PROCÉS DE SELECCIÓ ERASMUS+ 2019/2020

Estimat/da participant,

El present document explica el procés de selecció Erasmus 2019/2020 i els seus criteris d’elegibilitat.

La convocatoria està dividida en els següents apartats:

A) INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

Fases del procés de selecció.

 1. Fase 1: Inscripció al procés de selecció.
 2. Fase 2: Lliurament de documentació obligatòria.
 3. Fase 3: Entrevista personal.
 4. Fase 4: Selecció del/les participants.
 5. Fase 5: Acceptació de la beca Erasmus i elecció de l´opció de gestió

B) OPCIONS DE GESTIÓ:

 1. Alumnes Participants de Grau Mitjà

Opció 1: Gestió Autònoma de la subvenció.

Opció 2: Gestió portada pel centre d'estudis.

Opció 3: Gestió externalitzada de la subvenció.

 1. Professorat
 2. Acompanyants

C) CALENDARI ERASMUS  2019/2020.

D) PUNTUACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ.

A) INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

         

Per el present es convoquen  15  places per la mobilitat d’alumnes de grau mitjà, més 1 d’acompanyant pel curs acadèmic 2019/2020.

Podran formar part els estudiants de grau mitjà del Consorci de les Escoles Pies de Catalunya. En aquest projecte podrán participar els centres:

- Escola Pia Santa Anna - Mataró

- Escola Pia Balmes

- Escola Pia Caldes

- Escola Pia Sarrià

- Escola Pia Olot

- Escola Pia Sant Antoni

- Escola Pia Vilanova

- Escola Pia Luz Casanova - Barcelona

- Escola Pia Granollers

- Escola Pia Nostra Senyora

- Escola Pia Salt

- Escola Pia Igualada

Pel projecte aprovat pel SEPIE en  la convocatòria del Programa Erasmus+ Educació any 2019 amb número 2019-1-ES01-KA102-062796, titulat Plataforma de Movilidad de Escola Pia de Cataluña

PLACES CONVOCADES DESTINAD ALS/LES ALUMNES:

La repartició del número de places destinada als/les alumnes per països és la següent:

 País de destí

Número de places

Import total de la beca per alumne/a (suport individual + viatge)

ITALIA (Campobasso)

10 places

1.642,00 € + 275,00 €

IRLANDA DEL NORD (Derry)

5 places

1.908,00 € + 275,00 €

Total

15 places

--

*Els/les alumnes podran presentar-se només a aquests països elegibles en la present convocatòria.  

PLACES CONVOCADES PER ACOMPANYANTS:

A més a més, es convoca 2 places per acompanyants amb els següents destins:

País de destí

 

Número de places

Import total de la beca per acompanyant (suport individual + viatge)

IRLANDA DEL NORD

1 plaça

819,00 € + 275,00 €

ITALIA

1 plaça

728,00€ + 275,00€

Total

2 places

--

Tota la informació referent a la convocatòria Erasmus es troba a la pàgina web del centre educatiu corresponent, aquest serà sempre el mitjà de comunicació oficial i vàlid al llarg del projecte i a on es publicaran les llistes i els resultats del procés. La convocatòria també es publicarà en el tauler d’anuncis destinat a Erasmus.

 Fases del procés de selecció:

 

 1. Fase  1:   Inscripció al procés de selecció a través d’aquest FORMULARI online;
 2. Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria (a través de la carpeta Drive personal de cada alumne/a).
 3. Fase 3: Entrevista personal (només per aquells que hagin presentat tota la documentació obligatòria i hagin passat les dues primeres fases).
 4. Fase 4: Selecció dels/les participants (llistats).
 5. Fase 5: Aceptació de la Beca Erasmus i selecció de l’opció de gestió.

