We hopen dat we samen nog lang mogen genieten van het maken van mooie muziek!

afspraken Koor Next Door

Fijn wanneer je zoveel als mogelijk is, de repetities bijwoont, we zijn immers een klein koor (tot max 32 personen). Dat betekent dat jouw individuele vocale inbreng veel groter is dan bij een groot koor. Daarom is aanwezigheid extra belangrijk.

Als je van te voren al weet niet aanwezig te kunnen zijn, geef dat dan aan via de “datumprikker”. En wanneer je plotseling niet kunt komen, geef dit alsjeblieft dan door via een sms of whatsapp-bericht aan één van de coördinatoren.

Muziek

Tijdens de repetities ontvangen bladmuziek blijft eigendom van de dirigent of het koor.

Van de koorleden wordt verwacht dat zij - indien aangegeven - zelf de bladmuziek downloaden van GoogleDrive en dat zij zelf zorg dragen voor goed leesbare prints.

Op GoogleDrive is de meest recente repertoirelijst en zijn kopieën van de bladmuziek te vinden.


Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je bladmuziek op orde is.

Neem steeds je map met bladmuziek mee naar de repetitie en ook een potlood is altijd handig om muzikale afspraken te noteren.

De koorleden mogen de bladmuziek niet uitlenen, kopiëren of voor andere doeleinden gebruiken dan voor de repetities of uitvoeringen.

Repetities

We repeteren eens in de veertien dagen op zaterdag  van 10:00 tot 12:00 uur. Repetitiedagen en –locaties staan vermeld op de website. Behoudens officiële feestdagen, wordt er altijd gerepeteerd, tenzij de dirigent afwezig is en er geen alternatief programma of aanbod mogelijk is.

We beginnen altijd met ca. 10 minuten inzingen: dit betekent werken aan lichaamsbewustzijn, ademsteun, stem losmaken. Het is belangrijk dat iedereen daarbij aanwezig is. Wees dus op tijd!

Hoewel er vaak gestaan wordt, zijn er stoelen waar je op kunt zitten als je niet hoeft mee te zingen. Het bevordert de samenzang en het doelmatig repeteren als we de aandacht voor elkaars en onze eigen muzikale inbreng hebben tijdens de repetitie.

Ook als er een partij wordt geoefend wordt je vaak uitgenodigd om deze partij mee te zingen.

Indien we naar een uitvoering toewerken, oefen je de muziek thuis en probeer je de tekst van het lied zoveel als mogelijk is, uit je hoofd te leren.

Graag je mobiel op stil zetten, en als dat niet mogelijk is, even van te voren melden.

Contributie

De contributie gaat uit van minimaal 18 deelnemers. Verder gaan we uit van 24 repetities per jaar.

De contributie is allereerst bedoeld voor het honorarium van de dirigent, voor de eventuele huur repetitieruimte en overige kosten, bijvoorbeeld voor administratie/communicatie en eventueel lidmaatschap voor vereniging voor amateurkoren.

De contributie wordt steeds voor een half jaar vastgesteld in maart en september op basis van de verwachte deelnemers. Twee maanden voor de periode eindigt (dat is dus 1 april en 1 oktober) wordt aan de bestaande en verwachte nieuwe deelnemers gevraagd opgave te doen en deelneming te bevestigen door de datumprikker in te vullen (zie verder opzegging). Gemiste repetities worden niet gerestitueerd.

De contributie mag in twee termijnen betaald worden, dat wil zeggen in de eerste en vierde maand van het betreffende half jaar. Nadere aanwijzingen omtrent de betaling van contributie worden aan de koor-deelnemers per mail verstrekt. Met de penningmeester kan een afwijkende betalingsregeling worden afgesproken.

Opzegging

Indien je je lidmaatschap op wilt zeggen, dan kun je dit doen met een mail aan nextdoorkoor@gmail.com, uiterlijk twee maanden voor het half jaar eindigt (dus voor 1 februari en 1 augustus).

