ZAŁĄCZNIK NR 1

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE TUTLO.COM ORAZ TUTLO.PL

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania z serwisu internetowego tutlo.com oraz tutlo.pl przez Użytkownika oraz prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 2. Przed skorzystaniem z Usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usług Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Operator przed zawarciem Umowy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin w systemie teleinformatycznym, który może być swobodnie odtwarzany, kopiowany, drukowany oraz ściągany w każdym czasie.
 4. Warunki niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym wyraźnie odmiennie w Umowie (zdefiniowanej poniżej) zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Spółką.
 5. Operator może wskazać partnerów, z pomocą których świadczy Usługi, np. operatorów płatności internetowych, z usług których korzysta Użytkownik. Warunki niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym wyraźnie odmiennie w umowach zawartych pomiędzy Użytkownikiem a partnerami Operatora.
 6. Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Operatora: (1) tel. (22) 247 20 45; (2) e-mail: kontakt@tutlo.pl; (3) adres do korespondencji: Tutlo sp. z o.o., ul. Leonarda 1/8 , 25-311 Kielce.

§ 2

Definicje

 1. Operator lub Spółka – Tutlo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651245, REGON: 366126281, NIP: 6572927356, kapitał zakładowy: 12.000,00 zł, tel: +48 22 247 20 45, e-mail: kontakt@tutlo.pl.
 2. Konto (Konto Użytkownika) – oznacza indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu, przypisane konkretnemu Użytkownikowi po dokonaniu Rejestracji w celu korzystania z Usług w ramach Serwisu.
 3. Serwis – portal internetowy działający pod adresem internetowym www.tutlo.com (pl.tutlo.com) oraz www.tutlo.pl wraz z subdomenami prowadzony przez Operatora na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Operatora na podstawie postanowień Regulaminu; w przypadku Użytkowników mających poniżej 18. roku życia, poprzez zaakceptowanie Regulaminu, oświadczają że posiadają zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu, a na prośbę Operatora przedłożą oni pisemną zgodę opiekuna prawnego wyrażającą zgodę na korzystanie z Serwisu (zgoda w formie skanu oraz pisemna powinna zostać przesłana na adresy wskazane w § 1.6 powyżej).
 5. Lektor – oznacza osobę fizyczną, lektora lub native speakera (osobę mówiącą w języku ojczystym) z języka angielskiego lub jakiegokolwiek innego języka prowadzącego lekcje w ramach Kursów dla Użytkowników lub innych Lektorów za pośrednictwem Serwisu.
 6. Rejestracja – oznacza jednorazową czynność, polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta lub Operatora na wyraźną prośbę Użytkownika dokonaną przy użyciu swojego profilu na portalu Facebook.com lub Google albo poprzez podanie adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska (loginu) oraz hasła.
 7. Treści – oznaczają wszelkiego rodzaju dane tekstowe, dane graficzne, pliki audialne (np. nagrania), pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne, nagrania o Lektorach, kursy, etc.), informacje niechronione prawem autorskim, a także komentarze, opinie i oceny zamieszczone przez Użytkownika lub Lektora w Serwisie; wszelkie dodatkowe załączniki, pliki lub materiały dołączane do Treści stanowią ich integralną część.
 8. Umowa – oznacza umowę o odpłatne świadczenie Usług zawartą pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na czas określony w wybranym przez Użytkownika pakiecie danego Kursu dostępnym na stronach internetowych Serwisu lub w ramach indywidualnych uzgodnień (pisemnych, mailowych, telefonicznych lub ustnych) pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem; Umowa może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Spółki lub poza takim lokalem (na odległość);
 9. Usługa lub Kurs – umożliwienie Użytkownikom skorzystania online z odpłatnych lekcji konwersacyjnych języka angielskiego prowadzonych na podstawie materiałów dydaktycznych opracowanych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem obrazu (wideo) i dźwięku (audio).

