Published using Google Docs
Tietosuojaseloste QSC Group konserni Asiakas ja asukasrekisteri
Updated automatically every 5 minutes

                                        TIETOSUOJASELOSTE

                                Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä

   4.5.2018  

1a

Rekisterin-

pitäjä

Nimi

QSC Group Oy ja tytäryhtiöt

Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy

Joensuun Seudun Talohuolto Oy

Kiinteistöpalvelu Lintula Oy

Kirkas-Siivous Oy

Osoite

Haaransuontie 19, 90240 Oulu

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

010 8216 000, kiinteistohuolto@jurvelin.fi

2

Yhteyshenki-

lö rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi

Mikko Jurvelin

Osoite

Haaransuontie 19, 90240 Oulu

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

010 8216 000, kiinteistohuolto@jurvelin.fi

3

Rekisterin nimi

Asiakas- ja asukasrekisteri

4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

Asiakashallinta, laskutus

Kiinteistönhuoltoon liittyvien tietojen dokumentointi.

Asukastiedot ovenavauspalvelua varten.

Markkinointi

5

Rekisterin

tietosisältö

Taloyhtiön ja sen edustajien tiedot.

Asukkaiden henkilötiedot

Huoneistojen tunnukset, huoneistojen teknisiä tietoja, korjaustoimenpidetietoja, huoltohistoria.

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

Asukkaat, Taloyhtiöt, isännöitsijät, väestörekisterikeskus


                                REKISTERISELOSTE                    2

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

Alihankkijayritykset tai ulkoistettuja toimia suorittavat tahot. Asiakkaan edustajat.

8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan Yhtiön käytössä olevan Pipefly-projektinhallintajärjestelmän yhteydessä siirtää käsiteltäväksi Yhdysvaltoihin. Tietojen käsittely on EU-US PrivacyShield – säännösten mukainen.

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Suojattu palvelin

10

Tarkastus-

oikeus

Asukkaalla ja asiakkaalla on tarkastusoikeus.

11

Oikeus vaatia

tiedon

korjaamista

Asukkaalla ja asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista.

12

Muut henkilö-

tietojen käsit-

telyyn liitty-

vät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.