תקנון השתתפות בפעילות המצעד השנתי של "הקצה"

 

1.

הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:  

א.

"עורכת הפעילות" - קיי זד רדיו בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "הקצה" הכל בהתאם להקשר הדברים ולהדבקם).

ב.

"הפעילות" - פעילות נושאת פרסים הנערכת על ידי הקצה ברשתות החברתיות - פייסבוק וטוויטר במסגרתה מוזמנים המשתתפים לשתף פוסט שהועלה על ידי עורכת הפעילות.
(להלן: "הלינק לשיתוף"), בפרופיל הפייסבוק האישי שלהם או באמצעות חשבון הטוויטר האישי שלהם (retweet) והצבעה עבור המצעד השנתי של הקצה בעמוד ההצבעה של המצעד.

מובהר כי על מנת להשתתף באמצעות פייסבוק, על המשתתף/ת להצביע בעמוד ההצבעה של המצעד השנתי (בכתובת www.kzradio.net/2018), לשתף את הלינק לשיתוף וכן להגיב על הפוסט המקורי שהועלה על ידי עורכת הפעילות, וזאת על מנת שהשיתוף יובא לידיעת עורכת הפעילות. 

בתום תקופת הפעילות כהגדרתה להלן, תבחר עורכת הפעילות 4 זוכים, אשר יקבלו את הפרסים כמפורט להלן.

ג.

"משתתף" - גולש תושב ישראל, מעל גיל 18, רשום באתר פייסבוק, ו/או בעל חשבון טוויטר, שהוא בעל פרופיל אישי, לא מסחרי, ושפרטיו בו נכונים ומדויקים, שאישר את תנאי התקנון וחתם על כל הצהרה ו/או כתב ויתור ו/או כתב הסכמה שתדרוש עורכת הפעילות, ושאינו מנהלה או אחד מעובדיה של עורכת הפעילות ו/או מי ממעניקי הפרסים כהגדרתם להלן, אשר פעל כאמור כאמור בס"ק ב' לעיל. עורכת הפעילות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתתף להשתתף בפעילות ו/או לפסול משתתף אשר פעל, באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לחוק ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או תקנון פייסבוק ו/או תקנון טוויטר כאמור לעיל, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית עורכת הפעילות על פי כל דין.

המשתתף מצהיר כי הוא יודע שהתנאי להשתתפות בפעילות הוא קריאת התקנון והסכמה לתנאיו, וכי עשה כן בטרם השתתף בפעילות, ולא תישמע כל טענה בדבר אי קריאת התקנון ו/או העדר הבנת הכתוב בו ו/או אי הסכמה לסעיפיו השונים.

למען הסר ספק, בכל מקום שבו נכתב "משתתף" הכוונה היא גם ל"משתתפת",  ולהיפך, והניסוח בלשון זכר או נקבה הוא למען הנוחיות בלבד.

ד.

"זוכה" - משתתף שעמד בתנאי תקנון זה ונבחר על ידי עורכת הפעילות.

ה.הפרסים:

"הפרס הגדול" - כרטיס טיסה למדריד במחלקת תיירים של אל על, וכרטיס לכל ימי פסטיבל Mad Cool 2019. 

הפרס כולל את כל הרכיבים הבאים:

כרטיס טיסה מת"א למדריד ב-10 ביולי 2019 וממדריד לת"א ב14- ביולי 2019. שעות הטיסה טרם נקבעו והן כפופות לשיקול עתה הבלעדי של מעניקת הפרס הגדול כהגדרתה להלן. תאריך הטיסה עלול להשתנות. מועד הטיסה יימסר לזוכה, והוא יוכל לשנות את מועד הטיסה רק במידה והתאריכים שנתבקשו על ידי הזוכה אינם משנים את מחיר החבילה. ככל שהזוכה יבקש לשנות את המועד באופן שמייקר את מחיר החבילה, יידרש הזוכה להשלים את הסכום ישירות מול מעניקת הפרס הגדול כהגדרתה להלן.

כרטיס כניסה רגיל לפסטיבל Mad Cool שיתקיים בין התאריכים 11.7-13.7.18.

לינה בבית מלון של שלושה כוכבים לפחות (על פי דרגת תיירות מקומית) במדריד.

הפרס מוענק על ידי "זאפה איסתא מיוזיק – זאן הפקות בע"מ", להלן: "מעניקת הפרס הגדול" ושוויו כ-700 אירו.