A continuació es pot trobar tota la informació més detallada de cada fase:

1-  Fase 1: Inscripció al procés de selecció

1.1 La inscripció i primera acció de totes, es portarà a terme omplint aquest FORMULARI  online.

1.2 Els/les alumnes poden expressar les seves preferències respecte als 2 destins, però la decisió final sempre és competència del centre educatiu o del coordinador/a del projecte, i  es determinarà segons la disponibilitat de l’allotjament, les possibilitats de pràctiques o d´altres.

1.3 Només es podrà escollir entre aquells països que apareixen en el llistat de places convocades per alumnes/acompanyants mencionada anteriorment. Les opcions que se seleccionin en el formulari online i no siguin elegibles no seràn considerats i seràn enteses com a nuls.

2- Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria.

2.1 Una vegada omplert el formulari, l’alumne/a rebrà un email al correu electrònic que hagi facilitat a la fase 1. En aquest correu electrònic se sol·licitarà la següent documentació.

 1. Curriculum Vitae en anglès i en format pdf (utilitzant l’eïna EUROPASS).
 2. Carta de motivació en anglès i en format pdf.
 3. DNI i/o Passaport escanejat (document vàlid per viatjar fora del país)
 4. IBAN (número de compte internacional)
 5. Carta de Compromís, Drets d’Imatge i Cessió de dades (les dues cares) omplerts i signats. (El document estarà adjunt al correu electrònic de benvinguda)
 6. Únicament en el cas de menors d’edat: Autorització Parental signada. (El document estarà adjunt al correu electrònic de benvinguda)

Aquesta documentació s'haurà de lliurar en format digital i pujar-la a la carpeta compartida de Google Drive (el/la participant rep aquest link a través del correu online de confirmació, un cop ja s’ha inscrit en el procés a través del formulari descrit en el punt 1.1.

2.2  La documentació serà acceptada únicament si està degudament segellada i/o signada, i amb vigència fins al 31 d’agost del 2020.

Atenció!

Tots els documents hauran de ser lliurats en format digital a la carpeta digital (DRIVE): degudament escanejats i pujats a la SEVA CARPETA CORRESPONEN. L’accès a aquesta carpeta personal es facilita en el link del mail de confirmació que heu rebut en el vostre correu electrònic.

2.3 L’absència de presentació d’algun dels documents obligatoris serà motiu de desqualificació de l’alumne/a dins del procés de selecció.

3- Fase 3 : Entrevista Personal.

3.1 Una vegada finalitzada la fase 2, es revisarà tota la documentació i es publicarà el llistat d’admesos/no admesos. Es publicaran també els horaris de les entrevistes personals (següent fase). Aquest llistat sortirà publicat en el taulell d’anuncis del centre educatiu al que pertany l’alumne/a i en la seva pàgina web.

3.2 Els/les participants seran convocats a les entrevistes a través de la web del centre educatiu amb un mínim de 24 hores d’antelació. Eventualment, pot donar-se el cas que el/la participant rebi també un avís per correu electrònic, però la informació de la página web del  centre educatiu és la que preval en tot moment. En aquest anunci, també s’indicarà el lloc de les entrevistes.

3.3 Si el/la participant no es presenta a aquesta convocatòria es procedirà a la seva desqualificació del procés de selecció, excepte si té una situació de força major i está degudament justificada.

3.4 Tots els horaris están expressats en GMT+1 (horari de Madrid).

3.5 El/la participant haurà de presentar-se amb 30 minuts d’antelació a l’entrevista convocada. No presentar-se a l’entrevista a l’hora programada podrà ser motiu de desqualificació del procés.

4- Fase 4 : Selecció del/les participants.

4.1 Tindran prioritat aquells/es estudiants que no hagin participat anteriorment en una mobilitat Erasmus+ destinada a estudiants de FP, i també aquells/es estudiants que estiguin en l’últim any acadèmic del seu cicle formatiu. Es donarà prioritat a la màxima representativitat dels centres que pertanyen al consorci.

4.2 Totes les quantitats i les destinacions dels llistats són susceptibles de canvis per causes alienes al nostre control durant el procés.