§ 3

Rejestracja i zawarcie Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Umowa zawierana w lokalu przedsiębiorstwa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Tutlo oraz Użytkownika.
 2. Umowa zawierana na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez  Użytkownika potwierdzenia zawarcia Umowy wysłanego przez Spółkę na adres e-mail Użytkownika. W celu zawarcia Umowy, Użytkownik musi zaakceptować treść Umowy wraz z załącznikami oraz treść niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, udostępnianych Użytkownikowi w Strefie Kursanta podczas procesu zakupowego przed zawarciem Umowy. Akceptacja Umowy następuje za pośrednictwem kodu PIN wysłanego SMS-em na telefon komórkowy  Uzytkownika, który Uzytkownik następnie musi wpisać w odpowiednim polu w Strefie Klienta. Akceptacja Regulaminu następuję poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w Strefie Kursanta.
 3. W celu rozpoczęcia korzystania z platformy należy utworzyć konto w Serwisie na stronie internetowej www.tutlo.com. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 4. Prawidłowa Rejestracja polega na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika dokonane przy użyciu swojego profilu na portalu Facebook.com lub Google albo poprzez podanie adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska (loginu) oraz hasła.
 5. Użytkownik, zakładając Konto w Serwisie i akceptując Regulamin oświadcza, że:
 1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
 2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług;
 3. jest małoletni, ale posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy o świadczenie Usług i na prośbę Operatora, prześle skan zgody oraz zgodę pisemną opiekuna prawnego do Operatora zgodnie z Regulaminem.
 1. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio przy Rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 2. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Operatora i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 3. Spółka może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Spółka poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Spółki lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas określony.
 6. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności niezbędny jest: (1) a) komputer  z systemem Windows 7 lub nowszym, lub OS X 10.11 El Capitan lub nowszym, wyposażony w kamerę internetową, głośnik i mikrofon oraz dowolna przeglądarka Internetowa Google Chrome w aktualnej głównej wersji lub Mozilla Firefox w aktualnej głównej wersji,  z włączoną obsługą WebRTC, JavaScript i Cookies; minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub b) urządzenie mobilne  z systemem Android w wersji 4.4 lub nowszej lub iOS w wersji 9.3 lub nowszej z wbudowaną kamerą, głośnikiem i mikrofonem oraz zainstalowaną oficjalną aplikacją mobilną Tutlo pobraną z Google Play lub App Store; (2) dostęp do sieci Internet; oraz (3) posiadanie aktywnego Konta w Serwisie;
 2. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownicy korzystający z Usług za pomocą telefonu komórkowego powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.
 3. Operator wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:
 1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Serwisu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać hasła;
 2. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników; oraz
 3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 4.     Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
 1. Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści, jest możliwe po dokonaniu Rejestracji. Procedura Rejestracji i aktywacji Konta została opisana w § 3 Regulaminu.