הזכייה אינה כוללת הוצאות שהייה, הוצאות מזון ורכישות אחרות וביטוחים מכל סוג. הפרס הגדול אינו כולל כסף מזומן, מיסים ככל שחלים (למעט מיסי נמל), הוצאות שוטפות או נלוות, ארוחות, קניות וכל הוצאה אחרת בעלת אופי אישי. למען הסר ספק: הפרס אינו כולל מסים ככל שאלו יחולו, למעט מסי הנמל המהווים חלק מכרטיס הטיסה. כל מס אחר, זולת מסי הנמל המרכיבים את כרטיס הטיסה, יחולו על הזוכה בלבד.

תיאום הזכייה: 

לאחר קבלת הודעת הזכייה מעורכת הפעילות, על הזוכה יהיה לתאם את הטיסה בעצמו מול מעניקת הפרס הגדול על פי הפרטים שיימסרו לזוכה בהודעת הזכייה.

 תוקף מימוש הזכיה הוא עד ה1 ביולי 2019

בהודעת הזכייה יידרש הזוכה לוודא את כרטוס הטיסה מול מעניקת הפרס הגדול עד לתאריך יעד שיינקב בהודעת הזכייה. מובהר, כי הזוכה יוכל לבקש לשנות את מועד הטיסה רק במידה והתאריכים שנתבקשו על ידו לא ישנו את מחיר החבילה. ככל שהזוכה יבקש לשנות את התאריכים באופן שייקר את מחיר החבילה, יידרש הזוכה להשלים את היתרה ישירות מול מעניקת הפרס הגדול.

הפרס אינו כולל ביטוח מכל מין וסוג לזוכה ואינו כולל הנפקתם של דרכון ו/או אשרה מתאימה ככל שתידרש כזו. עורכת הפעילות אינה אחראית לטיב ו/או איכות הפרס והכל כפי שיפורט בתקנון זה.

המשתתף מצהיר, כי ידוע לו, כי לאחר שתוזמן הטיסה כאמור בתקנון זה, בתיאום בין הזוכה לבין מעניקת הפרס הגדול, כל דמי ביטול אשר יחולו, בגין ביטול מצד הזוכה מכל סיבה שהיא, יחולו על הזוכה במלואם והוא מתחייב לשלמם. הדברים אמורים בין אם מדובר בדמי ביטול חלקיים ובין אם מדובר בדמי ביטול מלאים, ולעורכת הפעילות ולמעניקת הפרס הגדול לא תהא כל אחריות בגין כך.

"הפרסים הקטנים"

פטיפון:

 פטיפון ביתי מדגם Trio LP של ION בעיצוב רטרו.

הפטיפון מאפשר האזנה נוחה וקלה לתקליטים, מנגן תקליטים במהירויות 33.3 ו45 סל”ד, מכיל מגבר ורמקולים מובנים וכולל גם טיונר-רדיו וכניסה לחיבור סמארטפון, נגן MP3 או כל מקור סאונד אחר.

 

- הפרס מתנת קילומבו דיג’יי שופ – אוזניות, פטיפונים, וציוד מקצועי לאולפנים ולדיג’ייז – דיזנגוף סנטר שער 2 .

- שווי הפרס: כ300 ש”ח

-על הזוכה להגיע לחנות קילומבו בתאום מראש לאחר ששמו יימסר ע”י הקצה.

- תוקף למימוש: חודשיים מתאריך הזכייה, ניתן לשדרג בהתבסס על ערך הפרס.

שני כרטיסים זוגיים לפסטיבל אינדינגב 2019

שני כרטיסים זוגיים לפסטיבל אינדינגב 2019 (עבור 2 זוכים). שווי כרטיס זוגי: 700 ש"ח. הזוכה יקבל הודעה מעורכת הפעילות והכרטיסים יחכו לו בקופת המוזמנים על שמו בכניסה לפסטיבל.


2.

פרשנות

א.

המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

ב.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, למעט הודעה מפורשת על שינוי תנאי התקנון ככל שתפורסם בעמוד הפייסבוק ו/או באמצעות חשבון הטוויטר של עורכת הפעילות תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  

ג.

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.  

ד.

בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך,  ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.

3.

 תקופת הפעילות

א.

תקופת הפעילות תהא החל מיום רביעי 5.12.18 בשעה 10:00 ועד ליום רביעי 26.12.18 בשעה 23:59 (להלן: "תקופת הפעילות").  מובהר כי כל שיתוף שיבוצע במועד אשר חורג מתקופת הפעילות לא יזכה את מפרסמו בהשתתפות בפעילות.

ב.

מובהר בזאת כי עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר שינוי מועד הפעילות תפורסם בעמוד הפייסבוק ו/או בחשבון הטוויטר של עורכת הפעילות בסמוך למועד השינוי.

