Published using Google Docs
Stanovy
Updated automatically every 5 minutes

caea-500.png

Stanovy - Spolek pro efektivní altruismus

Čl. I - Název a sídlo

Spolek pro efektivní altruismus (dále jen „spolek“) sídlí v Praze.

Čl. II - Účel spolku

Účelem spolku je provozování efektivního altruismu, výzkum, vývoj a vzdělávání.

Čl. III - Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. pořádání veřejných osvětových a vzdělávacích akcí, diskuzí, přednášek, setkání a konferencí,
 2. výzkumem především v oblasti globálních priorit, rizik, racionality a efektivní pomoci,  
 3. koordinace činnosti efektivních altruistů v Česku, i ve světě,
 4. publikační činnost tiskem, na internetu a v jiných médiích,
 5. poskytování poradenství dárcům, nadacím a neziskovým organizacím,
 6. spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni.

Čl. IV - Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členem rady. Členství trvá jeden rok. Prodlužuje se libovolným z následujících kroků:
 1. zasláním členského příspěvku,
 2. schválením prodloužení radou.
 1. Člen spolku má právo:
 1. účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 2. volit členy rady spolku, předsedu a místopředsedu,
 3. být volen do orgánů spolku,
 4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
 1. Člen spolku má povinnost:
 1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
 2. aktivně hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání valné hromady,
 4. pravidelně platit členské příspěvky.
 1. Členství ve spolku zaniká:
 1. když člen předá oznámení vystoupení předsedovi
 2. vypršením platnosti členství,
 3. úmrtím člena,
 4. zánikem spolku,
 5. vyloučením člena radou,
 6. případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Čl. V - Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. valná hromada,
 2. rada spolku,
 3. předseda spolku,
 4. místopředseda spolku

Čl. VI - Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – valná hromada. Valná hromada zejména:
 1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
 2. volí předsedu, místopředsedu a radu,
 3. rozhoduje o zániku spolku.
 1. Valná hromada může odvolávat členy rady, předsedu a místopředsedu.
 2. Valná hromada  je svolávána předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do 30 dní valnou hromadu, pokud ho o to požádá písemně alespoň třetina členů spolku, nebo třetina členů rady. Nejpozději 7 dní před konáním valné hromady o ní předseda spolku informuje členy písemně nebo elektronickou poštou a přiloží program zasedání a návrhy materiálů, které se budou předkládat ke schválení.
 3. Valná hromada se může konat buď jako osobní schůze nebo pomocí prostředků komunikace na dálku.
 4. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání čtvrtina všech členů spolku. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 5. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení valné hromady v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 6. Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis.
 7. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání valné hromady. Nahlédnutí do zápisů umožní na požádání předseda spolku.

Čl. VII - Rada

 1. Rada spolku rozhoduje zejména o:
 1. realizaci usnesení valné hromady
 2. schvalování vnitřních předpisů spolku
 3. správě majetku spolku, rozhodování o nabytí nebo pozbytí majetku a přijetí či odmítnutí daru, vše nad výši vymezenou příslušným vnitřním předpisem
 4. vzniku a ukončení významných projektů
 5. odvolání předsedy či místopředsedy, zrušení členství v případech definovaných stanovami
 6. výši členských příspěvků
 7. uzavírání a rušení smluv s dalšími subjekty,
 8. přijímání zaměstnanců spolku, ukončování jejich pracovního poměru, a rozhodování o všech jejich pracovních záležitostech.
 9. vede seznam členů
 1. Rada může pomocí vnitřních předpisů předat část svých pravomocí předsedovi a místopředsedovi.
 2. Složení a volby rady
 1. Rada má nejméně 5, nanejvýš 7 členů, jejich funkční období je 14 měsíců.
 2. Volba členů rady je tajná, zvoleni jsou všichni kandidáti schválení nadpoloviční většinou hlasujících členů spolku, v pořadí podle počtu hlasů až do plného počtu. V případě že více kandidátů získalo stejný počet hlasů, stanou se členy rady všichni kteří dostali stejný počet hlasů i nad plný počet.
 3. Volby se konají buďto v rámci valné hromady, nebo s použitím prostředků komunikace na dálku.
 4. Všichni kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční počet hlasů a zároveň se nestali členy rady, jsou náhradníci. V případě, že klesne počet členů rady pod maximální počet, doplní se rada z nich, v pořadí podle počtu obdržených hlasů. V případě, že více kandidátů mělo stejný počet hlasů, stanou se členy rady všichni i nad maximální počet členů rady.
 5. Klesne-li počet členů rady pod minimální počet, a nejsou žádní dostupní náhradníci, konají se doplňující volby s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. Předseda ani místopředseda nemohou být členy rady.
 1. Členství v radě zaniká buďto spolu se zánikem členství ve spolku, nebo odstoupením člena rady doručenému předsedovi, nebo pro neaktivitu, za kterou se považuje neomluvená neúčast na třech po sobě následujících zasedáních rady.
 2. Zasedání a rozhodování rady
 1. Zasedání rady je obvykle svoláváno alespoň jednou za měsíc. Svolat jej může předseda, místopředseda či každý člen rady.
 2. Rada je na zasedání informována předsedou o fungování spolku
 3. Rada spolku se usnáší hlasováním, zpravidla na svém zasedání. Zasedání je možné se účastnit s využitím prostředků komunikace na dálku. Rada rozhoduje při zasedání nadpoloviční většinou přítomných, může jednat a usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny členů rady.
 4. Ze zasedání se pořizuje zápis, přístupný všem členům spolku.
 1. Rada se může usnést též hlasováním mimo zasedání s použitím prostředků komunikace na dálku, v tom případě je usnesení přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí většina všech členů rady.

Čl. VIII - Předseda a místopředseda

 

 1. Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány spolku a jsou oprávněni za něj jednat ve míře určené vnitřními předpisy spolku a ustanoveními rady.
 2. Od předsedy se očekává aktivní vedení spolku k naplňování jeho hlavních činností, definovaných výše.
 3. Předseda a místopředseda jednají samostatně, zpravidla přitom místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
 4. Předsedu a místopředsedu spolku volí a může odvolat valná hromada, rozhoduje přitom prostou většinou. Funkční období předsedy a místopředsedy je 14 měsíců.
 5. V případě že předseda i místopředseda odstoupí, je odvolán či nejsou schopni nadále vykonávat svoji funkci, tak rada může zvolit dočasného předsedu a místopředsedu, který bez zbytečných odkladů připraví valnou hromadu k zvolení nového předsedy a dočasně plní funkci předsedy.
 6. Předseda, příp. místopředseda  je povinen:
 1. svolávat valnou hromadu,
 2. vést řádně agendu valné hromady,
 3. archivovat materiály spolku, zejména zápisy ze zasedání rady a valné hromady.

Za vyhotovení a správnost:

Strana /