Les quantitats i les destinacions finals es comunicaran individualment a cada alumne/a una vegada es publiquin les llistes definitives amb els destins finals i en el moment de la firma del conveni de subvenció (de forma individual). 

Fase 5:  Acceptació de la Beca Erasmus i elecció de l’opció de gestió

5.1 La persona participant rebrà un email per part de la persona coordinadora del projecte. En aquest email es demanarà a la persona participant que “accepti o renuncïi” a la subvenció que se li ha assignat.

5.2 La persona participant ha d’indicar en el mateix document quina opció de gestió de la beca tria. (Les opcions es detallen en l’apartat B).

5.3  Aquesta documentació s'haurà d'incloure de nou, a la carpeta DRIVE on s’ha pujat tota la documentació.

5.4 No acceptar o no respondre amb la documentació que es solicita en 7 dies naturals des de la recepció del email, comportarà la renúncia automàticament de la beca otorgada. Donant així la oportunitat a la primera persona en llista d’espera  del llistat definitiu.

B) OPCIONS DE GESTIÓ

En totes les següents opcions les persones participants rebran la subvenció en el compte corrent (IBAN) que hagin facilitat a la fase de inscripció. Una vegada rebuda, la persona participant actuarà en conseqüència a l’elecció escollida durant la Fase 5.

1) Alumnes Participants de Grau Mitjà. -  VET (Vocational Education and Training) –

Opció 1: Gestió Autònoma de la subvenció:

L’alumne/a podrá escollir l’opció de buscar i comprar per sí mateix tots els serveis del Erasmus. És a dir,  l’allotjament, els vols, les empreses per fer les pràctiques en el país determinat, i serà l’encarregat/ada de justificar adequadament tot el necessari per la beca Erasmus.

En aquest cas, l’alumne/a cobrarà la totalitat de la subvenció i serà el/la responsable de la correcta  justificació o devolució de la subvenció en cas que no estigui ben justificada.

En cas de que la utilització de la subvenció no estigui ben justificada, el Ministeri d’Educació (SEPIE) pot fer la reclamació de la subvenció a l’alumne/a fins a 2 anys després de la finalització de la mobilitat, és a dir, en el moment en el qual es realitzi l’informe final del projecte i l'Agència Nacional dictamini que no es correcta la seva justificació.

Si es selecciona aquesta opció hi haurà un seguiment per part del centre educatiu a través del/la tutor/a de les pràctiques del centre i per part del la Coordinació Erasmus, però serà responsabilitat de l’alumne/a tant la cerca, com la gestió, com la documentació i també el correcte funcionament de totes les parts del projecte.

Opció 2: Gestió portada pel centre educatiu:

En funció de la destinació i l'especialitat de l'alumne/a, el centre educatiu té convenis de col·laboració a nivell internacional. L’alumne/a podrà accedir a les mobilitats segons conveni, gestionades directament pel centre com a entitat de contacte entre l’alumne/a i l’empresa. El seguiment en aquest cas es realitzarà directament en el país de destí amb un/a coordinar/a homòleg al del centre educatiu.

Per saber quines ofertes i condicions hi han disponibles s’haurà de parlar amb el/la Coordinador/a Erasmus del centre.

Opció 3: Gestió externalitzada de la subvenció:

Fer la gestió mitjançant una entitat intermediària, entitat sense ànim de lucre, qui tindrà la responsabilitat del seguiment i del control del projecte.

Escollint aquest opció, es contempla que amb la totalitat de la  subvenció que el programa Erasmus otorga, es cobriran tots els serveis que es descriuen a continuació:

A més, l´alumne rebrà els “diners de butxaca” en  concepte de manutenció i altres despeses personals. La quantitat a rebre en aquest cas dependrà del destí assignat:

Tot això, quedarà cobert amb la la beca proporcionada per Erasmus a l’alumne/a. En l’opció de “Forfait”, els serveis no podrán ser contractats per separat.

És a dir, en el cas d’escollir aquesta opció, la quantitat de cost per alumne/a serà la mateixa que rebrà l’alumne/a en el seu compte bancari per part del centre educatiu menys els diners de butxaca.

