GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDG10-TECNOLOGIA DIGITAL II

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Tercer

Primer

Específica

6

Departament:    MITJANS INFORMÀTICS

Idioma: Castellà

Horari: Dimarts de 8.55 a 10.45 hores i dijous de 9.50 a 11.40 hores

Web de l’assignatura: Google Classroom

Professorat responsable:

Fàtima Arjona Verdejo

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Celia Torres Blasco

Correu electrònic: ctorres@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Altres professors:

Ángeles Alonso Feliz

Correu electrònic: aalonso@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Fàtima Arjona Verdejo

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

Tecnologia aplicada al disseny gràfic.

Aquesta assignatura dóna la base tecnològica a l’assignatura de Disseny interactiu o a algunes assignatures optatives com Programació multimèdia.

2.2. Perfil professional

L’assignatura respon a la necessitat de coneixement i ús de les tecnologies de la informació i comunicació aplicades al Disseny Gràfic en relació a la comunicació multimèdia i les publicacions electròniques. Concretament l’estudiant aprendrà el procés i executarà una publicació web.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

Per poder matricular-se d’aquesta assignatura, l’estudiant ha de tenir superada l’assignatura de formació bàsica Gràfica digital de primer curs.

És necessari tenir coneixements bàsics d’eines TACs (Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement).

3.2. Requisits recomanables

----------------------

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG07- Organitzar, dirigir i/o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

CE-DG2     Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons.

CE-DG15           Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.

5. Resultats d’aprenentatge

 • Identificar i diferenciar conceptes, terminologia, formats i regles específiques de l’entorn web i multimèdia.
 • Resoldre els problemes artístics i tècnics que es plantegen durant el procés de realització d’aquests tipus de projectes.
 • Analitzar i comparar diferents solucions a problemes multimèdia concrets.
 • Construir capacitats d’autoaprenentatge i transferència de coneixements.
 • Estructurar, desenvolupar i construir projectes multimèdia de l’entorn web.
 • Treballar i/o coordinar equips de treball.
 • Justificar i argumentar la presa de decisions.

6. Continguts

 1. Introducció a l'entorn tecnològic multimèdia.
 2. Introducció al maneig del software de disseny web.
 3. Organització i gestió d’elements.
 4. Llenguatges informàtics per a web (HTML, CSS).
 5. Introducció a altres llenguatges informàtics per a web (Javascript, PHP).
 6. Aplicació de conceptes d’accessibilitat, usabilitat, estàndards web i SEO.
 7. Revisió i publicació del producte multimèdia.
 8. Mètodes d'investigació i experimentació propis de l’assignatura.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament de Mitjans Informàtics ha acordat en la reunió de data 7 de setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir un 70% d’assistència per no perdre l’avaluació continua.

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques o les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

58 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

16 hores

Classes pràctiques

Grup gran

Amb el model pedagògic classe invertida es treballarà el contingut que han preparat a casa.

9 hores

Classes pràctiques

Grup gran/Individual

Resolució de problemes pràctics a l’aula.

12 hores

Classes pràctiques

Grups petits

Utilització de la Gamificació per treballar conceptes bàsics de la matèria

3 hores

Tutories

Grups petits/individual

Seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge mitjançant un projecte grupal amb la metodologia eduScrum

12 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació

6 hores

Activitats de treball no presencial

92 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Estudi autònom individual

Individual

Mitjançant la classe invertida per preparar continguts que després s’empraran a classe

22 hores

Treball autònom individual

Individual

Resolució d’activitats Khan Academy i de problemes pràctics començats a classe

26 hores

Treball autònom individual i en grup petit

Grups petits/individual

Resolució del projecte grupal començat a classe amb la metodologia eduScrum

34 hores

Estudi autònom individual

Individual

Preparació prova objectiva d’avaluació

10 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

 • Ordinador amb projector o pizarra digital amb conexió a Internet.
 • Aula virtual de l’assignatura.
 • Conexió wi-fi pels alumnes.
 • Pissarra.
 • Hosting.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Es treballarà amb l’assignatura de Disseny interactiu per coordinar continguts. A més, es realitzarà un projecte web amb l’assignatura Disseny interactiu i amb Cicle Formatiu de Grau Superior Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa de Sant Josep Obrer.

7.5 Activitats complementàries

----------------------

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

Treballs en grup:

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Formats d’entrega:

- En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat de l'exercici (tant natius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el profesor podrà demanar en qualsevol període d'avaluació.

- En cas de treballs plagiats es posarà un 0.

- Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Procediments i tècniques d’avaluació:

L’assignatura es pot cursar seguint un dels següents itineraris:

Itinerari

Requisits per aprovar l'assignatura (avaluació ordinària i extraordinària)

A

Alumnes amb el 70% de l'assistència i participació regular a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

 • Lliurar tots els exercicis pràctics proposats.
 • Lliurar el projecte web i obtenir una nota mínima de 4.
 • Obtindre una nota mitjana de 5 (treballs/projectes i exercicis pràctics).

B

Alumnes que no han assolit el 70% de l'assistència i/o participació regular a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

 • Lliurar el projecte web i obtenir una nota mínima de 5.
 • Fer una prova final i obtindre un mínim de 5.

(L’alumne de l'itinerari A podrà elegir ser avaluat amb l’itinerari B en qualsevol moment, prèvia consulta amb el professorat de l’assignatura.)

Criteris de qualificació o ponderació (avaluació ordinària i avaluació extraordinària): A la taula inclosa a continuació es dóna informació detallada de:

 • El pes de cada instrument o procediment a l’hora de quantificar el grau d’aprenentatge aconseguit per cada alumne.
 • Els procediments i les tècniques establerts per avaluar el nivell d’adquisició i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Activitats Khanacademy

NR

CA05, CA06, CA08, CA13, CA14, CA15

10%

---

Carpeta de problemes pràctics

NR

CA02, CA04, CA05, CA06, CA08, CA11, CA13, CA14, CA15

25%

---

Projecte web

R

CA02, CA04, CA05, CA06, CA07, CA08,  CA10, CA11, CA13, CA14, CA15, CA16

65%

50%

Prova objectiva final

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA13, CA14, CA15

---

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

El llistat de recursos i enllaços web es troba sempre actualizat en el Google Classroom de l’assignatura.

9.1. Bibliografia bàsica: 

MELONI, Julie C. (2015): Html5, Css3 y JavaScript, Anaya multimedia, Madrid.

VV.AA. (2013): Dreamweaver CC, Anaya multimedia, Madrid.

9.2. Bibliografia complementària: 

VV.AA, (2012): Diseño web para principiantes, Axel Springer.

VV.AA, (2012): Diseño web, trucos, secretos y soluciones, Axel Springer.

VV.AA, (2012): El gran libro de Diseño web, Axel Springer.

9.3. Altres recursos: 

Ordinador i Programa editor de pàgines web