GUIA DOCENT

2020-2021

1. Identificació de l’assignatura  

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Ensenyaments Artístics Superiors

Nom de l’assignatura/codi:  EDP10-ERGONOMIA

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Segon

primer

Específica

4

Departament:    Ciència i tecnologia

Idioma: Castellà

Horari: Dimarts  8.00-10.45h

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Maria Abando Olaran

Correu electrònic: mabando@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Cap de departament

Miquel Oliver

Correu electrònic: moliver@escoladisseny.com

Horari d’atenció:

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

L’Ergonomia pertany a la matèria Materials i tecnologia aplicats al disseny de producte.

2.2. Perfil professional

L'ergonomia és la disciplina científica referida a la comprensió de les interaccions entre éssers humans i la resta dels elements d'un sistema, així com la professió que aplica teoria, principis, dades i mètodes al disseny per optimitzar el benestar de les persones i el rendiment general del sistema.

Els professionals de l'ergonomia, contribueixen a la planificació, disseny i avaluació de tasques, llocs, productes, organitzacions, entorns i sistemes amb l'objectiu de fer-los compatibles amb les necessitats, habilitats i limitacions de les persones. Els coneixements d'ergonomia són imprescindibles per aconseguir Disseny per a Tots o Disseny Universal que té com a objectiu produir productes i entorns que siguin accessibles a totes les persones independentment de les seves capacitats. Els coneixements d'ergonomia són necessaris per al procés de disseny centrat en l'usuari UCD que es basa en l'estudi i en l'anàlisi de les necessitats, desitjos i limitacions dels usuaris finals d'un producte.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

No hi ha requisits previs establerts, excepte curiositat i ganes d’aprendre..

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

4.2. CG/Competències generals 

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Antropometria, ergonomia, accessibilitat universal.  Conèixer els conceptes generals en accessibilitat per a poder identificar i dissenyar productes accessibles per a tots. - Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

La investigació en ergonomia per al disseny de producte serveix com a eina per aconseguir que els productes siguin eficients, segurs, còmodes i que contribueixin a millorar la productivitat i qualitat de vida de totes  les persones. Que el seu ús sigui fàcil per a tots  i que els productes connotin i indiquin, ja sigui gràficament o formalment la seva manera d'ús i dels riscos que comporten el seu mal ús.

Tenir els coneixements necessaris per a desenvolupar un disseny inclusiu tenint com a objectiu el disseny per a tot hom.

6. Continguts

BLOC TEMÀTIC I. Introducció a l'ergonomia

1 Història de l'ergonomia

2 Disseny per a tothom

BLOC TEMÀTIC II.

2 Antropometria

3 Sistema nerviós / sentits/ El sentit de la vista/ El sentit de l'oïda

BLOC TEMÀTIC III. Factors ambientals / Entorn

1 L'entorn visual: Il·luminació, color, qualitat de la il·luminació

2 Soroll

3 Temperatura i humitat / Metabolisme i termoregulació

BLOC TEMÀTIC IV. Estructura del cos humà

1 Sistema muscular

2 Postures i moviments dels membres

3 Postura asseguda

4 Prensilitat de la mà

BLOC Temàtic V. L'home i l'espai.

La proxèmica

7. Metodologia docent

Classe expositiva participativa

Exposició de continguts estructurats per temes per part de la professora en grups mitjans (11-24 alumnes).

Aprenentatge basat en l’anàlisi i la recerca                                

Els estudiants hauran de fer un treball individual que reflecti els coneixements adquirits.

7.1. Estratègies generals metodològiques

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

47 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

30 hores

Classes pràctiques

Grup gran

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

8 hores

Experiència pràctica fora de l’aula

Grup gran

Els alumnes experimentaran personalment les condicions de limitacions de capacitats

3 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

6 hores

Activitats de treball no presencial

53 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures i visualització de videos i posteriors comentaris personals..

35 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Petit grup

Desenvolupament d’un treball d’observació i d’anàlisi

18 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Ordinador de professor i projector.

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi, no n’hi ha.

7.5 Activitats complementàries

Recorregut amb cadira de rodes per Palma.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

No n’hi ha.

8.2. Criteris d’avaluació

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA1, CA2-, CA3

5%

---

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA5, CA7

5%

---

Treballs

R

CA5, CA7, Ca9, Ca10, CA11, CA12, CA13, CA14; CA15

45%

50%

Prova objectiva final

R

CA5, CA7, Ca9, CA12

55%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

PANERO, Julius y ZELNIK, Martin, Las dimensiones humanas en los espacios interiores, Ed G.G. Barcelona

ARAGALL, Francesc, Diseño para todos: un conjunto de instrumentos, Fundación Once. 2008, http://www.fundaciononce.es/ES/Publicaciones/editorialFO/Paginas/Buscador.aspx?TSMEIdPub=161

VARIOS AUTORES, Enciclopedia de la salud y seguridad en el trabajo, OIT, Ministerio de Trabajo e Inmigración

http://www.insht.es/portal/site/Insht/

9.2. Bibliografia complementària: 

CRONEY,John, Antropometría para diseñadores, Ed Gustavo Gili, Barcelona

HALL, Edward T., La dimensión oculta, Enfoque antropológico del espacio, Instituto de estudios de la administración local, Madrid 1973

McCORMICK, Ernest, Ergonomía. Factores humanos de ingeniería y diseño, Ed. G.G. Barcelona 1980

Diversos autores, Guía de recomendaciones para el diseño de mobiliario ergonómico, Ed. IBV, Valencia 1992

Diversos autores,, Libro Blanco del diseño para todos en la universidad. Fundación ONCE,

9.3. Altres recursos: 

Design for all: http://www.designforall.org  http://www.designforall.org/ es en español

Accesibilitat: http://www.ceapat.es/ceapat_01/index.htm 

https://www.fundaciononce.es/pagina/buscador?field_clasificaci_n_cdu_tid=33 

http://www.predif.org/index.php?q=publicaciones 

Código técnico de la edificación, seguridad de utilización y accesibilidad https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-utilizacion-accesibilidad.html

Ergonomics Society:https://www.ergonomics.org.uk/página de la sociedad europea de Ergonomía. Incluye artículos, recursos, anuncios de cursos y congresos, etc. En inglés.

Ergoprojects: https://ergoprojects.com/tienda/  artículos, casos prácticos, consejos y recursos. En español