El qual s’haurà de transferir a l’entitat en el moment de formalitzar aquesta opció mitjançant el contracte que l’alumne/a firmarà amb l’entitat (sense que participar en el programa esdevingui cap cost extra per l’alumne/a durant tot el procés).

3) Acompanyants

En el cas dels/les acompanyants de grup d’estudiants, es realitzaran per una duració de 7 dies, en els països on els grups viatgen. Pel moment, i si no es produeixen canvis de grups per causes alienes, es distribuiran de la següent manera:

C) CALENDARI  ERASMUS 2019/ 2020

Fase 1: Inscripció al procés de selecció:

Fase 2  LLiurament de la documentació obligatòria:

Fase 3: Entrevistes personals

                Seu Mataró - 20/02/2020

Fase 4:  Selecció del/les participants.

Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus i tria de l´opció de gestió.

La Publicació de la resolució definitiva de seleccionats/ades i destinacions serà el día 28/02/2020.

D) PUNTUACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

 

Criteri intern

30%

 

L’equip docent del centre valorarà la preparació i compromís del/la participant tenint en compte:

 1.  Assistència a classe.
 2. Actitud a classe.
 3.  Expedient acadèmic  de l’alumne/a.

Entrevista

30%

 

El tribunal que realitzi l’entrevista valorarà les competències i aptituds del/la participant i la seva idoneïtat pel procés, tenint en compte:

 1. Iniciativa i  capacitat d’adaptació.      
 2. Mentalitat oberta, socialització.
 3. Capacitat de comunicar.
 4. Maduresa i coneixement d’un mateix.
 5. Idioma extranger.
 6. Resolució de conflictes.
 7. Motivació i expectatives

Documentació lliurada

40%

CV i Carta de motivació: 20%

 

Es valorarà la presentació i el contingut. De la carta de motivació, es valorarà també la motivació i l’originalitat.

Certificats d’idiomes: 10%

 

Es valorarà positivament si l’alumne/a té un certificat que acrediti el seu nivell d’idiomes i el puja a la carpeta compartida.

Certificats extra acadèmics: 10%

 

Es valorarà positivament si l’alumne/a té certificats que acreditin altres estudis.

PROCESO DE SELECCIÓN ERASMUS+ 2019/2020

Estimada/o participante,

En el presente documento se explica el proceso de selección del programa Erasmus+ 2019/2020 y sus criterios de elegibilidad.

La convocatoria está dividida en los siguientes apartados:

A) INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

Fases del proceso de selección

 1. Fase 1: Inscripción al proceso de selección
 2. Fase 2: Entrega de documentos obligatorios.
 3. Fase 3: Entrevista personal.
 4. Fase 4: Selección de los/las participantes.
 5. Fase 5: Aceptación de la beca Erasmus y selección de la opción de gestión.

B) OPCIONES DE GESTIÓN:

 1. Estudiantes participantes de grado medio.

Opción  1: Gestión autónoma de la subvención:

Opción 2: Gestión por parte del centro de estudios

Opción 3: Gestión externalizada de la subvención

 1. Profesorado
 2. Personas acompañantes

C) CALENDARIO ERASMUS 2019/2020.

D)  PUNTUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

A) INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

 

PLAZAS QUE SE CONVOCAN PARA EL PROYECTO

Para el presente se convocan 15 plazas para la movilidad de estudiantes de grado medio, y 1 de personas acompañantes para el curso académico 2019/2020.

 

Podrán formar parte los/as estudiantes de grado medio del Consorcio de Santa Coloma de Gramenet para el proyecto aprobado por el SEPIE en la convocatoria del Programa Erasmus + Educación año 2019 con número 2019-1-ES01-KA102-062796, titulado Plataforma de Movilidad de Escola Pia de Cataluña.

