ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки

                                                               Запорізької міської ради

                                                                               від "28"листопада 2016   №752р

СТАТУТ

ЗАПОРІЗЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І-Ш СТУПЕНІВ № 18  

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 (нова редакція)

м. Запоріжжя

2016

І. Загальні положення

1.1.    Запорізька спеціалізована  школа фізичної культури І–ІІІ ступенів № 18 Запорізької міської ради Запорізької області - це загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової,  базової та повної загальної середньої освіти, розвиток здібностей учнів в обраному виді спорту, визнаному в Україні.

1.2.  Статут Запорізької спеціалізованої школи фізичної культури І–ІІІ ступенів № 18 Запорізької міської ради Запорізької області, є новою редакцією Статуту  Запорізької спеціалізованої  школи фізичної  культури І–ІІІ ступенів № 18 Запорізької міської ради Запорізької області, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.08.2012 №314/2  та зареєстрованого 08.10.2012  Державним реєстратором виконавчого комітету Запорізької міської ради Запорізької області  номер запису 11031050006002536.

Після затвердження нової редакції  Статуту Запорізької спеціалізованої школи фізичної культури І–ІІІ ступенів № 18 Запорізької міської ради Запорізької області попередня редакція втрачає чинність.

1.3.   Запорізька спеціалізована  школа фізичної  культури І–ІІІ ступенів № 18 Запорізької міської ради Запорізької області (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, може мати печатку із зображенням герба, штамп, вивіску зі своєю назвою, ідентифікаційний номер, бланки зі своєю назвою. Навчальний заклад може мати самостійний баланс. За своєю організаційно-правовою формою Запорізька спеціалізована  школа фізичної культури І–ІІІ ступенів № 18 Запорізької міської ради Запорізької області має статус комунального навчального закладу.

1.4. Повна назва навчального закладу: Запорізька спеціалізована  школа фізичної культури І–ІІІ ступенів № 18 Запорізької міської ради Запорізької області.  Скорочена назва: ЗСШФК № 18 ЗМР ЗО.

1.5. Місцезнаходження: Запорізької спеціалізованої школи фізичної культури І–ІІІ ступенів № 18 Запорізької міської ради Запорізької області: 69068, м. Запоріжжя, вулиця Вороніхіна, будинок  8-А.

1.6. Засновником і власником навчального закладу є територіальна громада в особі Запорізької міської ради.  

1.7. Органом управління навчальним закладом є департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Шевченківського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі -  територіальний відділ освіти Шевченківського району) відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

Орган управління навчальним закладом здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне  забезпечення,  надає  необхідні  будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює його статус та мікрорайон обов’язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

             1.8. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією  України,   законами  України  "Про освіту",  "Про загальну середню освіту", Положенням  про   загальноосвітній  навчальний  заклад, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872, іншими  нормативно-правовими  актами,  власним  Статутом. 

            1.9. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян відповідної території на здобуття  загальної середньої освіти в обсязі Державного стандарту, створення умов для здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи, що забезпечує професійну орієнтацію учнів за фахом "фізична культура" і "фізична реабілітація", розвиток наступності навчання вихованців спортивного комплексу "Мотор Січ" - спеціалізована школа – ВНЗ.

1.10. Головними завданнями навчального закладу є:

виховання громадянина України;

формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

       забезпечення розвитку здібностей учнів в обраному виді спорту, визнаному в Україні,

       створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення.

1.11. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.12. Навчальний заклад несе  відповідальність  перед  особою, суспільством і державою за:

за  збереження  життя та  здоров’я  дітей;

дотримання безпечних умов навчально-виховної діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання фінансової дисципліни  та збереження  матеріально-технічної бази.

         1.13. У навчальному закладі навчання відбувається українською та російською мовами, запроваджено спортивний профіль навчання. 

За умови відповідного соціального запиту та ресурсного забезпечення:

         1.14. Навчально-виховний процес у закладі поєднується з навчально-тренувальними заняттями в спортивних секціях СК "Мотор Січ".

1.15. Навчальний заклад згідно з діючим законодавством та в межах коштів, виділених на утримання закладу, має право:

 -  проходити в установленому порядку державну атестацію;

           -   визначати варіативну частину робочого навчального плану;

           - визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;

           - розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани відповідно до законодавства України;

           -  використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу в межах коштів виділених на дані цілі;

          - надавати додаткові освітні послуги;

- укладати угоди з батьками щодо умов навчання в рамках надання платних освітніх послуг, оплати за їх надання та специфіки навчально-виховного процесу;

-  користуватись послугами комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, благодійних організацій, фондів, асоціацій, профспілок тощо;

          - бути  розпорядником рухомого і нерухомого майна на правах оперативного управління згідно з законодавством України та цим Статутом з дозволу власника;

          - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

          - залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження.

