REGULAMIN WARSZTATÓW POLSKOJĘZYCZNYCH
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL IMPROWIZACJI SCENICZNEJ IMPROFEST 2018

 1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej Paka oraz Szkoła Improwizacji AD HOC.
 2. Warsztaty są skierowane do improwizatorów, aktorów i amatorów.
 3. Warsztaty odbywają się w dniach 7-12.11.2018 r. w Krakowie.
 4. Prawo uczestniczenia w warsztatach mają jedynie te osoby, które dostarczą prawidłowo przygotowane zgłoszenie oraz wpłacą należność za warsztaty w wyznaczonym terminie.
 5. Prawidłowa forma zgłoszenia:

  Tytuł warsztatów i data:
  Imię i nazwisko:
  Telefon kontaktowy:
  Doświadczenie sceniczne i improwizatorskie (lata na scenie, przynależność do grup, warsztaty itp.):
 6. Organizator może odrzucić zgłoszenie jeżeli nie posiada ono prawidłowej formy zgłoszenia.
 7. ABY DOKOŃCZYĆ REZERWACJĘ, NALEŻY WPŁACIĆ WSKAZANĄ PRZEZ ORGANIZATORA KWOTĘ NA WSKAZANE KONTO ORAZ PRZESŁAĆ POTWIERDZENIE PRZELEWU NA ADRES: michal.ociepa@paka.pl
 1. Ilość uczestników warsztatów jest ograniczona. Wybór uczestników warsztatów odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń. W przypadku sytuacji spornych, o ostatecznym składzie grupy warsztatowej decyduje organizator.
 2. Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w warsztatach.
 3. W warsztatach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
 4. Warsztaty prowadzone są w języku polskim.
 5. Zamiana lub odstąpienie innemu uczestnikowi miejsca w warsztatach musi być skonsultowana z organizatorem.
 6. Uczestnik zgłaszający się do udziału w warsztatach potwierdza tym samym swoją obecność w Krakowie oraz dyspozycyjność w czasie trwania warsztatów.
 7. Uczestnik warsztatów we własnym zakresie ponosi dodatkowe koszty, takie jak wyżywienie, koszty podróży, ubezpieczenia itp.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania obuwia zamiennego podczas trwania warsztatów.
 9. Organizator ma prawo zakończyć zapisy na warsztaty, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczalną liczbę.
 10. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i nie zakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników warsztatów Organizator sporządzi rezerwowa listę uczestników, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni droga mailową. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników z listy rezerwowej.
 11. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów, jeśli liczba uczestników jest zbyt mała na pokrycie kosztów organizacyjnych. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na warsztaty otrzymają zwrot wpłaconych na konto Organizatora na ten cel pieniędzy.
 12. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej do 31.10.2018. Rezygnacja z udziału w warsztatach będzie przyjmowania wyłącznie drogą mailową na adres: michal.ociepa@paka.pl W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach po dniu 31.10.2018 r. uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 13. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.
 16. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
 17. Organizator ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób, które zakłócają ich przebieg, zachowują się niestosownie lub są pod wpływem alkoholu. W wymienionym przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 18. Uczestnik wyraża zgodę na to, że zajęcia są otwarte dla innych osób, a także na dokumentowanie przebiegu zajęć.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 20. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.