§ 5

Korzystanie z Serwisu oraz Aktywacja Kursu

 1. Serwis stanowi platformę internetową do nauki języków obcych, na której Użytkownicy mogą wykupić pakiety dostępowe do Usługi (np. pakiet elastyczny lub pakiet z odcinaniem). Szczegółowe opis pakietów danego Kursu są każdorazowo dostępne na stronach internetowych Serwisu lub uzgodnione indywidualnie pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Operator udostępnia Użytkownikom oferty różnych rodzajów pakietów lekcji każdorazowo na stronie konkretnego Kursu, m.in. sposób korzystania z danego pakietu, liczbę dostępnych w ramach pakietu minut, cenę danego pakietu Kursu. Zawierając Umowę z Operatorem Użytkownik jest świadomy wyboru danego pakietu Kursu, liczby minut do wykorzystania i czasu trwania Kursu oraz ceny za taki Kurs.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Kursów w Serwisie jest odpłatne zgodnie z aktualnymi cennikami zamieszczonymi w Serwisie lub uzgodnionymi indywidualnie z Użytkownikiem.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Operatora są cenami brutto. Cena pakietu podana na stronach internetowych Serwisu jest wiążąca w chwili wykupienia przez Użytkownika danego Kursu.
 4. Aktywacja danego pakietu Kursu (wykupienie określonej liczby minut lekcji w określonym czasie do wykorzystania w ramach danego pakietu Kursu) może odbywać się, w zależności od kanału sprzedaży stosowanego przez Spółkę, w następujący sposób:
 1. Opcja 1: Użytkownik (lub jego opiekun prawny) zawiera Umowę w formie pisemnej z Operatorem na spotkaniu osobistym w lokalu. Po opłaceniu Kursu przez Użytkownika lub jego opiekuna prawnego w ustalonym terminie lub niezwłocznie, a także po uprzedniej Rejestracji w Serwisie, Operator zasila Konto Użytkownika określoną liczbą minut uprawniającą do korzystania z Kursu.
 2. Opcja 2: Użytkownik (lub jego opiekun prawny) zawiera Umowę na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Po akceptacji pakietu przez Użytkownika (jego opiekuna prawnego), opłaceniu Kursu przez Użytkownika (lub jego opiekuna prawnego), a także po uprzedniej Rejestracji w Serwisie, Operator zasila Konto Użytkownika określoną liczbą minut uprawniającą do korzystania z Kursu. Powyższa Opcja 2 dotyczy również przedłużenia ważności Kursu (dokupowania dodatkowych godzin lekcji w ramach danego pakietu Kursu).
 1. Po aktywacji Kursu Operator informuje o tym mailowo lub telefonicznie Użytkownika.  
 2. W ramach swojego Konta w Serwisie, Użytkownik może na bieżąco śledzić zasady korzystania z Kursów, ilości pozostałych godzin lekcji w ramach danego pakietu Kursu oraz termin ważności Kursu.
 3. W ramach wykupionego pakietu minut w ramach Kursu, Użytkownik ma prawo przeprowadzić każdą lekcję z dowolnym Lektorem dostępnym w Serwisie.
 4. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien wybrać Lektora z listy dostępnych Lektorów na moment korzystania z Usługi.
 5. W celu skorzystania z Usługi Operator po dokonaniu Rejestracji umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z profilem każdego Lektora w celu dopasowania osoby Lektora do swoich preferencji.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie dźwięku i wizji w swoim urządzeniu teleinformatycznym w Serwisie celem odbycia lekcji w ramach Kursu z wybranym Lektorem.
 7. Operator świadczy Usługę w następujących dniach i godzinach:
 1. Dostępność Native Speakerzy: poniedziałek - piątek  7:00-22:00, weekendy 12:00-18:00
 2. Dostępność polscy lektorzy: poniedziałek - piątek  14:00-22:00, weekendy po wcześniejszym umówieniu

§ 6

Płatności za Usługę

 1. Dostępne są następujące formy płatności:
 1. płatność jednorazowa przelewem elektronicznym za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu lub Przelewy24 (PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu) lub Six Payment Services (Europe) S.A. Spółka akcyjna Oddział w Polsce lub przelewem bankowym na następujący rachunek bankowy Tutlo: Santander Bank Polska S.A. -  11 1090 2590 0000 0001 3551 5783  Płatność uznaje się za dokonaną po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Tutlo. Płatność powinna zostać uiszczona najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zawarcia Umowy;
 2. płatność ratalna do dnia 5. każdego miesiąca przelewem elektronicznym za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, Przelewy24 (PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu) lub Six Payment Services (Europe) S.A. Spółka akcyjna Oddział w Polsce lub przelewem bankowym na następujący rachunek bankowy Tutlo: Bank Zachodni WBK - 11 1090 2590 0000 0001 3551 5783;
 3. płatność ratalna do dnia 5. każdego miesiąca za pomocą karty płatniczej w ramach systemu płatności cyklicznych dokonywanych za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, Przelewy24 (PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu) lub Six Payment Services (Europe) S.A. Spółka akcyjna Oddział w Polsce;
 4. płatność ratalna przy wykorzystaniu kredytu konsumenckiego udzielonego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie lub Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Finansowanie kredytem”). Szczegóły i zasady Finansowania Kredytem zostały określone w umowie z Santander Consumer Bank S.A. lub BGŻ BNP Paribas S.A. lub Alior Bank S.A. lub Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawieraną przez Użytkownika.
 5. płatność ratalna przy wykorzystaniu kredytu konsumenckiego „Raty PayU 0%” udzielonego przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie lub Kreditech Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Szczegółowe informację dotyczące tej metody płatności znajdują się w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu – „Raty PayU 0%”.
 1. Przy uiszczaniu płatności za dany pakiet Kursu, Użytkownik ma prawo poinformować Operatora o tym, że chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą sprzedaż Kursu.