4.

בחירת הזוכים

א.

עורכת הפעילות תבחר, בתום תקופת הפעילות, את ארבעת הזוכים בפרסים. מובהר כי לעורכת הפעילות שיקול דעת מוחלט בשאלה אילו מהפרסים יחולקו למי מהמשתתפים והמשתתפים לא יהיו זכאים לבוא בדרישות ו/או טענות בדבר מתן פרס מסוים ולא פרס אחר. בחירת הזוכים בפרסים תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בגין כך, לרבות בגין הקריטריונים ששימשו את עורכת הפעילות בבחירה. לא תהא למשתתפים כל דרך לערער על החלטת עורכת הפעילות בדבר הזכייה.

ב.

כל זוכה יוכל לזכות פעם אחת בלבד, לכל היותר, במהלך תקופת הפעילות, וזאת גם אם השתתף בפעילות יותר מפעם אחת או ביותר מאמצעי אחד.

5.

איתור הזוכים

א.

איתור הזוכה יתבצע על ידי שליחת הודעה למשתתף באמצעות פרופיל הפייסבוק שבו השתמש המשתתף על מנת לשתף את הלינק לשיתוף ובאמצעותו הגיב לפוסט המקורי של עורכת הפעילות; או אם השיתוף נעשה באמצעות חשבון טוויטר - באמצעות אותו חשבון (להלן: "הודעת הזכייה") ו/או באופן הנקוב לצד כל פרס ברשימת הפרסים.

באם לא אותר הזוכה ו/או לא עלה בידי עורכת הפעילות ליצור עמו קשר במשך פרק זמן של 5 ימים ממועד שליחת הודעת הזכייה, ו/או שלאחר איתורו ויצירת הקשר עמו, הוברר כי לא עמד בתנאי תקנון זה, תהא עורכת הפעילות רשאית לבחור זוכה אחר מבין יתר המשתתפים בפעילות ומבלי שלמשתתף תהא כל טענה ו/או דרישה בגין כך, וזאת, הן ביחס לפרס הגדול והן ביחס לפרסים הקטנים.

6.

תנאים לזכייה

א.

התנאים המצטברים לזכייה הם כדלקמן:

1.

המשתתף הצביע בעמוד ההצבעה של המצעד השנתי של הקצה ושיתף את הלינק לשיתוף על פי הכללים וההנחיות בתקנון זה וכן קיבל את הודעת הזכייה.על מנת להשתתף בהגרלה המשתתף חייב להיות חבר בדף הפייסבוק של "הקצה kzradio" (כעושה like לדף), או במקרה שהשיתוף נעשה דרך טוויטר להיות בין העוקבים אחרי עמוד הטוויטר של @KZRnet.

2.

המשתתף מילא את כל הפרטים בהודעת הזכייה שנשלחה לו, ואישר כי קרא את התקנון.

3

תנאי לקבלת הזכייה בפרס הגדול: ידוע למשתתף, כי תנאי לזכייה בפרס הגדול הוא חתימה על כתב הסכמה המצורף כנספח א' לתקנון זה וכי המשתתף הוא תושב ישראל בן 18 ומעלה.

4.

המשתתף עמד בכל תנאי תקנון זה, לרבות חתימה על כל כתב הסכמה ו/או כתב ויתור ו/או כל הצהרה שהיא שתידרש על ידי עורכת הפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ב.

עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  משתתף שלא מילא אחר אחד או יותר מהתנאים בתקנון זה, והמשתתף כאמור לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או סעד כלשהו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

ג.

במידה ומשתתף כלשהו שכל התנאים לזכייה בפרס התקיימו בעניינו, בחר מטעמים כלשהם לוותר על הפרס, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומשתתף כאמור יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס למשתתף אחר כאמור.

ד.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן ומקום מימושם הסופיים של הפרסים ואת אופיים ושוויים, ולמשתתף לא תהיה כל אפשרות לערער על כך.

ה.

הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרסים אינם ניתנים לשינוי, החלפה או המרה (לרבות המרה בכסף או בשווי כסף) אלא בכפוף לתנאים המפורטים מעלה ביחס לכל פרס ופרס.  

ו.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את הפרס, מכל סיבה שהיא בכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ו/או להוסיף פרסים נוספים על הפרס האמור, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ומטעמה.   

ז.


עורכת הפעילות אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה למימוש או אי מימוש הזכייה עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם בפרסים ו/או בקשר עמם, לרבות מסיבות הקשורות בחוסר יכולתו של הזוכה לממש את הזכייה.