PLAZAS QUE SE CONVOCAN PARA ESTUDIANTES:

La repartición del número de plazas de alumnos/as  disponibles por países es la siguiente:

 País de destino

 

Número de plazas

Importe total de la beca por estudiante (apoyo individual + viaje)

ITALIA (Campobasso)

10 plazas

1.642,00 € + 275,00 €

IRLANDA DEL NORD (Derry)

5 plazas

1.908,00 € + 275,00 €

Total

15 plazas

--

*Los alumnos deberán de presentarse solo a estos países de la tabla.

PLAZAS QUE SE CONVOCAN PARA PERSONAS ACOMPAÑANTES:

Además se convocan 2 plazas de personas acompañantes a los siguientes destinos:

 País de destino

 

Número de plazas

Importe total de la beca por estudiante (apoyo individual + viaje)

IRLANDA DEL NORD

1 plaza

819,00 € + 275,00 €

ITALIA

1 plaza

728,00€ + 275,00 €

Total

2 plazas

--

Toda la información sobre la convocatoria Erasmus se podrá  encontrar en la página web del centro educativo de tu centro, éste será el medio de comunicación oficial y válido a lo largo del proyecto y donde se publicarán las listas y resultados del proceso. La convocatoria también se publicará en el tablón de anuncios destinado a Erasmus.

 Fases del proceso de selección:

 

 1. Fase 1:  Inscripción al proceso de selección a través de este FORMULARIO
 2. Fase 2: Entrega de los documentos obligatorios (a través de la carpeta Drive personal de cada estudiante).
 3. Fase 3: Entrevista personal (para los que hayan entregado  todos los documentos obligatorios) y hayan superado las dos primeras fases.
 4. Fase  4: Selección del  los/las participantes. (listados).
 5. Fase  5: Aceptación de la beca Erasmus y selección de la opción de gestión.

A continuación puedes encontrar información más detallada sobre cada fase:

1-  Fase 1: Inscripción al proceso de selección:

1.1 La inscripción y primera acción se realizará rellenando el siguiente FORMULARIO.

1.2 Los/as estudiantes pueden expresar sus preferencias respecto a 2 destinos, pero la decisión final siempre es competencia del centro educativo o del coordinador del proyecto Erasmus. los destinos serán seleccionados según  los criterios de disponibilidad de alojamiento, posibilidades de lugar de prácticas y otros motivos.

1.3 Solamente se podrá elegir aquellos países que aparecen en el listado de plazas que se convocan para el alumnado/acompañantes que previamente se ha expuesto. Aquellos que se seleccionen en el formulario online  y no sean elegibles no serán considerados y serán entendidos como nulos.

2-  Fase 2: Entrega de documentos obligatorios.

2.1-  Una vez completado el formulario, el/la estudiante recibirá un correo electrónico en la cuenta que haya indicado en la primera fase. En este correo electrónico se solicitará la siguiente documentación:

 1. Curriculum Vitae en inglés y en formato pdf (utilizando la herramienta  EUROPASS)
 2. Carta de motivación en inglés y en formato pdf.
 3. DNI y/o Pasaporte escaneado. (documento valido para poder viajar fuera del país.
 4. IBAN (número de cuenta internacional)
 5. Carta de compromiso, Derechos de Imagen y Cesión de datos . Ambas caras deben estar rellenadas y firmadas. (El documento estará adjunto al correo electrónico de bienvenida)
 6.  Sólamente en el caso de menores de edad: Autorización Parental firmada. ((El documento estará adjunto al correo electrónico de bienvenida).

Esta documentación se deberá proporcionar en formato digital y subirse a la carpeta compartida del Google Drive (el/la participante recibirá  este enlace a través del correo electrónico de confirmación de la “Fase 1” una vez se haya inscrito a través del formulario online descrito en el punto 1.1.

2.2 - La documentación será aceptada únicamente si está debidamente sellada y/o firmada  y tiene vigencia hasta el 31 de Agosto del 2020.

¡Cuidado¡  

Todos los documentos deben  ser entregados en formato digital en la carpeta  (DRIVE):  debidamente escaneados y subidos en SU RESPECTIVA CARPETA. A esta carpeta personal puedes acceder desde el enlace que encontrarás en el email de confirmación que habréis recibido en vuestro correo electrónico.

