ЗАПРОШУЄМО ДО ОБГОВОРЕННЯ

     КРИТЕРІЇВ ЕКСПЕРТИЗИ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ                                                                                                           

У відповідності зі своїми статутними повноваженнями,  за дорученням МОН України, Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»  з 2019 року  проводитиме експертизу підручників, які будуть рекомендовані для використання в закладах загальної середньої освіти.

Для її проведення  працівниками Центру, після численних і тривалих консультацій з рядом українських фахівців, розроблені  критерії експертизи. В їх основу покладений досвід підручникотворення багатьох країн світу, критичний аналіз та переосмислення вітчизняного досвіду експертизи шкільних підручників.

 Ряд ключових ідей для розробки критеріїв запозичено  із праці Ф-М.Жерар, К.Рожье «Разработка и анализ школьных учебников» (AB OVO, 1998).

 Розробляючи ці критерії, члени робочої групи керувалися наступними концептуальними засадами організації та проведення експертизи підручників:

1. Експертиза проводиться експертами, прізвища яких невідомі авторам та/чи замовникам експертизи.

2. Підбір експертів для проведення експертизи конкретного підручника здійснюється комп’ютерною програмою із  Бази експертів.

3. До Бази експертів будуть включені кращі фахівці, які не мають конфлікту інтересів із авторами та замовниками експертизи, мають належну фахову підготовку для проведення такої експертизи.

4. Розроблений перелік критеріїв не є  деталізованим. Поважаючи фаховість експертів, відповідаючи за їхній відбір, вважаємо, що критерії, за якими вони будуть здійснювати експертизу,  не потребують надмірної деталізації. Рівень професіоналізму експертів має бути достатнім  для того, щоб, роблячи висновок про відповідність/невідповідність підручника, вони могли врахувати всі аспекти, які мають відношення до того чи іншого критерію.

 

5. Під час проведення експертизи експерти повинні зробити висновок щодо відповідності підручника зазначеним критеріям (усім або окремим, залежно від поставленої перед експертом мети) у форматі «Так» або «Ні». Висновок виконується в on-line режимі в особистому кабінеті експерта, який буде функціонувати у відповідному програмному продукті. Достовірність експертного висновку засвідчується електронним підписом експерта. Жодних інших документів про результати експертизи, у т.ч. на паперових носіях, експерт не складає.

6. Для формування узагальненого експертного висновку для кожного типу (виду) підручника (враховуючи предмет, клас та інше)   розробляється методика його визначення на основі математичної моделі, враховуючи вагову значущість того чи іншого критерію.

7. Авторам та/чи замовникам експертизи, після її завершення, буде наданий узагальнений експертний висновок. У випадку, якщо вони будуть із цим висновком не згодні, призначається повторна експертиза іншими експертами.

 

Звертаємо увагу, що наведені вище концептуальні засади проведення експертизи підручників не є вичерпними та остаточними. На цьому етапі вони публікуються  для того, щоб педагоги-практики, видавці, автори підручників, майбутні експерти, знайомлячись із критеріями майбутньої експертизи, зрозуміли сутність основних підходів до їхнього визначення. Адже нічого подібного вітчизняна практика експертизи підручників іще не мала.

Ці та інші аспекти цілісної процедури проведення експертизи будуть визначені в Положенні про неї, яке наразі розробляється.

   

Автори критеріїв очікують не лише на критику, але і на КОНСТРУКТИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ як щодо змісту запропонованих критеріїв, так і про включення до цього переліку нових. Але при цьому зазначаємо, що включення нових критеріїв  може бути можливим лише після обґрунтованих пропозицій щодо виключення із переліку якихось запропонованих.

                                       

             

                                                                                                       Проект

                              КРИТЕРІЇ ЕКСПЕРТИЗИ ШКІЛЬНИХ

                                                 ПІДРУЧНИКІВ

                                           

                 1. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА СТРУКТУРА ПІДРУЧНИКА

1.1. Чи є привабливим зовнішній вигляд підручника?

1.2. Чи може даний підручник використовуватися довготривало?

1.3. Чи відповідає запропонований формат підручника його функціям?

1.4. Чи відповідає формат підручника віковим особливостям учнів?

1.5. Чи можна стверджувати, що зовнішній вигляд підручника мотивує учня до навчання?

1.6. Чи можна стверджувати, що зовнішнє оформлення підручника полегшує користування ним?

1.7. Чи є підручник зручним для щоденного носіння в школу?

          1.8. Чи є запропонована  структура підручника, його поділ на розділи та змістові частини дидактично виправданими  та доцільними?

          1.9. Чи забезпечений логічний та змістовий зв'язок між окремими структурними частинами  підручника?