1.16. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами у навчальному закладі визначаються згідно з чинним законодавством України, угодами, що укладені між ними.                        

1.17. У навчальному закладі створюються та функціонують:

-  психологічна і соціальна служба;

-  медична служба;

-  дитячі об’єднання: гуртки, студії та секції в межах коштів, виділених на утримання закладу;

-  дитячі організації неполітичного і нерелігійного характеру;

          - методичні та творчі об’єднання вчителів та інші організації, діяльність яких не суперечить чинному  законодавству.

1.18. Форми  організації методичної роботи у навчальному закладі, перелік шкільних методичних об’єднань визначаються щорічно наказом директора навчального закладу.

1.19. Навчальний заклад забезпечується медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату навчального закладу і до закладів охорони здоров’я відповідно до законодавства.

1.20. Класи у навчальному закладі формуються за погодженням з  територіальним відділом освіти Шевченківського району згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності  приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним  вимогам  для  здійснення навчально-виховного процесу, відповідно до  кількості  поданих заяв про зарахування до навчального закладу.

1.21. Поділ  класів  на  групи для вивчення окремих предметів у навчальному закладі здійснюється   згідно   з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

1.22. У навчальному закладі для учнів  за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Організація роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1121. 

Кількість учнів у групах продовженого дня визначається  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної  політики  у  сфері  освіти за погодженням з центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування державної фінансової політики.

ІІ. Зарахування учнів до навчального закладу

та їх відрахування

           2.1. За навчальним закладом не закріплено мікрорайону обслуговування дітей шкільного віку.

           2.2. Прийом учнів здійснюється на конкурсній основі. Вступ до 1 класу проводиться в термін, визначений навчальним закладом у формі співбесіди. Співбесіда з дитиною включає виконання спеціального діагностичного завдання для перевірки фізичного розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання за профілем спеціалізованої школи фізичної культури. Такі завдання розробляє педагогічна комісія,  до складу якої входять представники спортивного комплексу  "Мотор Січ".

         2.3.  Директор   навчального закладу   зобов'язаний   вжити   заходів   до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб,  які  їх  замінюють,  з порядком   зарахування   до   навчального закладу,  його  Статутом,  правилами внутрішнього розпорядку та іншими  документами,  що  регламентують організацію навчально-виховного процесу.

         2.4. Зарахування учнів до  навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.

Для зарахування учня до навчального закладу  батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей, які  вступають  до  першого  класу),  до  навчального  закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються,  як  правило,  діти  з  шести років.

         2.5. Іноземні   громадяни   та    особи    без    громадянства зараховуються  до   закладів   відповідно   до  законодавства  та міжнародних договорів.

        2.6. Переведення учнів навчального закладу  до  наступного класу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.7. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють,  подають до  навчального закладу  заяву  із  зазначенням  причини вибуття.

 У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання  організації  діяльності навчального закладу,  схвалюється педагогічною радою, затверджується радою навчального закладу та його директором

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання. При складанні робочого навчального плану використовуються додатки до Типових навчальних планів, які у повному обсязі включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні, та варіативну частину, у якій передбачені додаткові години на поглиблене вивчення предметів, на предмети інваріантної частини, предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття відповідно профілю класу та індивідуальних освітніх потреб учнів.

У вигляді додатку до робочого навчального плану додається програмне забезпечення інваріантної і варіативної частини робочого навчального плану.

3.3. Робочий навчальний план навчального закладу погоджується з територіальним відділом освіти Шевченківського району і затверджується департаментом освіти і науки Запорізької міської ради.

Навчальний заклад може працювати за експериментальним та індивідуальним навчальним планом. В цьому випадку робочий навчальний план погоджується та затверджуються в установленому  нормативно-правовими актами порядку.

3.4. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання

          3.5. Навчальний заклад працює за  навчальними  програмами,  підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання  відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.6. Навчальний заклад   обирає   форми,  засоби  і  методи  навчання  та виховання відповідно  до Законів України "Про освіту", "Про  загальну  середню  освіту" та цього Статуту з урахуванням  специфіки  закладу,  профілю  та  інших  особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.7. Навчально-виховний   процес  у навчальному закладі здійснюється  за груповою та індивідуальною формою навчання.