§ 7

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
 1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 2. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami Regulaminu;
 3. informowania Operatora o wszelkich usterkach Serwisu;
 4. niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń Usług Serwisu;
 5. niemodyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;
 6. nieingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Serwis;
 7. niemodyfikowania w jakimkolwiek celu Usługi Serwisu, znaków towarowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej Serwisu;
 8. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych w Serwisie, w szczególności podczas lekcji, takich na przykład jak przedstawiających: treści pornograficzne, nagość, przezroczyste ubrania, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia intymnych części ciała (np. piersi lub pośladków) lub propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści, obraźliwe lub naruszające prawo do prywatności; ponadto, komentarze, opinie, oceny i wiadomości Użytkownika nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z prawem oraz z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
 9. korzystania z Usług oferowanych przez Operatora w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników, Lektorów oraz dla Spółki z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
 10. niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów lub oprogramowania Serwisu;
 11. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną;
 12. niezamieszczania Treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym, naruszających dobre obyczaje lub dobry wizerunek Spółki lub Serwisu;
 13. dostarczania wyłącznie Treści, do których zamieszczenia w Serwisie Użytkownik jest uprawniony;
 14. uczestniczenia w lekcji z Lektorem w sposób merytoryczny, uprzejmy oraz zgodny z materiałami opracowanymi przez Spółkę lub danego Lektora;
 15. nienawiązywania jakichkolwiek relacji prywatnych, biznesowych, intymnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami z Lektorami lub innymi Użytkownikami za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu lub w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu.
 1. Użytkownik ma prawo do:
 1. nieprzerwanego dostępu do Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu;
 2. dokonania oceny Lektora po skorzystaniu z danej lekcji w ramach Kursu;
 3. odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu lub Umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa.
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do:
 1. nagrywania lub publikowania poszczególnych lekcji lub konwersacji z Lektorem odbywanych w ramach świadczenia Usługi bez uprzedniej zgody Operatora;
 2. wykorzystywania danych osobowych Lektorów w jakimkolwiek innym celu niż określony w Regulaminie.

§ 8

Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator zobowiązany jest do:
 1. zapewnienia dostępu do Serwisu w czasie wskazanym w Regulaminie, chyba że wystąpią przyczyny opisane w Regulaminie;
 2. niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi;
 3. wybrania Lektorów przeprowadzających lekcje w ramach Usługi z zachowaniem należytej staranności.
 1. Operator ma prawo do:
 1. przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu albo ze względu na działanie siły wyższej;
 2. wysyłania na adres e-mail danego Użytkownika komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi oraz nowymi funkcjonalnościami w Serwisie;
 3. zablokowania Konta Użytkownikom, których działania lub zaniechania naruszają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu.

§ 9

Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane z nauką języka angielskiego poprzez korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu lub Usługi.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
 5. Operator dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy wyborze Lektorów. W szczególności Operator dokonuje wstępnej weryfikacji Lektorów polegającej na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym Operator nie weryfikuje prawdziwości danych udostępnianych przez Lektorów na swoim profilu w Serwisie.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

§ 10

Reklamacje

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usługi przez Operatora. Reklamacja może zostać złożona pisemnie pod adresem: Tutlo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@tutlo.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Operator najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Operator poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Operatora konieczności uzupełniania reklamacji przez Użytkownika, Operator niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona Użytkownik może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 11

