleie og overdragelse

Fremleie og overdragelse er ikke tillatt uten Flexistores skriftlige forhåndssamtykke.

 1. Leieområdet

 1. Åpningstider

Leietaker har tilgang til Leieområdet i åpningstiden (som fremkommer på nettsider og/eller app for det enkelte lokalet). Begrenses Leietakers tilgang til Leieområdet eller hindres eksempelvis ved driftsstopp, strømbrudd, lekkasje, at kode eller port ikke fungerer eller annet, kan ikke Flexistore holdes erstatningsansvarlig overfor Leietaker med mindre dette skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos Flexistore.

Flexistore er ikke forpliktet til å tilby avtale om utvidet åpningstid, og tilgang til Leieområdet utenfor åpningstid må særskilt avtales med Flexistore (mot særskilt vederlag). Flexistore forbeholder seg retten til å holde Leieområdet stengt ved behov.

 1. Bruk av Leieområdet, Fellesområder mv.

Leietaker har ikke adgang til å oppholde seg i Leieområdet, Fellesområder eller andre av Flexistores områder etter den åpningstid som er angitt for Leieområdet på nettsider og i app. Leietaker er kjent med at porten ikke kan åpnes etter stengetid, og at Leietaker derfor må være ute av lokalene innen stengetid. Alarm går på automatisk ved stengetid. Det vil alltid bli foretatt en utrykning av vaktselskapet ved alarmutløsning. Kostnaden for utrykningen belastes Leietaker (kostnader ved utrykning er inntatt på nettsider og app).

Leietaker må kun benytte Leieområdet som lagerlokale, og behandle dette området, Fellesområdet og andre deler av området for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Leieområdet og Fellesområder må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt eller som på en annen måte sjenerer andre Leietakere eller naboer. Utgifter ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold er Leietakers ansvar.

Alle maskiner skal tømmes for olje og/eller bensin før lagring. Kjøleskap, frysere eller andre varer som inneholder væske eller som kan forårsake skade på innhold i andres rom, må ikke lagres uten at disse er drenert for væske og forsvarlig pakket. Det er ikke lov å medbringe eller oppbevare gjenstander som det er straffbart å være i besittelse av, eller som stammer fra straffbare forhold. Det samme gjelder for alle former for mat eller illeluktende varer, samt brannfarlig materiale, væsker eller gasser, eksplosiver, eller annet som kan volde skade eller medføre fare eller ulempe for Flexistore, Flexistores leverandører, eier av lokalene eller andre av Flexistores kunder.

Leietaker kan ikke benytte Fellesområdene til eget formål (for eksempel ved salg, lagring, oppslag og lignende). Hensatt løsøre er å anse som derelinkvert gods (dvs. at Leietaker har avgitt dette og ikke ønsker å beholde det), og vil bli fjernet (kastet/solgt/gitt bort) umiddelbart for Leietakers regning med mindre løsøret er merket tydelig med navn og telefonnummer. Hvis løsøret er merket med navn og telefonnummer vil Leietaker kontaktes og varsles om at løsøret vil bli fjernet for Leietakers regning dersom løsøret ikke flyttes av Leietaker innenfor en kort tidsfrist satt av Flexistore. I alle tilfelle vil Leietaker ilegges et administrasjonsgebyr.

All røyking og bruk av rusmidler er strengt forbudt.

Berusede personer, eller personer som skaper ufred, opptrer truende overfor Flexistores personell, andre Leietakere eller andre, eller forårsaker skade vil bli bortvist.

Dyr har ikke adgang.

Utgifter ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold er Leietakers ansvar.

 1. Flexistores adgang til leieobjektet

Flexistore kan be om tilgang til Leieområdet alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering, forandringsarbeid etc. Leietaker vil da varsles med rimelig frist. I alle tilfeller hvor det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har Flexistore rett til å skaffe seg adgang til Leieområdet uten slikt varsel. Flexistore er ikke forpliktet til å benytte seg av denne retten. Flexistore kan flytte kunder ved behov, internt i bygget eller til en annen av Flexistores bygg uten at Leietaker kan kreve kompensasjon av Flexistore for dette. Flexistore er ikke forpliktet til å benytte seg av denne retten.

 1. Bruk av traller

Leietaker kan låne traller av Flexistore. Traller skal settes tilbake på plass før lageret forlates. Fjerning av traller eller annet utlånsutstyr, samt skader påført lageret, vil bli politianmeldt og belastes gebyr.

 1. Deling av tilgang til boden

Leietaker kan gi andre tilgang til Leieområdet midlertidig eller permanent, i sistnevnte tilfelle gis det tilgang inntil tilgangen trekkes tilbake, gjennom Flexistore-appen. Gir Leietaker andre tilgang til Leieområdet, er Leietaker ansvarlig for det som de som er gitt tilgang måtte foreta seg på Leieområdet. Flexistore er ikke ansvarlig for følger av at Leietaker gir andre tilgang til Leieområdet, og Leietaker er ansvarlig for skader og kostnader som måtte oppstå som følge av at det er gitt tilgang til Leieområdet, herunder kostnader for Flexistore for å stenge tilgang.