3.8.  Відповідно  до  поданих  батьками  або  особами,  які  їх замінюють,  заяв  навчальний заклад  за  погодженням  з  територіальним відділом освіти,  Шевченківського  району створює  умови  для  прискореного  навчання  та навчання екстерном.

3.9. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі  згідно  з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання   платних   послуг   затверджується згідно чинного законодавства.

         3.10. Навчальний  рік  у навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

         3.11. Структура навчального року, тривалість навчальних занять, поділ   на   семестри   та   режим  роботи встановлюються  навчальним закладом   у  межах  часу,  передбаченого   робочим навчальним планом, за погодженням з територіальним відділом освіти Шевченківського району.

 3.12. Загальна  тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

 3.13. Тривалість уроків у навчальному закладі становить:  у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11 класах до розкладу вводяться спарені уроки  по 40 хвилин.

За рахунок установленої тривалості уроків на кожний 5 – 11 клас плануються також індивідуально-консультативні додаткові заняття в обсязі 5-ти хвилинного еквіваленту на кожний навчальний час робочого навчального плану.

Зміна тривалості   уроків   допускається   за  погодженням  з територіальним відділом освіти Шевченківського району та державної санітарно-епідеміологічної служби.

 3.14. Для  учнів  5-9-х  класів  допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і  контрольних  робіт,  написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х  класах допускається проведення  підряд  двох  уроків  з  одного  предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

   3.15. Враховуючи специфіку діяльності закладу, учні якого обов’язково охоплені систематичними навчально-тренувальними заняттями на базі СК "Мотор Січ", участю у змаганнях різного рівня – від Всеукраїнських до Олімпійських ігор з інваріантної складової у 2-9 класах виключено години фізичної культури. Згідно договору про співробітництво з СК "Мотор Січ" і СШФК № 18, тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з предмету "Фізична культура і здоров’я"  здійснюється на підставі результатів загальної фізичної підготовки під час тренувань. Тренування учнів здійснюється за спеціалізованими навчальними програмами для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Учні, що припинили заняття у спортивних секціях відраховуються з навчального закладу на підставі  рішення педагогічної ради та наказу директора школи.

 3.15. Навчальний заклад може обрати інші,  крім уроку,  форми  організації навчально-виховного процесу.

          3.16. Тривалість    перерв   між   уроками   встановлюється   з урахуванням  потреби  в   організації   активного   відпочинку   і харчування учнів. Для учнів 1 класу - не менш 15 хвилин, для інших класів – не менше 10 хвилин, великої перерви (після другого та третього уроку) - 20 хвилин.

3.17. Розклад  уроків  складається   відповідно   до   робочого навчального   плану   навчального закладу   з   дотриманням   педагогічних  та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником   навчального закладу.

3.18. Відволікання учнів від навчальних занять для  проведення інших видів діяльності забороняється (крім випадків,  передбачених законодавством).

 3.19. Залучення учнів  до  видів  діяльності,  не  передбачених навчальною   програмою   та  робочим  навчальним  планом  закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб,  які їх замінюють.

 3.20. Зміст,  обсяг  і  характер  домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  вимог з   урахуванням   вимог   навчальних   програм  та  індивідуальних особливостей учнів.

 Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

         4.1. Критерії   оцінювання    навчальних    досягнень    учнів закладу визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

          4.2. Облік  навчальних  досягнень  учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах,  інструкції  про ведення яких затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.  Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

 4.3. У першому класі дається  словесна  характеристика  знань, умінь  і навичок учнів.  За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна  характеристика  знань,  умінь  і навичок учнів другого класу.

  У наступних  класах  оцінювання  здійснюється  відповідно  до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4. Навчальний заклад може  використовувати  інші  системи   оцінювання навчальних досягнень учнів  за погодженням з територіальним відділом освіти, молоді та спорту Шевченківського району.  При  цьому  оцінки  з   навчальних предметів  за  семестри,  рік,  результати  державної  підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до  критеріїв  оцінювання навчальних досягнень учнів .

4.5. Учні початкової школи, які за результатами річного (вербального) оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3) у вивченні одного з предметів (українська мова, читання, математика), згідно з рішенням педагогічної ради та батьків (одного із батьків) або законних представників можуть:

-   бути залишені для повторного навчання у тому самому класі;

- продовжити навчання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах.