1.10. Чи забезпечений баланс у інформаційному наповненні між структурними частинами підручника?

1.11. Чи відображає зміст підручника його структуру?

1.12. Чи легко і зручно користуватися змістом підручника?

1.13. Чи має підручник передмову/вступне слово автора/ звернення до учнів?

1.14. Чи формують передмова/вступне слово автора/ звернення до учнів  загальне позитивне уявлення про підручник?

1.15. Чи формують передмова/вступне слово автора/ звернення до учнів  позитивну мотивацію до користування підручником?

1.16. Чи формують передмова/вступне слово автора/ звернення до учнів навички роботи з підручником?

1.17. Чи наведена в підручнику  бібліографія?

1.18. Чи наведені в підручнику  посилання на додаткові джерела інформації, які можуть використовувати учні та вчителі для отримання додаткової інформації?

1.19. Чи є в  підручнику  предметний вказівник?

1.20. Чи використовуються в підручнику  логотипи?

1.21. Чи логотипи, які використовуються, є зрозумілими й такими,  що несуть доцільне  педагогічне й інше  цільове навантаження?

1.22. Чи є в підручнику  резюме до його окремих складових частин?

1.23. Чи мають доцільне педагогічне навантаження резюме,що  наведені в підручнику до окремих його складових частин?  

1.24. Чи містить підручник заключне авторське резюме/післяслово/загальні висновки,  які є:

1.24.1. педагогічно доцільними?

1.24.2. виконують мотиваційну роль в контексті формування зацікавленості у вивченні предмета в майбутньому?

1.25. Чи у  достатньому  обсязі в підручнику представлений апарат орієнтування, який спрощує роботу з ним?

                             

                           

       2. ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ПІДРУЧНИКА

2.1. Чи відповідає матеріал, викладений у підручнику, вимогам Державного стандарту освіти та відповідної освітньої програми?

2.2. Чи достатнім є матеріал підручника, без використання додаткових відомостей та джерел,  для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання та набуття компетентностей, передбачених для відповідної освітньої галузі  Державним стандартом та  освітньою програмою?

2.3. Чи не містить підручник зайвої інформації, використання якої під час роботи з ним може впливати на перевантаження учнів?

2.4. Чи висвітлюються у підручнику на рівні сучасних вимог ключові теорії, поняття, ідеї, факти, що відносяться до даної галузі знань?

2.5. Чи відображені у підручнику в доцільному обсязі різні точки зору щодо тлумачення ключових теорій, понять ідей, фактів?

2.6. Чи відповідає матеріал підручника віковим особливостям учнів?

2.7.  Чи унеможливлює матеріал підручника виникнення та формування в учнів помилкових уявлень?

2.8. Чи в достатньому обсязі матеріал підручника забезпечує тлумачення абстрактних понять?

2.9. Чи є загалом  матеріал підручника  цікавим, сучасним і таким, що стимулює інтерес до його вивчення?

2.10. Чи може підручник виконувати функцію  довідкового посібника, в  якому учень отримуватиме коротку, точну, доступну інформацію у певній галузі знань?

2.11. Чи можуть матеріали підручника  позитивно  впливати на формування гідних моделей поведінки учня у різних сферах соціального, сімейного, культурного життя?  

 2.12. Чи можуть матеріали підручника  позитивно впливати на становлення української громадянської ідентичності, формування патріотизму, любові і поваги до Батьківщини, українського народу, нації?

2.13. Чи виконують матеріали підручника  функцію стимулювання учнів до пошуку нових знань, чи формують навички цієї роботи?

2.14. Чи відповідають матеріали підручника особливостям психіки конкретної вікової групи учнів?

2.15. Чи відповідає зміст підручника сенситивним періодам розвитку пізнавально-емоційної сфери учнів?

2.16. Чи забезпечується у матеріалах підручника дотримання авторських прав?

                                     

     3. ФУНКЦІОНАЛЬНА  ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДРУЧНИКА

3.1. Стосовно учнів:

3.1.1. Чи в повному обсязі забезпечує підручник реалізацію  функції передачі знань?

3.1.2. Чи в повному обсязі забезпечує підручник реалізацію  функції розвитку здібностей і компетентностей?

3.1.3. Чи в повному обсязі забезпечує підручник реалізацію  функції закріплення знань?

3.1.4. Чи в повному обсязі забезпечує підручник реалізацію  функції оцінювання  знань?

3.1.5. Чи в повному обсязі забезпечує підручник реалізацію  функції інтеграції знань?

3.1.6. Чи в повному обсязі забезпечує підручник реалізацію  функції референції знань?