2.3 - No entregar  alguno de los  documentos obligatorios requeridos será motivo de descalificación de el/la alumno/a del proceso de selección.

 

3- Fase 3: Entrevista Personal.

3.1-  Una vez finalizada la fase 2, se revisará la documentación y se publicará el listado de las personas admitidas y excluidas  del proceso. Además del horario de las entrevistas (siguiente fase). Este listado saldrá publicado en el tablón de anuncios del centro educativo al que perteneces y en su página web.

3.2-  Los/as participantes  serán convocados a través de la web del centro educativo con un mínimo de 24 horas de antelación. Eventualmente, puede darse el caso que se avise además por correo electrónico pero la información de la página web será la que prevalecerá en todo momento. En este anuncio se hará saber también el lugar donde se van a efectuar las entrevistas.

3.3-  No presentarse a la entrevista personal supone la  descalificación del proceso de selección, excepto si la ausencia es por fuerza mayor y está debidamente justificada.

3.4 - Todos los horarios están expresados  en GMT+1 (horario de Madrid).

3.5- El/la participante se deberá de presentar con 30 minutos de antelación a la entrevista convocada. No presentarse a la entrevista a la hora programada podría ser motivo de descalificación del proceso.

4- Fase 4: Selección de los/las participantes.

4.1 - Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan participado anteriormente en alguna movilidad Erasmus+ destinada a estudiantes de FP y también aquellas que estén en el último año académico de su ciclo formativo. Se dará prioridad a la máxima representatividad de los centros que pertenecen al consorcio.

4.2- Todas las cantidades y destinos del listado son susceptibles a cambios por causas ajenas a nuestro control durante el proceso.

Las cantidades y destinos definitivos serán comunicados individualmente a las personas una vez se publiquen las listas definitivas con los destinos finales y cuando se firme el convenio de subvención (de manera individual).

Fase 5: Aceptación de la Beca Erasmus y elección de la opción de gestión:

5.1 La persona participante recibirá un email por parte de la persona coordinadora del proyecto. En este  email se solicitará la aceptación o renuncia a la subvención asignada.

5.2 La persona participante debe indicar en el mismo documento qué opción de gestión de la beca elige. (Las opciones se detallan en el apartado B).

5.3 Esta documentación se deberá de incluir también de nuevo en la carpeta DRIVE donde se ha subido toda la documentación.

5.4 No aceptar o no contestar con la documentación que se solicita en 7 días naturales desde la recepción del correo electrónico, conlleva la renuncia automática de la beca otorgada. Dando la oportunidad a la primera persona en la lista de espera del listado definitivo.  

B) OPCIONES DE GESTIÓN

En todas las siguientes opciones, las personas participantes recibirán la subvención en la cuenta corriente (IBAN) que hayan facilitado en la fase de inscripción. Una vez recibida, la persona participante actuará en consecuencia a lo elegido durante la fase 5.

1) Alumnos/as Participantes de Grado Medio. -  VET (Vocational Education and Training)

Opción 1: Gestión Autónoma de la subvención:

El/la alumno/a  podrá elegir  la opción de buscar y comprarse por sí mismo todos los servicios del Erasmus. Es decir, el alojamiento, los vuelos, las empresas para hacer las prácticas en un país elegible para el proyecto presentado por el centro, y será el/la encargado/a de justificar adecuadamente todo lo necesario para la beca Erasmus.

En este caso , el/la alumno/a cobrará la totalidad de la subvención y será el/la responsable de la correcta justificación o devolución de la subvención en caso que ésta no esté bien justificada.

En caso de que la utilización de la subvención no esté bien justificada, el Ministerio de Educación (SEPIE) puede hacer la reclamación de la subvención hasta 2 años después de la finalización de la  movilidad, es decir, cuando se realice el informe final del proyecto y la Agencia Nacional dictamine que no es correcta su justificación.

