GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDI02-DIBUIX PER ORDINADOR

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

                  Segon

Primer

             Específica

4

Departament:    Dibuix i representació gràfica

Idioma: Català/castellà

Horari: M. Fuster (dt 10:45 -13.05, dc 13:05 -14:55), M. Moreno (dl 13:05 -14:55, dm 10:45 -13:05)

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Marisa Fuster Ribera

Correu electrònic: mfuster@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Miriam Moreno Santo

Correu electrònic: mmoreno@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

L'assignatura de Dibuix per ordinador és de carácter eminentment aplicat i té com a objectiu que els alumnes, com a professionals especialment  capacitats continuin adquirint i perfeccionantelsconeixementsdelaprofessiórelacionats amb la capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica mitjançant les aplicacions dedisseny assistit per ordinador. L'alumne podrà emprar les eines que posseeix el programa per dibuixar models d'interiorisme.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

L ́assignatura pertany a la matèria Llenguatges i tècniques de representació i comunicació. Està vinculada a Projectes I del primer semestre.

2.2. Perfil professional

L’assignatura ha de proporcionari al dissenyador d’interiors els elements i les eines necessàries per poder representar gràficament els seus projectes utilitzant eines informàtiques, amb la finalitat de poder ser construïts.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

No en té.

3.2. Requisits recomanables 

És recomanable haver superat l’assignatura Sistemes de Representació.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodología d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

- Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les aplicacions d’aquests al disseny d’interiors.

- Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i l’execució de projectes d’interiorisme.

- Analitzar, interpretar, adaptar i produir informació relativa a la materialització dels projectes.

5. Resultats d’aprenentatge

Expressar-se en llenguatge gràfic.

Utilitzar els coneixements dels sistemes de representació i les eines informàtiques, amb sentit tècnic i artístic. Dominar les eines, tècniques gràfiques i programes informàtics d’ús comú en disseny.

Interpretar críticament els objectes elementals del disseny: l’espai, els objectes, les imatges, les instal·lacions. Dominar el procés metodològic i la capacitat d’anàlisi.

Utilitzar creativament les normes i requisits formals, funcionals, tecnològics i normatius.

Presentar i comunicar digitalment un projecte de disseny d’interiorisme en dues dimensions.

Conèixer el programari 2D adient per a la representació gràfica digital del disseny d’interiors.

Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny d’interiorisme.

6. Continguts

BOIB: Presentació i comunicació digital d’un projecte de disseny d’interiorisme en dues dimensions. Coneixement pràctic dels programes en 2D adequats per a la representació gràfica digital del disseny d’interiors. Mètodes de recerca i experimentació propis de l’assignatura.

BLOC 1 Dibuix amb DAO

1.1 Conceptes bàsics de DAO

Inici de la interfície d'Autocad, espais de treball, funcions del ratolí.

Àrea de treball i barres d'eines

Sistema de Coordenades

Barra d'eines de dibuix: Comandaments bàsics de dibuix: línia, polilínia, polígon, arc, etc. Barra d'eines de capes i referències

1.2 Visualització i informació. Moure i copiar objectes: expandir i retallar. Barra d'eines de visió: Ordres de visió . Enquadrament, zoom-finestra, extensió, òrbita, etc.Ombrejats.  Barra d'eines d'informació: llistat, distància, diàleg de propietats.

1.3 Edició i format

Barra d'eines de cotes: Creació i edició de cotes. Format de cotes.

Barra d'eines de texts : Creació i edició de texts. Format de texts.

Creació i edició de blocs. Creació, importació (design center) i inserció.

Edició i modificació d'objectes . Equidistància, escala, esborrar, empalmar, xamfrà, etc.

1.4. Escales i impressió. Unitats de dibuix

Relació d'escales de dibuix.Espai model i espai paper. Paràmetres d'impressió

BLOC 2 Realització de plànols de disseny d'interiors. Representació d'un espai arquitectònic.

 2.1. Representació dièdrica

Plànols de conjunt i de detall

Seccions i la seva representació

2.2. Acotació

Acotació per disseny d'interiors. Acotació per construcció. Acotació per verificació

 2.3. Normalització.

Formats, escales i retolació.