Procedura zgłaszania bezprawnych Treści

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter, poprawność, kompletność, dokładność oraz przydatność i zawartość merytoryczną zamieszczonych przez siebie Treści oraz uczestnictwo w lekcjach. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści, z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Spółki oraz nie powinny być utożsamiane z jej działalnością.
 2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających Regulamin, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Operatorem pod adresem e-mail: kontakt@tutlo.pl.
 3. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu bezprawnych Treści lub Treści, z którymi jest związana bezprawna działalność, a w szczególności Treści, które stanowią:
 1. utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub przedmioty praw pokrewnych, a także przedmioty praw własności przemysłowej w rozumieniu ustawy – Prawo własności przemysłowej (np. znak towarowy) w przypadku, gdy udostępniający je za pośrednictwem Serwisu Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z nich w sposób umożliwiający zamieszczenie w Serwisie;
 2. naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych lub osób prawnych w rozumieniu Ustawy – Kodeks cywilny (np. podanie nieprawdziwych informacji na temat osoby fizycznej lub osoby prawnej, zamieszczenie wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody);
 3. naruszenie przepisów obowiązującego prawa, m.in. publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych  albo ze względu na bezwyznaniowość, popełnienia zbrodni lub występku, a także obrażanie uczuć religijnych w rozumieniu ustawy – Kodeks karny;
 4. naruszenie jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
 1. O ile inaczej wyraźnie nie postanowiono, Użytkownikowi nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu zamieszczenia Treści w Serwisie.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do uniemożliwiania dostępu do tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że są one bezprawne lub jest z nimi związana bezprawna działalność. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Operator nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.
 3. W przypadku, gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody przez Użytkownika lub Spółkę działającą w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Spółkę.

§ 12

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi oraz odstąpienie od Umowy

 1. Operator w każdej Umowie może ustalić minimalny czas trwania zobowiązań wynikających z Umowy w rozumieniu art. 12 ustawy o prawach konsumenta, o czym informuje Użytkownika w treści Umowy, udostępnianej do wglądy przed jej zawarciem.
 2. Po upływie minimalnego czasu trwania Umowy, o którym mowa powyżej, Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy w formie pisemnej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o zleceniu z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, który obowiązuje także w przypadku rozwiązania Umowy z ważnych powodów.
 3. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do samodzielnego usunięcia swojego Konta.. Usunięcie Konta w Serwisie lub na urządzeniu mobilnym nie powoduje automatycznego rozwiązania Umowy.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu lub indywidualnych Umów zawieranych przez Użytkowników z Operatorem, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 5. Użytkownik w celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy powinien, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, przesłać formularza oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: kontakt@tutlo.pl. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu umieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w sytuacji, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Dodatkowo, po wykonaniu całości Usługi, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 7. Wzór odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest konieczne do prawidłowego odstąpienia od Umowy.

§ 13

Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkowników – w zakresie w jakim stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa – są przetwarzane przez Operatora jako administratora danych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych]), a także niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.
 3. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy podane przez nich przy zawieraniu Umowy (w tym zakładaniu Konta), a także wizerunek Użytkowników odbywających lekcje z Lektorami.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w celu zawarcia i realizacji Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Operatora do celów przesyłania drogą elektroniczną lub za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacji handlowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie takich informacji handlowych.
 6. Operator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:
 1. dostawcy usług informatycznych;
 2. Lektorzy prowadzący lekcje w Serwisie;
 3. podmioty świadczące usługi marketingowe.

7.    Operator jest uprawniony do przekazania danych podmiotom trzecim w sytuacji, gdy będzie do konieczne do pobrania od Użytkownika opłat z tytułu korzystania z Serwisu. Dane mogą zostać udostępnione następującym podmiotom dokonującym rozliczeń:

 1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
 2. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu;
 3. Santander Consumer Bank S.A z siedzibą we Wrocławiu;
 4. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie;
 5. BGŻ BNP Paribas S.A z siedzibą w Warszawie;
 6. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
 7. Nest Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 1. Operator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
 2. Operator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem następujących sytuacji:
 1. Udostępniania danych podwykonawcom Operatora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Operatorowi usługi informatyczne. Operator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.
 2. Udostępnienia danych Użytkownika w postaci pseudonimu (o ile zawiera dane osobowe) oraz wizerunku Lektorom, których Użytkownik wybiera do przeprowadzenia lekcji. Część Lektorów przebywa w krajach nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Niektóre z tych krajów są krajami co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku Operator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Są nimi w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które Operator zawiera z Lektorami. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie Operatora. Lokalizację danego Lektora można sprawdzić za pomocą opcji dostępnych na platformie www.tutlo.com.
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Operatora.
 2. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 1. W celu wykonania powyższych Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Operatorem.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Operatora.
 3. Operator zapewnia ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Operator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Szczegóły dotyczące tego jak Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających ze strony internetowej Serwisu znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu – Polityce Prywatności.

