GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació:Títol Superior de Disseny

Nivell:Títol Superior d’Ensenyaments Artístics 

Nom de l’assignatura/codi: FB02-TALLERS TRIDIMENSIONALS

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Primer

Anual

Formació bàsica

8

Departament:        Tallers tridimensionals

Idioma: Català/castellà

Horari:

Web de l’assignatura:        https://tallerstridimensionals.blogspot.com.es

Professorat responsable:

Professorat responsable:

TALLER DE FANG: LETICIA MUÑOZ

correu electrònic:    lmunoz@escoladisseny.com

Horari de tutories:

TALLER DE FUSTA:     TONI BAUZÀ        

Correu electrònic:         tbauza@escoladisseny.com

Horari de tutories:

TALLER DE METALL: YOLANDA MONTOYA

Correu electrònic :       ymontoya@escoladisseny.com

Horari de tutories:

TALLER DE MOTLLES: FRANCISCO RODRIGO        

Correu electrònic:    frodrigo@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Cap de departament

FRANCISCO RODRIGO                 

Correu electrònic:    frodrigo@escoladisseny.com

Horari d’atenció:

2. Contextualització

Es considera que l'assignatura de taller tridimensional aporta una perspectiva creativa de coneixement i domini bàsic del llenguatge i els recursos materials i tècnics de la representació tridimensional i la seva concepció investigadora.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura.

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació.

Assignatures vinculades: Imatge i so, Dibuix, Sistemes de representació

2.2. Perfil profesional

El perfil del graduat en disseny correspon al d'un professional qualificat capaç de concebre, fonamentar i documentar un procés creatiu a través del domini dels principis teòrics i pràctics del disseny i de la metodologia projectual, capaç d'integrar els diversos llenguatges, les tècniques i les tecnologies en la correcta materialització de missatges, ambients i productes i significatius.

En aquest sentit l'assignatura de Taller Tridimensional pretén aportar al futur dissenyador una perspectiva de coneixement empíric dels diversos llenguatges, les tècniques i les tecnologies de la representació i execució tridimensional; i un coneixement global dels materials i dels seus tractaments tècnics més usuals, adquirit en contacte real i directe en els tallers de fusta, metall, fang  i motlles.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials.

Sense requisits previs.

3.2. Requisits recomanables.

SENT EL CARÁCTER DE L'ASSIGNATURA ESSENCIALMENT PRÀCTIC, ÉS ESPECIALMENT IMPORTANT I NECESSÀRIA L'ASSISTÈNCIA A CLASSE.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficiente i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinars i en contextos culturales diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalmente sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

COMPETÈNCIES

• Dominar bàsicament els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació tridimensional.
• Debatre i comunicar idees i conclusions als clients, així com saber avaluar i reaccionar davant els estímuls generats    per aquests.
• Aplicar els mètodes de verificació per a l'eficiència comunicativa.
• Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.
• Desenvolupar una actitud reflexiva i creativa de l'espai.

CAPACITATS

• Capacitat d'observació dels fenòmens estètics, tridimensionals i comprensió dels processos generals que intervenen en l'elaboració de peces en els diferents tallers.
• Capacitat d'estructuració de l'espai tridimensional.
• Comprensió de la importància del treball individual i del treball en equip.
• Capacitat d'immersió en el treball donant importància a l'experimentació, al procés seguit i a l'adquisició d'un sistema de treball personal.
• Aprenentatge sobre materials, tècniques i processos de treball amb rigor en el compliment de les normes de seguretat, higiene i medi ambient.
• Conèixer els llenguatges tridimensionals a través del treball dels artistes.

HABILITATS 

• Ús d'eines i materials bàsics.
• Domini de tècniques elementals i la seva utilització adequada.

APTITUDES

• Desenvolupament de la creativitat individual i col·lectiva integrada en el context contemporani.
• Participación en la solució de problemes.

5. Resultats d’aprenentatge

• Tècniques instrumental de l’estructura, l’expressió i la representació tridimensional.
• Recerca del volum i concepció de l’espai.
• Potenciar la inter disciplina i el treball en equip.
• Metodología de cercar i recerca propios de la matèria.

6. Continguts

Cada un dels quatre tallers que conformen l'assignatura “Tallers Tridimensionals” (taller de fang, taller de fusta, taller de metall, taller de motlles) afronta els blocs temàtics des de les possibilitats i característiques que li són pròpies, per la qual cosa la realització d'aquestes pràctiques garanteix a l'alumne l'adquisició d'un vocabulari bàsic i empíric de primera mà respecte de les possibilitats de construcció tridimensionals dels diferents materials i procediments tècnics.

