GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: FB10-CULTURA DEL DISSENY

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Segon

Primer - Segon

Formació bàsica

4

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català

Horari: 

Primer període

DI-2A: dimarts de 13.05 a 14.55 i divendres de 10:45 a 11:40

DI-2B: dilluns de 8:55 a 9:50 i dijous de 8:00 a 9:50

DM-2: dimarts de 9:50 a 11:40 i divendres de 12:10 a 13:05

Segon període

DP-2: dimarts de 10:45 a 13.05 i divendres de 9:50 a 10:45

DG-2A: dilluns de 9:50 a 10:45 i dijous de 8:55 a 10:45

DG-2B: dijous de 12:10 a 13:05  i divendres de 10:45 a 13:05

Web de l’assignatura: Maria Bel Riera:  https://classroom.google.com/c/MTc5MTIwMjYyNTFa   

Joan Lluís Miró Gayà: https://sites.google.com/a/escoladisseny.com/fonaments-de-disseny/ i classroom

Professorat responsable:

Maria Bel Riera Pinya (Interiors i producte)

Correu electrònic: mriera@escoladisseny.com

Joan Lluís Miró Gayà (Gràfic i moda)

Correu electrònic: jmiro@escoladisseny.com

Cap de departament

Marta Gonzalez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

Cultura del Disseny dins el conjunt dels estudis, és una base de coneixements i eines amb les qual poder comprendre i valorar amb rigor crítica la significació artística, cultural i social del disseny. Atenent així mateix a l’evolució dels processos tecnològics i industrials i a les condicions socioculturals.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

L’assignatura Cultura del Disseny pertany al departament de Projectes i Teoria del disseny, és per això que és rellevant per a les assignatures de Projectes de totes les especialitats.

Cultura del disseny investiga la interacció entre els objectes de disseny, els dissenyadors, els productors i els consumidors, i que deixa el camp obert a la interrogació crítica aportant visions i criteris amplis als futurs dissenyadors.

 

2.2. Perfil professional

L’assignatura Cultura del Disseny dóna una visió àmplia del propi disseny que permet establir vincles, paral·lelismes i fets comuns a totes les especialitats del disseny. Es tracta d’aconseguir un coneixement plural i extrapolable a qualsevol especialitat que ens permeti interpretar i gaudir del contingut teòric que sempre acompanya el disseny en qualsevol de les seves vessants.

 

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

No en té

3.2. Requisits recomanables

·        Sensibilitat artística.

·        Comunicació lingüística.

·        Capacitat d’observació.

·        Habilitat en el tractament digital de la informació.

·        Coneixement bàsic d’aspectes culturals i artístics.

 

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

L’assignatura de cultura del disseny no treballa les competències específiques ja que es tracta d’una assignatura de formació bàsica, és a dir, comuna a les quatre especialitats d’Estudis Superiors que s’imparteixen a l’Escola d’Art i Superior de Disseny, i per tant no pot tenir un perfil específic.

5. Resultats d’aprenentatge

RA1- Haver adquirit coneixements avançats i haver demostrat una comprensió dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el seu camp d’estudi amb una profunditat que arribi fins a l’avantguarda del coneixement.

RA2- Poder aplicar, mitjançant arguments o procediments elaborats i sustentats per ells mateixos, els seus coneixements, la comprensió d’aquests i les capacitats de resolució de problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l’ús d’idees creatives i innovadores.

RA3- Tenir la capacitat de recopilar i interpretar dades i informacions sobre les quals fonamentar les seves conclusions incloent, quan sigui necessari i pertinent, la reflexió sobre assumptes d’índole social, científica o ètica en l’àmbit del seu camp d’estudi.

RA4- Ser capaços de sortir-se’n en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant en l’àmbit acadèmic com laboral o professional dins del seu camp d’estudi.

RA5- Saber comunicar a tot tipus d’audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions en l’àmbit del seu camp d’estudi

RA6- Ser capaços d’identificar les pròpies necessitats formatives en el seu camp d’estudi i entorn laboral o professional i d’organitzar el propi aprenentatge amb un alt grau d’autonomia en tot tipus de contextos (estructurats o no

6. Continguts

a) Bloc temàtic I. El significat del disseny en la cultura i en les societats contemporànies.

Unitat didàctica 1. Conceptes de disseny. Definicions i descripcions.

b) Bloc temàtic II. Teoria de la informació i de la comunicació, de la semiologia, la estètica, la teoria de la forma, de la funció i de l’estructura.

Unitat didàctica 2. Semiologia.

Unitat didàctica 3. El disseny emocional.

Unitat didàctica 4. Conceptes d’estètica.

Unitat didàctica 5. Percepció de la forma.

Unitat didàctica 6. Categories i funcions dels productes.

c) Bloc temàtic III. Fonaments de l’antropologia aplicats al disseny.

Unitat didàctica 7. Introducció a l’antropologia.