§ 14

Rozwiązywanie sporów

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
 1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl).
 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 3. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce.

§ 15

Własność intelektualna

 1. Operatorowi przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w Serwisie, w tym m.in. do materiałów edukacyjnych.
 2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek Treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora jest zabroniony.
 3. Użytkownik nie ma prawa korzystać handlowo, sprzedawać, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać, kopiować, dystrybuować ani promować Treści w Serwisie. Użytkownik nie będzie mieć także prawa do użycia Treści w sposób, który wymaga uzyskania licencji na użytek (odtwarzanie) publiczny.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e- mail lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
 1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym koniecznym zakresie;
 2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
 3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
 4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Operatora.
 1. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z §12 Regulaminu.
 2. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną jego część.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży)

Adresat:  Tutlo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, e-mail kontakt@tutlo.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym www.strefa.tutlo.com.

Numer umowy:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ SERWISU TUTLO

§ 1

[informacje ogólne]

 1. Strona internetowa www.tutlo.com i www.tutlo.pl (dalej: „Strona Internetowa”) jest prowadzana przez TUTLO sp. z o.o., ul. Świętego Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651245, NIP: 6572927356, REGON: 36612628100000, rodo@tutlo.pl, tel. 22 247 20 45 (dalej: „Administrator”).
 2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
 3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy wypełnianiu formularzy) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
 4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.

§ 2

[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest TUTLO sp. z o.o., ul. Świętego Leonarda 1/8, 25-311 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651245, NIP: 6572927356, REGON: 36612628100000, rodo@tutlo.pl, tel. 22 247 20 45.
 2. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
 1. skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz lub pozostawił swój numer telefonu korzystając z wtyczki Callpage, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.tutlo.com i www.tutlo.pl (tylko jeśli Użytkownik zdecyduje się na założenie konta) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:
 1. dostawcy usług informatycznych;
 2. lektorzy prowadzący lekcje w serwisie Tutlo;
 3. podmioty świadczące usługi marketingowe.
 1. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne. Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.
 3. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na założenie konta i korzystanie z usług świadczonych przez Administratora dane osobowe użytkownika w postaci wizerunku oraz pseudonimu (o ile zawiera dane osobowe) będą udostępniane lektorowi, którego Użytkownik wybierze do przeprowadzenia lekcji. Część lektorów przebywa w krajach nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Niektóre z tych krajów są krajami co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Są nimi w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które Administrator zawiera z lektorami. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie Administratora. Lokalizację danego lektora można sprawdzić za pomocą opcji dostępnych na platformie Tutlo.  
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu:
 1. skontaktowania się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz lub pozostawił swój numer telefonu korzystając z wtyczki Callpage – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;
 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody (na otrzymywanie informacji handlowej) lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
 3. zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.tutlo.com i www.tutlo.pl – przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;
 4. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;
 1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu wykonania powyższych Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem.

§ 2

[pliki cookies]

 1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
 2. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
 1. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 3. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 5. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
 1. przeglądarka Firefox;
 2. przeglądarka Chrome;
 3. przeglądarka Microsoft Edge;
 4. przeglądarka Opera;
 5. przeglądarka Safari.

§ 3

[narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej]

 1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.
 2. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z następujących narzędzi dostarczanych przez Google LLC (co wiąże się ze stosowaniem zewnętrznych plików cookies):
 1. Google Analytics, które pozwala na zbieranie danych statystycznych;
 2. Google Tag Manager, które pozwala na przesyłanie do przeglądarki Użytkownika najbardziej aktualnej konfiguracji tagów wraz z instrukcją, które z nich mają zostać uruchomione;

Google LLC swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google jest podmiotem, który przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Narzędzie to służy do analizy statystyk stron internetowych.