Signes establerts i representacions convencionals. Acabats superficialsEstandardització

2.4.Plànols de conjunt i de detall. Presentacions.

BLOC 3 Conceptes bàsics amb programari 3D. Sketchup

3.1 Primers passos. Eines. Canvi d'unitats.

3.2 Altres eines. Concepte de grup. L’escala.

3.3 L'escala de caragol. Bovades . Motllures.

3.4 Tornejat, coberta. Transportador. Edició de grups.

3.5 Components. Habitatge. Planta baixa. Habitatge. Escala.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Mètode expositiu: Es presentaran els temes d’una manera estructurada amb un increment progressiu del grau de dificultat.

Resolució d’exercicis: Es demanarà a l’estudiant que realitzi una sèrie d’exercicis, aportant les solucions adients, aplicant els mètodes resolutius apresos a classe.

A l’aula es treballarà amb dos tipus d’agrupaments. Grup gran i individual. Tant els continguts teòrics com els treballs pràctics d’aula es faran sempre amb el grup sencer, encara que es farà un seguiment individualitzat de les activitats d’aprenentatge de l’alumnat.

L’assignatura és fonamentalment pràctica i aplicada.

Hi ha d’haver una constància i organització del treball durant l’aprenentatge, tant presencial com no presencial, per part del’alumnat. L’alumne ha de plantejar dubtes durant les sessions supervisades pel professorat. Se considera part del treball del’alumne la organització del seu treball autònom.

El treball s'organitza en activitats de grup e individuals. Les de grup gran seran per classes expositives i les individuals suposaran la resoluciò de exercicis, pràctiques i la atenció personalitzada a l’alumne per part del professor.

El 7 de setembre de 2018 es va acordar al Departament un 80% d’assistència minima per no perdre l’avaluació contínua.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

64 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

14 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

47 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

3 hores

Activitats de treball no presencial

36 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Realització de treballs pràctics.

12 hores

Treball pràctic

Individual

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

20 hores

Estudi

Individual

Estudi personal i preparació de proves

4 hores

100 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula amb projector. Ordinadors.

7.4 Activitats interdisciplinàries

7.5 Activitats complementàries

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament ha acordat un 80% d’assistència per no perdre l’avaluació contínua, en reunió de dia 7 de setembre de 2018.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

Itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs.

Itinerari B s’aplicarà als estudiants que no assisteixen amb regularitat. També podran optar a aquest itinerari els al umnesque així ho desitgin.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives.

L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B. Per tal de poder aplicar els criteris

de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan dels treballs i projectes com de la prova objectiva final, haurà de ser de 4.

Per superar l’assignatura s’haurà d’obtenir un mínim de 5.

A partir del segon treball lliurat fora del termini, l'avaluació continua es considerarà perduda, i l’alumne anirà a l’itinerari B. No es considera lliurat un

treball si no està al/s suport/s demanat/s i a la carpeta o lloc assignat per a l’entrega.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA07, CA09, CA12, CA13, CA14

5%

---

Exercicis pràctics

R

A05, CA06, , CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15

45%

20%

Treballs i projectes

R

CA05, CA06, , CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA17

50%

30%

Prova objectiva final

R

CA05, CA06, CA08, CA11, CA13, CA14, CA15, CA17

---

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Apunts de classe.

Francis D.K. Ching, 2011. MANUAL DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO. Editorial Gustavo Gili.

9.2. Bibliografia complementària: 

Fernando Izquierdo Asensi, 2000. GEOMETRIA DESCRIPTIVA. Editorial Paraninfo Montaño de la Cruz, F. 2012.

Autocad 2013 Guia Práctica. Editorial Anaya Montaño de la Cruz, F. 2012.

Autocad 2013 .Manual Avanzado. Editorial Anaya Normas UNE sobre dibujo técnico (1997 ) (4a ed). Madrid: AENOR.

9.3. Altres recursos: 

L’alumne ha de disposar del seu propi ordinador amb el programari adient.

10. Altres observacions