TALLERS TRIDIMENSIONALS

Bloc temàtic 1  “Introducció bàsica al taller“

1.1- Coneixements bàsics dels materials propis del taller corresponent (taller de fang, taller de fusta, taller de metall, taller de motlles).
1.2- Les tècniques i els procediments bàsics propis de cada taller.
1.3- Prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

Bloc temàtic 2  “Formes tridimensionals a partir d'estructures geomètriques bidimensionals”


2.1- Conceptes bàsics d'espai: forma, estructura i funció
2.2- Geometría en el plànol. Superposició de plànols
2.3- Formes tridimensionals a partir del seu desenvolupament en el plànol.

2.4 - Volums geomètrics derivats del món arquitectònic i industrial.
2.5- Textures. Sensibilització de superfícies. Pàtines i acabats.

Bloc temàtic 3   “Racionalització de la forma tridimensional exempt”.

3.1- Elements expressius de les formes orgàniques.
3.2- Formes obertes i formes tancades.
3.3- La forma i el buit.
3.4- Les formes còncaves i convexes.

3.5 -Volums orgànics derivats del món biomòrfic i natural
3.6-Textures. Sensibilització de superfícies. Pàtines i acabats.

Els continguts de les tres bloc temàtiques podran ser unificats en un sol exercici.

7. Metodologia docent

Ensenyament individualitzat i personalitzat

7.1. Estratègies generals metodològiques

Clases expositivas:  

• Classes presencials (assistència mínima del 80%).

• La metodologia d'aquest curs es desenvolupa d'acord amb dues fases establertes que es donaran de manera contínua en cada classe. La primera fase serà expositiva i/o demostració pràctica al taller per part del professor promovent la participació de l'alumne.        

Tallers i classes pràctiques :

• Classes presencials (assistència mínima del 80%).

• En la segona fase cada alumne realitzarà l’exercici pertinent.

• En acabar els esmentats períodes l'alumne presenta els exercicis correctament resolts així com una memòria/treball o escrit per cada un d'ells, que contingui tots i cadascun dels processos i documents generats i/o utilitzats en la seva execució.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

128 horas  (32 horas taller.) aprox.

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripción de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup petit (10)

S'exposa el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

16 horas  (4  horas  Taller) aprox.

Classes pràctiques

Individual

L’alumne realitzarà un treball pràctics  (a determinar a l'inici del taller corresponent) per a cadascuna de les àrees de competència del


-taller de ceràmica.
-taller de fusta.
-taller de motlles i reproduccions
-taller metall

Els quatre treballs  pràctics documentats amb una memòria/treball escrit pertinents, es lliuraran al responsable del taller corresponent a la finalització del període assignat a cada taller.

112 horas (28 horas taller) aprox.

Activitats de treball no presencial

72 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripción de la finalitat i metodologia emprada

Realització de treballs teòrics

Individual

-L'alumne presenta una memòria/treball escrit final de cada exercici/taller que contingui tots i cadascun dels processos i documents generats i/o utilitzats en la seva execució.

40 horas (10 horas taller)aprox.

-L'alumne prepara el treball, previ al taller, que es vagi sol·licitant amb la deguda antelació.

32 horas (8 horas taller)aprox.

7.3 Instal·lacions del centre i material

-Els tallers que conformen l'assignatura “Tallers Tridimensionals” (taller de fang, taller de fusta, taller de metall, taller de motlles), diferents materials i procediments tècnics  
- En el desenvolupament de les pràctiques als tallers, s'utilitzaran els mitjans necessaris de seguretat i higiene en el treball i s'observaran les normes legals. Queda terminantment prohibit l'ús de màquines i eines elèctriques sense la presència a l’aula del professor responsable de d’aquesta

7.4 Activitats interdisciplinàries

No es preveu cap activitat interdisciplinari.

7.5 Activitats complementàries

 Visita a exposicions i museus, si escau i resulta convenient en la marxa dels grups. - Muntatge d’exposicions en el Centre si escau i els resultats ho aconsellen

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

- Seguiment i control continu dels treballs dels alumnes.

- L’aplicació del procés d’avaluació contínua requereix de l’alumnat una assistència mínima del 80% a les activitats lectives i a la resta d’activitats presencials programades. Quan això no sigui així, s’haurà de superar una prova sobre els continguts pendents de cada taller.

- Tots els exercicis tenen la mateixa ponderació. La qualificació parcial obtinguda de la mitja dels exercicis desenvolupats tant de forma presencial com no presencial. La qualificació final és la mitja de totes les anteriors.

- Per a superar l’assignatura els alumnes hauran d’entregar el 100% dels treballs pràctics sol·licitats en els quatre tallers, a més dels treballs escrits sol·licitats durant el curs. Els exercicis que s'entreguen incomplets es consideressin com no presentats.