Si se selecciona esta opción habrá un seguimiento por parte del centro educativo mediante el  tutor de las prácticas del centro y por parte del/la Coordinador/a Erasmus, pero será responsabilidad de el/la alumno/a tanto la búsqueda, como la gestión , como la documentación y el correcto funcionamiento de todas las partes del proyecto.

Opción 2: Gestión  por parte del centro  educativo:

En función del destino y de la especialidad de el/la alumno/a, el centro educativo tiene algunos acuerdos de colaboraciones a nivel internacional. El/la alumno/a podría optar a algún tipo de movilidad en esta línea, gestionada directamente por el centro como ente de contacto entre el/la alumno/a y la empresa. El seguimiento en este caso se realizará directamente en el país de destino con un/ coordinador/a homólogo/a a el/la del centro educativo.

Para saber exactamente qué ofertas y condiciones hay disponibles se deberá de hablar directamente con el/la coordinador/a Erasmus de tu instituto.

Opción 3: Gestión externalizada de la subvención:

Hacer la gestión por medio de una entidad intermediaria (entidad sin ánimo de lucro), que tendrá la responsabilidad del seguimiento y del control del proyecto.

Eligiendo esta opción, se contempla que con la totalidad de la subvención que el programa Erasmus otorga se cubrirán los servicios que se describen a continuación:

Además de estos servicios, el/la alumno/a recibirá  también un “dinero de bolsillo”en  concepto de manutención y otros gastos personales.  La cantidad a recibir en cada caso, dependerá del país asignado finalmente:

Todo esto, quedará cubierto con la totalidad de la beca proporcionada por el Erasmus al alumno/a. En la opción de “Forfait”, los servicios no podrán ser contratados por separado.

Es decir, en el caso que se escoja esta opción, la cantidad de coste para el alumno/a será la misma que recibirá el alumno en su cuenta bancaria por parte del centro educativo menos el dinero de bolsillo.

Se deberá de transferir en el momento de formalizar esta opción mediante el contrato que el alumno firma con esta entidad sin que participar en el programa  suponga ningún coste extra para el alumno/a durante todo el proceso.

3) Acompañante

Para el caso de los/as acompañantes de los grupos de estudiantes, se realizarán por una duración de 7 días, en los países en que los grupos viajarán. Por el momento, si los grupos no son cambiados por causas ajenas, se distribuirán de la siguiente manera:

C) CALENDARIO  ERASMUS 2019/ 2020

Fase 1: Inscripción al  proceso de selección:

Fase 2 Entrega de la documentación obligatoria:

Fase 3: Entrevistas personales

                    Sede Mataró - 20/02/2020

Fase 4 :  Selección de los/as participantes.

Fase 5: Aceptación de la Beca Erasmus y elección de la opción de gestión.

La Publicación de la resolución definitiva de seleccionados/as y destinaciones será el día 28/02/2020.

D) PUNTUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

 

Criterio interno

30%

 

El equipo docente valorará la preparación y compromiso del participante teniendo en cuenta:

Asistencia a clase.

Actitud en clase.

Expediente académico  del alumno/a.

Entrevista

30%

 

El tribunal que realice la entrevista valorará las competencias y aptitudes del participante y su idoneidad para el proceso, teniendo en cuenta

 

Iniciativa, adaptabilidad,

Mentalidad abierta, socialización

Capacidad de comunicación

Madurez y conocimiento de una/o misma/o

Idioma extranjero

Resolución de conflictos.

Motivación y expectativas

Documentación entregada

40%

CV y Carta de motivación: 20%

 

Se valorará la presentación y el contenido. En la carta de motivación se valorará también la motivación y la originalidad.

Certificados de idioma: 10%

 

Se valorará positivamente si el estudiante tiene un certificado que acredite su nivel de idiomas y lo sube a la carpeta compartida.

Certificados extra-académicos: 10%

 

Se valorará positivamente si el estudiante tiene certificados que acrediten otros estudios.