4.6. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради  та згодою батьків (осіб, які їх замінюють)  направляються   для обстеження   фахівцями  відповідної  психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками  зазначеної консультації  такі  учні можуть продовжувати навчання в   спеціальних  школах (школах-інтернатах) або навчатися за  індивідуальними  навчальними планами і програмами.

         4.7. Учні   початкової   школи,   які  через  поважні  причини (хвороба,  інші обставини) за результатами річного  оцінювання  не засвоїли   скориговану   до  індивідуальних  здібностей  навчальну програму,  можуть  бути,  як  виняток,  залишені  для   повторного навчання  у  тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.8. При переведенні до наступного класу або вибутті із навчального закладу на учнів першого класу складається характеристика їхніх умінь  і навичок, що зберігається у особовій справі  учнів.

4.9. При переведенні до наступного класу або вибутті із навчального закладу учням (крім перших класів) видається табель успішності, у якому відображаються результати їх підсумкового оцінювання.

          4.10. Навчання у випускних (4-х,  9-х  і  11-х) класах навчального закладу  завершується  державною  підсумковою  атестацією.  Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

В окремих випадках  учні  за  станом  здоров'я  або  з  інших
поважних  причин  можуть  бути звільнені від державної підсумкової
атестації у порядку, який встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері охорони здоров’я.

4.11. Випускники початкової та основної шкіл, які не мають результатів річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з будь-яких предметів, повинні пройти річне оцінювання в навчальному закладі, у якому продовжують навчання, та (або) державну підсумкову атестацію в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

 У такому випадку річне оцінювання здійснюється упродовж навчального року згідно з графіком та завданнями, затвердженими наказом керівника  навчального закладу та погодженими педагогічною радою.

4.12. Учні, які не мають результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) у зв’язку із невідвідуванням навчального закладу (не менше шести останніх місяців навчального року підряд) та за відсутності будь-яких відомостей щодо місця їх проживання чи перебування, їхніх батьків, або законних представників, визнаються такими, що вибули із навчального закладу, та до наступного класу не переводяться згідно з рішенням педагогічної ради навчального закладу, що оформлюється відповідним наказом керівника навчального закладу.

4.13. За результатами навчання  учням  (випускникам)  видається відповідний   документ  (табель,  свідоцтво  про  базову  загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів   про   базову   та   повну   загальну  середню  освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.14. Випускники основної школи отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту та можуть:

- бути переведені до наступного класу навчального закладу;

- взяти участь у конкурсному відборі до старшої школи (за умови його проведення) або продовжити здобувати повну загальну середню освіту в інших закладах системи загальної середньої освіти згідно з власним рішенням (у разі досягнення повноліття), рішенням їхніх батьків (одного із батьків) або законних представників. 

4.15. Випускники старшої школи, які не мають річного оцінювання з будь-яких предметів та (або) державної підсумкової атестації, можуть продовжити навчання в екстернатній формі.

Учням,  які  закінчили  старшу  школу   навчального закладу (11-й   клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про  повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів  і форм власності.

4.16. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.17. За  відмінні  успіхи  в навчанні учні 2-8-х,  10-х  класів  можуть  нагороджуватися  похвальним  листом   "За   високі досягнення  у  навчанні",  а  випускники навчального закладу III  ступеня - похвальною грамотою "За особливі  досягнення  у  вивченні  окремих предметів",  медалями  - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення  у  навчанні".  За  відмінні  успіхи  в навчанні  випускникам  закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок  нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється центральним   органом   виконавчої   влади,  що забезпечує  формування  державної політики у сфері освіти.

Форми морального і матеріального заохочення за успіхи  у навчанні     (праці) для  учасників навчально-виховного процесу у  закладі встановлюються відповідно до законодавства України.

4.18. Свідоцтва  про  базову загальну середню освіту,  атестати про повну загальну середню освіту та  відповідні  додатки  до  них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів  навчального закладу.  

Контроль за  дотриманням порядку видачі випускникам закладу   свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється  центральним   органом   виконавчої   влади,  що забезпечує  формування  державної політики у сфері освіти, департаментом освіти та науки Запорізької міської ради, територіальним відділом освіти Шевченківського району.

4.19. Учням,  які  закінчили  старшу  школу  (11-й   клас),  видається атестат про повну загальну середню освіту.