3.1.7. Чи передбачає підручник  різноманітні види навчальної діяльності?

3.1.8. Чи спрямовані види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику,  на розвиток когнітивних здібностей?

3.1.9.  Чи спрямовані види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику, на уміння шукати інформацію?

3.1.10.  Чи спрямовані види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику, на вміння відтворювати набуті знання?

3.1.11.  Чи спрямовані види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику, на розвиток умінь самостійної роботи?

3.1.12.  Чи спрямовані види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику, на розвиток умінь працювати в групі?

3.1.13.  Чи спрямовані види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику, на розвиток творчих підходів до виконання завдань?

3.1.14.  Чи спрямовані види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику, на розвиток креативного і критичного мислення?

3.1.15. Чи забезпечують види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику, реалізацію різних таксономічних цілей навчання?

3.1.16.Чи є цікавими запропоновані в підручнику види навчальної діяльності?

3.1.17. Чи є види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику, такими, що 70-80% учнів виконали б успішно?

3.1.18. Чи є види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику, такими, що супроводжуються детальними інструкціями щодо виконання?

3.1.19. Чи є види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику, орієнтованими на вирішення типових ситуацій?

3.1.20. Чи є види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику, орієнтованими на вирішення нетипових ситуацій?

3.1.21. Чи є види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику, достатньо забезпеченими для успішного виконання інформацією, що є в підручнику?

3.1.22. Чи є види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику, такими, що потребують додаткової інформації для успішного виконання, крім тієї, що наведена в підручнику?

3.1.23. Чи є види навчальної діяльності, запропоновані в підручнику, такими, що впливають на формування навичок організації освітньої діяльності?

3.1.24. Чи надає підручник у контексті реалізації функції оцінювання знань можливості для самостійного оцінювання?

3.1.25. Чи надає підручник у контексті реалізації функції оцінювання знань можливості для колективного або групового оцінювання?

3.1.26. Чи надає підручник у контексті реалізації функції оцінювання знань можливості для конструктивного оцінювання з метою виявлення прогалин у знаннях та визначення шляхів ліквідації цих недоліків?

3.1.27. Чи надає підручник у контексті реалізації функції оцінювання знань можливості для формування необхідності пошуку додаткових матеріалів для отримання кращої оцінки чи отримання її взагалі?

3.2. Стосовно педагогічних працівників:

3.2.1. Чи надає підручник вчителю можливості й засоби для підвищення власного професіоналізму в процесі викладання й навчання?

3.2.2. Чи є підручник  джерелом нової наукової та загальної інформації для вчителя та чи спонукає його до пошуку такої інформації?

3.2.3. Чи створює підручник умови для використання вчителем різних технологій,  методів навчання, форм організації освітнього процесу?

3.2.4. Чи надає підручник можливість учителю більш ефективно аналізувати та оцінювати  результативність освітньої діяльності учнів?

 

3.2.5. Чи надає підручник можливість учителю виявляти та аналізувати помилки в освітній діяльності учнів, розробляти шляхи їхнього усунення?

3.2.6. Чи стимулює підручник вчителя до пошуку та впровадження педагогічних інновацій в освітній процес?

                               

                   4. ІЛЮСТРАЦІЇ ПІДРУЧНИКА

4.1. Чи достатньо ілюстрований підручник із позицій дидактичних цілей?

4.2. Чи використані у підручнику ілюстрації такого виду:

4.2.1. малюнки

4.2.2. фотографії

4.2.3. схеми

4.2.4. графіки

4.2.5. карти

4.2.6. таблиці

4.2.7. портрети

4.3. Які з даних видів ілюстрацій найчастіше використовуються в підручнику:

4.3.1. малюнки

4.3.2. фотографії

4.3.3. схеми

4.3.4. графіки

4.3.5. карти

4.3.6. таблиці

4.3.7. портрети

4.4.Чи є доцільним переважне використання ілюстрацій зазначеного типу?

4.5. Чи виконують, розміщені у підручнику 70-80% ілюстрацій, функцію  роз’яснення основного тексту?

4.6. Чи виконують, розміщені у підручнику 70-80% ілюстрацій, функцію  ілюстрації основного тексту?

4.7. Чи виконують розміщені у підручнику 70-80% ілюстрацій функцію  джерела нової інформації для самостійної роботи учнів?

4.8. Чи виконують розміщені у підручнику 70-80% ілюстрацій функцію  перевірки учнів?

4.9. Чи переважають у підручнику ілюстрації, що відображають близьку та сучасну для учня дійсність: із шкільного життя, родинного кола, спілкування з друзями тощо?