Mocht je onverhoopt tussendoor je lidmaatschap moeten beëindigen, dan geldt er géén restitutie voor de contributie.

Communicatie

• Email

Je kunt e-mail verwachten, over zaken het koor betreffende. Eventueel voegen we een bijlage toe met bijdragen van “koorleden voor koorleden” (bijv. een zangworkshop)

• Datumprikker

Via de site Afspreken.nl wordt per half jaar een overzicht gemaakt waarop jij je aanwezigheid bij de repetities kunt aangeven

• GoogleDrive

Op GoogleDrive kun je de muziek vinden die we zingen. Het betreft bladmuziek en van de meeste nummers ook studie partijen.

Vooral als nieuw koorlid vormt dit een handige manier om repertoire, dat bij de andere koorleden reeds bekend is, zelfstandig te kunnen instuderen.
Informatie zoals deze afspraken, jaarplanning, ledenlijst en eventuele kledingvoorschriften zijn ook op GoogleDrive te vinden.

De link naar GoogleDrive is alleen bedoeld voor de leden van Koor Next Door.

• Website

Op de website staat algemene informatie betreffende het koor en worden de repetitie data genoemd. De site is bedoeld voor belangstellende zangers en later bedoeld voor het aankondigen van een optreden.

Kledingvoorschrift

Eventueel worden er afspraken gemaakt over de kleding bij een uitvoering.

De dirigent

Een vertegenwoordiging van Koor Next door maakt de zakelijke afspraken per halfjaarlijkse periode met de dirigent. Deze worden schriftelijk vastgelegd.

Indien de dirigent niet zelf aanwezig kan zijn op de vaste repetitiedag, wordt er voor passende vervanging gezorgd of zal de repetitie worden verzet. Indien het niet mogelijk is om voor vervanging te zorgen of de repetitie te verzetten, worden de kosten van deze repetitie aan de leden gerestitueerd door verrekening met de volgende contributie periode.

De dirigent is de artistiek leider van het koor en bepaalt welke nummers door het koor worden ingestudeerd. De dirigent zal daartoe vragen om feedback en suggesties. De artistieke eindbeslissing wordt echter altijd genomen door de dirigent.

De dirigent zal het koor adviseren over eventuele optredens.

De dirigent kan iedere koor-deelnemer periodiek een stemtest afnemen en op basis daarvan adviezen geven.

Proefperiode

Aan het lidmaatschap van Koor Next door gaat een proefperiode van 2 tot 3 repetities vooraf, en een stemtest bij de 2de repetitie. Bij een positief resultaat volgt lidmaatschap indien wederzijds gewenst. Bij twijfel kan het aspirant-lid verlenging van de proefperiode worden aangeboden, waarna 3 maanden later andermaal een stemtest volgt. Bij een positief resultaat wordt het lidmaatschap aangeboden; bij een negatief resultaat wordt het aspirant-lidmaatschap beëindigd.

Tijdens de proefperiode is de contributie €10,- per repetitie, contant af te rekenen.

 

Taken

Koor Next Door is een informele Vereniging. We hebben geen winstoogmerk en alle taken worden door vrijwilligers gedaan. De dirigent is de professioneel leider van het koor, echter is geen lid van de koorvereniging.

Er zijn twee coördinatoren met de taken: secretaris en penningmeester. De taak van voorzitter wordt in overleg vervuld door één van deze coördinatoren. De coördinatoren worden steeds voor een jaar benoemd en leggen ook per jaar verantwoording af.

Het koor vergadert in principe aansluitend aan een repetitie en minimaal twee keer per jaar, mede ter vaststelling van het aantal koorleden en de contributieverplichting die daarop gebaseerd wordt.

.

De vergadering, datum en de te bespreken voorstellen worden minimaal een week van te voren per mail aangekondigd.

In alles waar deze afspraken niet in voorzien, beslissen de coördinatoren van het koor.

---------------------------------------

versie 28 april 2018

RvA