7.

זכויות עורכת הפעילות

 1. מובהר בזאת כי מטבעה של הפעילות, השתתפותו של כל אדם בפעילות היא פומבית.
 2. המשתתף מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בהקשר זה.
 3. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפסול  השתתפותו של אדם ככל שיתעורר אצל עורכת הפעילות חשד כי השיתוף ו/או הטקסט המלווה אותו עלולים לפגוע ו/או לבזות את עורכת הפעילות ו/או את המשתתף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או להוות פגיעה בשמו הטוב של מאן דהוא ו/או הפרה של כל דין ו/או מטעמיה של עורכת הפעילות וזאת בלי שתידרש עורכת הפעילות לנמק את החלטתה. כל משתתף מתחייב כי ככל שיקבל הודעה מצד עורכת הפעילות המבקשת ממנו להסיר את השיתוף מהטעמים שלעיל, יסיר את הפרסום לאלתר. ידוע למשתתף כי ככל שתישמענה טענות כלפי עורכת הפעילות בגין שיתוף שביצע המשתתף, מתחייב המשתתף לשפות את עורכת הפעילות לאלתר בגין כל נזק ו/או הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מכך, כאמור בסעיף 8 ו-8(ב) להלן.
 4. כמו כן, מובהר, כי עובדת זכייתו של מי מהמשתתפים בפעילות, בפרס הגדול ו/או בפרס מבין הפרסים הקטנים, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, ולרבות לצרכי פרסום, שיווק ויחסי ציבור של הפעילות ו/או של עורכת הפעילות.

8.

אחריות ושיפוי

א.

ההשתתפות בפעילות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף ועורכת הפעילות לא תישא באחריות בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף, הקשורים במישרין ו/או או בעקיפין עם הפעילות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי  עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו גם לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור.

המשתתף פוטר בזאת את עורכת הפעילות, מנהליה, עובדיה ומי מטעמן,  מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפעילות, ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או זכייה בה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי,  שיפוי או סעד בגינם. המשתתף מצהיר כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או ביטול.

ב.

עורכת הפעילות אינה אחראית למימוש הפרסים, לרבות הטיסה ו/או טיב חברת התעופה וכיוצא באלו.

המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את עורכת הפעילות ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות,  אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת מעשה ו/או מחדל שלא כדין, הקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.

ג

עורכת הפעילות לא תבטח את הזוכה בפרס הגדול בביטוח כלשהו, לרבות ביטוח נוסעים לחו"ל ו/או ביטוח רפואי ו/או הטסה רפואית ו/או ביטוח כבודה ו/או ביטוח מפני ביטול. הזוכה מתחייב לבטח עצמו בביטוחים כאמור לעיל, והאחריות על ביטוח בטרם מימוש הזכייה היא על הזוכים בלבד והזוכים לא יוכלו להישמע בכל טענה הנוגעת להעדרו של ביטוח כאמור.

ד.

הזוכה בפרס הגדול מתחייב כי ברשותו קיים דרכון בתוקף למשך 6 חודשים מיום מימוש הזכייה, וכי ידוע לו כי אם הוא אינו מחזיקים דרכון ישראלי, עליו לדאוג להנפקת אשרת כניסה ושהייה לספרד וזאת על חשבונו ובאחריותו בלבד, והזוכה לא יישמע בכל טענה כנגד עורכת הפעילות ככל שוויזה מתאימה לא תונפק לו במועד ו/או לא תונפק כלל על ידי השגרירות.

ה.

ככל שלא תתאפשר נסיעתו של המשתתף מכל טעם שהוא, לרבות מהטעמים שבס"ק ג'-ד', לא תהינה לזוכה כל טענה ו/או טרוניה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס הגדול והזוכה או כל משתתף אחר לא יוכל לערער על העברת הזכייה לאחר ו/או ביטול זכייתו.

ה.

כל נזק שייגרם לזוכה ו/או למלווה במסגרת מימוש הזכייה תהא באחריות הזוכה בלבד, ולעורכת הפעילות לא תהא כל אחריות בגין כל נזק כאמור.

עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לכל משתתף בגין השתתפות בפעילות זו.

9.

שונות

א.

עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה ואישור מטעם המשתתף כי הוא מסכים להוראות תקנון זה ולתקנון אתר פייסבוק ואתר טוויטר ומקבל על עצמו את כל הוראות ותנאי התקנונים כאמור, וכן פוטר את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות ו/או עם התוכן שיועלה לעמוד הפעילות ו/או פרסום התוכן בקשר עם הפעילות על ידי עורכת הפעילות ו/או בקשר עם אתר פייסבוקו/או טוויטר, ו/או עם יתר המשתתפים והגולשים באתר פייסבוק ו/או טוויטר, בלא יוצא מהכלל. הוראות התקנונים יחולו על כל שימוש שיעשה ע"י המשתתף בעמוד הפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתף לבין יתר המשתתפים בפעילות ו/או עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

ב.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם ולהפסיק את הפעילות בכל עת, וכל זאת בשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. הודעה בדבר שינויים כאמור תתפרסם בפייסבוק ו/או בחשבון הבטוויטר של עורכת הפעילות.

ג.

בכל שאלה שתתעורר במהלך הפעילות, בנוגע לכל תקלה ו/או מצב לא צפוי כלשהו, תהיה עורכת הפעילות הפוסקת הסופית, ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.   

ד.

כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, ככל שיחולו בקשר עם ההשתתפות בפעילות או זכייה בה, יחולו על הזוכה וישולמו על ידו.

עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המתחרים נותנים בזאת אישור לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין.

עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

ה.

על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

ו.

הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת הפעילות לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת הפעילות לכל משתתף להציע לעורכת הפעילות את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.

נספח א'

כתב הסכמה

 1. אני הח"מ ______________ נושא ת.ז _______________ קיבלתי הודעה על זכייתי בפרס הגדול בפעילות של קיי זד רדיו בע"מ ("הקצה").
 2. אני תושב ישראל מעל גיל 18.
 3. אני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה כלפי עורכת הפעילות ו/או מעניקת הפרס הגדול - זאפה איסתא מיוזיק – זאן הפקות בע"מ (להלן: "זאפה מיוזיק") בגין הטיסה ו/או תנאי ביטולה ו/או תנאי חברת התעופה וכיוצא באלו.
 4. ידוע לי כי הזכייה אינה כוללת ארוחות ואינה כוללת ביטוח נסיעות לחו"ל ו/או ביטוח רפואי ו/או ביטוח כבודה, וכן אינה כוללת מסים, ככל שאלו יידרשו, למעט מסי הנמל המהווים חלק מכרטיס הטיסה, וכן אינה כוללת כל הוצאה בעלת אופי אישי. ידוע לי כי תשלום המסים הנדרשים, ככל שיידרשו, הוא תנאי למימוש הזכייה ולא תהיה לי כל טענה נגד עורכת הפעילות ו/או זאפה מיוזיק בגין כך.
 5. ידוע לי, כי ככל שאבקש לשנות את מועד הטיסה, הדבר יתאפשר רק ככל שהשינוי המבוקש לא יגרור שינוי במחיר החבילה, וכי ככל שאבקש לשנות את הטיסה אני מתחייב לשלם עבור השינוי ישירות ל"זאפה מיוזיק" ומבלי שלעורכת הפעילות תהיה כל אחריות בגין כך.
 6. ידוע לי, כי לאחר שתוזמן הטיסה כאמור בתקנון הפעילות, בתיאום ביני לבין זאפה מיוזיק כל דמי ביטול אשר יחולו, בגין ביטול מצידי, מכל סיבה שהיא, יחולו עליי במלואם ואני מתחייב לשלמם. הדברים אמורים בין אם מדובר בדמי ביטול חלקיים ובין אם מדובר בדמי ביטול מלאים, ולעורכת הפעילות ו/או לזאפה מיוזיק לא תהא כל אחריות בגין כך. אני מצהיר כי ידוע לי שבאחריותי לוודא מול משרד הנסיעות את מדיניות הביטולים של הזכייה, ולשאת בעלות זו, כאמור לעיל, בגין כל שינוי אשר אבקש לבצע לאחר הזמנת הזכייה.
 7. אני מצהיר כי קראתי את התקנון של הפעילות וכי אני מבין את תנאיו.
 8. אני מצהיר כי ככל שייגרמו לי נזקים כלשהם כתוצאה מהזכייה ומהפעילות, לא אהיה זכאי לבוא בטרוניה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כך, ו/או כי זאפה מיוזיק ועורכת הפעילות ו/או מי מטעמן לא יחויבו בפיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום בגין כל נזק שייגרם לי ו/או לא יידרשו להשיב לי כל תשלום שנדרשתי לשלם כתוצאה ממימוש הזכייה.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: _____________________

שם הזוכה (פרטי + משפחה): _________________________

מספר תעודת זהות: ______________

כתובת: _____________________________ מיקוד: ____________

טלפון: __________________ טלפון נייד: ____________________