 1. Avfallshåndtering

Leietaker er ansvarlig for å besørge avfall fjernet på egen regning. I motsatt fall kan Flexistore la avfallet fjernes for Leietakers regning.

 1. Forsikring

Leietakeren er forpliktet til å holde sine eiendeler som plasseres hos Flexistore forsikret. Kjøp av minste forsikring på vegne av Amica for AXA Versicherung AG & Others gjennom Flexistore er pålagt og følger leieavtalen.

Flexistore kan ikke holdes erstatningsansvarlig for skader på leieobjektet, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet hos Flexistore eller noen Flexistore er ansvarlig for.

 1. Personopplysninger

Personopplysningene behandles av (behandlingsansvarlig):

Flexistore AS

Kontorfellesskapet  5.etg

Markens gate 9

N-4610 Kristiansand

E-post: support@flexistore.no

Telefon: +47 21 99 94 63

Organisasjonsnr.: 919 419 350        

For mer informasjon om behandling av personopplysninger av Flexistore, se personvernerklæring.

 1. Leietakers avtalebrudd/utkastelse

Leietaker vedtar at tvangsfravikelse fra Leieområdet kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd litra a. Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje avsnitt bokstav b.

Flexistore kan heve Avtalen om Leietaker gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av Avtalen, og Leietaker plikter da straks å fraflytte Leieområdet. Med vesentlig mislighold menes én månedsleie, og/eller manglende overholdelse av Flexistores disse vilkårene, eller annet forhold som må anses å være et vesentlig mislighold av Avtalen.

Ved betalingsmislighold forbeholder Flexistore seg retten til å utøve tilbakehold overfor Leietaker til sikkerhet for dekning av ethvert krav som Flexistore måtte ha eller får mot Leietaker, deriblant alle omkostninger Flexistore pådras som følge av misligholdet.

Leietakers tilgang til Leieområdet og området for øvrig suspenderes frem til utestående er gjort opp i sin helhet. I et slikt tilfelle fortsetter betalingsforpliktelsen å løpe for Leietaker frem til alt utestående er gjort opp. Løsøre/innbo kan flyttes til et av Flexistores øvrige lokaler for Leietakers regning. Løsøre som oppbevares i Leieområdet på tidspunktet for Flexistores sperring av lokalet anses som overlevert til Flexistore som håndpant til sikkerhet for de krav Flexistore måtte ha eller få mot Leietaker.

 1. Opphør av leieforholdet – tilbakelevering av leielokalet

Avtalen kan sies opp av hver av partene som beskrevet i punkt 4.

Den dagen leieforholdet opphører skal Leietakeren stille Leieområdet til Flexistores disposisjon. Leieområdet anses som tilbakelevert og stilt til Flexistores disposisjon når leielokalet er forlatt av Leietaker. Etter dette tidspunkt kan Flexistore fritt leie ut Leieområdet til nye kunder.

Leietaker er pliktig å tømme Leieområdet, og annet som Leietaker har på Flexistores område, ved opphør av leieforholdet. Etterlatt løsøre anses oppgitt og vil tilfalle Flexistore uten vederlag etter 14 dager.

Flexistore vil oppfordre Leietaker om å hente løsøret, men slik at Flexistore har rett til å holde løsøret tilbake inntil Flexistores krav mot Leietaker er dekket i sin helhet. Dersom kostnadene eller ulempene ved oppbevaringen blir urimelige, eller dersom Leietaker venter urimelig lenge med å betale kostnadene for oppbevaringen eller med å overta løsøret vil etterlatt løsøre kastes, gis bort eller selges for Leietakers regning. Før etterlatt løsøre kastes, selges eller gis bort vil Flexistore sende et skriftlig varsel med betalingsoppfordring til Leietaker, som også kan gjøres gjennom appen.

Stilles ikke Leieområdet til Flexistores disposisjon den dagen leieforholdet er opphørt kan Flexistore kreve vederlag tilsvarende avtalt leie inntil leierens bruk opphører. Er lagerlokalet i dårligere stand enn ved overtagelse kan Flexistore kreve dekket nødvendige utgifter til utbedring. Leietaker er erstatningsansvarlig for både direkte og indirekte tap som kan henføres til Leietaker selv eller noen denne svarer for.

 1. Flexistores ansvar

Flexistores ansvar overfor Leietakeren er begrenset til det vederlag som Leietakeren har betalt til Flexistore de siste 12 måneder.

Flexistores ansvar er under enhver omstendighet begrenset til direkte tap og kostnader, og Leietaker kan ikke fremme krav om indirekte tap, herunder blant annet tap av omsetning, tap av fortjeneste av enhver art, tap av data, kostnader og tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.