  Атестат про  повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів  і форм власності.

 4.20. Учні другого та третього ступенів, що за наслідками річної атестації мають оцінки 1, 2, 3 бали хоча б з одного предмету, за рекомендацією педагогічної ради, наказом директора відраховуються зі школи і продовжують навчання у навчальному закладі за місцем проживання.

V. Виховний процес у навчальному закладі

5.1. Виховання  учнів  у навчальному закладі здійснюється під час проведення  уроків,  в  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

5.2. Цілі  виховного процесу у навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції  та  законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У  навчальному закладі забороняється   утворення   та  діяльність організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних організацій і воєнізованих формувань.

  Примусове залучення  учнів  навчального закладу   до вступу в будь-які об'єднання  громадян,  громадські,  громадсько-політичні, релігійні   організації  і  воєнізовані  формування,  а  також  до діяльності в зазначених організаціях,  участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 5.4. Дисципліна у навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

         Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів забороняється.

VІ. Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу у навчальному закладі є  учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти  навчального закладу,  керівники,  батьки  або   особи,   які   їх замінюють.

 6.2. Статус,  права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України "Про освіту",  "Про  загальну середню освіту", іншими актами законодавства,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,  цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

 6.3. Учень - особа,  яка навчається і виховується у навчальному закладі.

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у навчальному закладі;

- вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-    безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

-    участь в    різних   видах   навчальної,   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-    отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних послуг;

-  перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини навчального плану навчального закладу  у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

-  участь в роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-    повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань;

-   захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників навчального закладу, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

        6.5. Учні навчального закладу  зобов'язані:

- оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

-   підвищувати свій загальний культурний рівень;

          - брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, цим Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників навчального закладу   відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

 - дотримуватися правил особистої гігієни.

6.6. Учні навчального закладу  залучаються за їх згодою та  згодою  батьків або осіб,  які їх замінюють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно  корисної  праці  відповідно   до   правил внутрішнього   розпорядку  з  урахуванням  віку,  статі,  фізичних можливостей.

 6.7. За  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх   обов'язків,   порушення   Статуту,   правил   внутрішнього розпорядку на  них  можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до законодавства України.

 6.8. Педагогічним  працівником навчального закладу  повинна  бути особа з високими моральними  якостями,  яка  має  відповідну  педагогічну   освіту, належний рівень професійної  підготовки,  забезпечує результативність та якість своєї  роботи,  фізичний  та  психічний стан  здоров'я  якої  дає  змогу виконувати професійні обов'язки у навчальному закладі.

 6.9. До педагогічної діяльності  у навчальному закладі не  допускаються особи,  яким вона заборонена за медичними показаннями,  за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством України.

 6.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних
та інших працівників навчального закладу, інші трудові відносини  регулюються законодавством  України про  працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

          6.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства України директором навчального закладу і затверджується   територіальним відділом освіти Шевченківського району.

   Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  менше  тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

   Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів,  що передбачається робочим  навчальним  планом навчального закладу, або  за  письмовою  згодою  педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.12. Директор навчального закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти, правилами внутрішнього розпорядку.

6.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання   професійних  обов'язків,  крім  випадків,  передбачених законодавством України.

   Залучення педагогічних працівників до участі у  видах  робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами,  що  регламентують  діяльність  навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

           6.14. Педагогічні   працівники  навчального закладу    підлягають  атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

   За результатами    атестації     педагогічних     працівників визначається   їх відповідність  займаній  посаді,  присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст,  спеціаліст другої,  першої, вищої   категорії)  та  може  бути  присвоєно  педагогічне  звання "старший учитель",  "учитель - методист",  "педагог - організатор - методист" та інші.

 6.15. Педагогічні працівники навчального закладу  мають право:

 - самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

 - брати участь у роботі  методичних об'єднань, нарад,  зборів навчального закладу   та  інших  органів  самоврядування  навчального закладу,  в  заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації; навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- вносити керівництву навчального закладу і органам управління  освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і  матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства України;

- порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності.