- És necessari tenir aprovats tots els quatre tallers per a superar l’assignatura. La qualificació insuficient i/o no presentat en un taller, suposarà automàticament la mateixa qualificació global en l'assignatura.

ORDINARIA I/O

EXTRAORDINARIA

S’hauran de presentar el treballs pendents i acabats a el taller corresponent i a més s’haurà de superar una prova dels continguts pendents.

Avaluació dels estudiants amb discapacitat

Si a l'inici del curs, no s'acredita degudament una discapacitat de l'alumnat i / o no sigui evident la seva percepció pel professorat, no s'aplicarà cap adaptació curricular a l'aula.
En els casos d'estudiants amb discapacitat degudament acreditada o evident, el departament es reunirà a l'efecte de proposa la corresponent adaptació en funció del tipus de discapacitat. Els casos de discapacitats menors que necessita alguna adaptació curricular es resoldran a l'aula.


Perquè l'avaluació contínua sigui d'aplicació, hauran de realitzar-se els exercicis pràctics o aquells amb els quals el professor els substitueixi.
Per a l'avaluació complementaria i/o extraordinària serà necessari el lliurament de tots els exercicis pràctics i teòrics realitzats durant el curs i a més  fer una prova pràctica per la qual es  tindrà en compte les condicions de discapacitat de l'alumne/a.

----------------------

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitzar correctament la terminología específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentatiu en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

CA18-  Adequació del resultat als objectius previstos

CA19-Afany de superació, originalitat i qualitat expressiva

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

 (dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B**

Tècniques d’observació (registres, llistes de control,etc.)

NR

CA01, CA02, CA03,

20%

---

Carpeta d’aprenentatge: Treballs escrits individuals i/o en grup: assajos, memòries, informes...

R

CA06, CA07, CA09, CA012, CA013, CA14, CA15

30%

---

Projectes/Treballs de llarga durada

R

CA01, CA02, CA03,,CA04, CA05, CA08, CA06, CA07, CA09 ,CA10,CA11, CA012, CA013, CA14, CA15 CA16, CA17, CA18, CA19.

50%

---

Prueba objetiva final i/o

extraordinària

R

,CA04, CA05, CA08, CA06, CA07, CA09 ,CA10,CA11, CA012, CA013, CA14, CA15 CA16, CA17, CA18, CA19.

---

50%

Entrega de tots els  treballs acabats (tant pràctics com escrits) realitzats durant l’any a cada taller.

R 

,CA04, CA05, CA08, CA06, CA07, CA09 ,CA10,CA11, CA012, CA013, CA14, CA15 CA16, CA17, CA18, CA19.

---

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

** Per fer mitjana s’ha de tenir una nota de 5 tant a la prova objectiva final com en els treballs acabats (tant pràctics com escrits) realitzats durant l’any a cada taller.

9. Recursos, bibliografía i documentació complementària

9.1. Bibliografía bàsica: 

: - AAVV: “GUÍA COMPLETA DE LA ESCULTURA, MODELADO Y LA CERÁMICA: TÉCNICAS Y MATERIALES". BLUME.

- BROTONS, M.MAGDALENA. “ESCULTURAS DE PALMA” GUÍA, Ed.EL FAR.COL.LECCIÓ ESPARRALL

- MALTESE, C. "LAS TÉCNICAS ARTÍSTICAS”. CÁTEDRA.

- WITTKOWER, R. "LA ESCULTURA: PROCESOS Y PRINCIPIOS", ALIANZA.

- WONG, W. "DISEÑO BI-TRIDIMENSIONAL", G. G.

9.2. Bibliografía complementària: 

http/www.eduardo-chillida.com

http/www.noguchi.org

http/www.moma.org

http/www.metmuseum.org

http/www.madmuseum.org

9.3. Altres recursos: 

Textos i materials suministrados pel professor.

10. Altres observacions

Recuperació de l'assignatura


-A l'inici de la prova objectiva final i/o extraordinària de l’assignatura, serà necessari presentar
acabats i complets tots els exercicis pràctics i escrits realitzats durant el curs dels tallers que estan pendents (50% de la nota), i fer la prova pràctica que es proposa a cada taller pendent d’aprovar (50% de la nota).

- Per a superar l’assignatura els alumnes hauran d’entregar el 100% dels treballs pràctics sol·licitats en els quatre tallers, a més dels treballs escrits sol·licitats durant el curs. Els exercicis que s'entreguen incomplets es consideressin com no presentats.

- És necessari tenir aprovats tots els quatre tallers per a superar l’assignatura. La qualificació insuficient i/o no presentat en un taller, suposarà automàticament la mateixa qualificació global en l'assignatura.