 1. Administrator korzysta z wtyczki Callpage dostarczanej przez CallPage Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. Wtyczka ta umożliwia podanie przez Użytkownika numeru telefonu lub adresu e-mail w celu umożliwienia Administratorowi skontaktowania się z Użytkownikiem.
 2. Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook, Inc. z siedzibą w USA (co wiąże się ze stosowaniem zewnętrznych plików cookies). Jest to narzędzie analityczne pomagające mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w witrynie oraz na prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika w serwisie facebook.com.
 3. Administrator korzysta z narzędzia Albacross dostarczanego przez Albacross Nordic AB z siedzibą w Szwecji (co wiąże się ze stosowaniem zewnętrznych plików cookies). Narzędzie Albacross pozwala na identyfikowanie anonimowych wizyt na stronie www.tutlo.com oraz ustalanie – w niektórych przypadkach – z jakim przedsiębiorstwem może być powiązany Użytkownik. Użytkownik w każdej chwili może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych w taki sposób. Żądanie takie można zgłosić bezpośrednio Administratorowi lub Albacross Nordic AB, na adres Albacross Nordic AB, Kungsgatan 26 111 35 Stockholm, Szwecja, www.albacross.com – contact@albacross.com. Szczegółowe informacje na temat sposobu działania tego narzędzia można znaleźć pod tym adresem https://albacross.com/privacy-policy/.
 4. Administrator korzysta z narzędzia HubSpot dostarczanego przez HubSpot Ireland Limited z siedzibą w Irlandii (co wiąże się ze stosowaniem zewnętrznych plików cookies). Narzędzie to przeznaczone jest do tzw. inbound marketingu, personalizacji Strony Internetowej oraz wprowadzania danych o potencjalnych klientach do systemu CRM. Dane służą również do prowadzenia analiz. Więcej informacji można znaleźć pod tym adresem https://legal.hubspot.com/legal-stuff.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU

RATY – PAYU 0%

 1. Operator umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu („PayU”) finansowanie Kursu kredytem konsumenckim w postaci pożyczki. Pożyczka jest udzielana przez następujące banki:
 1. Umowa pożyczki jest zawierana między Użytkownikiem a jednym z ww. banków. PayU pośredniczy pomiędzy Użytkownikiem a jednym z ww. banków.
 2. W celu skorzystania z metody płatności „Raty PayU 0%” Użytkownik musi złożyć wniosek o pożyczkę 0% za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 3. Pożyczka jest udzielana przez jeden z banków wymienionych w pkt. 1 powyżej na następujących warunkach: przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1000,00 zł, RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa): 22,36%,oprocentowanie zmienne 6,5% (dla mBank S.A. z siedzibą w Warszawie), oprocentowanie stałe 6,5% (dla Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie), oprocentowanie stałe 6,5% (dla Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), całkowita kwota do zapłaty: 1100 zł, całkowity koszt: 100 zł (w tym: prowizja: 65,00 zł, odsetki: 35 zł, koszt ubezpieczenia: brak), 11 równych miesięcznych rat w wysokości/po: 100 zł. Warunki oferty: wg stanu na 15 maja 2015 r. (dla mBank S.A. i Alior Bank S.A.) i 25 kwietnia 2016 r. (dla Kreditech Polska Sp. z o.o.). Umowa o pożyczkę zawierana jest między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą tj. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie lub mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, lub Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej Użytkownika. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu współpracuje z pożyczkodawcami i pośredniczy w zawieraniu ww. umów.
 4. Szczegółowe warunki pożyczki określa umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a jednym z banków wymienionych w pkt. 1 powyżej.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane do jednego z banków wymienionych w pkt.1 powyżej, w związku ze złożeniem przez Użytkownika wniosku o udzielenie pożyczki i za jego uprzednią zgodą.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Tutlo- Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz Polityka Prywatności PayU, której treść znajduje się na stronie: https://www.payu.pl/sites/pl_payu/files/downloads/Polityka%20Prywatnosci_PL.pdf.