6.16. Педагогічні працівники навчального закладу  зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

-   контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  які затверджені  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, директора навчального закладу;

- сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також збереженню їх здоров'я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати Статут  навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння,    злагоди   між   усіма   народами,  етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази  і  розпорядження   директора   навчального закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

 6.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут,  правила внутрішнього  розпорядку  закладу,  не  виконують посадові обов'язки,  умови трудового договору або за результатами   атестації   не   відповідають   займаній    посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

 6.18. Права   і  обов'язки  інших  працівників  та  допоміжного персоналу  регулюються  трудовим   законодавством,  правилами внутрішнього розпорядку закладу.

  6.19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

  -  обирати навчальний заклад та форми  навчання  і  виховання дітей;

  - створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

   - звертатися до органів управління освітою, директора навчального закладу  і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;

   - приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчального закладу;

    - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази навчального закладу;

    - на захист  законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  навчального закладу    та  у  відповідних   державних,   судових органах.

 6.20. Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов'язані:

    - створювати умови   для   здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

     - забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту   навчального закладу;

     - поважати честь і гідність дитини та працівників навчального закладу;

    - постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей,
створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

     - виховувати працелюбність,   почуття    доброти,   милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни,  сім'ї,  державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

     - виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.

   6.21. У разі невиконання батьками та  особами,  які  їх  замінюють, обов'язків,  передбачених законодавством України, навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

VІІ. Управління закладом

7.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником, органом управління навчальним закладом.

7.2. Безпосереднє керівництво навчальним закладом  здійснює його директор.  Директором навчального закладу може бути громадянин України,  який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки,  успішно пройшов  атестацію  керівних  кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

         Директор  навчального закладу призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту освіти і науки  Запорізької міської ради   згідно із законодавством України. Директор діє на контрактній основі.

    Заступники директора призначаються і звільняються з посади органом управління навчальним закладом відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора навчального закладу відповідно до чинного законодавства.

 7.3. Директор  навчального закладу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 створює необхідні умови для участі  учнів у позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   безпеки життєдіяльності та охорони праці;

           вирішує питання прийому та відрахування учнів, вихованців, згідно чинним нормативним вимогам;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання, застосовує засоби морального та матеріального стимулювання працівників навчального закладу;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, органами місцевого самоврядування;

 приймає на роботу та звільняє з роботи працівників навчального закладу (крім педагогічних працівників);

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

розпоряджується в установленому порядку майном закладу та його коштами;

контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;

видає у межах своєї компетенції  накази та розпорядження  і контролює їх виконання;

має право на викладацьку роботу за фахом згідно кваліфікаційної категорії та педагогічного звання з тижневим навантаженням до 0,5 ставки на тиждень, заміну уроків, лекційно-семінарську, науково-методичну роботу;

вирішує інші питання, віднесені законодавством, органом управління навчальним закладом, Статутом навчального закладу, контрактом.

          щороку звітує   про   свою   роботу   на   конференціях колективу.        

7.4. Директор навчального закладу є головою педагогічної ради  -  постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.5. Засідання  педагогічної  ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.6. Педагогічна рада розглядає питання:

   - удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу;

   - планування та режиму роботи навчального закладу;

   - варіативної складової робочого навчального плану;

   - переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі  документів  про   відповідний   рівень   освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

    - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи,  впровадження  у  навчально-виховний   процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності навчального закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

    - морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

    - морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських    діячів,    які    беруть   участь   в   організації навчально-виховного процесу;

    - притягнення до    дисциплінарної    відповідальності    учнів,   працівників  закладу  за  невиконання  ними  своїх обов'язків;

    - педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов'язані  з діяльністю закладу.

7.7. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу  є (загальні збори) конференція учасників навчально-виховного процесу, яка скликається не менше 1 разу на рік.

Порядок скликання, повноважень, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються цим Статутом, положенням про загальні збори (конференцію) колективу навчального закладу і колективним договором.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

           7.8. У  навчальному закладі  за  рішенням  конференції   можуть   створюватися   і  діяти  рада  закладу,  а також піклувальна  рада,  учнівський комітет,  батьківський  комітет,  методичні  об'єднання,  комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

   До складу ради навчального закладу  обираються представники  педагогічного колективу,  учнів  школи  II-III ступеня,  батьків і громадськості.

   Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференції). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян. Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

VІІІ. Матеріально-технічна база

та фінансово-господарська діяльність

         8.1. Майно, що передано засновником навчальному закладу, належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

 8.2.  Матеріально-технічна  база  навчального закладу  включає   будівлі, споруди,   землю,  комунікації,  обладнання, інвентар,  інші   матеріальні   цінності,   вартість   яких відображено у балансі.

