Felhasználási feltételek - JóSzaki.hu

Az JóSzaki Kft. (info@joszaki.hu; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.joszaki.hu domain alatt elérhető JóSzaki információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, a JóSzaki mobilapplikáció, (továbbiakban: Weboldal vagy Szolgáltatás) és a JóSzaki Blog (joszaki.blog.hu) bármely elemének erre alkalmas eszközön történő megjelenítésével Ön (továbbiakban: felhasználó) egyidejűleg elfogadja az alábbi felhasználási szabályzat keretében meghatározott használati feltételeket:

A Szolgáltatás célja a szakemberek és a megrendelők egymásra találásának segítése, kapcsolat felvétele, a szakemberek megrendelők általi értékeléséhez felület biztosítása, a Segéderő esetében pedig a szakemberek és a segédek, szakmunkások egymásra találásának segítése.

A Szolgáltatás elnevezése, kialakítása, megjelenése, a benne található adatbázis, azaz a Szolgáltatás teljes tartalma szerzői jogvédelem, valamint az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogszabályi rendelkezések hatálya alatt áll.

ű

A Szolgáltatástól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.) kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

Az Üzemeltető a Weboldalon található szakemberekkel szerződéses kapcsolatban áll, a szakemberek (szakik) jellemzően ellenszolgáltatás fejében veszik igénybe az Üzemeltető szolgáltatását. Amennyiben a felhasználó a Weboldal keretében feltüntetett telefonszámon lép kapcsolatba a szakemberrel, az Üzemeltető közvetítésével történik a hívás, annak adatait (hívást kezdeményező hívószáma, hívás ideje és időtartama, hívás tartalma) az Üzemeltető rendszerében tárolja. Az Üzemeltető a Szolgáltatás színvonalának ellenőrzése, és a szakemberrel fennálló szerződése teljesítése érdekében kapcsolatba lép a felhasználóval, és visszajelzést kér a felhasználótól. A telefonszámok, amelyről az Üzemeltető a felhasználót hívhatja: 06702508618. A szakemberekkel telefonos kapcsolatfelvételre csak hívószám kijelzéssel van lehetőség.

Ajánlatkérés, felhasználói Profil és regisztráció

Ajánlatkérésre, azaz a felhasználó által elvégeztetni kívánt munka, vagy igénybe venni kívánt szolgáltatás feltételeire vonatkozó információkérésre kizárólag regisztrációval van lehetőség.

Első alkalommal az ajánlatkérés egyben regisztrációt is eredményez, a későbbiekben az e-mail cím szolgál a felhasználó azonosítására, tehát ugyanazon e-mail címmel történő ajánlatkérések ugyanazon felhasználói Profilban tárolódnak. Telefonos ajánlatkérések esetén pedig az ugyanazon telefonszámról származó ajánlatkéréseket rendezi sorba és rendeli profilhoz Üzemeltető rendszere.

A Profilban a felhasználók hozzáférhetnek valamennyi korábbi ajánlatkérésükhoz, illetve kezdeményezhetik a Profil törlését.

A Profilba történő belépés az Üzemeltető által e-mailben megküldött link lekattintásával lehetséges. A megadott e-mail címhez kapcsolódó postafiók biztonságáért az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget!

Az Üzemeltető a felhasználók számára lehetőséget nyújt az általa meghatározott keretek között a szakemberek tevékenységének minősítésére (szövegesen és 1-5-ig terjedő csillagok formájában) a Szolgáltatás keretén belül (Értékelések). Az Értékelés elküldésével a felhasználó kifejezetten hozzájárul annak Szolgáltatás keretében történő megjelenítéséhez, és minden – polgári és büntetőjogi – felelősséget vállal annak tartalmát illetően.

Értékelés elhelyezhető Facebook regisztráció használatával, mely esetben a Facebook-on közzétett név és fénykép adatok kerülnek az értékelés mellé, és az értékelés leadása után automatikusan megjelenik a szakember adatlapján

Értékelés tehető az info@joszaki.hu címre az az Üzemeltetőnek történő megküldéssel is, mely esetben a küldő neve kerül feltüntetésre, az email cím nem kerül nyilvánosságra, azonban az Üzemeltető rendszerében rögzítésre kerül.

Értékelés tehető továbbá a telefonos operátorokon keresztül, mely során a felhasználó hozzájárulása esetén a nyilatkozott név kerül feltüntetésre. Egyéb esetben a név helyén az Ajánlatkérő megnevezés szerepel, azonban ezekben az esetekben is összekapcsolható az értékelés az Üzemeltetőnél tárolt, felhasználó által a szakember felé indított hívás adatokkal (felhasználó telefonszáma), amely azonban a Weboldalon nem kerül megjelenítésre.

A szakembereknek lehetőségük van 1 szöveges választ fűzni a kapott értékelésekhez, ami szintén megjelenik az adatlapjukon.

Az Üzemeltető ezen tartalmak vonatkozásában nem ellenőrzi a felhasználói bejegyzések valóságtartalmát, és semminemű felelősséget nem vállal az értékelések tartalmáért. Az értékelés minden látogató számára látható és a későbbiekben nem változtatható meg. Aki mások jó hírét megalapozatlanul kockáztató visszajelzést ad, felelősséggel tartozik ezért, akár bírósági per esetén is.