4.10. Чи переважають у підручнику ілюстрації,  які є архаїчними за формою відображення інформації та змістом?

4.11. Чи витримано баланс між текстовим та ілюстративним матеріалами підручника?

                   

                           5. МОВА ПІДРУЧНИКА

5.1. Чи вдало і доречно сформульовані назви розділів, підрозділів, інших складових структури підручника?

5.2. Чи доцільно  використано  абзаци у тексті підручника, чи є вони стислими, логічними, вдало збудованими?

5.3. Чи використана в підручнику зрозуміла, знайома та цікава учням лексика?

5.4. Чи відсутня надмірна захопленість іншомовними словами?

5.5. Чи на достатньому рівні представлені у  тексті визначення та пояснення нових слів?

5.6. Чи дотримано простоти сприйняття у викладі тексту, що прогнозує легкість читання і сприяє зацікавленості учня навчальним матеріалом?

5.7. Чи дотримано у текстовому компоненті  підручника використання літературної норми мови?

5.8. Чи відсутні  у тексті орфографічні помилки?

5.9. Чи відсутні  у тексті граматичні помилки?

5.10. Чи відсутні  у тексті синтаксичні помилки?

5.11. У Чи відсутні  у тексті пунктуаційні помилки?

5.12. Чи відсутні  у тексті стилістичні помилки?

                       

     6. АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА

6.1. Чи відсутні у текстах та ілюстраціях підручника факти дискримінації за расовою приналежністю,  кольором шкіри?

6.2. Чи відсутні у текстах та ілюстраціях  підручника факти дискримінації щодо різних політичних переконань?

6.3. Чи відсутні у текстах та ілюстраціях  підручника факти дискримінації  осіб із різними релігійними переконаннями?

6.4. Чи відсутні у текстах та ілюстраціях  підручника факти дискримінації кількісної диспропорції осіб різних статей?

6.5. Чи відсутні у текстах та ілюстраціях  підручника факти дискримінації осіб із різними формами інвалідності?

6.6. Чи відсутні у текстах та ілюстраціях  підручника факти дискримінації осіб різного етнічного походження та громадянства?

6.7. Чи відсутні у текстах та ілюстраціях  підручника факти дискримінації щодо різного соціального  походження?

6.8. Чи відсутні у текстах та ілюстраціях  підручника факти дискримінації щодо різного сімейного стану та різних моделей побудови партнерських відносин?

6.9. Чи відсутні у текстах та ілюстраціях  підручника факти дискримінації щодо різного майнового стану?

6.10. Чи відсутні у текстах та ілюстраціях  підручника факти дискримінації щодо різного місця проживання?

6.11. Чи можна за допомогою підручника формувати в учнів полікультурну спрямованість (толерантне відношення до представників різних народів, національних та етнічних груп, культур, традицій і вірувань, здатності до міжнаціонального і міжконфесійного діалогу)?

6.12. Чи можна за допомогою підручника формувати в учнів взаємоповагу?

6.13. Чи можна за допомогою підручника навчати учнів солідарності?

6.14. Чи можна за допомогою підручника формувати в учнів навички готовності до діалогу?

6.15. Чи можна за допомогою підручника формувати в учнів уміння  виявляти різні точки зору?

6.16. Чи можна за допомогою підручника формувати в учнів  розуміння потреб та можливостей інших людей?

6.17.  Чи  містить підручник інформацію, яка спотворює зміст прав людини чи дає хибне уявлення про них?

              7. ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ ПІДРУЧНИКА

7.1. Чи відповідає очікувана вага підручника встановленим вимогам?

7.2. Чи відповідає запропонований формат підручника встановленим вимогам?

7.3. Чи відповідає запропонована ширина зовнішнього поля на сторінці підручника встановленим вимогам?

 

7.4. Чи відповідає запропонована технологія скріплення блоків підручника встановленим вимогам?

7.5. Чи відповідає очікувана оптична густина кольорового фону встановленим вимогам?

              7.6. Чи відповідає запропонована палітурка підручника встановленим вимогам?

7.7. Чи правильно підібрані шрифти відповідно до встановлених вимог?

7.8. Чи доцільним є використання в тексті кольору?

7.9. Чи відповідає верстка підручника встановленим вимогам?

7.10. Чи є дизайн логічним та цілісним? (Чи використовується місце на сторінці так, щоб забезпечити легкість читання, але уникати порожнього місця?)

7.11. Чи сприяє дизайн повторному використанню підручника?

7.12. Чи відповідає технічна якість виконання ілюстрацій встановленим вимогам?

7.13. Чи вдало обрано місце розташування ілюстрацій та текстів до них?

           

                                                    ***