 8.3. Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативних актів база навчального закладу включає   класні та групові приміщення, навчальні кабінети, бібліотеку, комп’ютерні кабінети, спортивну залу, малу спортивну залу, актову залу, медичний кабінет, їдальню, майстерні (слюсарну, столярну, обслуговуючої праці), а також архів, книгосховища,  приміщення  для інженерно-технічного, навчально-допоміжного персоналу.

       8.4. Фінансування навчального закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства. Фінансово-господарська  діяльність навчального закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу  України,  Законів України "Про  освіту",  "Про загальну середню освіту",  та інших нормативно-правових актів.

Фінансування навчального закладу здійснюється за дорученням засновника департаментом освіти і науки Запорізької міської ради та територіальним відділом освіти Шевченківського району відповідно до законодавства.

      8.5. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

      8.6. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

           8.6.1.  Надходження із загального фонду місцевого бюджету.

      8.6.2. Кошти спеціального фонду місцевого бюджету:

      - надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством;

      - доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі за погодженням із засновником в оренду приміщень, споруд, обладнання;

       - кошти фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;

        - благодійні внески фізичних та юридичних осіб;

        - кошти єдиного цільового фонду міської ради;

        - інші надходження, не заборонені законодавством України

            8.7. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетне асигнування   навчального закладу не зменшується. Бюджетне асигнування навчального закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

           8.8.  Навчальний заклад є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих навчальним закладом доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

           8.9. У разі припинення функціонування навчального закладу (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одному або кільком іншим навчальним закладам або зараховуються до доходу міського бюджету.

           8.10. Доходи (прибутки) навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання навчального закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.11. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку  у  навчальному закладі визначається  законодавством,  нормативно-правовими  актами центрального  органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти. Бухгалтерський  облік здійснюється  через централізовану бухгалтерію територіального відділу освіти  Шевченківського району.

8.12. Звітність  про діяльність навчального закладу ведеться відповідно до законодавства.

ІХ. Міжнародне співробітництво

  9.1. Навчальний заклад за наявності  належної  матеріально-технічної  та соціально-культурної  бази,  благодійних фондів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний  обмін  у  рамках освітніх    програм,   проектів,   встановлювати   відповідно   до законодавства  прямі  зв'язки  з  міжнародними  організаціями   та освітніми асоціаціями.

  9.2. Навчальний заклад має   право   відповідно   до  законодавства  укладати договори про співробітництво з  навчальними  закладами,  науковими установами,     підприємствами,     організаціями,    громадськими об'єднаннями інших країн.

   9.3. Участь  навчального закладу  у  міжнародних   програмах,   проектах, учнівському  та  педагогічному  обміні  здійснюється відповідно до законодавства України.

Х. Контроль за діяльністю закладу

  10.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється  з метою забезпечення  реалізації  єдиної  державної   політики   у сфері загальної середньої освіти.

           10.2. Державний  контроль  за діяльністю навчального закладу  здійснюють: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти,  департамент освіти і науки Запорізької міської ради та  його відокремлений структурний підрозділ -  територіальний відділ освіти Шевченківського району.

           10.3. Основною   формою   державного  контролю  за  діяльністю навчального закладу є  державна  атестація закладу,  яка  проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

           10.4. Позачергова атестація проводиться,  як виняток,  лише за рішенням    центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти та за  поданням  органу  громадського  самоврядування навчального закладу.

10.5. У  період між  атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань,  пов'язаних з навчально-виховною діяльністю.  Зміст,   види   і   періодичність   таких   перевірок визначаються  залежно від стану навчально-виховної роботи,  але не частіше як два рази на рік.  Перевірки з питань,  не пов'язаних  з навчально-виховною  роботою закладу,  проводяться його власником відповідно до законодавства України.

XІ. Реорганізація або ліквідація  навчального закладу

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію  навчального закладу приймає засновник або суд.      

11.2. Реорганізація навчального закладу відбувається   шляхом  злиття, приєднання, поділу, виділення.

11.3. Ліквідація проводиться комісією, призначеною засновником, а у випадках  ліквідації  за рішенням  суду – комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  навчальним закладом.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

Засновник приймає рішення щодо майна закладу, що залишилось.

11.4. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу  переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України .

11.5. При реорганізації чи ліквідації навчального закладу учням, які навчаються у ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства України,  працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного Кодексу  законів про працю України.