Unitat didàctica 8. Mètodes de recerca i experimentació propis de l’antropologia aplicada al disseny.

d) Bloc temàtic IV. Fonaments de sociologia i la cultura del consum.

Unitat didàctica 9. Introducció a la sociologia.

Unitat didàctica 10. Identitat corporativa i branding

Unitat didàctica 11. Obsolescència planificada.

Unitat didàctica 12. Tendències.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

--------

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

45 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

24 hores

Classes pràctiques

Grup gran

Visionat de pel.lícules i documentals, exposició de treballs i debats

14 hores

Classes pràctiques

Individual

Prova objectiva d’avaluació, escrita, en dues parts.

3 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, escrita, en dues parts.

4 hores

Activitats de treball no presencial

55 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques avaluatives

Individual

Exercicis breus

25 hores

Estudi i treball autònom

Individual

Lectures i estudi

30 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aules amb connexió a internet i projector

7.4 Activitats interdisciplinàries

No es preveuen

7.5 Activitats complementàries

Visites a exposicions i fires, segons programació cultural a Mallorca

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

No s’han previst

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Existeixen dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament A i un altre per l’alumnat que no assisteix B

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, intervenció a classe etc.)

NR

CA1, CA2, CA4, CA3, CA5, CA6, CA7, CA9, CA12

20%

---

Proves de resposta de desenvolupament (exercicis de classe)

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14

30%

30%

Proves de resposta breu (exàmens)

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA11, CA12

50%

70%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Unitat didàctica 1. Conceptes de disseny. Definicions i descripcions.

Campí i Valls, Isabel, Què és el disseny?. Editorial Grup 62. Barcelona. 2012.

 

Unitat didàctica 2. Semiologia

Quarante, Danielle. Diseño industrial 1 y 2. Ed. CEAC. Barcelona. 1992.

Unitat didàctica 3. El disseny emocional

Norman, Donald A. El diseño emocional. Porqué nos gustan o no los objetos cotidianos. Ed. Paidos Ibérica. Barcelona. 2005.

 

Unitat didàctica 4. Conceptes d’estètica.

De Botton, Alain. La arquitectura de la felicidad. Ed Lumen-Ensayo. Buenos Aires. 2008.

 

Unitat didàctica 6. Categories i funcions dels productes.

Löbach, Bernd. Diseño Industrial. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1981.

 

Unitat didàctica 7. Introducció a l’antropologia.

Harris, Marvin. Antropología Cultural. Ed. Alianza Editorial. Madrid. 2004.

 

Unitat didàctica 9. Introducció a la sociologia.

Maslow, Abraham. Motivación y personalidad. Ed. Díaz de Santos. Madrid. 1991.

9.2. Bibliografia complementària: 

Unitat didàctica 2. Semiologia

Barthes, Roland. El sistema de la moda y otros escritos. Ed. Paidos. Barcelona. 2003.

Baudrillard, Jean.  El sistema de los objetos. Ed. Siglo XXI. México. 1969.

 

Unitat didàctica 3. El disseny emocional

Norman, Donald A. La psicología de los objetos cotidianos. Editorial NEREA, S.A. San Sebastián. 1990.

 

Unitat didàctica 5. Percepció.

William Lidwell ; Kritina Holden ; Jill Butler. Principios Universales de Diseño. Ed. Blume. Barcelona. 2005.

 

Unitat didàctica 10. Identitat corporativa i brànding.

Weinschenk, Susan M. Diseño Inteligente.100 cosas sobre la gente que cada diseñador necesita saber. Ed. Anaya. Salamanca. 2011.

 

Unitat didàctica 11. Obsolescència planificada

Heskett, John. El diseño en la vida cotidiana. Ed. GG Diseño. Barcelona. 2005.

Burdek, Bernard. Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona. Ed. GG. SA. Barcelona. 1994.

 

Unitat didàctica 12. Tendències.

Maeda, J. Las leyes de la simplicidad. Diseño, tecnologia, negocios, vida. Ed. Gedisa. Barcelona. 2008.

 

9.3. Altres recursos: 

 

Xerrada TED de Donald Norman sobre els tres tipus de Disseny emocional: https://www.ted.com/talks/don_norman_on_design_and_emotion?language=es

 

Xerrada TED d’Olafur Eliasson: playing with space and light.

https://www.ted.com/talks/olafur_eliasson_playing_with_space_and_light#t-554709

Pel·lícula Baraka. Dir. Ron Fricke. Magidson Films. 1992

 

Documental “Función y forma. Diseño en España. Medio siglo contigo”. (2016) Pilar Mellado. http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-funcion-forma-diseno-espana-medio-siglo-contigo/3797778/

 

Documental “Comprar, tirar, comprar” (2010) de Cosima Dannoritzer.

 

Vídeo “Productes sense obsolescència planificada” del programa Generació Digital número 166 de C33. http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/generacio-digital/productes-sense-obsolescencia-programada/video/5582932/

 

Documental “Influencers”, de Paul Rojanathara i Davis Johnson. https://vimeo.com/24196514

10. Altres observacions