Tekintettel arra, hogy a szakembereknek különös érdeke fűződik ahhoz, hogy a Weboldal keretén belül róluk reális kép alakuljon ki, a 3 vagy ennél kevesebb számú csillagot tartalmazó, negatív tartalmú Értékelés csak a Weboldalon keresztül történt ajánlatkérés/megrendelés esetén lehetséges, és a szakembernek lehetőséget ad az Üzemeltető a negatív értékeléssel kapcsolatos ellenbizonyításra.

Titkos Értékelés

A Szakitól munkát megrendelt Felhasználónak lehetősége van olyan véleménynyilvánításra is, mely nem jelenik meg az Weboldalon. Ezeket az eseteket az Üzemeltető dokumentálva, a háttér rendszerében őrzi. Az Üzemeltető a Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja ki a Szakinak a Felhasználó azonosításra alkalmas adatait. Figyelem! Az értékelés szövegében található információk alkalmasak lehetnek a személyazonosság megállapítására.

Az Üzemeltető saját döntése alapján vagy jelzés esetén a valószínűsíthetően jogsértő, vagy érdekeit sértő tartalmat szükség esetén eltávolítja, és fenntartja a jogot az értékelések törlésére illetve módosítására, amennyiben értelmezése szerint az ellenkezik a Szolgáltatás megfelelő használatával, vagy az alábbi kritériumoknak eleget tesz:

Az értékelésben elérhetőség található. Elérhetőségnek számít, nem kizárólagosan: email cím, telefonszám, weboldal címe.

Obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz.

Gyűlöletkeltő vagy uszító jellegű.

Egy szakember kampányszerű lejáratására irányul.

A szakember által bizonyítottan tévedésen vagy nem valós tényeken alapul.

Az Üzemeltető jogosult – akár előzetes figyelmeztetés nélkül a felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani. Erre vonatkozó végrehajtandó hatósági vagy bírósági döntés hiányában az Üzemeltető kizárólagos joga annak megítélése, hogy valamely tartalom vagy felhasználói magatartás törlése szükséges-e.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás keretén belül a szakemberek által magukról nyilvánosságra hozni kívánt adatokat és információkat jeleníti meg a szakemberek adatlapjain. Az Üzemeltető az esetlegesen ezen információközlésből eredő károkért, továbbá a szakember eljárásáért, és/vagy az általa okozott károkért felelősséget nem vállal.

A felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. A kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselő tartozik felelősséggel. A Szolgáltatás kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, valamint a jelen szabályzatban foglaltak betartásával használható. Minden felhasználó köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más felhasználókkal és az Üzemeltetővel szemben tiszteletteljesen viselkedni. A Szolgáltatás használatával a felhasználó szavatolja, hogy a Szolgáltatást nem használja más felhasználók és az Üzemeltető zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére, csalás megvalósítására, vagy bárminemű egyéb visszaélésre. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy korlátozza azokat a felhasználókat, akik a fenti feltételeket megsértették.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a szakember tevékenységével összefüggésben. A szakember tevékenységével kapcsolatosan bárminemű igényérvényesítés csak és kizárólag a szakemberrel szemben lehetséges. Az Üzemeltető igyekszik mediációs és esetenként jogi segítséget nyújtani a viták rendezéséhez, azonban egyezség hiányában kizárólag a szakember tartozik felelősséggel a saját tevékenységéért, eljárásáért, az általa elvégzett munka, illetve szolgáltatás minőségéért.

Az Üzemeltető törekszik a Szolgáltatás folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a Szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Szolgáltatás üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.

Az Üzemeltető a JóSzaki Blog és a Weboldal tartalmára vonatkozóan kizárólag magáncélú felhasználásra ad engedélyt, mely felhasználás keretében a Weboldal rendeltetésszerű használatával velejáró egyedi lehívás és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözés, továbbá a nem kereskedelmi célból történő lementés és kinyomtatás engedélyezett.

Ezen túl a Weboldal bármely tartalmi eleme csak a szabad felhasználás jogszabályban meghatározott eseteiben kerülhet felhasználásra, azonban a felhasználás csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. Bármely ettől eltérő, a Weboldal tartalmára vonatkozó felhasználás – beleértve a Weboldal bármely oldalára mutató link más weblapon történő elhelyezését is – az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyéhez, és az abban meghatározott formához kötött. Jogosulatlan felhasználás esetén az Üzemeltető minden esetben él a büntető és polgári jogvédelem eszközeivel, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást kezdeményez.

Az Üzemeltető a Weboldalon elérhetővé tesz általa kiválasztott mások által közzétett tartalmakat közvetlen linkek útján, mely tartalmakat kizárólag a link elhelyezésekor ellenőrzi, így a linkelt tartalom esetleges megváltozása esetén annak tekintetében felelősséget nem vállal, és jogsértő tartalomra történő linkelés esetén az erre vonatkozó, jogszabályban meghatározott módon történő jelzést követően a linket haladéktalanul eltávolítja.

A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetések. Az ilyen vagy egyéb (pl.: Hirdetés, Promóció) jelzéssel nem ellátott tartalom minden esetben az Üzemeltető vagy a szerző szubjektív véleményét tükrözi, illetve a Weboldal és/vagy a tartalom jellegéhez igazodóan válogatott adatokat és információkat tartalmaz a szerkesztői szabadság adta lehetőségeket kihasználva.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltatás keretén belül tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

A felhasználók adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

Az ügyfélszolgálattal a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a Rólunk menüpontban található elérhetőségeken keresztül lehet felvenni a kapcsolatot.