ANNEX 5 a

Programa formatiu genèric

Centre educatiu: EASD Illes Balears

Tutora del centre educatiu: Idoia RIBAS MERINO

Ensenyament: CFGS APD Il·lustració LOE

Durada: 100 hores

Ensenyament: CFGS APD Fotografia LOE

Durada: 100 hores

Centre educatiu: EASD Illes Balears

Tutor del centre educatiu: Damià MULET VANRELL

Ensenyament: CFGS APD Joieria Artística LOGSE

Durada: 50 hores

Període no ordinari: 01/09/2018 a 22/09/2019

Curs: 2018/2019

Període ordinari: 15/02/2019 a 20/06/2019

Període extraordinari: 01/07/2019 a 31/07/2019

3. Continguts

1. Preparació de metall per funció.

     Laminat, esmerilat, soldadura.

     Compostures i altres activitats pròpies en la confecció d’una joia.

     Elaboració de siluetes amb diferents tècniques d’il·lustració.

(CFGSAPD Joieria Artística LOGSE)

1. Suport a la realització de reportatges fotogràfics

     Manipulació d’equipaments d’il·luminació fotogràfica.

     Manipulació d’arxiu fotogràfic i reproducció d’imatges.

(CFGSAPD Fotografia LOE)

1. Disseny de pàgines web.

     Elaboració de pàgines web.

     Elaboració de dibuixos partir de la interpretació lliure de fotografies.

     Elaboració de siluetes amb diferents tècniques d’il·lustració.

     Colorejat d'originals amb diferents tècniques d’il·lustració.

     Elaboració d’il·lustracions creatives sobre diferents materials (pell, tèxtil, etc.).

     Escanejat, manipulació i reproducció digital d’imatges

     Disseny, diagramació i maquetació de text i imatges.

     Animació digital, infografia, etc.

(CFGSAPD Il·lustració LOE)

2. Ubicació física d’equips de treball, eines i matèries primeres (tots els CFGSAPD).

3. Suport a l’atenció general de clients/proveïdors (tots els CFGSAPD).

4. Adquisició de comportaments preventius i d’emergència (tots els CFGSAPD).

5. Suport a les tasques de manteniment, neteja i reciclatge (tots els CFGSAPD).

6. Participació en altres activitats pròpies de l’empresa, estudi o taller (tots els CFGSAPD).


1. Llista d’activitats

2. Resultats d’aprenentatge associats / Capacitats terminals associades

3. Continguts associats

1

2

3

4

5

...

...

1

2

3

4

5

6

...

Presentació al tutor del centre de treball.

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

Visita guiada a l’empresa i introducció equip de treball.

-

-

X

X

X

-

-

-

X

-

X

-

X

-

Ubicació alumne en el lloc de treball.

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

X

-

X

-

Visita/atenció proveïdors/clients.

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

-

Participació en activitats pròpies de l’empresa, estudi o taller.

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

-

Reunió amb el tutor del centre de treball per comentar la marxa del mòdul.

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

Conversa amb el tutor del centre educatiu per comentar la marxa del mòdul.

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-